Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2496. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2017, stran 7030.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08, 76/08 – ZLS-O, 79/09 – ZLS-P, 51/10 – ZLS-R, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 (14/13 pop.), 110/11 – ZDIU12, 101/13 – ZJF-G, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G), 17. in 100. člena Statuta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) in 107. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi (Uradni list RS, št. 30/15) je Občinski svet Občine Zagorje ob Savi na 19. redni seji dne 25. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 
1. člen 
Odlok o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 (Uradni list RS, št. 83/16) se spremeni v naslednjih členih:
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA 
Spremeni se 2. člen (sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) tako, da se glasi:
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
v evrih
I
SKUPAJ PRIHODKI
70+71+72+73+74
13.837.844
 
TEKOČI ODHODKI
12.003.855 
70
DAVČNI PRIHODKI
10.404.731
700
Davki na dohodek in dobiček
9.252.144
703
Davki na premoženje
949.200
704
Domači davki na blago in storitve
203.387
71
NEDAVČNI PRIHODKI
1.599.124
710
Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
1.313.041
711
Takse in pristojbine
8.000
712
Denarne kazni
9.000
713
Prihodki od prodaje blaga in storitev
25.350
714
Drugi nedavčni prihodki
243.733
72
KAPITALSKI PRIHODKI
93.900
720
Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
1.900
722
Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolg. sr.
92.000
73
PREJETE DONACIJE
3.172
730
Prejete donacije iz domačih virov
3.172
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.736.917
740
Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
1.713.910
741
 Prejeta sredstva iz drž. proračuna iz sredstev proračuna EU
23.007
II
SKUPAJ ODHODKI
40+41+42+43
15.358.579
40
TEKOČI ODHODKI
4.492.641
400
Plače in drugi izdatki zaposlenim
784.830
401
Prispevki delodajalcev za socialno varnost
133.038
402
Izdatki za blago in storitve
1.830.752
403
Plačila domačih obresti
40.000
409
Sredstva, izločena v rezerve
1.704.021
41
TEKOČI TRANSFERI
7.518.159
410
Subvencije
141.024
411
Transferi posameznikom in gospodinjstvom
3.645.675
412
Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
727.830
413
Drugi tekoči domači transferi
3.003.630
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
2.952.475
420
Nakup in gradnja osnovnih sredstev
2.952.475
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
395.304
431
Investicijski transf. pravnim in fiz. osebam, ki niso pror. uporabniki
252.596
432
Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
142.708
III
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
I.-II.
–1.520.735
B
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
750+751
8.000
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
8.000
750
Prejeta vračila danih posojil
8.000
751
Prodaja kapitalskih deležev
0
V
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
441
Povečanje kapitalskih deležev
0
VI
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
IV.-V.
+ 8.000
C
RAČUN FINANCIRANJA
 
VII
ZADOLŽEVANJE
500
770.598
50
ZADOLŽEVANJE
770.598
500
Domače zadolževanje
770.598
VIII
ODPLAČILA DOLGA
550
506.413
55
ODPLAČILA DOLGA
506.413
550
Odplačila domačega dolga
506.413
IX
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH
I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.
–1.248.550
X
NETO ZADOLŽEVANJE 
VII.-VIII.
+ 264.185
XI
NETO FINANCIRANJE
VI.+X.-IX.
1.520.735
XII
Stanje sredstev na računih konec preteklega leta
 
1.271.542
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA 
Spremeni se 4. člen (namenski prihodki in odhodki proračuna) tako, da se glasi:
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
1. taksa za odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se porablja za nakup, graditev, obnovo in vzdrževanje premoženja v okviru ravnanja z odpadno vodo,
2. požarna taksa, ki se nameni za nabavo gasilske opreme,
3. turistična taksa, ki se porablja za financiranje aktivnosti za turistično promocijo občine,
4. komunalni prispevek, ki se porablja za gradnjo, obnovo, opremljanje in vzdrževanje komunalne infrastrukture,
5. koncesijska dajatev za kmetijska zemljišča, gozdove in divjad, ki se porablja za sanitarno sečnjo in druga urejanja gozdnih in kmetijskih površin ter skrb za divjad,
6. sorazmerni del nadomestila od prodaje lesa iz državnih gozdov, ki ležijo na področju občine se porablja za vzdrževanje cest,
7. pristojbina za gozdne ceste, ki se porablja za vzdrževanje gozdnih cest,
8. prihodki od prodaje ali zamenjave občinskega stvarnega premoženja (kapitalski prihodki), ki se porabljajo za nakup, graditev, obnovo in vzdrževanje stvarnega premoženja občine,
9. prihodki od lastne dejavnosti, ki se porabljajo za odhodke povezane s to dejavnostjo,
10. vsi prihodki ožjih delov občine, ki se uporabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, ki so predvideni v finančnih načrtih KS.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek, ki zahteva namenski izdatek, ki v finančnem načrtu proračuna ni izkazan ali ni izkazan v zadostni višini, se za višino dejanskih namenskih prejemkov poveča obseg izdatkov finančnega načrta in proračun.
Če se v tekočem letu v proračun vplača namenski prejemek v nižjem obsegu kot je izkazan v proračunu, se prevzema in plačuje obveznost samo do višine dejanskih prejemkov oziroma ocenjenih razpoložljivih sredstev.
Pravice porabe na proračunskih postavkah, ki zahtevajo namenski izdatek, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
Spremeni se 12. člen (obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) tako, da se glasi:
V primeru neenakomernega pritekanja prejemkov se lahko občina likvidnostno zadolži znotraj proračunskega leta, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina v letu 2017 lahko zadolži do višine 770.598 evrov.
Občina v letu 2017 ne bo izdajala poroštev za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina.
Spremeni se 13. člen (obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) tako, da se glasi:
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje se v letu 2017 lahko zadolžijo do skupne višine 120.000 evrov. V letu 2017 se lahko zadolži Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi d.o.o., Cesta zmage 16b, Zagorje ob Savi v višini 120.000 evrov, za obdobje največ pet let, pod pogoji in na način, ki so določeni v Zakonu o financiranju občin.
Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje v letu 2017 ne smejo izdajati poroštev.
2. člen 
Ostala določila Odloka o proračunu Občine Zagorje ob Savi za leto 2017 ostajajo nespremenjena.
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2017
Zagorje ob Savi, dne 25. septembra 2017
Župan 
Občine Zagorje ob Savi 
Matjaž Švagan l.r.