Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

Št. 610-75/2017-2-47/12 Ob-3091/17, Stran 2334
Na podlagi Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/13 – UPB1, 46/15) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) Mestna občina Kranj (v nadaljevanju: MOK) objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v Mestni občini Kranj v letu 2018 (v nadaljevanju: JR – KULTURA 2018)
1. Naziv in sedež naročnika javnega razpisa: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju MOK).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in projektov s področja kulture v letu 2018, in sicer po naslednjih razpisnih sklopih:
– Razpisni sklop I – sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (glasbena dejavnost, folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami, plesna dejavnost, gledališka dejavnost, lutkovna dejavnost, likovna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, literarna dejavnost, delovanje zvez društev);
– Razpisni sklop II – izbor kulturnih projektov;
– Razpisni sklop III – izbor kulturnih projektov na javnih površinah.
Vsem prijaviteljem, ki so bili na Javnem razpisu za sofinanciranje kulturnih projektov in programov v letu 2016 izbrani na sklopu IV – triletni razpis za izbor programov večjega obsega (za obdobje 2016–2018), bo MOK na podlagi sklenjenih pogodb posredovala neposredni poziv. Za sofinanciranje teh programov, bo v letu 2018 namenjenih predvidoma 91.000 EUR. V primeru, da bodo na tem sklopu sredstva ostala neizkoriščena, se za navedena sredstva poveča masa sredstev namenjenih za sklop I, II ali III.
V razpisu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
Prijavitelji programov in projektov, ki so izbrani in sofinancirani na tem javnem razpisu, so izvajalci v javnem interesu lokalne skupnosti Mestne občine Kranj.
3. Splošni pogoji razpisa
Posamezni prijavitelji, ki bodo oddali vlogo na razpisni sklop I – sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture, se lahko prijavijo tudi na razpisni sklop II – izbor kulturnih projektov in razpisni sklop III – izbor kulturnih projektov na javnih površinah.
Prijavitelji, ki so bili v letu 2016 (za triletno obdobje 2016–2018) izbrani na razpisnem sklopu IV – triletni razpis za izbor programov večjega obsega, se na razpisni sklop I, II ali III ne morejo prijaviti.
Posamični prijavitelji lahko prijavijo naslednje število projektov oziroma programov:
Za sklop I – neomejeno – glede na izvajano dejavnost,
Za sklop II – največ dva projekta,
Za sklop III – največ dva projekta.
V kolikor bo prijavitelj prijavil več projektov, bo komisija za odpiranje vlog glede na vrstni red evidentiranja prispetja vloge preostale vloge s sklepom zavrgla.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.
Izbranim prijaviteljem bodo sredstva nakazana na podlagi pogodbe o sofinanciranju v več delih:
– največ 70 % sredstev 30. dan po prejemu zahtevka, pogoj za nakazilo sredstev je veljavna pogodba in zaključene pogodbene obveznosti za predhodno leto,
– preostali del sredstev 30. dan po prejemu zahtevka.
4. Predmet razpisnega sklopa, cilji razpisa, pomen izrazov, pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu, razpisni kriteriji, predvidena vrednost razpisnega sklopa
4.1. Razpisni sklop I – sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (glasbena dejavnost, folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami, plesna dejavnost, gledališka dejavnost, lutkovna dejavnost, likovna dejavnost, fotografska, filmska in video dejavnost, literarna dejavnost, delovanje zvez društev)
MOK bo programe kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture podpirala v skladu z naslednjim ciljem:
– zagotavljanje osnovnih pogojev za redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev.
Predmet razpisa je sofinanciranje programa kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture oziroma njihove redne dejavnosti na področjih:
– glasbena dejavnost,
– folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami,
– plesna dejavnost,
– gledališka dejavnost,
– lutkovna dejavnost,
– likovna dejavnost,
– fotografska, filmska in video dejavnost,
– literarna dejavnost,
– delovanje zvez društev.
Program kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture je:
– redno, sistematično in kontinuirano delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge javne kulturne prireditve) na enem ali več področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja kulturno društvo na neprofiten način in je v interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na nivoju mesta ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Pomen izrazov
Program kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev – kulturnih društev, ki po vsebini predstavlja zaključeno celoto in traja nepretrgoma skozi celo leto. Je v celoti in v svojih delih dostopen javnosti in bo izveden v letu 2018.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne zgradbe programa (odhodki = prihodki).
Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu
Na razpisni sklop se lahko prijavijo le prijavitelji programov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje oziroma podajo izjave:
– so registrirani za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin kot kulturno društvo (obvezna priloga: izjava);
– ima sedež v Mestni občini Kranj (obvezna priloga: izjava);
– dejavnost izvajajo na območju Mestne občine Kranj (obvezna priloga: izjava);
– delujejo in so registrirani na področju kulture vsaj eno leto pred objavo tega razpisa (obvezna priloga: izjava);
– zagotavljajo dostopnost programa (programskih sklopov oziroma programskih enot) javnosti in medijem (obvezna priloga: izjava);
– so v primeru, da so bili pogodbena stranka Mestne občine Kranj v letu 2017 ali preteklih letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezna priloga: izjava);
– ne prijavljajo programov z enako vsebino na drug javni razpis Mestne občine Kranj za sofinanciranje v letu 2018 (obvezna priloga: izjava);
– bodo v primeru dogovora z MOK brezplačno izvedli ponovitev izbrane akcije za MOK; pri čemer bo MOK krila morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali (obvezna priloga: izjava).
Na javni razpis se lahko prijavijo le društva oziroma zveze društev, ne pa posamezne sekcije ali skupine društva.
Razpisni kriteriji – sklop I – sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture
Glasbena dejavnost
Kriterij
Št. točk
Premierni program (ne iz prejšnjih treh sezon)
do 60
Obseg programa
do 60
Nastop/predstavitev na območnem srečanju
do 10
Nastop/predstavitev na regijskem/državnem srečanju/tekmovanju
do 30
Nastop/predstavitev na mednarodnem festivalu/tekmovanju z referenco
do 60
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 180
Najvišje možno št. točk
400
Folklorna dejavnost
Kriterij
Št. točk
Premierni program (ne iz prejšnjih treh sezon)
do 60
Obseg programa
do 60
Nastop/predstavitev na območnem srečanju
do 10
Nastop/predstavitev na regijskem/državnem srečanju/tekmovanju
do 30
Nastop/predstavitev na mednarodnem festivalu/tekmovanju z referenco
do 60
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 180
Najvišje možno št. točk
400
Plesna dejavnost
Kriterij
Št. točk
Premierni program (ne iz prejšnjih treh sezon)
do 30
Obseg programa
do 30
Nastop/predstavitev na območnem srečanju
do 10
Nastop/predstavitev na regijskem/državnem srečanju/tekmovanju
do 20
Nastop/predstavitev mednarodnem festivalu/tekmovanju z referenco
do 60
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 120
Najvišje možno št. točk
270
Gledališka dejavnost
Kriterij
Št. točk
Premierni program (ne iz prejšnjih treh sezon)
do 60
Obseg programa
do 60
Nastop/predstavitev na območnem srečanju
do 10
Nastop/predstavitev na regijskem/državnem srečanju/tekmovanju
do 30
Nastop/predstavitev na mednarodnem festivalu/tekmovanju z referenco
do 60
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 180
Najvišje možno št. točk
400
Lutkovna dejavnost
Kriterij
Št. točk
Premierni program (ne iz prejšnjih treh sezon
do 30
Obseg programa
do 30
Nastop/predstavitev na območnem srečanju
do 10
Nastop/predstavitev na regijskem/državnem srečanju/tekmovanju
do 20
Nastop/predstavitev na mednarodnem festivalu/tekmovanju z referenco
do 60
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 120
Najvišje možno št. točk
270
Likovna dejavnost
Kriterij
Št. točk
Premierni program – samostojna skupinska razstava društva 
do 30
Obseg programa
do 30
Nastop/predstavitev na območnem srečanju
do 10
Nastop/predstavitev na regijskem/državnem srečanju/tekmovanju ali sodelovanje na likovni koloniji
do 20
Nastop/predstavitev na mednarodnem festivalu/tekmovanju z referenco
do 60
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 120
Najvišje možno št. točk
270
Foto, filmska in video dejavnost
Kriterij
Št. točk
Premierni program – Samostojna skupinska fotografska razstava društva, javna filmska ali video projekcija 
do 30
Obseg programa
do 30
Nastop/predstavitev na območnem srečanju
do 10
Nastop/predstavitev na regijskem/državnem srečanju/tekmovanju
do 20
Nastop/predstavitev na mednarodnem festivalu/tekmovanju z referenco
do 60
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 120
Najvišje možno št. točk
270
Literarna dejavnost
Kriterij
Št. točk
Premierni program – samostojni literarni večer z gosti
do 30
Obseg programa; sodelovanje na vsaj 
3 srečanjih izven MO Kranj
do 30
Predstavitev nove proze ali poezije članic in članov
do 30
Nastop/predstavitev na regijskem/državnem srečanju
do 30
Nastop/predstavitev slovenske literature na mednarodnih festivalih z referenco
do 50
Kakovostna raven, izvirnost, ustvarjalnost
do 100
Najvišje možno št. točk
270
Dejavnost zvez društev
Program zvez društev, spodbujanje dejavnosti članic, informiranje, svetovanje …
do 400
Najvišje možno št. točk
400
Izbrani bodo vsi programi, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni.
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami.
Vrednost točke je izračunana glede na skupno višino vseh prejetih točk ter višine sredstev, ki so namenjena razpisu. Vrednost točke se določi glede na prvotno ocenjevanje in se ob morebitnih pritožbah ne spremeni.
Višina sredstev
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisnega sklopa je: 104.100 EUR. Mestna občina Kranj si pridružuje pravico znesek spremeniti skladno s sprejetim proračunom za leto 2018.
4.2. Razpisni sklop II – izbor kulturnih projektov
Predmet razpisnega sklopa je sofinanciranje kulturnih projektov samozaposlenih na področju kulture ter projekti nevladnih organizacij, ki so ustanovljene kot društva, zasebni zavodi, ustanove ali druge nevladne organizacije, ki delujejo na področju kulture.
Predmet sofinanciranja na tem razpisnem sklopu ni:
– organizacija humanitarnih dogodkov,
– redno delovanje društev,
– izdaja knjig in publikacij,
– izdaja nosilcev zvoka in slike,
– produkcija TV in RA oddaj.
V primeru oddaje vloge za projekt, ki bo za predmet sofinanciranja vsebovala zgoraj navedene vsebine, bo komisija za odpiranje vlog tako vlogo s sklepom zavrgla.
MOK bo kulturne projekte podpirala v skladu z naslednjimi cilji:
zagotavljanje pogojev dejavnostim, ki niso izvajane v okviru javnih služb a ustrezajo kriterijem ugotavljanja javnega interesa in omogočajo dodatne dejavnosti, javna dostopnost do proračunskih sredstev, javna dostopnost do dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, kakovost dejavnosti, podpora dejavnostim, ki jim ni moč pripisati pretežne pridobitne naravnanosti, spodbujanje kakovostne kulturne ponudbe ustvarjalnosti pripadnikov različnih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev, podpiranje konkurenčnih, kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih in prodornih projektov, povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in ustvarjalnosti, kulturna vzgoja, spodbujanje partnerstva.
Promocijski načrt je dokument, ki vsebuje plan informiranja različnih ciljnih skupin javnosti o izvedbi projekta oziroma programa (način komuniciranja s ciljnimi skupinami). V dokumentu opredelite način promocije skozi različne informacijske kanale (spletno oglaševanje, elektronski mediji, tiskovine …).
MOK bo na tem razpisu sofinancirala predvidoma 40 projektov. Končno število sofinanciranih projektov je odvisno od sklepa strokovne komisije.
Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu II – izbor kulturnih projektov:
Na razpisni sklop se lahko prijavijo le prijavitelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so nevladne kulturne organizacije s statusom kulturnega društva, zasebnega zavoda, ustanove ali druge nevladne organizacije, gospodarske organizacije in so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti;
– imajo sedež v Mestni občini Kranj (obvezno dokazilo: izjava) ali so
– vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi (obvezno dokazilo: odločba Ministrstva za kulturo, izjava o izbranem načinu obdavčenja, potrjena od pristojnega davčnega urada) in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj; (obvezno dokazilo: izjava);
– zagotavljajo dostopnost programskih sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo prijavitelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;
– prijavljajo projekte, ki bodo v celoti realizirani v letu 2018 (obvezno dokazilo: izjava);
– so v primeru, da so bili pogodbena stranka Mestne občine Kranj v letu 2017 oziroma v preteklih letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: izjava);
– prijavljajo projekt, ki bo premierno izveden na področju Mestne občine Kranj (razen ponovitev oziroma projektov na področjih mednarodnih gostovanj v tujini);
– ne prijavljajo projektov z enako vsebino na drug javni razpis Mestne občine Kranj v letu 2018;
– da se prijavitelj z isto vsebino projekta na ta razpis prijavi samo enkrat;
– da za isti projekt na razpis poda vlogo le en prijavitelj;
– bodo v primeru dogovora z MOK brezplačno izvedli ponovitev izbrane akcije za MOK; pri čemer bo MOK krila morebitne dodatne materialne stroške, ki bi pri tem nastali (obvezna priloga: izjava).
Razpisni kriteriji sklop II – izbor kulturnih projektov
Merilo
Št. možnih točk
1
– izvirnost in vsebinska tehtnost, celovitost, zaokroženost, aktualnost, 
– nova ustvarjalnost, inovativnost v pristopu in izvedbi,
– dopolnjevanje in zaokroževanje programske ponudbe na območju MOK oziroma pomen mednarodne promocije (za gostovanja v tujini)
do 30 točk
2
– reference izvajalcev (avtorji, nastopajoče skupine oziroma posamezniki) glede na ugled na nacionalni ravni in/ali mednarodnem merilu
– vključevanje domačih vrhunskih ustvarjalcev
do 20 točk
3
reference prijavitelja projekta in reference partnerjev 
do 10 točk
4
izvedljivost projekta glede na finančno konstrukcijo (delež prijavitelja, partnerjev), uravnotežena finančna konstrukcija v smislu razmerja honorarja do ostalih stroškov
do 10 točk
5
nekomercialna naravnanost programa v smislu vsebine
do 10 točk
6
pričakovani učinki projekta, načrtovano število ponovitev, načrtovani doseg ciljnih skupin
do 5 točk
7
promocijski načrt
do 10 točk
8
organizacijska (vsebinska in tehnična) zahtevnost projekta
do 5 točk
Skupaj
do 100 točk
Na tem sklopu bo izbranih predvidoma 40 najvišje ocenjenih projektov, kar bo določeno s sklepom komisije.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji za so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk.
Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi projekti prijaviteljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.
Višina sredstev:
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev namenjenih za razpisni sklop je: 79.900 EUR. Mestna občina Kranj si pridružuje pravico znesek spremeniti skladno s sprejetim proračunom za leto 2018.
4.3. Razpisni sklop III – izbor kulturnih projektov na javnih površinah
Predmet razpisnega sklopa je sofinanciranje projektov na javnih površinah v Mestni občini Kranj, ki so usmerjene v oživljanje posameznih mestnih predelov, namenjenih predvsem pešcem, s prireditvami na lokacijah: Maistrov trg, Glavni trg, Trubarjev trg, prizorišče med Prešernovim gledališčem in cerkvijo Sv. Kancijana, ploščad pred Poštno ulico in Vodopivčeva ulica s Plečnikovim stopniščem, Tomšičeva ulica, Tavčarjeva ulica, Prešernova ulica, trg pred vhodom v Mestno knjižnico Kranj.
MOK sofinancira tiste prireditve, ki bodo izvedene v poletnem času od 15. 6. do vključno 15. 8. 2018.
MOK bo projekte na javnih površinah v skladu z naslednjimi cilji:
oživljanje kulturne podobe mestnega jedra Kranja v času poletnih počitnic po Tednu mladih ter pred Jazz kampom Kranj, podpiranje konkurenčnih, kakovostnih, izvirnih, prepoznavnih in prodornih prireditev, povečanje dostopnosti kulturnih dobrin in ustvarjalnosti, javna dostopnost do proračunskih sredstev, javna dostopnost do dejavnosti, ki se financirajo iz proračunskih sredstev, kakovost dejavnosti.
Promocijski načrt je dokument, ki vsebuje plan informiranja različnih ciljnih skupin javnosti o izvedbi projekta oziroma programa (način komuniciranja s ciljnimi skupinami). V dokumentu opredelite način promocije skozi različne informacijske kanale (spletno oglaševanje, elektronski mediji, tiskovine …)
Pogoji za sodelovanje na razpisnem sklopu III – izbor kulturnih projektov na javnih površinah
Na razpisni sklop se lahko prijavijo prijavitelji, ki:
– so nevladne kulturne organizacije s statusom društva, zasebnega zavoda, ustanove ali druge nevladne organizacije, gospodarske organizacije in so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti;
– imajo sedež v Mestni občini Kranj (obvezno dokazilo: izjava) ali so
– vpisani v razvid samozaposlenih v kulturi (obvezno dokazilo: odločba Ministrstva za kulturo, izjava o izbranem načinu obdavčenja, potrjena od pristojnega davčnega urada) in imajo stalno prebivališče v Mestni občini Kranj; (obvezno dokazilo: izjava);
– Zagotavljajo dostopnost projekta javnosti in medijem: to dokažejo s podpisano izjavo prijavitelja, da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost;
– prijavljajo prireditev oziroma sklop prireditev, ki bodo v celoti realizirani v letu 2018 v obdobju od 15. 6. do 15. 8. 2018 (obvezno dokazilo: izjava) na s tem razpisom določenem prizorišču;
– so v primeru, da so bili pogodbena stranka Mestne občine Kranj v letu 2017 oziroma v preteklih letih, izpolnjevali vse pogodbene obveznosti (obvezno dokazilo: izjava);
– prijavljajo prireditve, ki bodo izvedene na področju Maistrov trg, Glavni trg, Trubarjev trg, prizorišče med Prešernovim gledališčem in cerkvijo Sv. Kancijana, ploščad pred Poštno ulico in Vodopivčeva ulica s Plečnikovim stopniščem, Tomšičeva ulica, Tavčarjeva ulica, Prešernova ulica; trg pred vhodom v Mestno knjižnico Kranj;
– ne prijavljajo projektov z enako vsebino na drug javni razpis Mestne občine Kranj v letu 2018.
Mestna občina Kranj si pridružuje pravico, da predlagane termine ali lokacije po potrebi uskladi v sodelovanju s prijavitelji.
V primeru slabega vremena mora organizator prireditev izvesti v nadomestnem terminu v obdobju od 15. 6. do vključno 15. 8. 2018.
MOK bo na tem razpisu sofinancirala predvidoma 8 projektov. Končno število sofinanciranih projektov je odvisno od sklepa komisije.
Prijavitelj je dolžan poskrbeti vse potrebno za prijavo prireditev in prireditev izvesti v skladu z veljavnimi predpisi.
Razpisni kriteriji sklop III – izbor kulturnih projektov na javnih površinah
Merilo
Št. možnih točk
1
– izvirnost in vsebinska tehtnost, celovitost, zaokroženost, aktualnost, 
– nova ustvarjalnost, inovativnost v pristopu in izvedbi,
– dopolnjevanje in zaokroževanje programske ponudbe na območju MOK oziroma pomen mednarodne promocije (za gostovanja v tujini)
do 30 točk
2
– reference izvajalcev (avtorji, nastopajoče skupine oziroma posamezniki) glede na ugled na nacionalni ravni in/ali mednarodnem merilu
– vključevanje domačih vrhunskih ustvarjalcev
do 20 točk
3
reference prijavitelja projekta in reference partnerjev 
do 10 točk
4
izvedljivost projekta glede na finančno konstrukcijo (delež prijavitelja, partnerjev), uravnotežena finančna konstrukcija v smislu razmerja honorarja do ostalih stroškov
do 10 točk
5
nekomercialna naravnanost programa v smislu vsebine
do 10 točk
6
pričakovani učinki projekta, načrtovano število ponovitev, načrtovani doseg ciljnih skupin
do 5 točk
7
promocijski načrt
do 10 točk
8
organizacijska (vsebinska in tehnična) zahtevnost projekta
do 5 točk
Skupaj
do 100 točk
Na tem sklopu bo izbranih predvidoma 8 najvišje ocenjenih projektov, kar bo določeno s sklepom komisije.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji za so ovrednoteni s točkami, pri čemer je pri posameznem kriteriju in prednostnem kriteriju navedena najvišja možna višina doseženih točk. Najvišje možno število prejetih točk za projekt je 100 točk.
Višina odobrenih sredstev za projekt je odvisna od skupne višine prejetih točk za posamezen projekt, obsega in zahtevnosti projekta, pri čemer med izbranimi projekti prijaviteljev ni primerljivosti glede višine odobrenih sredstev v sorazmerju z višino prejetih točk.
Višina sredstev
Predvidena vrednost vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet razpisnega sklopa, je: 16.000 EUR. Mestna občina Kranj si pridružuje pravico znesek spremeniti skladno s sprejetim proračunom za leto 2018.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za sklop I, II, III morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.
6. Objava razpisa in rok za vložitev vloge: razpis se objavi na spletni strani MOK na naslovu: wwww.kranj.si dne 29. 9. 2017 in zaključi 30. 10. 2017.
7. Individualna inštruktaža: informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prijavitelji dobijo na Mestni občini Kranj, Uradu za družbene dejavnosti, od 29. 9. 2017 do 27. 10. 2017, in sicer po tel. 04/23-73-162 ali elektronski pošti petra.polak@kranj.si ali po predhodni najavi na individualnih inštrukcijah v sobi 92 upravne stavbe Mestne občine Kranj.
8. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si in obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec – obvezni obrazec za vse prijavitelje,
– Izjave o sprejemanju pogojev razpisa – obvezni obrazec za vse prijavitelje,
– Izjava in Program dela za leto 2017 – za obrazce A-I – Ljubiteljska kultura – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop I,
– prijavni obrazci A, – I – obvezni obrazci za prijavitelje na sklop I – sofinanciranje programov kulturnih društev s področja ljubiteljske kulture (A glasbena dejavnost, B folklorna dejavnost z glasbenimi zasedbami, C plesna dejavnost, D gledališka dejavnost, E lutkovna dejavnost, F likovna dejavnost, G fotografska, filmska in video dejavnost, H literarna dejavnost I – delovanje zvez društev),
– Izjava – za obrazec PR – Kulturni projekti – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop II,
– Obrazec PR – Kulturni projekti – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop II,
– Izjava – za obrazec PJ – Projekti na javnih površinah – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop III,
– Obrazec PJ – Kulturni projekti na javnih površinah – obvezen obrazec za prijavitelje na sklop III.
9. Oddaja in dostava vlog
Prijavitelji morajo izpis vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje do vključno 30. 10. 2017 (velja datum poštnega žiga).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (www.kranj.si, e- Razpis). Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e- razpis v skenirani obliki.
Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e- Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti, ne bo upoštevana. Pri izpolnjevanju bodite natančni in kolikor je mogoče jasni. Vloga na razpis mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslane v zaprti ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– izjave, oddane preko e- razpisa;
– izpolnjeni obrazci v e- razpisu;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in oddane preko e- Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in način, kot je določen v tem poglavju.
Prijavitelj mora svojo vlogo izdelati in oddati skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije, da se bo njihova vloga štela za popolno.
Upoštevani bodo le obrazci, ki so bili oddani v roku v aplikaciji in so razvidni iz podpisanega in žigosanega kontrolnega obrazca. V kolikor je v aplikaciji razviden obrazec, ki ima status (osnutka) in le-ta ni oddan v roku v aplikacijo, ga komisija ne upošteva. V takem primeru vlagatelj ni pozvan k dopolnitvi.
10. Odpiranje, ugotavljanje izpolnjevanja razpisnih pogojev za sodelovanje v razpisu in ocenjevanje vlog
Odpiranje vlog ne bo javno. Odpiranje vlog in ugotavljanje izpolnjevanje pogojev za sodelovanje na razpisu bo izvedla komisija za odpiranje vlog, ki jo je izmed javnih uslužbencev MOK v sklepu o začetku postopka št. 610-36/2015-1-47/12 imenoval župan MOK.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala dopolnitev nepopolnih vlog, zavrženje vlog neupravičenih prijaviteljev, zavrženje prepoznih vlog ter zavrženje vlog, ki niso bile dopolnjene v predpisanem roku. Komisija bo o odpiranju vlog sestavila zapisnik.
Na podlagi ugotovitev zapisnika komisije za odpiranje vlog izda direktor občinske uprave sklep o zavrženju vlog, ki so nepravočasne ali vložene s strani neupravičenih vlagateljev.
Pristojni javni uslužbenec prijavitelje, katerih vloge so formalno nepopolne, pozove k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vlog je 5 dni od prejema poziva. Če prijavitelj vloge v roku ne dopolni, se njegova vloga zavrže.
Zoper sklep o zavrženju vloge lahko prijavitelj v roku 15 dni po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan MOK. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog izvede strokovna komisija, ki jo je imenoval župan MOK. Strokovna komisija ovrednoti programe na podlagi meril iz tega javnega razpisa. V primeru, da prijavitelj ne priloži dokazil, ki se nanašajo na merila, po katerih se posamezna vloga točkuje, se šteje, da prijavitelj takega dokazila nima in bo vloga v tem delu prejela 0 točk.
11. Izbor programov in sklenitev pogodbe o sofinanciranju
MOK najkasneje v dveh mesecih od zaključka odpiranja vlog, prispelih na razpis, pisno obvesti stranke o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe ter predlogu komisije prve stopnje, obvestilo pa lahko vsebuje tudi mnenje strokovne službe. V obvestilu se določi rok, do katerega ima stranka možnost, da se izjavi o navedbah v obvestilu. Obvestilo se sporoči v elektronski obliki na elektronski naslov, ki je naveden v vlogi. Strokovna komisija po izvedenem ocenjevanju vlog pripravi poročilo in predlog sofinanciranja, vendar šele po uveljavitvi proračuna za leto 2018.
Občinska uprava izda odločbo o sofinanciranju programov. Zoper odločbo lahko vlagatelj v roku 15 dni po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan MOK. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.
MOK pošlje izbranemu vlagatelju pogodbo in ga pozove k podpisu, vendar šele po uveljavitvi proračuna za leto 2018. Prijavitelj mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v petnajstih dneh po prejemu, sicer se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.
MOK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev za sodelovanje v razpisu in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa z vlagateljem ne sklene pogodbe o sofinanciranju. Prav tako v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2017 ali preteklih letih (nerealizacija programa, dela programa, vlagatelj ni oddal končnega poročila ali ni izpolnjeval drugih obveznosti do MOK) odstopi od že sklenjene pogodbe, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi oziroma v 30 dneh po uveljavitvi proračuna za leto 2018.
12. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prijavitelji dobijo na Mestni občini Kranj, Uradu za družbene dejavnosti, od 29. 9. 2017 do 27. 10. 2017, in sicer po tel. 04/23-73-162 ali elektronski pošti petra.polak@kranj.si ali po predhodni najavi na individualnih inštrukcijah v sobi 92 upravne stavbe Mestne občine Kranj.
Mestna občina Kranj