Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2504. Pravila za izvolitev predstavnika Občine Črenšovci v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 7042.

  
Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1) ter 13. člena Statuta Občine Črenšovci (Uradni list RS, št. 58/10) je Občinski svet Občine Črenšovci na 23. seji dne 27. 9. 2017 sprejel
P R A V I L A 
za izvolitev predstavnika Občine Črenšovci v volilno telo za volitve člana državnega sveta in za določitev kandidata za člana državnega sveta 
1. člen 
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnika Občine Črenšovci v volilno telo 11. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta kot predstavnika lokalnih interesov.
2. člen 
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli Občinski svet Občine Črenšovci v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) in določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen 
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorja in njegovo izvolitev ter predlaganje kandidatov in določitev kandidata za člana državnega sveta iz vrst predstavnikov lokalnih interesov.
4. člen 
Pravico biti voljen za člana državnega sveta ima državljan Republike Slovenije, ki je na dan glasovanja dopolnil osemnajst let starosti.
Ob pogojih iz prvega odstavka ima pravico biti voljena za člana državnega sveta – predstavnika lokalnih interesov oseba, ki ima stalno bivališče v volilni enoti.
Ob pogojih iz prvega odstavka tega člena ima pravico biti voljena za elektorja oseba, ki ima stalno bivališče v Občini Črenšovci.
5. člen 
Kandidata za elektorja lahko predlaga vsak član občinskega sveta. Vsak predlagatelj lahko predlaga enega kandidata. Predlog mora vsebovati: ime in priimek in naslov predlagatelja ter ime in priimek, rojstne podatke in naslov stalnega prebivališča kandidata.
6. člen 
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta. Predlog mora vsebovati: ime in priimek in naslov predlagatelja ter ime in priimek, rojstne podatke in naslov stalnega prebivališča kandidata. Predlogu mora biti predloženo tudi soglasje kandidata.
7. člen 
Predloge za elektorje oziroma za člane državnega sveta morajo predlagatelji vložiti pri Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Črenšovci najkasneje petinštirideset dni pred dnem glasovanja.
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja takoj po roku za vložitev predlogov sestavi seznam predlaganih kandidatov po abecednem vrstnem redu njihovih priimkov, posebej za elektorja in posebej za člana državnega sveta z označbo predlagatelja in ga pošlje županu.
8. člen 
Elektorja se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem redu njihovih priimkov.
Voli se enega elektorja. Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kandidata.
Izvoljen je kandidat, ki je prejel največ veljavnih glasov.
9. člen 
Kandidata za člana državnega sveta se določi na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu njihovih priimkov.
Določi se en kandidat za člana državnega sveta. Vsak član občinskega sveta lahko glasuje največ za enega kandidata, in sicer tako, da obkroži zaporedno številko pred njegovim priimkom. Določen je kandidat, ki je prejel največ veljavnih glasov.
10. člen 
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov pri glasovanju prejela enako število glasov, se opravi drugi krog glasovanja, kjer je izvoljen kandidat, ki je dobil več glasov. V primeru, da sta tudi pri tem glasovanju dva ali več kandidatov prejela enako, število glasov, odloči o izvolitvi žreb, ki se opravi takoj na seji občinskega sveta.
Žreb se izvede tako, da se v ovojnice vstavijo lističi s številkami od 1 do največ toliko, kolikor je kandidatov z enakim številom glasov.
Vsak od kandidatov, po abecednem vrstnem redu priimkov, izvleče eno ovojnico in pokaže izvlečeno številko. Če kandidat ni prisoten na seji občinskega sveta zanj ovojnico izvleče član OS, ki ga je predlagal.
Izvoljen je tisti kandidat, ki izvleče številko 1. Žrebanje se izvede po abecednem vrstnem redu njihovih priimkov.
11. člen 
Kandidat za elektorja ali kandidata za člana državnega sveta ne more biti član komisije za izvolitev elektorjev oziroma za določitev kandidata za člana državnega sveta.
12. člen 
Predstavnik predlagatelja kandidature za člana sveta je župan.
Če je za kandidata za člana državnega sveta določen župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan oziroma član občinskega sveta, ki ga določi župan.
13. člen 
Župan mora najpozneje v roku 30 dni pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji volilne enote izvoljenega elektorja in kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
14. člen 
Ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, zato jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
15. člen 
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem veljavnosti prenehajo veljati pravila, ki jih je Občinski svet Občine Črenšovci sprejel na seji dne 27. 9. 2012.
Št. 0320-23/2017-156
Črenšovci, dne 27. septembra 2017
Župan 
Občine Črenšovci 
Anton Törnar l.r.