Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

II N 293/2014 Os-2959/17, Stran 2345
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni sodnici Mateji Gabrovšek, v nepravdni zadevi predlagateljev: 1. Ana Auer, Celovška cesta 103, Ljubljana, 2. Marko Benulič, Cesta maršala Tita 16, Jesenice, 3. Peter Bratuša, Celovška cesta 103, Ljubljana, 4. Aleksandra Bregar, Celovška cesta 103, Ljubljana, 5. Ana Budič, Celovška cesta 103, Ljubljana, 6. Sašo Cmrečnjak, Celovška cesta 103, Ljubljana, 7. Justina Černi Valant, Celovška cesta 103, Ljubljana, 8. Sonja Denžič, Celovška cesta 103, Ljubljana, 9. Marija Mira Drinovc, Celovška cesta 103, Ljubljana, 10. Cvetka Ferjančič, Celovška cesta 103, Ljubljana, 11. Dašenka Frece, Celovška cesta 103, Ljubljana, 12. Ružica Gatarič, Celovška cesta 103, Ljubljana, 13. Marija Gobec, Celovška cesta 103, Ljubljana, 14. Todor Grgić, Celovška cesta 103, Ljubljana, 15. Marija Grubar, Celovška cesta 103, Ljubljana, 16. Gorazd Hafner, Celovška cesta 103, Ljubljana, 17. Terezija Horvat, Celovška cesta 103, Ljubljana, 18. Olga Jambrek, Celovška cesta 103, Ljubljana, 19. Daša Jevšinek Skok, Celovška cesta 103, Ljubljana, 20. Zlatko Katavič, Celovška cesta 103, Ljubljana, 21. Mateja Kobal, Celovška cesta 103, Ljubljana, 22. Jožefa Koprivec, Celovška cesta 103, Ljubljana, 23. Ana Kostelec, Celovška cesta 103, Ljubljana, 24. Jožefa Košnik, Celovška cesta 103, Ljubljana, 25. Zvonko Košuta, Celovška cesta 103, Ljubljana, 26. Emilija Kranjc, Celovška cesta 103, Ljubljana, 27. Elizabeta Krže, Celovška cesta 103, Ljubljana, 28. Aida Kurtović, Celovška cesta 103, Ljubljana, 29. Rastko Ladinek, Celovška cesta 103, Ljubljana, 30. Danica Laharnar, Celovška cesta 103, Ljubljana, 31. Barbara Marcina, Celovška cesta 103, Ljubljana, 32. Marlena Mozetič, Celovška cesta 103, Ljubljana, 33. Džemal Nahić, Studenec 18, Ivančna Gorica, 34. Nina Novinec, Celovška cesta 103, Ljubljana, 35. Marija Ofak, Celovška cesta 103, Ljubljana, 36. Karolina Ognjenovič, Celovška cesta 103, Ljubljana, 37. Borka Pandža, Celovška cesta 103, Ljubljana, 38. Vladimir Pavlin, Ljubljanska cesta 31a, Rakek, 39. Boštjan Peršin, Celovška cesta 103, Ljubljana, 40. Vesna Peršin, Celovška cesta 103, Ljubljana, 41. Borko Petković, Celovška cesta 103, Ljubljana, 42. Bojan Pohar, Langusova ulica 41, Radovljica, 43. Saša Pušnar, Celovška cesta 103, Ljubljana, 44. Jožica Pušnik, Celovška cesta 103, Ljubljana, 45. Jernej Rabzelj, Celovška cesta 103, Ljubljana, 46. Frančiška Ravbar, Celovška cesta 103, Ljubljana, 47. Damjan Rogelj, Celovška cesta 103, Ljubljana, 48. Danijel Rudič, Celovška cesta 103, Ljubljana, 49. Bogoljub Savič, Celovška cesta 103, Ljubljana, 50. Darko Schweiger, Celovška cesta 103, Ljubljana, 51. Marjana Semenč, Celovška cesta 103, Ljubljana, 52. Marin Sever, Celovška cesta 103, Ljubljana, 53. Jožef Skaza, Celovška cesta 103, Ljubljana, 54. Cvetka Smonkar, Celovška cesta 103, Ljubljana, 55. Franc Smrekar, Celovška cesta 103, Ljubljana, 56. Andrej Stopar, Celovška cesta 103, Ljubljana, 57. Marjana Strgar, Gorjupova 3, Kostanjevica na Krki, 58. Irena Svete – Rupar, Celovška cesta 103, Ljubljana, 59. Hađija Šistek, Celovška cesta 103, Ljubljana, 60. Ivan Špenko, Celovška cesta 103, Ljubljana, 61. Tomaž Tekavčič, Celovška cesta 103, Ljubljana, 62. Marko Tome, Celovška cesta 103, Ljubljana, 63. Marjeta Tratnik, Celovška cesta 103, Ljubljana, 64. Janja Turk Oberč, Celovška cesta 103, Ljubljana, 65. Jožica Velše, Celovška cesta 103, Ljubljana, 66. Miloš Vidić, Celovška cesta 103, Ljubljana, 67. Ludovika Vidic, Celovška cesta 103, Ljubljana, 68. Sveto Vujanić, Celovška cesta 103, Ljubljana, 69. Tomislav Zajc, Celovška cesta 103, Ljubljana, 70. Marjanca Zaletel, Celovška cesta 103, Ljubljana, 71. Nataša Zalokar, Celovška cesta 103, Ljubljana, 72. Smilja Zvizdalo, Celovška cesta 103, Ljubljana, ki jih vse zastopa upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, zoper nasprotno udeleženko: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa Primož Cegnar, odvetnik v Ljubljani, ob udeležbi: 1. Helena Janžekovič, Celovška cesta 147, Ljubljana, 2. Manja Farčnik Jaklitsch, Miklošičeva cesta 2, Ljubljana, 3. Milena Kuhar, Tacenska cesta 31, Ljubljana – Šentvid, 4. Cirila Dolenšek, Celovška cesta 103, Ljubljana, 5. Igor Kostelec, Celovška cesta 103, Ljubljana, ki jih vse (od 1. do 5. udeleženca) zastopa upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, 6. SKB, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, ki jo zastopa Tomaž Čad, odvetnik v Ljubljani, 7. Venceslava Bavčar, Krožna cesta 20, Šempeter pri Gorici, 8. Cirila Korva, Celovška cesta 103, Ljubljana, 9. Branka Franzl, Jesihov štradon 64, Ljubljana, 10. Baleks d.o.o. Ljubljana, Mencingerjeva ulica 39a, Ljubljana, ki ga zastopa Marija Konjar, odvetnica v Ljubljani, 11. Metka Podlesek, Celovška cesta 103, Ljubljana, 12. Republika Slovenija, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS, Šubičeva ulica 2, Ljubljana, 13. Boris Stamač, Na jami 9, Ljubljana, ki ga zastopa upravnik SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, 14. Skupnost vsakokratnih etažnih lastnikov stavbe z naslovom Celovška cesta 103, Ljubljana, ki jo kot zakoniti zastopnik zastopa upravnik stavbe SPL d.d., Frankopanska ulica 18a, Ljubljana, dne 30. 8. 2016 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupne pogodbe št. 1615/65 z dne 16. 4. 1965, sklenjene med prodajalcem Skladom za zidanje stanovanjskih hiš občine Ljubljana – Šiška in kupovalko Pavlo Zupančič, katere predmet je garsonjera št. 86 v izmeri 25 m2 v stolpnici, stoječi na zemljišču s parc. št. 272/2 k.o. Zgornja Šiška v VII. nadstropju, z ident. št. 1739-2889-86,
– zemljiškoknjižnega dovoljenja z dne 30. 6. 1992, s katerim Alojz Vašl dovoljuje, da se pri vknjižbi etažne lastnine za stolpnico na Celovški cesti 103, Ljubljana, vknjiži lastninska pravica v korist Janka Droleta, predmet zemljiškoknjižnega dovolila je garsonjera št. 86 v izmeri 25 m2, stoječa v stanovanjskem objektu na naslovu Celovška cesta 103, Ljubljana, stoječem na parc. št. 272/2 k.o. Zgornja Šiška v VII. nadstropju, z ident. št. 1739-2889-86,
– kupoprodajne pogodbe z dne 20. 7. 1993, sklenjene med prodajalcem Jankom Droletom in kupcem Mitjo Krapežem, katere predmet je garsonjera št. 86 v izmeri 25 m2v VII. nadstropju stanovanjskega objekta na Celovški cesti 103, Ljubljana, stoječem na zemljišču s parc. št. 272/2 k.o. Zgornja Šiška, z ident. št. 1739-2889-86.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic na zgoraj navedeni nepremičnini, da v enem mesecu od objave tega oklica v Uradnem listu RS in na oglasni deski sodišča z ugovorom pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist udeleženke družbe Baleks d.o.o.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 8. 2017