Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

Ob-3088/17, Stran 2329
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO), Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/13 – uradno prečiščeno besedilo, 46/15) in sklepa župana številka 122-109/2017-01 (47/16), z dne 25. 8. 2017 o začetku postopka javnega razpisa, objavlja Mestna občina Kranj
javni razpis 
za sofinanciranje programov upokojenskih društev v Mestni občini Kranj v letu 2018
Namen razpisa je izbira programov s področja upokojenskih društev, ki bodo v letu 2018 sofinancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj.
1. Mestna občina Kranj bo iz sredstev proračuna za leto 2018 sofinancirala programe upokojenskih društev, katerih vsebina bo predvsem:
– vključevala informiranje ter svetovanje svojim članom;
– vključevala prostovoljno delo;
– vključevala aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa;
– vključevala obujanje tradicije;
– vključevala strokovno vzgojo članov;
– vključevala skrb za lastno zdravje;
– vključevala programe druženj;
– spodbujala k strpnosti, nenasilju;
– spodbujala kulturno izražanje in kreativnost.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi izvajalcev s področja kulture, športa, socialnega varstva, zdravstva in preventivnih programov, ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Kranj.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov upokojenskih društev, znaša 13.000,00 EUR. Višina sredstev je odvisna od zneska v sprejetem proračunu za leto 2018.
3. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 2018.
4. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izvajajo programe upokojenskih društev ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Kranj oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) enoto na območju Mestne občine Kranj;
– prijavijo program, ki je predmet razpisa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa;
– da so v primeru, če so bile pogodbena stranka Mestne občine Kranj, izpolnjevale vse pogodbene obveznosti.
5. Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo vlogo za izvedbo več programov iz tega razpisa.
6. Vloge programov prijaviteljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
– dostopnost programa;
– vsebina programa;
– izdelana organizacijska shema izvedbe programa;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa.
Programi bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si ter v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj. Dodatne informacije lahko dobijo interesenti osebno pri gospe Barbari Govekar na telefonski številki 04/23-73-371 ali preko e-pošte: barbara.govekar@kranj.si.
8. Rok za oddajo vlog programov je ponedeljek, 30. 10. 2017. Vloge morajo v celoti izpolnjevati zahteve tega razpisa in razpisne dokumentacije.
9. Mestna občina Kranj bo v sredo, 4. 10. 2017, ob 9. uri, v sejni dvorani št. 15, v prvem nadstropju stavbe Mestne občine Kranj, za zainteresirane prijavitelje na javni razpis izvedla informativni sestanek.
10. Prijavitelji morajo oddati vloge, ali priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna občina Kranj, Urad za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »Ne odpiraj – programi upokojenskih društev v letu 2018«; na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden polni naziv in naslov prijavitelja ali osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Kranj.
11. Odpiranje vlog bo izvedla komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Kranj, najkasneje do 6. 11. 2017. Odpiranje vlog ne bo javno.
12. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom. Prijavitelji, katerih vloge bodo oddane v predpisanem roku, pa ne bodo opremljene in pripravljene skladno z zahtevami tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo lahko vloge dopolnili v roku 5 dni od prejema poziva.
13. Mestna občina Kranj najpozneje v dveh mesecih od zaključka odpiranja vlog, prispelih na javni razpis, pisno obvesti stranko o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe. V obvestilu se določi rok, do katerega ima stranka možnost, da se izjavi o navedbah v obvestilu. Obvestilo se sporoči v elektronski obliki na elektronski naslov, ki je naveden v vlogi.
Mestna občina Kranj