Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

1080 Z 25/2016 Os-2870/17, Stran 2347
Okrajno sodišče v Trbovljah je v izvršilni zadevi upnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS, Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, Ljubljana - dostava, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, proti dolžniku Tomažu Hudi, Kriva pot 40, Ljubljana - dostava, zaradi izterjave 7.986,14 EUR, sklenilo:
Dolžniku Tomažu Hudi, Kriva pot 40, Ljubljana - dostava, se v tem izvršilnem postopku postavi začasno zastopnico, odvetnico Mileno Lukmar iz Zagorja ob Savi.
O postavitvi začasne zastopnice se obvesti CSD v Ljubljani.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler on ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 30. 5. 2017