Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2467. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj, stran 6985.

  
Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US in 88/16), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in 22. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 71/16, 1/17) je Mestni svet Mestne občine Kranj na 30. seji dne 20. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o spremembah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj 
1. člen
V Sklepu o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 67/12, 6/16 v nadaljevanju: sklep) se spremeni 1. člen sklepa, tako da se po novem glasi:
»Cene vzgojno-varstvenih programov na območju Mestne občine Kranj znašajo mesečno na otroka po posameznih programih:
Program
Cena
I. Dnevni programi
1. oddelek prvega starostnega obdobja 
482,46 €
2. oddelek drugega starostnega obdobja 
353,76 €
3. oddelek 3–4 letnih otrok
392,05 €
4. kombinirani oddelek 
392,05 €
5. razvojni oddelek 
1.224,11 €
II. Krajši programi (3 do 6 let)
6. 60 % program
212,26 €
7. cicibanove urice
28,91 €
2. člen 
Spremeni se 2. člen sklepa in se po novem glasi:
»Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 1,75 EUR (zajtrk 0,38 €, malica 0,51 €, kosilo 0,86 €).
Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 7.30 ure, vrtec z istim dnem zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil.«
3. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2017 dalje.
Št. 602-65/2017-74-(47/09)
Kranj, dne 20. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Kranj 
Boštjan Trilar
 
zanj 
Boris Vehovec l.r.
Podžupan