Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

VL 54085/2016 Os-2977/17, Stran 2346
Okrajno sodišče v Ljubljani – centralni oddelek za verodostojno listino je v izvršilni zadevi upnika Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Krištof Mlakar, proti dolžniku Peđi Misimović, Litijska cesta 10, Ljubljana, ki ga zastopa zak. zast. Čad Tomaž – odvetnik, Miklošičeva cesta 20, Ljubljana, zaradi izterjave 133,88 EUR, sklenilo:
Dolžniku Peđi Misimović, Litijska cesta 10, Ljubljana, se na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku – ZPP v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ postavi začasni zastopnik.
Za začasnega zastopnika se postavi odv. Tomaž Čad, Miklošičeva cesta 20, 1000 Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma vse dotlej, dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 4. 9. 2017