Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2500. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2017, stran 7038.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 16. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembi Odloka o proračunu Občine Žiri za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Žiri za leto 2017 (Uradni list RS, št. 82/16) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»2. člen
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Splošni del proračuna se na ravni podskupine kontov določa v naslednjih zneskih:
v evrih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
Proračun leta 2017
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.583.437,50
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.070.893,00
70 DAVČNI PRIHODKI
3.280.543,00
700 Davki na dohodek in dobiček
2.809.593,00
703 Davki na premoženje
429.950,00
704 Domači davki na blago in storitve
41.000,00
71 NEDAVČNI PRIHODKI
790.350,00
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
63.750,00
711 Takse in pristojbine
3.000,00
712 Globe in druge denarne kazni
25.500,00
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
627.100,00
714 Drugi nedavčni prihodki
71.000,00
72 KAPITALSKI PRIHODKI
272.626,00
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
99.918,00
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
172.708,00
74 TRANSFERNI PRIHODKI
239.918,50
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
168.150,00
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
71.768,50
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
4.545.714,00
40 TEKOČI ODHODKI
1.637.814,50
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
359.330,80
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
55.511,00
402 Izdatki za blago in storitve
1.142.172,70
403 Plačila domačih obresti
5.800,00
409 Rezerve
75.000,00
41 TEKOČI TRANSFERI
1.503.985,00
410 Subvencije
24.000,00
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
1.031.765,00
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
164.554,00
413 Drugi tekoči domači transferi
283.666,00
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
1.311.734,50
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.311.734,50
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI
92.180,00
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
44.500,00
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
47.680,00
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
37.423,50
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
3.741,50
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
3.741,50
750 Prejeta vračila danih posojil
3.741,50
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
5.000,00
44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
5.000,00
440 Dana posojila
5.000,00
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–1.258,50
C. RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)
78.622,00
50 ZADOLŽEVANJE
78.622,00
500 Domače zadolževanje
78.622,00
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)
115.087,00
55 ODPLAČILA DOLGA
115.087,00
550 Odplačila domačega dolga
115.087,00
IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) – ali 0 ali +
0,00
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–36.465,00
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)
–37.723,50
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo
– ali 0 ali +
0,00
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Žiri.
Načrt razvojnih programov sestavljajo investicijski projekti.«
2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0006/2017-1
Žiri, dne 22. septembra 2017
Župan 
Občine Žiri 
mag. Janez Žakelj l.r.