Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2433. Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ), stran 6937.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ) 
Razglašam Zakon o interventnih ukrepih za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (ZIUFSZZ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 19. septembra 2017.
Št. 003-02-8/2017-2
Ljubljana, dne 27. septembra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O INTERVENTNIH UKREPIH ZA ZAGOTOVITEV FINANČNE STABILNOSTI JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODOV, KATERIH USTANOVITELJ JE REPUBLIKA SLOVENIJA (ZIUFSZZ) 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
(vsebina in namen zakona) 
(1) Ta zakon določa interventne ukrepe za zagotovitev finančne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni ravni (v nadaljnjem besedilu: javni zdravstveni zavod).
(2) Ukrepi iz prejšnjega odstavka so:
– enkratni ukrepi za finančno sanacijo poslovanja javnih zdravstvenih zavodov in
– sanacija javnih zdravstvenih zavodov.
II. ENKRATNI UKREPI ZA FINANČNO SANACIJO POSLOVANJA JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODOV 
2. člen 
(ukrepi) 
Enkratni ukrepi za finančno sanacijo poslovanja javnih zdravstvenih zavodov v skladu z drugim odstavkom 49. člena Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) zajemajo:
– zagotovitev sredstev državnega proračuna za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki javnih zdravstvenih zavodov iz preteklih let,
– odpis neplačanih terjatev Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) iz naslova združevanja amortizacije in
– spremembo plačilnih rokov za javne zdravstvene zavode.
3. člen 
(viri sredstev in način njihovega zagotavljanja) 
Sredstva za izvedbo ukrepa iz prve alineje prejšnjega člena se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije za leto 2017.
4. člen 
(pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let) 
(1) Pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let iz naslova javne službe se izvede za javne zdravstvene zavode, ki na dan 31. december 2016 v bilanci stanja izkazujejo presežek odhodkov nad prihodki.
(2) Pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let iz prejšnjega odstavka se izvede z zagotovitvijo enkratnega transfera iz državnega proračuna v višini 80 % stanja presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let na dan 31. decembra 2016.
(3) Transferna sredstva se posameznemu javnemu zdravstvenemu zavodu dodelijo na podlagi vloge iz 5. člena tega zakona.
(4) Javni zdravstveni zavod prejeta sredstva izkaže med drugimi prihodki.
5. člen 
(vloga za izvedbo enkratnega transfera za pokritje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let) 
(1) Ministrstvo pripravi enotno vlogo za javne zdravstvene zavode za izvedbo enkratnega transfera za pokritje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let (v nadaljnjem besedilu: vloga).
(2) Vloga vsebuje navedbo višine presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let na dan 31. december 2016 in izjavo, da pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki ni mogoče pokriti iz drugih razpoložljivih sredstev zavoda ter poročilo o izvedeni notranji reviziji poslovanja za leto 2016.
(3) Javni zdravstveni zavod ministrstvu predloži vlogo po predhodni potrditvi na svetu zavoda.
(4) O pokritju presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let na predlog ministrstva odloči Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada). Transfer sredstev na podlagi sklepa vlade izvede ministrstvo.
6. člen 
(odpis neplačanih terjatev iz naslova združevanja amortizacije) 
(1) Ne glede na določbe zakona, ki ureja javne finance, in zakona, ki ureja računovodstvo, Republika Slovenija odpiše neplačane terjatve javnim zdravstvenim zavodom iz naslova združevanja amortizacije, ki so nastale pred sprejetjem Zakona o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija (Uradni list RS, št. 90/15).
(2) Odpis terjatev iz prejšnjega odstavka se evidentira le na kontih bilance stanja državnega proračuna, v poslovnih izkazih javnega zdravstvenega zavoda se prevzeta obveznost izkaže kot prevrednotovalni prihodek.
7. člen 
(namenska uporaba sredstev, pridobljenih na podlagi tega zakona) 
(1) Javni zdravstveni zavodi enkratna transferna sredstva za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let lahko namenijo le za:
– plačilo zapadlih neplačanih obveznosti do dobaviteljev za dobavljeno blago in opravljene storitve, ki izhajajo iz naslova opravljanja javne službe po starosti zapadlosti,
– plačilo posojil v okviru enotnega zakladniškega računa države in do komercialnih bank, najetih za financiranje tekoče likvidnosti.
(2) Če javni zdravstveni zavod sredstev iz tega zakona ne porabi v skladu s tem členom, vrne sredstva v proračun Republike Slovenije v 15 dneh.
8. člen 
(obveznost izvedbe revizije) 
(1) Javni zdravstveni zavodi, ki so prejemniki transfernih sredstev po tem zakonu, najkasneje do 31. maja 2018 izvedejo revizijo o porabi sredstev v skladu s prejšnjim členom.
(2) Revizor o ugotovitvah revizije seznani ministrstvo v desetih dneh po zaključku revizije.
(3) Če revizor ugotovi nepravilnosti podatkov, določenih v vlogi iz drugega odstavka 5. člena tega zakona, ministrstvo zahteva vrnitev porabljenih sredstev v proračun Republike Slovenije.
9. člen 
(plačilni roki) 
Ne glede na predpise, ki urejajo preprečevanje zamud pri plačilih in predpise, ki urejajo izvrševanje proračuna, plačilni rok, kadar je dolžnik javni zdravstveni zavod, ne sme biti daljši od 60 dni po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo. Izjemoma je dogovorjeni rok za plačilo lahko daljši od 60 dni, če je dolžina roka dogovorjena pisno in tak rok ne pomeni očitno nepravičnega dogovora v skladu z 9. členom Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12).
10. člen 
(pozitiven poslovni izid iz poslovanja) 
(1) Pozitiven poslovni izid iz poslovanja iz naslova ukrepov posameznega javnega zdravstvenega zavoda iz tega poglavja javni zdravstveni zavod v celoti nameni pokrivanju presežku odhodkov nad prihodki iz preteklih let.
(2) Če javni zdravstveni zavod sredstva iz pozitivnega izida iz poslovanja v celoti ne nameni za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let, vrne sredstva v proračun Republike Slovenije v 15 dneh.
III. SANACIJA JAVNIH ZDRAVSTVENIH ZAVODOV 
11. člen 
(namen in pogoji sanacije) 
(1) Sanacija javnih zdravstvenih zavodov se izvede v skladu s posebnim projektom, ki ga z namenom zagotavljanja poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov sprejme vlada.
(2) V javnih zdravstvenih zavodih, ki na dan 31. december 2016 v bilanci stanja izkazujejo presežek odhodkov na prihodki, Vlada Republike Slovenije s sklepom uvede sanacijo in naloži, da javni zdravstveni zavodi v sanaciji pripravijo sanacijske programe za zagotovitev poslovne in plačilne stabilnosti, ki jih predhodno obravnava svet zavoda in na predlog sanacijskega odbora potrdi ministrica ali minister, pristojen za zdravje (v nadaljnjem besedilu: minister). Vlada sprejme sklep o zaključku sanacije na predlog ministra.
(3) Sanacijski program vsebuje najmanj analizo stanja javnega zdravstvenega zavoda in akcijski načrt ukrepov s terminskim planom na področju plačilne sposobnosti, obvladovanja stroškov, prihodkov, poslovnih procesov, izvajanja dejavnosti v okviru javne zdravstvene službe z možnostjo poslovnega in strokovnega povezovanja, investicij, kadrov, obvladovanja čakalnih dob in kakovosti in varnosti pacientov.
(4) Analiza stanja javnega zdravstvenega zavoda iz prejšnjega odstavka vsebuje najmanj analizo vzpostavitve nadzora poslovanja, izvajanja zdravstvenih programov, nastanka stroškov po vrstah stroškov, pogojev financiranja in investiranja.
(5) Akcijski načrt ukrepov s terminskim planom iz tretjega odstavka tega člena vsebuje najmanj:
1. merljive cilje in kazalnike,
2. aktivnosti in ukrepe za dosego ciljev ter odgovorne osebe za izvedbe aktivnosti in ukrepov,
3. predvidene finančne učinke ukrepov,
4. roke za izvedbo aktivnosti,
5. odgovorne osebe za izvedbo sanacijskih ukrepov,
6. terminski plan izvedbe ukrepov, ki ne sme biti daljši od štirih let, in dinamiko spremljanja izvajanja sanacijskega programa s strani sanacijskega odbora iz 12. člena tega zakona.
(6) Potrjen sanacijski program je podlaga za sprejem letnih programov dela in finančnih načrtov javnih zdravstvenih zavodov, vključno s kadrovskimi načrti.
12. člen 
(sanacijski odbor) 
(1) Predsednika ali predsednico (v nadaljnjem besedilu: predsednik) in šest članov ali članic (v nadaljnjem besedilu: član) sanacijskega odbora (v nadaljnjem besedilu: člani sanacijskega odbora), kot svoj strokovno-posvetovalni organ, imenuje minister.
(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost, in zakona, ki ureja javne zavode, aktov o ustanovitvi in statutov javnega zdravstvenega zavoda, ki določajo pristojnost sveta zavoda, ima sanacijski odbor v času izvedbe sanacije naslednje naloge:
1. priprava izhodišč za pripravo sanacijskega programa posameznega javnega zdravstvenega zavoda,
2. vzpostavitev sistema nadzora nad izvajanjem sanacijskega programa posameznega javnega zdravstvenega zavoda,
3. predlaganje potrditve in spremljanje izvajanja sanacijskega programa javnega zdravstvenega zavoda,
4. predlaganje ministru razrešitev sanacijske uprave javnega zdravstvenega zavoda iz 14. člena tega zakona,
5. obvesti ministrstvo, da so izpolnjeni cilji in namen izvedene sanacije.
(3) V sanacijski odbor se imenujejo strokovnjaki s področja ekonomike, vodenja in upravljanja, prava, zdravstva, ki imajo strokovne, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za opravljanje nalog sanacijskega odbora.
13. člen 
(delovanje sanacijskega odbora) 
(1) Delo sanacijskega odbora vodi in organizira predsednik.
(2) Sanacijski odbor odločitve sprejema z večino vseh članov sanacijskega odbora.
(3) Sredstva za delo sanacijskega odbora se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije.
(4) Tehnično in administrativno pomoč za člane sanacijskega odbora opravlja ministrstvo.
(5) Posredni proračunski uporabniki s področja zdravstva sanacijskemu odboru brezplačno zagotavljajo vse informacije, podatke in analize, ki jih sanacijski odbor potrebuje za izvrševanje nalog.
(6) Sanacijski odbor vsake tri mesece o svojem delu in o poteku sanacije v javnih zdravstvenih zavodih poroča ministrstvu. Ministrstvo do konca maja tekočega leta za preteklo leto in do konca septembra tekočega leta za prvih šest mesecev tekočega leta poroča vladi o poteku sanacije, izvedenih nadzorih v skladu z določbo 15. člena tega zakona in revizijah v javnih zdravstvenih zavodih iz 8. člena tega zakona.
14. člen 
(sanacijska uprava) 
(1) V javnih zdravstvenih zavodih, v katerih se uvede sanacija v skladu s tem zakonom, z dnem uvedbe sanacije vodstva javnih zdravstvenih zavodov za čas sanacije opravljajo delo kot sanacijska uprava s pravicami in obveznostmi iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi, če niso v nasprotju s tem zakonom, ter pravicami in obveznostmi po tem zakonu.
(2) Sanacijsko upravo iz prejšnjega člena sestavljajo:
– direktor, strokovni direktor oziroma strokovni vodja in pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege v javnih zdravstvenih zavodih, katerega letni prihodki dosegajo do 40 milijonov eurov;
– direktor, strokovni direktor oziroma strokovni vodja, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege in pomočnik direktorja za pravne zadeve v javnih zdravstvenih zavodih, katerega letni prihodki so višji od 40 milijonov eurov in nižji od 100 milijonov eurov;
– direktor, strokovni direktor, pomočnik direktorja za področje zdravstvene nege, pomočnik direktorja za pravne zadeve in pomočnik direktorja za ekonomske zadeve v javnih zdravstvenih zavodih, katerega letni prihodki so višji 100 milijonov eurov.
(3) Poleg pristojnosti in nalog, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost, in zakon, ki ureja javne zavode, ter akt o ustanovitvi in statut javnega zdravstvenega zavoda, ima sanacijska uprava tudi naslednje pristojnosti in naloge:
– pripravi sanacijski program skladno z izhodišči sanacijskega odbora in
– izvaja sanacijski program.
(4) Članica ali član sanacijske uprave (v nadaljnjem besedilu: član sanacijske uprave) je lahko za delo na posebnem projektu za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov iz prvega odstavka 11. člena tega zakona nagrajen z delovno uspešnostjo iz naslova povečanega obsega dela, v skladu s predpisi, ki urejajo sistem plač v javnem sektorju.
(5) Poleg postopkov in razlogov za razrešitev vodstev javnih zdravstvenih zavodov, ki jih določajo zakon, ki ureja javne zavode, in zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost, akti o ustanovitvi in statuti javnih zdravstvenih zavodov, minister na predlog sanacijskega odbora krivdno razreši sanacijsko upravo ali posameznega člana sanacijske uprave, če:
– ne pripravi sanacijskega programa iz 11. člena tega zakona,
– minister, na predlog sanacijskega odbora, dvakrat zavrne potrditev sanacijskega programa,
– ne izvaja ukrepov in drugih aktivnosti v skladu s terminskim načrtom iz sanacijskega programa,
– se ugotovi, da je javni zdravstveni zavod dodeljena sredstva uporabil v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena tega zakona ali da pozitivni izid iz poslovanja ni v celoti namenil pokrivanju presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let v skladu s prvim odstavkom 10. člena tega zakona.
(6) Če direktorju kot članu sanacijske uprave v času sanacije preneha mandat, se glede postopka imenovanja uporabljajo določbe zakona, ki ureja zavode, in zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost, aktov o ustanovitvi in statutov javnih zdravstvenih zavodov. Ne glede na prejšnji stavek soglasje k predlogu sveta zavoda za imenovanje direktorja poda minister. Glede postopkov imenovanja preostalih članov sanacijske uprave v času sanacije se upoštevajo določbe zakona, ki ureja zavode, in zakona, ki ureja zdravstveno dejavnost, aktov o ustanovitvi in statutov javnih zdravstvenih zavodov o imenovanju vodstev javnih zdravstvenih zavodov.
IV. NADZOR 
15. člen 
(nadzor nad namenskostjo porabe sredstev) 
Nadzor nad izvajanjem določb II. poglavja tega zakona izvajajo inšpektorji Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna.
V. KAZENSKE DOLOČBE 
16. člen 
(nenamenska poraba) 
(1) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se za nenamensko porabo sredstev, ki je v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena tega zakona, kaznuje odgovorno osebo javnega zdravstvenega zavoda.
(2) Z globo od 3.000 do 10.000 eurov se kaznuje odgovorno osebo javnega zdravstvenega zavoda, ki v nasprotju s prvim odstavkom 10. člena tega zakona pozitivni poslovni izid iz poslovanja v celoti ne nameni pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.
(3) Inšpektorji Urada Republike Slovenije za nadzor proračuna o kršitvah tega zakona odločajo kot prekrškovni organi v skladu z zakonom, ki ureja prekrške.
(4) Prekrškovni organ po tem zakonu sme v hitrem prekrškovnem postopku izreči tudi globo v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, določene s tem zakonom.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA 
17. člen 
(rok plačila za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let) 
Proračun Republike Slovenije izplača sredstva za pokrivanje presežkov odhodkov nad prihodki iz preteklih let iz 4. člena tega zakona najkasneje do 29. decembra 2017.
18. člen 
(rok za pripravo vloge) 
Ministrstvo vlogo iz prvega odstavka 5. člena tega zakona pripravi v desetih dneh od uveljavitve tega zakona.
19. člen 
(rok za posredovanje vloge) 
Javni zdravstveni zavodi vloge iz tretjega odstavka 5. člena tega zakona ministrstvu posredujejo v 30 dneh od uveljavitve tega zakona.
20. člen 
(plačilni roki) 
Določbe 9. člena tega zakona se uporablja za obveznosti javnih zdravstvenih zavodov, ki bodo prevzete po uveljavitvi tega zakona in do vključno 31. decembra 2021.
21. člen 
(vladni projekt) 
Ministrstvo pripravi in posreduje vladi v sprejem projekt za zagotavljanje poslovne in plačilne stabilnosti javnih zdravstvenih zavodov iz prvega odstavka 11. člena tega zakona v 15 dneh od uveljavitve tega zakona.
22. člen 
(imenovanje sanacijskega odbora) 
Minister imenuje sanacijski odbor iz 12. člena tega zakona v 15 dneh od uvedbe sanacije.
23. člen 
(sanacijska uprava) 
Pristojni organi s člani vodstev javnih zdravstvenih zavodov, ki nadaljujejo delo kot sanacijska uprava na podlagi 14. člena tega zakona, najkasneje v 15 dneh od uvedbe sanacije v posameznem javnem zdravstvenem zavodu uskladijo njihove pogodbe o zaposlitvi z določbami 14. člena tega zakona.
24. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 411-05/17-5/17
Ljubljana, dne 19. septembra 2017
EPA 2192-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik