Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2505. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 7043.

  
Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 44/92, 73/03 – odl. US, 76/05 in 95/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na 22. redni seji, ki je bila dne 28. 9. 2017, sprejel
P R A V I L A 
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
1. člen 
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov občine Črnomelj v volilno telo 15. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen 
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo za člana državnega sveta tri predstavnike (v nadaljevanju: elektorji) ter lahko določi enega kandidata za člana državnega sveta.
3. člen 
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje in njihovo izvolitev ter predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen 
Kandidate za elektorje in kandidata za člana državnega sveta lahko predlaga politična stranka zastopana v občinskem svetu ali skupina najmanj treh članov občinskega sveta.
5. člen 
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta in največ tri kandidate za elektorje.
Vsak predlog mora vsebovati ime in priimek kandidata, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča.
Predlogu morajo biti priložena tudi soglasja kandidatov.
6. člen 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja po objavi odloka o razpisu volitev v državni svet pozove predlagatelje, da ji v roku, ki ga določi, posredujejo svoje predloge kandidatov za elektorje in kandidatov za člana državnega sveta.
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje in kandidatov za člane državnega sveta predložijo predlagatelji Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Občine Črnomelj, najpozneje do roka, ki ga v pozivu iz prejšnjega odstavka določi komisija.
Na podlagi predlogov, ki so pravočasni in izpolnjujejo predpisane pogoje iz tega pravilnika in zakona Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, sestavi seznam predlaganih kandidatov za elektorje in seznam predlaganih kandidatov za člana državnega sveta po abecednem vrstnem redu njihovih priimkov in ju z gradivom za odločanje na seji občinskega sveta pošlje županu.
Župan skliče sejo občinskega sveta v roku, ki omogoča izvolitev elektorjev in določitev kandidata za člana državnega sveta tako, da je mogoča pravočasna vložitev seznama izvoljenih elektorjev in kandidature za člana državnega sveta pri pristojni volilni komisiji.
7. člen 
Elektorje se voli na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami.
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu, ki ga je določila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred največ toliko kandidati, kot se voli elektorjev.
Izvoljeni so kandidati, ki so prejeli največ veljavnih glasov.
8. člen 
Kandidata za člana državnega sveta se določi na seji občinskega sveta s tajnim glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami.
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu, ki ga je določila Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
Član občinskega sveta glasuje tako, da obkroži zaporedno številko pred največ enim kandidatom.
Kandidat, ki je prejel največ veljavnih glasov, je določen za kandidata za člana Državnega sveta.
9. člen 
V primeru, ko sta dva ali več kandidatov za elektorje oziroma za člana državnega sveta pri glasovanju prejela enako za izvolitev potrebno število glasov, se opravi ponovno tajno glasovanje. Pri ponovnem glasovanju se glasuje samo o teh kandidatih. Če pri ponovnem glasovanju noben kandidat ne dobi za izvolitev potrebne večine, med kandidati, ki so prejeli enako za izvolitev potrebno število glasov odloči o izvolitvi žreb, ki se opravi takoj na seji občinskega sveta.
10. člen 
Tajno glasovanje iz 7., 8. in 9. člena vodi in ugotavlja izide tričlanska komisija, ki jo vodi predsedujoči. Dva člana določi občinski svet na predlog predsedujočega.
11. člen 
Predstavnik kandidature za člana državnega sveta je župan. V kolikor je za kandidata za člana državnega sveta izvoljen župan, se na predlog župana predstavnik kandidature določi izmed članov občinskega sveta.
12. člen 
Direktor občinske uprave ali od njega pooblaščena oseba mora najpozneje 30 dni pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
13. člen 
Za vsa vprašanja, ki za postopek izvolitve elektorjev ter za postopek določitve kandidata za člana državnega sveta, niso posebej ali drugače urejena s temi pravili, se uporabljajo določila Poslovnika občinskega sveta občine Črnomelj.
14. člen 
V pravilih uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
15. člen 
Z dnem pričetka veljavnosti teh pravil prenehajo veljati Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, številka 041-3/2012-5, z dne 27. 9. 2012.
16. člen 
Ta pravila pričnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-3/2017
Črnomelj, dne 28. septembra 2017
Županja 
Občine Črnomelj 
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.