Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2460. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2017, stran 6978.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 10., 19., 66.–68. in 115. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) in 70. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 4/14) je Mestni svet Mestne občine Celje na 21. redni seji dne 26. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Mestne občine Celje za leto 2017 
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
S tem odlokom se za Mestno občino Celje za leto 2017 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljevanju: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
2. člen 
(1) V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
(2) Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
54.498.774
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
47.096.416
70
DAVČNI PRIHODKI
33.367.439
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
22.985.305
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
9.248.500
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
1.128.634
706
DRUGI DAVKI
5.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
13.728.977
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
10.594.261
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
25.000
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI
421.000
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
288.500
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
2.400.216
72
KAPITALSKI PRIHODKI
5.772.500
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
1.072.500
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
4.700.000
73
PREJETE DONACIJE
1.800
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
1.800
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.607.411
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.305.410
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SREDSTEV PRORAČUNA EU
302.001
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
20.647
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
20.647
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
55.977.741
40
TEKOČI ODHODKI
11.473.222
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
3.490.754
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
503.570
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
6.970.898
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
250.000
409
REZERVE
258.000
41
TEKOČI TRANSFERI
24.214.611
410
SUBVENCIJE
2.276.251
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
10.808.661
412
TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
441.979
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
10.655.620
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
32.100
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
11.246.630
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
11.246.630
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
9.043.278
431
INVESTICIJSKI TRANSF. PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PU
8.372.828
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
670.450
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I-II)
–1.478.967
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV
0
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
50.000
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 
50.000
440
DANA POSOJILA
0
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB
50.000
442
PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV-V)
–50.000
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE
3.000.000
50
ZADOLŽEVANJE
3.000.000
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
3.000.000
VIII.
ODPLAČILA DOLGA
2.471.358
55
ODPLAČILA DOLGA
2.471.358
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
2.471.358
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I+IV+VII-II-V-VIII)
–1.000.325
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII)
528.642
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI+X-IX)
1.478.967
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016
1.718.723
(3) Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
(4) Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Mestne občine Celje http://moc.celje.si/.
(5) Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
3. člen 
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen 
(1) Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF tudi naslednji prihodki:
– požarna taksa po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A, 15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D), ki se uporablja za namene, določene v tem zakonu,
– državna sredstva, evropska sredstva in sredstva drugih sofinancerjev za investicije in tekoče zadeve,
– turistična taksa,
– lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki se uporabljajo za namene, določene v finančnem načrtu posamezne krajevne skupnosti,
– komunalni prispevek,
– najemnine za stanovanja in poslovne prostore,
– najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo.
(2) Če je bil v tekočem letu vplačan namenski prejemek, izdatek pa ni bil realiziran, se pravica porabe na proračunski postavki, ki ni bila porabljena v tekočem letu, prenese v naslednje leto za isti namen.
(3) Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
5. člen 
(1) Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
(2) O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe oziroma med podprogrami v okviru glavnih programov odloča na predlog neposrednega uporabnika župan, v višini 20 %.
(3) Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu septembru in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2017 in njegovi realizaciji.
6. člen 
(1) Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov odda javno naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
(2) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 80 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(3) Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 30 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
(4) Omejitve iz drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za pogodbe za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz predpristopnih pomoči, popristopnih pomoči in sredstev drugih donatorjev.
(5) Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen 
(1) O spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20 % izhodiščne vrednosti odloča župan. Mestni svet odloča o uvrstitvi novih projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20 % izhodiščne vrednosti projektov.
(2) Projekte, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, neposredni uporabnik uvrsti v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.
8. člen 
(1) V skladu z drugim odstavkom 84. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 106/13 in 93/15) so posamezni pravni posli, ki jih sklepajo krajevne skupnosti in mestne četrti, do višine 5.000,00 evrov z DDV, veljavni brez soglasja župana.
(2) Pravni posli, sklenjeni v nasprotju s prejšnjo določbo, so nični.
9. člen 
(1) V proračunu občine se zagotavljajo sredstva za proračunsko rezervo, ki deluje kot proračunski sklad.
(2) Proračunska rezerva se v letu 2017 oblikuje v višini 50.000,00 evrov.
(3) Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF župan in o tem s pisnimi poročili obvešča mestni svet.
10. člen 
V skladu z 42. členom ZJF se oblikuje splošna proračunska rezervacija v višini 208.000,00 evrov. O uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 
11. člen 
Župan lahko v letu 2017 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000,00 evrov, v primeru, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi ne unovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA 
12. člen 
(1) Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 3.000.000 evrov.
(2) Mestna občina Celje v letu 2017 ne bo izdajala poroštev.
6. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
13. člen 
V obdobju začasnega financiranja Mestne občine Celje v letu 2018, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.
14. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0301-3/2017
Celje, dne 26. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Celje 
Bojan Šrot l.r.