Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2491. Pravila za izvolitev predstavnikov Občine Sodražica v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije in za izvolitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije, stran 7025.

  
Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve-UPB1, 94/07 – odločba US RS, 95/09 – odločba US RS in 21/13 – ZFDO-F), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US RS) in 15. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) je Občinski svet Občine Sodražica na 2. izredni seji dne 25. 9. 2017 sprejel
P R A V I L A 
za izvolitev predstavnikov Občine Sodražica v volilno telo za volitve člana Državnega sveta Republike Slovenije in za izvolitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S temi pravili se ureja postopek za izvolitev predstavnikov Občine Sodražica v volilno telo 22. volilne enote za izvolitev člana Državnega sveta Republike Slovenije in postopek za izvolitev kandidata za člana Državnega sveta Republike Slovenije (v nadaljevanju: državni svet).
2. člen 
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu, izvoli Občinski svet Občine Sodražica v volilno telo za volitve člana državnega sveta enega predstavnika (v nadaljevanju: elektorja) ter izvoli enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen 
Postopek obsega predlaganje in izvolitev kandidatov za elektorje ter predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in izvolitev kandidata.
4. člen 
Postopek predlaganja obsega poziv osebam, ki imajo pravico predlagati kandidate za elektorja, s katerim se določijo roki, pogoji in način predlaganja, kar določi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: komisija).
II. VOLITVE PREDSTAVNIKOV OBČINE SODRAŽICA V VOLILNO TELO 
5. člen 
Vsak član občinskega sveta lahko predlaga po enega kandidata za elektorja.
Predloge posredujejo predlagatelji pisno komisiji v roku, pod pogoji in način, ki jih v pozivu določi komisija.
6. člen 
Na podlagi predlogov določi komisija seznam kandidatov za elektorja po abecednem vrstnem redu.
7. člen 
Elektorja s seznama kandidatov, ki ga je predložila komisija, izvoli Občinski svet Občine Sodražica s tajnim glasovanjem.
Volitve vodi tričlanski volilni odbor, ki ga na predlog komisije imenuje Občinski svet Občine Sodražica izmed članov občinskega sveta.
Glasuje se z glasovnicami, vsak lahko glasuje največ za enega kandidata.
Izvoljen je predstavnik, za katerega je glasovala večina opredeljenih navzočih članov občinskega sveta.
Če v prvem krogu nihče od predstavnikov ne dobi večine glasov, se opravi drugi krog glasovanja. V drugi krog se uvrstita predstavnika, ki sta prejela največje število glasov. Če je več kandidatov dobilo največje število glasov, se v drugi krog uvrstijo vsi ti predstavniki.
Če ima tudi po ponovljenem glasovanju več predstavnikov enako število glasov, se izbere predstavnika na podlagi žreba.
III. DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA 
6. člen 
Predlagatelji iz 4. člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta.
7. člen 
Predloge za kandidata za člana državnega sveta posredujejo predlagatelji pisno komisiji v roku, pod pogoji in način, ki jih v pozivu določi komisija.
8. člen 
Kandidata za člana državnega sveta se voli s tajnim glasovanjem. Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu. Voli se en kandidat. Izvoljen je tisti kandidat, ki prejme več kot polovico oddanih glasov. Če noben kandidat ni dobil pri glasovanju večine, se opravi drugi krog glasovanja. V drugi krog glasovanja se uvrstita kandidata, ki sta dobila največje število glasov. Če je več kandidatov dobilo največje število glasov, se v drugi krog uvrstijo kandidati, ki se jih določi z žrebom. Če v drugem krogu oba kandidata prejmeta enako število glasov, odloči o izvolitvi med njima žreb, ki se opravi na seji občinskega sveta.
IV. POSREDOVANJE ODLOČITEV 
9. člen 
Župan Občine Sodražica posreduje sklep o izvolitvi elektorja in kandidata za člana državnega sveta najpozneje 30. dan pred dnem glasovanja za člana državnega sveta pristojni volilni komisiji, skupaj s sprejetimi pravili, zapisnikoma o poteku volitev in listo prisotnih na seji občinskega sveta.
V. KONČNI DOLOČBI 
11. člen 
Ta pravila sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
12. člen 
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-03/17
Sodražica, dne 25. septembra 2017
Župan 
Občine Sodražica 
mag. Blaž Milavec l.r.