Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2461. Odlok o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2017, stran 6980.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 18. člena Statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 39/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Kobarid na 24. redni seji dne sprejel
O D L O K 
o rebalansu-2 proračuna Občine Kobarid za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2017 (Uradni list RS, št. 19/16) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
»(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans-2 proračuna leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.372.224,11
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.691.037,08
70
DAVČNI PRIHODKI
3.202.301,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2.781.541,00
703 Davki na premoženje
194.010,00
704 Domači davki na blago in storitve
226.750,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI
488.736,08
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
363.163,18
711 Takse in pristojbine
6.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
17.100,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
72.000,00
714 Drugi nedavčni prihodki
30.472,90
72
KAPITALSKI PRIHODKI
93.430,00
720 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
52.330,00
722 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 
2.600,00
722 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
38.500,00
73
PREJETE DONACIJE
400,00
730 Prejete donacije iz domačij virov
400,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
587.357,03
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
375.552,95
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
211.804,08
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.950.174,87
40
TEKOČI ODHODKI
1.316.674,48
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
403.275,37
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
60.316,00
402 Izdatki za blago in storitve
801.263,11
403 Plačila domačih obresti
2.820,00
409 Rezerve
49.000,00
41
TEKOČI TRANSFERI
1.883.148,75
410 Subvencije
30.500,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
957.020,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
183.407,77
413 Drugi tekoči domači transferi
712.220,98
42
INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.666.530,74
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.666.530,74
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
83.820,90
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
47.891,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
35.929,90
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–577.950,76
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
750 Prejeta vračila danih posojil
V.
DANA POSOJILA POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 
7.500,00
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–7.500,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
543.834,91
ZADOLŽEVANJE
543.834,91
500 Domače zadolževanje
543.834,91
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
45.125,01
55
ODPLAČILA DOLGA
45.125,01
550 Odplačila domačega dolga
45.125,01
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–86.740,86
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
498.709,90
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 
577.950,76
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
86.740,86
« 
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Župan 
Občine Kobarid 
Robert Kavčič l.r.