Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2498. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi, stran 7037.

  
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) ter 17. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 19. redni seji dne 25. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu Zagorje ob Savi 
1. 
Cene programov predšolske vzgoje v vseh enotah Vrtca Zagorje ob Savi znašajo:
Vrsta programa
Cena 
programa
Dnevni program I. starostnega obdobja
445,46 €
Poldnevni program I. starostnega obdobja
340,49 €
Dnevni program II. starostnega obdobja
367,24 €
Poldnevni program II. starostnega obdobja
312,96 €
Cena programa za otroke do tretjega leta starosti, ki so vključeni v kombinirani oddelek, je enaka ceni programa za I. starostno obdobje, cena programa za otroke od tretjega leta dalje, pa je enaka ceni programa za II. starostno obdobje.
2. 
Mesečni stroški živil za otroke so upoštevani v cenah programov, navedenih v 1. členu tega sklepa, in znašajo 44,73 € mesečno (21 dni), in sicer na dan: zajtrk 0,46 €, kosilo 1,28 € in popoldanska malica 0,39 €. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.
3. 
V primeru, da je otrok, za katerega je Občina Zagorje ob Savi po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, zaradi bolezni ali drugih razlogov začasno odsoten ves koledarski mesec, šteto od prvega do zadnjega dne v mesecu, so starši dolžni poravnati 50 % od vrednosti plačila, določenega z odločbo o določitvi višine plačila programa vrtca brez stroškov živil. V primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni, morajo starši vrtcu predložiti dokazilo o upravičeni odsotnosti otroka. Vrtec mora ob izdaji računa Občini Zagorje ob Savi priložiti seznam otrok, ki so bili zaradi bolezni ali drugih razlogov začasno odsotni v mesecu, za katerega vrtec izdaja račun.
4. 
Starši otrok, za katere je Občina Zagorje ob Savi po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost, ki ne sme biti krajša od enega meseca oziroma daljša od dveh mesecev. Starši morajo rezervacijo vrtcu pisno napovedati najpozneje teden dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30 % od vrednosti plačila, določenega z odločbo o določitvi višine plačila vrtca. Občina bo vrtcu zagotovila sredstva za plačilo razlike med plačilom staršev za rezervacijo in ceno programa, znižano za stroške živil.
Za otroke s stalnim prebivališčem izven Občine Zagorje ob Savi, ki obiskujejo Vrtec Zagorje ob Savi, lahko starši uveljavijo rezervacijo le v primeru, če občina stalnega prebivališča pisno soglaša, do bo pokrila razliko med ceno rezervacije in ceno programa.
5. 
Starši so dolžni pisno izpisati otroka iz vrtca do 15. v tekočem mesecu. Izpis začne veljati s prvim dnem v naslednjem mesecu. V primeru, da tega ne storijo do tega datuma, krijejo vse stroške programa, brez stroškov živil, tudi v naslednjem mesecu.
6. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Zagorje ob Savi, štev. 602-4/2016-3 z dne 15. 4. 2016 (Uradni list RS, št. 28/16).
7. 
Ta sklep začne veljati takoj po sprejetju in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2017 dalje.
Št. 602-5/2017-3
Zagorje ob Savi, dne 25. septembra 2017
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.