Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2513. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive, stran 7053.

  
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 − ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G in 65/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O 
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive 
1. člen 
V Uredbi o izvajanju Uredbe (EU) o trženju in uporabi predhodnih sestavin za eksplozive (Uradni list RS, št. 28/16) se v 1. členu za besedilom člena, ki se označi kot prvi odstavek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Uredba določa tudi pogoje, pod katerimi so predhodne sestavine za eksplozive iz tretjega odstavka 4. člena Uredbe 98/2013/EU lahko dostopne splošnim uporabnikom ali jih ti posedujejo ali uporabljajo.«.
2. člen 
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
»3.a člen 
Predhodne sestavine iz drugega odstavka 1. člena te uredbe so lahko dostopne splošnim uporabnikom ali jih ti posedujejo ali uporabljajo pod pogojem, da gospodarski subjekti, ki splošnim uporabnikom te snovi dajejo na voljo, vsako transakcijo evidentirajo na obrazcu za vodenje evidence o izdaji nevarnih kemikalij, ki je v skladu z drugim odstavkom 4. člena Pravilnika o obveščanju uporabnikov, vodenju evidence in posebnih pogojih za promet z nevarnimi kemikalijami (Uradni list RS, št. 48/12 in 32/16) objavljen na spletni strani Urada.«.
3. člen 
V prvem odstavku 5. člena se:
– na koncu prve alineje črta vejica in doda besedilo »ali 3.a členom te uredbe,«;
– na koncu druge alineje pika nadomesti z vejico in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– ugotovi oziroma bi iz okoliščin lahko prepoznal sumljivo transakcijo, tatvino ali izginotje predhodnih sestavin za eksplozive, pa tega ne sporoči kontaktni točki iz 3. člena te uredbe.«.
V drugem odstavku se:
– prva alineja spremeni tako, da se glasi:
»– poseduje ali uporablja predhodne sestavine za eksplozive v nasprotju s 4. členom Uredbe 98/2013/EU ali 3.a členom te uredbe oziroma omogoči posest ali uporabo teh sestavin tretjim osebam,«;
– na koncu druge alineje pika nadomesti z vejico in doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– gospodarskemu subjektu pri evidentiranju transakcije poda neresnične podatke.«.
4. člen 
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-8/2017
Ljubljana, dne 28. septembra 2017
EVA 2017-2711-0035
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik