Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

Št. 1700-3/2017 Ob-3107/17, Stran 2340
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD), 42. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 33. člena Statuta Občine Brežice (Uradni list RS, št. 10/09, 3/10) in Programa podeljevanja koncesij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Občini Brežice (sklep občinskega sveta z dne 12. 6. 2017) objavlja Občina Brežice
javni razpis 
za podelitev koncesij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Občini Brežice
1. Koncedent: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.
2. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je podelitev koncesij v dejavnosti splošne ambulante v okviru javne mreže na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Občini Brežice, in sicer za:
A) ambulanto splošne medicine v Zdravstvenem domu Brežice v obsegu 1,0 tima (ordinacijski čas 35 ur/teden)
B) ambulanto splošne medicine v Zdravstvenem domu Brežice v obsegu 0,9 tima (ordinacijski čas 31,5 ur/teden).
Prijavitelj se lahko prijavi na obe koncesiji (koncesija A in B), vendar se lahko obe podelita enemu prijavitelju le v primeru, da je samo en ustrezen prijavitelj.
Koncesiji se razpisujeta zaradi upokojitve koncesionarjev.
Namen javnega razpisa je omogočiti neprekinjeno izvajanje zdravstvenih programov splošnih ambulant, zagotoviti kakovostno storitev primarnega zdravstva za občane Občine Brežice ter omogočiti delovanje javne mreže na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Občini Brežice, kot to določa Program podeljevanja koncesij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Občini Brežice.
3. Začetek in čas trajanja izvajanja koncesije
Koncesija se podeljuje za obdobje 15 let z možnostjo podaljševanja. Koncesionar prične z izvajanjem dejavnosti s 1. 1. 2018. Dejavnost splošne medicine je koncesionar dolžan opravljati v prostorih Zdravstvenega doma Brežice.
Koncedent ni dolžan zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne službe.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis
Za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa, mora prijavitelj izpolnjevati zakonsko predpisane pogoje, ki jih določa 35. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti in dodatne pogoje, ki jih določa koncedent. Kot dokaz o izpolnjevanju zakonsko predpisanih in dodatnih pogojev, mora vlagatelj v vlogi na javni razpis priložiti ustrezna dokazila v originalu ali overjeni fotokopiji. Posamezna zahtevana dokazila vlagatelj ne more nadomestiti z drugim dokazilom ali lastno nadomestno izjavo.
4.1 Zakonsko predpisani pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj za podelitev koncesije:
A) če je fizična oseba
– da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
– da ni v delovnem razmerju, oziroma v kolikor je v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem javnem razpisu prekinil;
– da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
– da je pripravljen prevzeti ordinacijske prostore trenutnega koncesionarja, opremo in kader.
B) če je pravna oseba
– da ima oseba, ki je predvidena za nosilca oziroma izvajalca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljena za samostojno delo;
– da oseba, predvidena za nosilca oziroma izvajalca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, ni v delovnem razmerju pri drugi pravni osebi, oziroma v kolikor je v delovnem razmerju, bo le-to v primeru podeljene koncesije na tem javnem razpisu prekinila;
– da osebi, ki je predvidena za nosilca oziroma izvajalca koncesijske dejavnosti pri pravni osebi, ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica;
– da je pravna oseba pripravljena prevzeti ordinacijske prostore trenutnega koncesionarja, opremo in kader;
– da ima pravna oseba veljavno dovoljenje Ministrstva za zdravje RS, da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije.
4.2 Drugi pogoji za prijavitelja:
– Prijavitelj oziroma oseba, predvidena za nosilca koncesije pri prijavitelju izkazuje znanje slovenskega jezika na ravni C2;
– Prijavitelj zagotavlja izvajanje dejavnost, ki je predmet koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu z zastavljenim programom izvajanja koncesije;
– Prijavitelj se zavezuje, da bo pričel izvajati koncesijo, podeljeno s tem javnim razpisom s 1. 1. 2018;
– Prijavitelj ni pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ni obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev ter zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– Prijavitelj se zavezuje, da bo v skladu s 45.b členom veljavnega Zakona o zdravniški službi zagotovil izvajanje nujne medicinske pomoči in jih usklajeval skupaj z Javnim zavodom Zdravstveni dom Brežice;
– Prijavitelj se zavezuje, da bo prevzel vse zavarovane osebe zasebnika, katerega koncesija se podeljuje zaradi upokojitve, ki bodo to želele oziroma jih ne bo oviral pri izbiri morebitnega drugega izvajalca te dejavnosti;
– Prijavitelj zagotavlja stalnega zdravnika za poln ordinacijski čas (35 oziroma 31,5 ur/teden).
– Zaradi tveganja zmanjševanja števila izvajalcev javne službe v javnem zavodu Zdravstveni dom Brežice, prijavitelj oziroma oseba, predvidena za nosilca koncesije pri prijavitelju, nima sklenjenega delovnega razmerja v Zdravstvenem domu Brežice.
Izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev se presoja na dan objave razpisa.
5. Pogoji in merila za izbor koncesionarja
Merila so določena v razpisni dokumentaciji – Pogoji in merila za izbor koncesionarja.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega prijavitelja.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 2. 11. 2017 v času poslovnih ur v vložišče Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, Brežice oziroma priporočeno po pošti.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu razpisne dokumentacije koncedenta z zahtevanimi prilogami.
Popolna prijava vsebuje:
V primeru, če je prijavitelj fizična oseba:
– Obrazec A1 – Prijavni obrazec s prilogami;
– Obrazec A2 – Izjava o delovnem razmerju;
– Obrazec A3 – Izjava o izpolnjeni delovni dobi na področju dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije s prilogami;
– Program izvajanja koncesije;
– Parafiran vzorec pogodbe.
V primeru, če je prijavitelj pravna oseba:
– Obrazec B1 – Prijavni obrazec s prilogami;
– Obrazec B2 – Izjava o delovnem razmerju;
– Obrazec B3 – Izjava o izpolnjeni delovni dobi na področju dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije;
– Program izvajanja koncesije;
– Parafiran vzorec pogodbe.
Sestavni del razpisa je vzorec koncesijske pogodbe.
Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.
Prijava z vsemi zgoraj navedenimi prilogami mora biti dostavljena v zaprti kuverti in označena z: »Ne odpiraj: koncesija v primarnem zdravstvu«.
7. Datum odpiranja prijav za podelitev koncesije: odpiranje prijav bo opravila komisija, imenovana s strani župana, v prostorih Občine Brežice dne 3. 11. 2017 ob 12.30. Odpiranje prijav ne bo javno. Komisija bo vodila zapisnik o odpiranju prijav.
8. Postopek
Prijava mora vsebovati vse zahtevane dokumente iz 6. točke te razpisne dokumentacije. V kolikor prijavitelj ne bo dostavil vseh zahtevanih dokumentov, bo pozvan k dopolnitvi prijave.
Zavržene bodo nepravočasne, nepravilno označene prijave in nedopolnjene prijave.
Komisija bo po opravljenem odpiranju prijav pripravila poročilo za prijavitelje, ki bo osnova za pripravo odločbe o podelitvi koncesije.
V primeru, da komisija v okviru poročila ugotovi, da prijavitelji ne izpolnjujejo pogojev, se izda odločba, s katero se vse prijave zavrne.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni z vročitvijo odločbe, najkasneje v roku 30 dni od odpiranja.
Občina Brežice bo za izbrane prijavitelje začela postopek pridobivanja mnenj Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije in Zdravstvenega doma Brežice ter soglasja Ministrstva za zdravje k podelitvi koncesije, ki so v postopku v pristojnosti Občine Brežice.
V primeru, da Zdravstveni dom Brežice v mnenju izkaže, da lahko izvede program, ki je predmet koncesije, se koncesija ne podeli.
Izbrani prijavitelj je dolžan do izdaje odločbe o podelitvi koncesije dostaviti še začasno odločbo o vpisu v register zasebnih zdravstvenih delavcev.
Po dokončnosti odločbe koncedent pozove koncesionarja k podpisu koncesijske pogodbe. Pogoj za sklenitev pogodbe je sklenjena pogodba med koncesionarjem in javnim zdravstvenim zavodom Zdravstveni dom Brežice.
Če do sklenitve pogodbe ne pride, se koncesijo podeli prvemu naslednjemu najprimernejšemu prijavitelju.
Koncedent si pridružuje pravico, da kadarkoli ustavi postopek, ne krije nobenih stroškov in ne prevzema nobene odškodninske obveznosti do prijaviteljev.
Prijavitelj ima pravico uveljavljanja pravnega varstva, ki bo podrobno opredeljen v odločbi.
9. Kraj in čas, kjer lahko prijavitelji dvignejo razpisno dokumentacijo in dobijo podrobnejše informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas objave javnega razpisa na voljo na spletni strani Občine Brežice: www.brezice.si (objave – razpisi), po potrebi jo lahko dvignete tudi na Občini Brežice, na Oddelku za družbene dejavnosti, gospodarstvo, kmetijstvo in razvoj.
Pristojna kontaktna oseba za dajanje informacij in pojasnil je: Vesna Kržan, tel. 07/620-55-35, e-naslov: vesna.krzan@brezice.si.
Občina Brežice