Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2490. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, stran 7025.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 UPB1 (14/05 popr.), 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US: U-I-150-04-19, 120/06 Odl. US: U-I-286/04-46, 126/07, 57/09 Skl. US: U-I-165/09-8,108/09, 61/10 – ZRud-1 (62/10 popr.), 20/11 Odl. US: U-I-165/09-34, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 21. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa javnega dobra 
1. 
S tem sklepom se ukine status javnega dobra nepremičnini:
– parc. št. 3534/1, k.o. 1522-Pribišje
– parc. št. 3534/2, k.o. 1522-Pribišje
vpisani kot last Občine Semič.
2. 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-10/2017-5
Semič, dne 21. septembra 2017
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.