Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

Ob-3087/17, Stran 2328
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUJFO), Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/13 – uradno prečiščeno besedilo, 46/15) in sklepa župana številka 130-13/2017-01 (47/16), z dne 25. 8. 2017 o začetku postopka javnega razpisa, objavlja Mestna občina Kranj
javni razpis 
za sofinanciranje programov vojnih veteranskih organizacij v Mestni občini Kranj v letu 2018
Namen razpisa je izbira programov s področja vojnih veteranskih organizacij, ki bodo v letu 2018 sofinancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj.
1. Mestna občina Kranj bo iz sredstev proračuna za leto 2018 sofinancirala programe vojnih veteranskih organizacij, katerih vsebina bo predvsem:
– vključevala informiranje ter svetovanje svojim članom;
– vključevala prostovoljno delo;
– vključevala aktivno in kakovostno preživljanje prostega časa;
– vključevala domoljubno vzgojo in tozadevno ozaveščanje;
– vključevala obujanje tradicije;
– vključevala skrb za spomenike in spominska obeležja;
– vključevala strokovno vzgojo članov;
– vključevala skrb za lastno zdravje;
– vključevala programe druženj;
– spodbujala k strpnosti, nenasilju;
– spodbujala kulturno izražanje in kreativnost.
Predmet sofinanciranja ne bodo programi izvajalcev s področja kulture, športa, socialnega varstva, zdravstva in preventivnih programov, ki so predmet drugih razpisov v Mestni občini Kranj, kot tudi ne aktivnosti komercialnega značaja.
2. Okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov vojnih veteranskih organizacij, znaša 5.000,00 EUR. Višina sredstev je odvisna od zneska v sprejetem proračunu za leto 2018.
3. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 2018.
4. Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije s statusom društva, ki izvajajo programe vojnih veteranskih organizacij ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Kranj oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) enoto na območju Mestne občine Kranj;
– prijavijo program, ki je predmet razpisa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega programa;
– da so v primeru, če so bile pogodbena stranka Mestne občine Kranj, izpolnjevale vse pogodbene obveznosti.
5. Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo vlogo za izvedbo več programov iz tega razpisa.
6. Vloge programov prijaviteljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
– dostopnost programa;
– vsebina programa;
– izdelana organizacijska shema izvedbe programa;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe programa.
Programi bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo na spletni strani Mestne občine Kranj: www.kranj.si ter v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj. Dodatne informacije lahko dobijo interesenti osebno pri Barbari Govekar na tel. 04/23-73-371 ali preko e-pošte: barbara.govekar@kranj.si.
8. Rok za oddajo vlog programov je ponedeljek, 30. 10. 2017. Vloge morajo v celoti izpolnjevati zahteve tega razpisa in razpisne dokumentacije.
9. Mestna občina Kranj bo v sredo, 4. 10. 2017, ob 9. uri, v sejni dvorani št. 15, v prvem nadstropju stavbe Mestne občine Kranj, za zainteresirane prijavitelje na javni razpis izvedla informativni sestanek.
10. Prijavitelji morajo oddati vloge, ali priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna občina Kranj, Urad za družbene dejavnosti, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, s pripisom: »Ne odpiraj – programi vojnih veteranskih organizacij v letu 2018«; na hrbtni strani ovojnice mora biti obvezno naveden polni naziv in naslov prijavitelja ali osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Kranj.
11. Odpiranje vlog bo izvedla komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Kranj, najkasneje do 6. 11. 2017. Odpiranje vlog ne bo javno.
12. Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno, bodo izločene iz nadaljnje obravnave s sklepom. Prijavitelji, katerih vloge bodo oddane v predpisanem roku, pa ne bodo opremljene in pripravljene skladno z zahtevami tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo lahko vloge dopolnili v roku 5 dni od prejema poziva.
13. Mestna občina Kranj najpozneje v dveh mesecih od zaključka odpiranja vlog, prispelih na javni razpis, pisno obvesti stranko o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe. V obvestilu se določi rok, do katerega ima stranka možnost, da se izjavi o navedbah v obvestilu. Obvestilo se sporoči v elektronski obliki na elektronski naslov, ki je naveden v vlogi.
Mestna občina Kranj