Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

Št. 371-16/2017/5-00191669 Ob-3105/17, Stran 2273
Javni razpis 
za sofinanciranje ukrepov trajnostne mobilnosti (JR-UTM_1/2017)
v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih.«
1 Povabilo k oddaji vloge: neposredni proračunski uporabnik, ki dodeljuje sredstva: Ministrstvo za infrastrukturo (v nadaljevanju: MZI), Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, ki ga zastopa minister dr. Peter Gašperšič, http://www.mzi.gov.si.
2 Pravna podlaga za izvedbo javnega razpisa
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, z vsemi spremembami (v nadaljevanju: Uredba (EU) št. 1303/2013);
– Uredba (EU) št. 1300/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1084/2006, z vsemi spremembami;
– Delegirana uredba Komisije (EU) št. 480/2014 z dne 3. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo;
– Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L št. 298 z dne 26. 10. 2012, str. 1) in njena izvedbena uredba;
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. 10. 2014;
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001 z dne 16. decembra 2014 z vsemi spremembami;
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718), (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17);
– Proračun Republike Slovenije za leto 2017 (DP2017) (Uradni list RS, št. 96/15 in 80/16);
– Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-C) (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO in 76/15);
– Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14);
– Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo);
– Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06);
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15);
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Uredba o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11);
– Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 in 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13);
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15 in 36/16);
– Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (SVRK, 17. 4. 2015);
– Navodilo organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, julij 2015;
– Navodilo organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, julij 2017;
– Navodilo organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, april 2016;
– Navodilo organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, julij 2016;
– Navodilo organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, avgust 2015;
ter ostali veljavni predpisi in navodila organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljeni na spletnem naslovu: http://www.eu-skladi.si ter www.mzi.gov.si/si in vsa druga veljavna zakonodaja na področju predmeta javnega razpisa. Navedene pravne podlage morajo vlagatelji upoštevati tako pri oddaji vloge, kot pri morebitnem kasnejšem izvajanju operacije.
3 Podatki o javnem razpisu
3.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki bodo prispevale k razvoju trajnostne mobilnosti in s tem k izboljšanju kakovosti zraka v mestih ter k boljši povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev posameznim občinam za sofinanciranje operacij, ki predstavljajo investicije v:
– infrastrukturo za pešce,
– infrastrukturo za kolesarje,
– avtobusna postajališča,
V okviru investicij v infrastrukturo za pešce bodo sofinancirani ukrepi:
– gradnje in/ali rekonstrukcije pločnikov in ostalih peš povezav,
– vzpostavitve prehodov za pešce in rekonstrukcije križišč ter
– vzpostavitve skupnega prometnega prostora kot eksperimentalne prometne ureditve skladno s tretjim odstavkom 27. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Uradni list RS, št. 82/13 – uradno prečiščeno besedilo in 68/16).
V okviru investicij v infrastrukturo za kolesarje bodo sofinancirani ukrepi:
– gradnje in/ali rekonstrukcije kolesarskih povezav,
– postavitev parkirišč za kolesa ter
– sistem izposoje javnih koles.
V okviru investicij v postajališča JPP bodo sofinancirani ukrepi:
– gradnje in/ali rekonstrukcije postajališč JPP.
Podrobnejša vsebina ukrepov je opredeljena v smernicah, ki so priloga tega javnega razpisa:
– Infrastruktura za pešce – splošne usmeritve,
– Kolesarjem prijazna infrastruktura – smernice za umeščanje kolesarskih površin v urbana naselja.
Strokovne podlage:
– Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08),
– Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US in 46/15),
– Pravilnik o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05, 26/06 in 109/10 – ZCes-1),
– Pravilnik o prometnih signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15),
– Pravilnik o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11),
– Navodila za projektiranje kolesarskih površin, DRSC, junij 2012.
Operacija pomeni projekt, ki je sestavljen iz enega ali več enovrstnih ali raznovrstnih ukrepov. V okviru javnega razpisa bodo sofinancirane operacije, ki bodo skladne s predmetom, namenom in določili tega javnega razpisa ter razpisne dokumentacije.
Projekt mora predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto aktivnosti, ki izpolnjuje natančno določeno (tehnično-tehnološko) funkcijo in imajo jasno opredeljen cilj skladen z javnim razpisom in razpisno dokumentacijo. Projekt mora imeti v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec.
Ukrep v tem razpisu pomeni del projekta oziroma operacije, ki ga je mogoče oceniti po merilih za ocenjevanje, vendar morajo biti vsi elementi neločljivo povezani z zagotavljanjem infrastrukture za trajnostno mobilnost in dosegajo cilje znotraj skupnega namena.
Projekt mora imeti skupno investicijsko dokumentacijo, vsak ukrep znotraj projekta pa je v vlogi določen tako, da je zanj možno preverjati izpolnjevanje pogojev in meril.
3.2 Financiranje
3.2.1 Način financiranja in višina financiranja
Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.
Predmetni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi«, specifičnega cilja 1 »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih«.
S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 80 % upravičenih stroškov operacije glede na omejitve tega javnega razpisa (od tega 85 % iz sredstev Kohezijskega sklada in 15 % integralnih sredstev MZI). Če za operacije, ki ustvarjajo prihodke, izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja ali če vloga presega zagotovljena razpoložljiva sredstva evropske kohezijske politike za posamezno občino, bo znesek sofinanciranja ustrezno nižji.
Sredstva lastne udeležbe v višini 20 % ali več upravičenih stroškov in neupravičenih stroškov ter morebitne stroške primanjkljaja mora zagotavljati upravičenec.
3.2.2 Razpoložljiva sredstva
Namenska sredstva za kohezijsko politiko so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih postavkah ministrstva:
– PP 160097 PN4.4-Trajnostna mobilnost-14-20-EU (85 %),
– PP 160098 PN4.4-Trajnostna mobilnost-14-20-slovenska udeležba (15 %).
Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša:
v proračunskem letu 2018 11.020.662,29 EUR, od tega:
– 9.367.562,95 EUR Evropski kohezijski sklad,
– 1.653.099,34 EUR integralna sredstva MZI,
v proračunskem letu 2019 5.947.237,06 EUR, od tega:
– 5.055.151,50 EUR Evropski kohezijski sklad,
– 892.085,56 EUR integralna sredstva MZI,
in v proračunskem letu 2020 3.069.410,19 EUR, od tega:
– 2.608.998,66 EUR Evropski kohezijski sklad,
– 460.411,53 EUR integralna sredstva MZI.
V primeru, da v proračunskem letu ne bodo porabljena sredstva v predvideni višini oziroma da poraba sredstev ne bo sledila predvideni dinamiki, se lahko ob upoštevanju proračunskih zmožnosti v naslednjih proračunskih letih dinamika razpoložljivosti sredstev spremeni.
Posredniški organ bo sredstva dodeljeval v treh rokih za oddajo vlog.
3.2.3. Razdeljevanje sredstev
Do sodelovanja na javnem razpisu so upravičene le občine, ki imajo izdelano celostno prometno strategijo skladno z nacionalnimi smernicami in imajo na svojem ozemlju najmanj eno mestno območje.
Posamezna občina, ki izpolnjuje v prejšnjem odstavku navedena pogoja, ima v 1. in 2. roku za oddajo vlog določeno višino razpoložljivih zagotovljenih sredstev. Višina razpoložljivih zagotovljenih sredstev na posamezno občino je določena v prilogi št. 1: Razpoložljiva zagotovljena sredstva po občinah. V okviru razpoložljivih nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike je višina sredstev za posamezno občino določena na podlagi uradnega podatka o številu prebivalcev v mestn-em/-ih območj-u/-ih znotraj teh občin. Vloge bodo ocenjene v skladu z merilom iz točke 4.3 tega javnega razpisa, sredstva pa bodo do določene višine razpoložljivih sredstev za vsako občino dodeljena vlogam, ki bodo v občini dosegle najvišje ocene.
V 3. roku za oddajo vlog ne veljajo več zgoraj navedene omejitve višine razpoložljivih zagotovljenih sredstev na posamezno občino.
Morebitna nerazporejena sredstva v 1. in 2. roku bodo v 3. roku dodeljena med najvišje ocenjene v tretjem roku predložene vloge na podlagi meril iz točke 4.3. tega javnega razpisa.
3.3 Območje upravičenosti
Programsko območje izvajanja tega javnega razpisa obsega območje celotne Slovenije. Operacije, upravičene v tem javnem razpisu, morajo v celoti ležati v mestnem območju (mestnem naselju ali naselju mestnega območja) oziroma v primeru, da meja teh območij poteka po cesti, ki na eni strani meji na ta območja, še na cestnem telesu te ceste. V kolikor operacija sega izven območja upravičenosti, so upravičeni le deli operacije, ki bodo izvedeni znotraj območja upravičenosti. Stroški morajo biti v takem primeru jasno razmejeni.
3.4 Obdobje upravičenosti
Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je za vse upravičene stroške od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2020. Izjema so stroški in izdatki za izdelavo projektne dokumentacije, za katerega je obdobje upravičenosti od 1. 1. 2017.
Operacija mora biti zaključena najkasneje do datuma upravičenosti izdatkov.
Operacije, ki so že zaključene pred izdajo sklepa o izboru, niso upravičene do sofinanciranja.
3.5 Vlagatelj in upravičenec
»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je občina. Do sredstev po tem javnem razpisu so, glede na območje upravičenosti, upravičene občine z mestnimi območji (mestnimi naselji s pripadajočimi naselji mestnih območij).
»Vlagatelj« postane »upravičenec« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju. Podpis pogodbe je predviden skladno s poglavji 6.7. in 6.8.
3.6 Upravičeni stroški
Upravičeni stroški nastajajo v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in dokumentacijo javnega razpisa. Stroški so upravičeni, če so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije, so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; za storitve, ki so bile izvedene, so prepoznani s skrbnostjo dobrega gospodarja, nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti, temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in so izkazani v skladu z veljavnimi pravili skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Upravičeni stroški so:
– nakup nezazidanih zemljišč (do 10 % višine upravičenih stroškov operacije),
– gradnja nepremičnin,
– vzdrževalna dela,
– oprema in druga opredmetena osnovna sredstva,
– investicije v neopredmetena sredstva,
– stroški informiranja in komuniciranja (do 10 % višine upravičenih stroškov operacije),
– stroški storitev zunanjih izvajalcev (študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring).
Neupravičeni stroški so:
– stroški uporabe osnovnih sredstev,
– stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom,
– posredni stroški,
– davek na dodano vrednost,
– dodatna dela pri gradnjah nepremičnin,
– davek na promet z nepremičninami
– stroški storitev zunanjih izvajalcev
– svetovalne storitve, 
– prevajalske storitve, lektoriranje in podobno; 
– storitve izobraževanja in usposabljanja; 
– analize, študije in načrti z informacijskega področja;
– administrativno tehnične storitve (npr. uporaba zunanjih računovodskih storitev); 
– storitve izdelave študij, raziskav, vrednotenj, ocen, strokovnih mnenj in poročil. 
Do sofinanciranja niso upravičeni tudi drugi upravičeni stroški operacije, ki presegajo omejitve višine upravičenih stroškov po posameznih ukrepih oziroma so višji od najvišje vsote sofinanciranja, glede na razpoložljiva zagotovljena nepovratna sredstva evropske kohezijske politike za posamezno občino.
Priprava investicijske dokumentacije ni upravičena do sofinanciranja v okviru tega javnega razpisa. Ravno tako ni predmet sofinanciranja postavitev urbane opreme, namenjene oglaševanju.
Vloga mora imeti priloženo projektno dokumentacijo, ki vsebuje projektantski popis del z oceno stroškov po navedenih vrstah ukrepov za posamezen sklop in izračunano vsoto posameznih vrst stroškov po ukrepih.
V kolikor ena operacija predstavlja več ukrepov, mora biti projektantski popis del z oceno stroškov narejen ločeno za vsak posamezen ukrep.
3.7 Upravičenost stroškov in omejitve glede na vrsto ukrepa javnega razpisa po sklopih investicij
Stroški po posameznih ukrepih morajo biti za potrebe ocenjevanja v projektantskih popisih del z oceno stroškov dosledno ločeni na način, ki omogoča preverjanje skladnosti z razpisnimi pogoji in merili ter omejitvami sofinanciranja različnih del po posameznih ukrepih (Obrazec 3b: Podatki o ukrepu). Popis del oziroma investicijska dokumentacija mora vključevati tudi ločitev upravičenih in neupravičenih stroškov skladno z omejitvami po posameznih ukrepih.
Vse omejitve upravičenih stroškov so v neto zneskih.
Sklop 1 – infrastruktura za pešce
Vsi elementi in stroški morajo biti neločljivo povezani z zagotavljanjem infrastrukture za pešce.
Specifikacija upravičenih stroškov in omejitve po posameznih ukrepih:
Ukrep gradnja pločnikov:
Predmet sofinanciranja je gradnja ali rekonstrukcija pločnikov ali pešpoti, vključno z vso potrebno prometno opremo in signalizacijo. Označitev pasu za pešce (oznaka 5234) po Pravilniku o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/15) ni predmet sofinanciranja.
Omejitev upravičenih stroškov tekočega metra pločnika je 150 EUR/m za povprečno širino 1,5 m. Vrednost investicije za tekoči meter je lahko višja od omejitve, vendar bo sofinanciran le del do omejitve. V primeru vloženega projekta z ožjo oziroma širšo povprečno širino pločnika znotraj ukrepa, se omejitev upravičenih stroškov relativno prilagodi povprečni širini pločnika. Za izračun omejitve višine sofinanciranja se uporablja povprečno širino pločnika znotraj ukrepa, katero izračuna priloženi obrazec št. 3b: Podatki o ukrepu.
Do sofinanciranja je upravičena tudi:
– gradnja premostitvenih objektov, kot so brvi, nadhodi, podhodi in dvigala za pešce v javnem prostoru, ki so namenjeni izključno pešcem in ostalim aktivnim prometnim načinom.
– izvedba ukrepov za umirjanje prometa na cestišču neposredno ob pločniku in prometna oprema in signalizacija, s katero se prometni režim spreminja v prid pešcem.
– izvedba ukrepov za udobje pešcev, kot je postavitev urbane opreme, gradnja ali rekonstrukcija javne razsvetljave ter zasaditev dreves in zelenih površin na ali ob površinah za pešce. Urejanje komunalnih vodov je upravičen strošek, v kolikor je nujna za izgradnjo površine za pešce.
– Ukrepi za udobje pešcev in urejanje komunalnih vodov so upravičeni samo v povezavi z izgradnjo površin za pešce, višina upravičenih stroškov pa ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov ukrepa.
Ukrepa rekonstrukcija križišča in gradnja prehodov za pešce
Do sofinanciranja so upravičene tudi operacije rekonstrukcije križišč z napravami in ukrepi za umirjanje prometa, ki zagotavljajo varnejši in udobnejši promet pešcev preko križišč ter gradnja ali rekonstrukcija prehodov za pešce in kolesarje.
Do sofinanciranja je upravičena preplastitev križišča, oziroma prehoda in gradnja vseh površin, namenjenih prometu pešcev in kolesarjev ter postavitev prometne signalizacije in opreme. V kolikor se preplasti celotno križišče, je upravičen strošek preplastitev površin, namenjenih izključno nemotoriziranemu prometu, in prehodov za pešce in kolesarje. Pri križiščih, ki po merilih v poglavju 4.3.1. ukrepi rekonstrukcija križišč dosegajo vsaj 80 točk, je do financiranja dodatno upravičena tudi preplastitev površin, namenjenih motornemu prometu, ki po kvadraturi ne presega površine, ki ne presega vsote površin namenjenih nemotoriziranemu prometu (pločniki, kolesarske površine), prehodov za pešce in kolesarje ter prometnih otokov. Če površine za motorni promet presegajo to vsoto, se znesek sofinanciranja sorazmerno zmanjša.
Ukrep uvedbe skupnega prometnega prostora kot eksperimentalna prometna ureditev
Predmet sofinanciranja so rekonstrukcije mestnih ulic v eksperimentalno prometno ureditev po načelu skupnega prometnega prostora.
Sklop 2 – Infrastruktura za kolesarje
Upravičeni stroški operacij so vsi stroški za vse dejavnosti v neposredni povezavi z zagotavljanjem kolesarske infrastrukture v zvezi s pripravo in izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del.
Ukrep gradnja kolesarskih povezav
Omejitev upravičenih stroškov tekočega metra kolesarske povezave: Višina upravičenih stroškov je omejena z maksimalno ocenjeno vrednostjo investicije za tekoči meter posamezne vrste ločene kolesarske povezave po Smernicah za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih, poglavje 8.1.5. Vrednost investicije za tekoči meter je lahko višja od omejitve na posamezno vrsto kolesarske povezave, vendar bo sofinanciran le del do omejitve. Ocenjene vrednosti investicije na tekoči meter v smernicah so navedene za optimalno širino kolesarske povezave. V primeru vložene operacije z ožjo ali širšo kolesarsko povezavo, se maksimalna omejitev relativno prilagodi povprečni širini kolesarske povezave. (npr. omejitev višine upravičenih stroškov za tekoči meter kolesarske steze širine 2,0 m je 150,00 EUR, za 2,5 m široko kolesarsko stezo je 187,50 EUR, za minimum 1,5 m pa 112,50 EUR). Za izračun omejitve višine upravičenih stroškov se uporablja povprečno širino posamezne vrste kolesarske povezave po odsekih znotraj celotne kolesarske povezave v ukrepu, katero za posamezno vrsto kolesarske povezave izračuna priloženi obrazec št. 3b: Podatki o ukrepu.
Do sofinanciranja so upravičene tudi rekonstrukcije križišč z napravami in ukrepi za umirjanje prometa, ki zagotavljajo varnejši in udobnejši promet kolesarjev preko križišč, v kolikor preko njih poteka nova ali obstoječa kolesarska povezava, oziroma so zagotovljeni pogoji za varno kolesarjenje. Nova ureditev mora jasno izkazati ureditev križišča, ki daje prednost kolesarski povezavi pred motoriziranim prometom (udobnejše prečkanje, povečanje površin namenjenih kolesarjem, ukrepi umirjanja prometa …).
Upravičen strošek je tudi urbana oprema, ki je neposredno povezana s promocijo kolesarjenja (števci kolesarjev, postaje za popravilo koles ...) kot tudi oprema, ki kolesarjem poveča udobje kolesarjenja: prilagojena urbana oprema, nasloni za noge in držala na križiščih, stikala za skrajšanje intervala zelene luči na semaforju, indukcijske zanke prilagojene kolesarjem in podobno.
Prestavitev komunalnih vodov in višinska nivelacija obstoječih komunalnih jaškov je upravičen strošek, v kolikor je nujna za izgradnjo površin za kolesarje. Gradnja javne razsvetljave je upravičen strošek ob novogradnjah oziroma rekonstrukcijah kolesarskih povezav.
Višina sofinanciranja prestavitve komunalnih vodov in gradnje javne razsvetljave skupaj ne sme presegati 50 % upravičenih stroškov znotraj ukrepa (brez investicij v premostitvene objekte).
Do sofinanciranja je v celoti upravičena tudi gradnja premostitvenih objektov, kot so brvi, nadhodi, podhodi in dvigala za kolesarje, ki so namenjeni izključno kolesarjem in ostalim aktivnim prometnim načinom, v kolikor preko njih poteka nova ali obstoječa kolesarska povezava, oziroma so zagotovljeni pogoji za varno kolesarjenje.
Ukrep postavitve parkirišč za kolesa
Sofinancirale se bodo postavitve oziroma gradnje:
– kolesarskih stojal (največ do 200 EUR na stojalo),
– nadstrešnic nad parkirišči za kolesa,
– varnih kolesarnic za dolgotrajno parkiranje na/ob glavnih generatorjih prometa (največ do 1.500 EUR na parkirišče).
Upravičen strošek postavitve parkirišča za kolesa so tudi gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, kot npr. utrditve in tlakovanja na območju parkirišča za kolesa, ureditev dostopa, zagotovitev osvetlitve ter postavitev urbane opreme neposredno povezane s parkiriščem za kolesa.
Ukrep uvedbe sistema izposoje javnih koles
Sofinancirale se bodo operacije:
– postavitve postaj za kolesa s stojali in kontrolnim sistemom (največ do 15.000 EUR na postajo),
– nakupa koles (največ do 1.000 EUR na kolo),
– sistem upravljanja (največ do 5.000 EUR na sistem).
Upravičen strošek postavitve postaje so tudi gradbena, obrtniška in inštalacijska dela, kot so utrditev, tlakovanje na območju postaje, ureditev dostopa ter lokalni dovod napajanja in dostopa do internetne povezave ter postavitev urbane opreme neposredno povezane s postajo za izposojo javnih koles.
Sklop 3 – Avtobusna postajališča
Ukrep gradnje ali rekonstrukcije avtobusnih postajališč
Do sofinanciranja so upravičeni stroški gradnje ali rekonstrukcije avtobusnih postajališč pod pogoji tega javnega razpisa. V sklopu tega javnega razpisa so bo sofinanciralo elemente skladno s Pravilnikom o avtobusnih postajališčih ter pogoji in merili tega javnega razpisa.
Občina lahko glede na potrebe v sklopu postajališča omogoči tudi t. i. »Ustavi in odloži«, bolj znan kot »Kiss and Ride«. V tem primeru mora zagotoviti primerno dolžino postajališča in jasno določiti, kje lahko ustavljajo osebna vozila. Le-ta ne smejo posegati v prostor, namenjen avtobusom in kakorkoli ovirati izvajanje prevoza potnikov v JPP.
Omejitev višine upravičenih stroškov je 50.000 EUR na eno avtobusno postajališče oziroma 100.000 EUR za par postajališč.
4 Pogoji za priznanje upravičenosti, merila za ocenjevanje operacij in zahteve javnega razpisa
4.1 Splošni pogoji
SPLOŠNI POGOJI
VSEBINA POGOJA
DOKAZILA
Območje izvajanja 
Operacija se bo izvajala v mestnem območju (mestnem naselju ali naselju mestnega območja) oziroma v primeru, da meja teh območij poteka po cesti, ki na eni strani meji na ta območja, še na cestnem telesu te ceste.
Obrazec 4: Izjava vlagatelja
Sprejeta celostna prometna strategija 
Občina, v kateri se bo izvedla operacija, ima sprejeto Celostno prometno strategijo (CPS), ki je izdelana skladno s Smernicami za izdelavo celostnih prometnih strategij.
A) Občine, ki so izdelale CPS v okviru javnega razpisa MZI za sofinanciranje operacij CPS: Odlok ali sklep o sprejemu Celostne prometne strategije
B) Občine, ki niso izdelale CPS v okviru javnega razpisa MZI za sofinanciranje operacij CPS:
Poročilo o celotnem postopku izdelave CPS.
Odlok ali sklep o sprejemu Celostne prometne strategije.
Skladnost z akcijskim načrtom CPS
Vsi ukrepi operacije so predvideni v akcijskem načrtu Celostne prometne strategije (CPS).
Sklic na vsebine iz akcijskega načrta CPS v opisu operacije
Projektna dokumentacija
Za predmet operacije je izdelana projektna dokumentacija z vsemi soglasji.
Projektna dokumentacija s soglasji oziroma terminski plan pridobitve
Pridobljena dovoljenja in soglasja
Vlagatelj mora izkazati, da ima oziroma da bo do začetka izvedbe del za projekt pridobil vsa soglasja in dovoljenja. 
Zahtevana soglasja in dovoljenja oziroma terminski plan pridobitve
Investicijska dokumentacija
Izdelana investicijska dokumentacija skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ. Dokument identifikacije investicijskega projekta DIIP mora biti izdelan tudi za projekte nižje od 100.000 EUR (4. člen)
Investicijska dokumentacija 
Sklep o potrditvi (datum, št. sklepa, žig in podpis odgovorne osebe)
Zaključena finančna konstrukcija
Operacija ima zaključeno finančno konstrukcijo oziroma, ob upoštevanju virov po tem javnem razpisu, zagotovljene vse ostale vire za izvedbo celotne operacije (po tekočih cenah). 
Odlok o veljavnem proračunu lokalne skupnosti označen z žigom kopija enaka originalu ter žigom občine.
Minimalno število točk
Vsak posamezen ukrep znotraj operacije mora doseči več kot 50 točk.
Točkovanje strokovne komisije
4.2 Specifični pogoji glede na vrsto ukrepa javnega razpisa po sklopih
Izpolnjevanje specifičnih pogojev za posamezen ukrep odgovorna oseba potrdi s podpisom obrazca 3a: Opis ukrepa. Izpolnjevanje vsakega pogoja mora biti preverljivo iz vloge.
4.2.1 Specifični pogoji sklop 1 – infrastruktura za pešce
Ukrep gradnja pločnikov:
Specifični pogoji
Opis specifičnega pogoja
Dokazilo
Minimalna širina
Pločniki morajo biti široki vsaj 1,5 m, da omogočajo srečanje dveh invalidskih vozičkov, vsaj na eni strani ceste.
Zožanja zaradi obstoječih objektov ali prometne signalizacije so dopustna lokalno, na manj kot 10 % dolžine pločnika, dolžina posamezne zožitve pa ne sme presegati 50 m.
Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija
Univerzalno oblikovanje
Vse površine za pešce morajo biti načrtovane tako, da omogočajo neovirano samostojno gibanje oseb na invalidskih vozičkih. Vsi prehodi preko cestišča morajo biti nivojski (dvignjen prehod za pešce) ali imeti klančino z naklonom največ 1:12, minimalne širine 1,2 m. Enako velja za druge spremembe nivoja.
Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija
Prehodnost cest
Razdalja med prehodi za pešce ne sme biti več kot 200 m, razen kjer to zaradi rabe prostora ni smiselno (npr. kmetijska zemljišča, večja industrijska območja na eni strani ceste …), ali v primeru omogočenega prehajanja ceste kjerkoli (režim brez prehodov).
Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija
Obojestranska povezava
Pločnika morata biti urejena na obeh straneh ceste, razen kjer na eni strani ceste ni ne izvorov ne ciljev hoje, ali kjer je prehod čez cesto omogočen kjerkoli. 
Vsi objekti in javne površine ob cesti morajo imeti neposreden dostop do pločnika.
Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija
Ukrepa rekonstrukcija križišč in gradnja prehodov za pešce:
Specifični pogoji
Opis specifičnega pogoja
Dokazilo
Dolžina signala
Zeleni signal za pešce na semaforiziranih križiščih in prehodih mora trajati vsaj eno sekundo za vsak meter razdalje med robnikoma. 
Semaforji za pešce morajo biti opremljeni z odštevalnimi prikazovalniki časa do konca zelene luči.
Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija
Čakalna doba
Čakalna doba na zeleno luč za pešca na semaforiziranih križiščih in prehodih ne sme biti daljša od 60 sekund.
Semaforji za pešce morajo biti opremljeni z odštevalnimi prikazovalniki časa do konca rdeče luči.
Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija
Signal za slepe
Vsi semaforizirani prehodi za pešce morajo biti opremljeni z zvočnim signalom.
Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija
Preprečevanje parkiranja
V primeru parkiranja ob robniku mora biti to fizično onemogočeno vsaj 5 m pred prehodom za pešce oziroma križiščem (ledvička).
Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija
Zavijalni pas za desno zavijanje
Križišče ne sme imeti ločenega pasu za desno zavijanje mimo semaforja (bypass lane).
Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija
Umirjanje prometa
Na prehodu čez cesto z več kot dvema prometnima pasovoma mora biti izveden vsaj vmesni prometni otok, na ostalih cestah pa katerikoli ukrepi za umirjanje prometa v skladu
s TCS 03.800 : 2009.
Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija
Omejitev hitrosti
Na nesemaforiziranih križiščih in prehodih za pešce mora biti hitrost motornih vozil omejena na največ 30 km/h, uvedeni morajo biti tudi ukrepi za umirjanje prometa.
Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija
Ukrep uvedbe skupnega prometnega prostora kot eksperimentalna prometna ureditev:
Specifični pogoji
Opis specifičnega pogoja
Dokazilo
Omejitev hitrosti
Hitrost motornih vozil mora biti omejena na manj kot 30 km/h
Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija
Eksperiment
Pridobljeno mora biti soglasje za izvedbo eksperimentalne ureditve
Soglasje MZI
Prometna signalizacija
Na začetku območja mora biti jasno označeno, da gre za eksperimentalno prometno ureditev
Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija
4.2.2. Specifični pogoji sklop 2 – infrastruktura za kolesarje
Ukrep gradnja kolesarskih povezav:
Specifični pogoji
Opis specifičnega pogoja
Dokazilo
Izdelan koncept kolesarske povezave
Projekt predstavlja celovito kolesarsko povezavo. Celovita povezava je lahko izvedena v več etapah, pri čemer lahko vloženi ukrep predstavlja eno ali več etap.
Vlagatelj mora izkazati, da nova povezava povezuje izhodišče in cilj poti vsakodnevnih kolesarjev znotraj mesta skladno s smernicami za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih naseljih.
Obrazec 3a: Opis ukrepa
projektna dokumentacija mora vsebovati grafično prilogo s prikazom namenske rabe prostora in prikazanimi vsemi ukrepi
Neposrednost kolesarske povezave
Dolžina povezave predstavlja kolesarsko traso, ki ni 20 % daljša od optimalne dolžine in daljša trasa nima večjega števila križanj.
Obrazec 3a: Opis ukrepa
Projektna dokumentacija mora vsebovati grafično prilogo z zarisanimi trasami ter izračunom dolžine optimalne in načrtovane trase
Udobnost kolesarske povezave
Na križanjih povezave z neprednostnimi cestami je predvideno nivojsko vodenje kolesarja (dvignjeni plato) oziroma so klančine z vzdolžnimi nakloni pod 1:20 ali v primeru kolesarskega pasu neposredno vodenje preko križišča
Obrazec 3a: Opis ukrepa
Obrazec 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija
Kolesarska povezava se ne dviga in spušča na posameznih uvozih (rodeo-efekt)
Obrazec 3a: Opis ukrepa
Obrazec 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija
Ukrep postavitev parkirišč za kolesa:
Specifični pogoji
Opis specifičnega pogoja
Dokazilo
Načrtovanje skladno s smernicami
Parkirišče je tehnično načrtovano skladno s Smernicah za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih.
Obrazec 3a: Opis ukrepa,
Projektna dokumentacija
Zagotovljen dostop do parkirišča za kolesarje
Novo parkirišče ima/bo imelo zagotovljen dostop s kolesom.
Obrazec 3:a Opis ukrepa,
Projektna dokumentacija
Oddaljenost parkirišča za kolesarje od cilja poti
Oddaljenost parkirišča od najpogostejšega cilja poti v bližini parkirišča ne presega 80 m.
Obrazec 3a: Opis ukrepa,
Investicijska in projektna dokumentacija
Dostopnost 
Parkirišče za kolesa bo javno in pod enakimi pogoji dostopno vsem uporabnikom. 
Obrazec 3a: Opis ukrepa, projektna dokumentacija
Ukrep vzpostavitev sistema izposoje javnih koles:
Specifični pogoji
Opis specifičnega pogoja
Dokazilo
Minimalno število postaj v sistemu
Sistem bo imel vsaj 4 postaje na različnih delih mesta v minimalni oddaljenosti 200 m enega od drugega.
Obrazec 3a: Opis ukrepa
Projektna dokumentacija
Minimalno število priklopnih mest na postajo
Vsaka postaja mora imeti vsaj 6 priklopnih mest.
Obrazec 3a: Opis ukrepa
Projektna dokumentacija
Oddaljenost postaj od virov in ciljev poti
Oddaljenost posamezne postaje ni oddaljena več kot 150 m od virov uporabnikov (izhodišča in cilji potovanj).
Obrazec 3a: Opis ukrepa
Projektna dokumentacija
Ažurne informacije o številu razpoložljivih koles na posamezni postaji
Sistem bo omogočal ažurno (real time) informacijo o številu razpoložljivih koles na posamezni postaji na spletu ali aplikaciji za mobilne telefone.
Obrazec 3a: Opis ukrepa
Projektna dokumentacija
4.2.3 Specifični pogoji sklop 3 – avtobusna postajališča
Za potrebe tega javnega razpisa je poleg osnovnih zahtev, določenih v Pravilniku o avtobusnih postajališčih (Uradni list RS, št. 106/11), potrebno upoštevati dodatne zahteve.
A) Dodatne zahteve oziroma določila glede na Pravilnik o avtobusnih postajališčih:
– 4. člen, (1) točka: vse navedeno velja tudi v primeru, ko gre za avtobusno postajališče ob občinski cesti;
– 4. člen, (2) točka: vsi navedeni elementi so obvezni, razen ločilnega otoka;
– 6. člen, (2) točka: velja le v primeru, da se zagotovi ustrezno umirjanje prometa s pomočjo ločilnega otoka;
– 20. člen, (2) točka: se upošteva, če pa prostor omogoča, se promet kolesarjev obvezno vodi za postajališčem;
– 20. člen, (4) točka: dodatno je potrebno zagotoviti vsaj 2 metra varovalne ograje med čakališčem in kolesarsko stezo na vsaki strani postajališča;
– 21. člen, (4) točka: nadstrešnica je obvezni element postajališča, razen, če gre za postajališče, ki ima izključno funkcijo izstopanja (npr. zadnje postajališče na liniji, ki ni hkrati tudi začetno);
– 22. člen: oddaljenost do sosednjega prehoda za pešce je lahko manjša od 150 metrov.
B) Dodatne zahteve za doseganje ustreznega standarda avtobusnih postajališč:
– Na vplivnem območju postajališča, v radiju 500 metrov od postajališča, živi po uradnih evidencah ob predložitvi vloge vsaj 200 prebivalcev;
– Na vplivnem območju postajališča, v radiju 500 metrov od postajališča, živi po uradnih evidencah ob predložitvi vloge manj kot 200 prebivalcev, vendar se bo postajališče uporabljalo za izvajanje prevoza na klic, za prevoz šoloobveznih otrok in za druge alternativne oblike mobilnosti;
– Nadstrešnica ima zaradi preglednosti prozorno zadnjo steno med čakališčem in površino za pešce oziroma kolesarje;
– Poleg zadnje stene mora imeti nadstrešnica še vsaj eno stransko steno;
– Pod nadstrešnico so sedišča za vsaj tri osebe;
– Dostop do čakališča je brez arhitektonskih ovir za invalidske vozičke;
– Za pešce je potrebno zagotoviti varne dostope do postajališča v sklopu sklenjene mreže infrastrukture za pešce v naselju;
– Za kolesarje je potrebno zagotoviti varne dostope do postajališč v sklopu sklenjene mreže infrastrukture za kolesarje v naselju, če je na postajališču omogočeno parkiranje kolesa;
– Na lokaciji, ki je primerna za ustavljanje avtobusov v mestnem in medkrajevnem javnem linijskem cestnem prometu, se glede na optimalni vozni red na lokaciji zagotovi primerna dolžina postajališča za večje število avtobusov in skladno s tem primerna opremljenost postajališča z jasno ločenimi informacijami za potnike mestnega in medkrajevnega prevoza;
– Vozni redi na postajališču bodo ob zaključku operacije zagotovili ustrezno frekvenco prevoza potnikov glede na minimalne standarde dostopnosti, razen, če gre za postajališča za prevoze na klic, za prevoz šoloobveznih otrok in za druge alternativne oblike mobilnosti.
Dokazila za vse specifične pogoje naj bodo podana v obrazcu 3a: Opis ukrepa.
Vloge, ki ne bodo izpolnjevale zgoraj navedenih pogojev za ugotavljanje upravičenosti bodo zavrnjene.
Predlagani projekti, ki bodo izpolnjevali pogoje upravičenosti in bodo v okviru razpoložljivih zagotovljenih sredstev na posamezno občino na 1. ali 2. odpiranju vlog, bodo potrjene.
V kolikor vlagatelj predlaga operacij-o/-e, ki presegajo razpoložljiva zagotovljena sredstva na posamezno občino, bo operacija potrjena, določen pa bo nižji znesek sofinanciranja.
4.3 Merila
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje upravičenosti, se bodo presojale na podlagi meril za ocenjevanje. Merilo za ocenjevanje vlog je, na podlagi Meril za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, prispevek operacije k spremembi deleža opravljenih potniških kilometrov z osebnimi avtomobili v kopenskem prevozu na račun zmanjšanja uporabe avtomobila in izboljšanja kakovosti zraka v mestih.
Merilo je podrobneje razdeljeno za vsako vrsto ukrepov trajnostne mobilnosti. Podrobnejši elementi merila predstavljajo metodologijo za oceno prispevka posameznih ukrepov in celotne operacije k spremembi deleža opravljenih potniških kilometrov z osebnimi avtomobili v kopenskem prevozu na račun zmanjšanja uporabe avtomobila in izboljšanja kakovosti zraka v mestih.
Najvišji možen prispevek k merilu je 100 % oziroma točk.
Posamezni ukrepi so ovrednoteni od 0 do 100 točk. V kolikor posamezna operacija vključuje več ukrepov, se vsak ukrep ocenjuje ločeno, za izračun skupnega števila točk operacije oziroma prispevek k merilu javnega razpisa pa se posamezen ukrep ponderira z utežmi glede na delež upravičenih stroškov ukrepa v primerjavi s celotnimi upravičenimi stroški operacije.
Prispevek operacije se izračuna po formuli:
O1 *
V1
+ O2 *
V2
+ ...On *
Vn
= Oo
Vo
Vo
Vo
Ukrep = 1, 2, …, n
On: ocena ukrepa n
Vn: neto znesek upravičenih stroškov ukrepa n v kategorijah gradnja nepremičnin in opredmetena osnovna sredstva
Vo: skupni neto znesek upravičenih stroškov operacije v kategorijah gradnja nepremičnin in opredmetena osnovna sredstva
Oo: ocena operacije
Merila se uporabljajo za ocenjevanje in izbor vlog posamezne občine v 1. in 2. roku, v primeru ostanka sredstev iz 1. in 2. roka pa za izbor med vsemi vlogami v 3. roku. Ostanek sredstev iz prvih dveh rokov se v 3. roku razdeli med vloge, ki bodo na podlagi meril za ocenjevanje najbolje ocenjene, ne glede na to, v kateri občini so predlagane.
Vsaka vloga na ocenjevanju po merilih lahko doseže največ 100 točk. V predlog za sofinanciranje se bodo uvrstile vloge, katere bodo na ravni vsakega posameznega ukrepa dosegle najmanj 50 točk.
Ocenjevalna komisija bo vsak ukrep ocenila ločeno glede na prejeto vlogo. V kolikor bo vloga sestavljena iz več ukrepov, bo ocenjen vsak posamezen ukrep.
V prilogi javnega razpisa je obrazec 3b: Podatki o ukrepu, ki izračuna oceno ukrepa. Vlagatelj mora obrazec izpolniti z zahtevanimi podatki o posameznem ukrepu. Vsak podatek mora biti preverljiv iz dokumentacije vloge.
Ocenjevalna komisija bo za vsako merilo za posamezen ukrep preverila izpolnjevanje merila.
Merilo za izbor vlog z enakim točkovanjem
V primeru, da bosta imeli dve ali več vlog v fazi izločanja enako število točk, bo imela v 1. in 2. roku prednost vloga z višjim zneskom upravičenih stroškov, ki bo še znotraj višine zagotovljenih sredstev za posamezno občino, v 3. roku pa vloga z višjim številom prebivalcev v mestnem območju po zadnjih objavljenih podatkih SURS.
Zadnji vlogi, ki bo na podlagi meril v 3. roku še upravičena do sofinanciranja iz preostanka sredstev, se dodeli ostanek razpoložljivih sredstev. V kolikor katerikoli vlagatelj odstopi od prijave, se sredstva dodeli naslednji najbolje ocenjeni vlogi.
4.3.1 Merila – infrastruktura za pešce
Infrastrukturo za pešce delimo na štiri vrste ukrepov: pločnike, križišča, prehode za pešce ter skupni prometni prostor.
Merila za ocenjevanje ukrepov gradnje pločnikov:
Merila
Število točk
Dokazila
Na cesti, vzdolž katere se načrtuje pločnik, so v okviru operacije uvedeni ukrepi umirjanja prometa (v skladu s TSC 03.800 : 2009).
– Fizični ukrepi (zožitve, ploščadi, grbine, ločilni otoki, zamiki osi vozišča) so predvideni na cesti ob kateri se načrtuje pločnik in na vseh prečnih cestah: 20 točk
– Ukrepi pri vsakem križišču: vsaj optični ali zvočni na glavni cesti, fizični na stranskih: 15 točk
– Ukrepi umirjanja prometa so načrtovani vsaj na vseh prehodih preko stranskih cest: 10 točk
– Ukrepi so načrtovani, kjer je to najbolj potrebno: 5 točk
– Ni ukrepov: 0 točk
0–20
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Delež pločnika (dolžine pločnika), kjer je širina večja od 3 m.
– Širina pločnika 3 m ali več vsaj na 50 % dolžine pločnika: 30 točk
– Širina pločnika nikjer ne presega 3 m: 0 točk
0–30
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Ocena[t] = 30 *
L3
0,5 * L
 
L: dolžina celotnega pločnika 
L3: dolžina, na kateri je širina pločnika 3 m ali več
Najvišja možna ocena je 30 točk.
Površine za pešce so fizično ločene od površin za kolesarje. 
– Višinska razlika ali vmesni zeleni pas in kolesarska steza ali pot: 
20 točk
– Višinska razlika (kolesarski pas ali kolesarji na cesti) ali ločitev z razliko v tlaku (npr. pas granitnih kock, različni tlaki): 10 točk
– Ločitev pasov s črto: 5 točk
– Mešana površina za pešce in kolesarje: 0 točk
0–20
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Ob (oziroma na) površinah za pešce je predvidena urbana oprema. Klop je vsaj na 250 m in ne ovira hoje.
5
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Ob (oziroma na) pločniku je predvidena zasaditev z drevesi, ki ne ovira hoje.
V kolikor primerna zasaditev v celoti ali deloma že obstaja, se šteje za izpolnjevanje merila.
10
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Površine za pešce so v celoti opremljene z javno razsvetljavo.
5
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Ureditev vsebuje tudi sistem označevanja za promocijo hoje kot prometnega načina.
10
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Merila za ocenjevanje ukrepov rekonstrukcije križišč:
Merila
Število točk
Dokazila
V križiščih je na glavni cesti predvideno umirjanje motoriziranega prometa (zožitve, ploščadi, grbine, ločilni otoki, zamiki osi vozišča).
– Križišče je v celoti urejeno kot dvignjena ploščad v skladu s TSC 03.800 : 2009, ali semaforizirano križišče na večpasovni cesti, ki se ji zmanjša število prometnih pasov: 30 točk
– Ostali fizični ukrepi (ločilni otoki, grbine, zožitve, zamiki osi vozišča): 20 točk
– Umirjanje z zvočnimi zavorami: 10 točk
– Umirjanje z optičnimi zavorami: 5 točk
– Brez ukrepov umirjanja prometa na glavni cesti: 0 točk
0–30
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
V križiščih je predvideno nivojsko vodenje pešca preko neprednostne ceste (ploščad: dvignjen prehod za pešce, dvignjeno celotno križišče).
– Preko vseh neprednostnih cest (ali celotno križišče kot dvignjena ploščad, ali v primeru semaforiziranega križišča na večpasovni cesti, ki se ji zmanjša število prometnih pasov prehod pločnika na višino ceste z naklonom manj kot 3 %): 30 točk
– Preko dela neprednostnih cest: 10 točk
– Ni nivojskega vodenja: 0 točk
0–30
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Zavijalni radiji za motorna vozila so zmanjšani na najmanjšo dopustno mero, glede na predvideno vrsto prometa. (Upošteva se radij, ki je največji glede na dopustnega)
– Najmanjši dopusten radij v skladu s predpisi: 30 točk
– Radij za 50 % večji od najmanjšega dopustnega v skladu s predpisi: 0 točk
0–30
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Ocena[t] = 60 * (1,5 –
radij1
)
radij1min
 
radij1: načrtovan radij
radij1min: minimalen dopusten radij na istem mestu
Najnižja ocena je 0 točk.
Ureditev vsebuje tudi sistem označevanja za promocijo hoje kot prometnega načina
10
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Merila za ocenjevanje ukrepov prehodov za pešce:
Merila
Število točk
Dokazila
Prehod za pešce je semaforiziran
40
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
V sklopu ureditve prehoda za pešce je predvideno umirjanje motoriziranega prometa (zožitve, ploščadi, grbine, ločilni otoki, zamiki osi vozišča).
– Prehod je urejen kot dvignjena ploščad, pešec je voden nivojsko in/ali ločilni prometni otok: 40 točk
– Ostali fizični ukrepi (zožitve, zamiki osi vozišča): 20 točk
– Umirjanje z zvočnimi zavorami: 10 točk
– Umirjanje z optičnimi zavorami: 0 točk
40
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Prehod za pešce je ustrezno opremljen z vodili za slepe
10
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Ureditev vsebuje tudi sistem označevanja za promocijo hoje kot prometnega načina
10
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Merila za ocenjevanje ukrepov skupni prometni prostora kot eksperimentalna prometna ureditev:
Merila
Število točk
Dokazila
Skupni prometni prostor se uvaja na območju, kjer je prej potekal motorni promet.
50
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Površine za mirujoči promet ali ustavljanje so jasno označene in ne presegajo 15 % celotne površine, ali pa jih na javnih površinah v okviru ureditve skupnega prometnega prostora sploh ni.
10
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
V območju je predvidena zasaditev dreves, vsaj eno drevo na 500 m2.
10
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
V območju je predvidena postavitev urbane opreme
10
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
Ureditev vsebuje tudi sistem označevanja za promocijo hoje kot prometnega načina
20
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu.
Projektna dokumentacija.
4.3.2 Merila – infrastruktura za kolesarje
Infrastrukturo za kolesarje delimo na tri vrste ukrepov: kolesarske povezave, parkirišča za kolesa in sistemi za izposojo javnih koles. Vsaka vrsta ukrepa za kolesarje bo ocenjena ločeno in za vsako je možno doseči maksimalno 100 točk.
V kolikor bo vlagatelj prijavil operacijo, ki vključuje več ločenih ukrepov (kolesarsko povezavo in parkirišče za kolesa, več ločenih kolesarskih povezav, več parkirišč za kolesa na različnih lokacijah …), bo v skladu s spodnjimi merili ocenjen vsak posamezen ukrep. Končna ocena operacije bo povprečje končnih ocen vseh ukrepov. Za vsako merilo mora projektant v vlogi podati pojasnilo.
Merila za ocenjevanje ukrepov gradnje kolesarskih povezav:
Merila
Število točk
Dokazila
POVEZANOST
25
Povezovanje različnih delov mesta glede na namensko rabo (kriterij): 
– območja mesta z različno namensko rabo (npr. stanovanjska soseska – poslovno-gospodarske cone – središče mesta – stanovanjska soseska) = 100 %
– območja mesta z enako namensko rabo (stanovanjska soseska – stanovanjska soseska, poslovno-gospodarska cona – poslovno-gospodarska cona) = 30 %
– ne povezuje različnih območij mesta = 10 %
Vsaka kolesarska povezava se točkuje z odstotkom kriterija, v katerega spada.
2,5; 7,5 ali 25
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija mora vsebovati grafično prilogo s prikazom namenske rabe prostora in vrisano povezavo
NEPOSREDNOST
10
Neposrednost povezave: 
– najbolj neposredno povezavo med izhodiščem in ciljem (razdalja) = 100 % možnih točk,
– 20 % daljšo razdaljo med izhodiščem in ciljem = 0 %.
Vsaka kol. povezava se med obema kriterijema točkuje linearno (10 % daljša od najbolj neposredne razdalje je
50 % točk).
0–10
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija mora vsebovati grafično prilogo z zarisom in izmerjeno dolžini optimalne in načrtovane trase
VARNOST
30
Na križanjih povezave z neprednostnimi cestami je predvideno umirjanje motoriziranega prometa (grbina, zožitev prometnega pasu, dodatne talne oznake …)
% točk se določi glede na delež križanj
0–15
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija mora določiti število križanj na povezavi in število križanj, ki izpolnjujejo to merilo.
Povprečna širina kolesarske povezave glede na optimum po smernicah: 
– Vsaj optimum po Smernicah za umeščanje kolesarskih povezav v urbana naselja = 100 % možnih točk,
– Minimalna širina povezave po Navodilih za projektiranje kolesarskih površin = 0 % možnih točk.
Širina kol. povezave se med obema kriterijema točkuje linearno. Kolesarske povezave na mešanih prometnih površinah se ocenijo z 0 točkami.
0–15
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija mora vsebovati podatek o povprečni širini kolesarske povezave (ki je predmet operacije).
UDOBJE
14
V križiščih na kolesarski povezavi so izvedeni ukrepi prioritizacije kolesarjev (ukrepi umirjanja motoriziranega prometa, cycling box, prednostna zelena luč za kolesarje, sredinski otoki imajo nivojsko vodenje kolesarjev, držala za kolesarje na križiščih, indukcijska zanka ali kolesarjem prilagojena lokacija stikala za skrajšanje intervala zelene luči na prednostni cesti, v krožnih križiščih z omejitvijo
30 km/h je vodenje kolesarja po prometnem pasu, namenjenem mešanemu prometu – sharrow …)
% točk se določi glede na delež križišč
0–10
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija mora določiti število križanj na povezavi in število križanj s predvidenimi spremembami prometnih režimov
Ob povezavi je nameščena urbana oprema prilagojena kolesarjem
4
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija 
PRIVLAČNOST
6
Kolesarska povezava je od vozišča ločena z zelenico in/ali drevoredom
% točk se določi glede na dolžino celotne kolesarske povezave v okviru prijavljene operacije
0–3
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija mora določiti odstotek dolžine celotne povezave, ki izpolnjuje merilo
Kolesarska povezava v vsaj 10 % celotne trase poteka ob ali po območjih zelenih površin po OPN
3
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija mora določiti dolžino povezave, ki izpolnjuje merilo
DODATNA MERILA
15
Kolesarska povezava povezuje intermodalno vozlišče v kraju z glavnimi območji delovnih mest
10
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Iz projektne dokumentacije mora biti razvidna oddaljenost od intermodalnega vozlišča v kraju
Investicija predvideva postavitev števca kolesarjev ob kolesarski povezavi
5
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija
Merila za ocenjevanje ukrepov postavitve parkirišč za kolesa:
Načela
Število točk
Dokazila
Oddaljenost parkirišča za kolesa do vhoda v stavbo cilja potovanja glede na čas parkiranja (Smernice Slika 95)
– maksimalna oddaljenost = 0 % možnih točk,
– oddaljenost do 10 m = 100 % možnih točk
Oddaljenost med obema kriterijema se točkuje linearno (če je primer maksimalne oddaljenosti parkirišča od vhoda 80 m, je oddaljenost 45 m parkirišča od vhoda točkovana s
50 % možnih točk)
0–60
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Iz projektne dokumentacije mora biti razvidna oddaljenost parkirišča od glavnega cilja v bližini parkirišča
Posamezno kolesarsko stojalo je samostojno pritrjeno v tla ali vijačeno na nadstrešek
10
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija
Parkirišče za kolesa je na intermodalnem vozlišču
10
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija
Parkirišče za kolesa je dobro vidno in osvetljeno
5
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija
Parkirišče za kolesa ima opremo za opravljanje mini-servisa
5
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija
Parkirišče za kolesa zagotavlja polnjenje električnih koles 
5
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija
Parkirišče za kolesa je postavljeno na ukinjeno parkirno mesto za avtomobile
5
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija
Merila za ocenjevanje ukrepov uvedbe sistemov izposoje javnih koles:
Merila
Število točk
Dokazila
Postaje javnega sistema izposoje koles so postavljene na največjih generatorjih prometa v mestu (intermodalno vozlišče, središče mesta, nakupovalni centri, večje stanovanjske soseske)
% točk se določi glede na delež postaj na največjih generatorjih prometa
0–60
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija 
Projektna dokumentacija določi vseh št. postaj in postaj na generatorjih prometa
Med vsemi postajami je zagotovljena neprekinjena kolesarska povezava (ločena kolesarska povezava, prometni pas, namenjen mešanemu prometu – sharrow ali skupni prometni prostor, omejitev 30 km/h, PLDP pod 1500 motornih vozil/dan)
% točk se določi glede na delež zagotovljenih povezav med vsemi možnimi povezavami med postajami (primer: 4 postaje je 6 možnih povezav)
0–40
Izjava in opis v obrazcu 3a: Opis ukrepa in obrazcu 3b: Podatki o ukrepu
Projektna dokumentacija določi vseh št. postaj, ki so medsebojno povezane
4.3.3 Merila – avtobusna postajališča
Merila za ocenjevanje ukrepov gradnje in/ali rekonstrukcije avtobusnih postajališč:
Merila
Število točk
Izdelan koncept omrežja JPP s postajališči v naselju oziroma regiji
10
Izdelana celostna podoba postajališč v naselju oziroma občini
5
Elektronsko obveščanje o prihodu avtobusov v realnem času na postajališčih
5
Načrt zasaditve okolice postajališča in njegova izvedba
5
Uporaba različnih tlakov, ki doprinesejo k estetski vrednosti v prostoru
5
Zagotovitev enostavnega prehoda z enega prometnega sistema na drugega
5
Označitev naziva postajališča v Braillovi pisavi
5
Talne oznake za slepe in slabovidne do postajališča
5
Koš za smeti na postajališču
5
Pod nadstrešnico so sedišča za vsaj pet oseb
5
Kolesarska infrastruktura, ki čakališče povezuje z obstoječim kolesarskim omrežjem v naselju
5
Različni elementi za umirjanje prometa (ločilni otok in podobno)
5
Kolesarnica za kolesa na ali v neposredni bližini postajališča (do 80 m)
5
Pokrito stojalo za kolesa na ali v neposredni bližini postajališča
5
Informiranje javnosti – promocija novega/prenovljenega postajališča v medijih
5
Informacijska kampanja za občane – promocija sistema JPP
5
Izdelan zemljevid naselja z označenimi progami JPP, objavljen na postajališču
5
Izdelan zemljevid naselja z označenimi progami JPP, objavljen na svetovnem spletu
5
Natisnjen zemljevid naselja z označenimi progami JPP, distribuiran vsem gospodinjstvom v naselju
in njegovem vplivnem območju
5
Dokazila za vsa merila naj bodo podana v obrazcu 3a: Opis ukrepa.
4.4. Zahteve
Vlagatelj mora izpolnjevati sledeče zahteve, katerih izpolnjevanje izkazuje z Obrazcem št. 4: Izjava vlagatelja:
ZAHTEVE
Vlagatelj/upravičenec je oziroma bo pri porabi sredstev upošteval zakon, ki ureja javno naročanje in javno-zasebno partnerstvo, če so izpolnjeni pogoji za njegovo uporabo.
Vlagatelj/upravičenec bo moral pri informiranju in obveščanju javnosti upoštevati Uredbo 1303/2013/EU in veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Vlagatelj/upravičenec bo dolžan zagotavljati 10-letno hrambo celotne originalne dokumentacije, vezane na operacijo ter zagotavljati vpogled v navedeno dokumentacijo za potrebe bodočih preverjanj skladno s pravili Evropske unije in nacionalno zakonodajo. V skladu s 140. členom Uredbe 1303/2013/EU bo moral upravičenec zagotoviti dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih operacije v obdobju treh let od 31. decembra po predložitvi obračunov Evropski komisiji, ki vsebujejo končne izdatke končane operacije. O natančnem datumu za hrambo dokumentacije bo upravičenec po končani operaciji pisno obveščen s strani ministrstva. Upravičenec bo dolžan voditi in spremljati porabo sredstev za operacijo računovodsko ločeno na posebnem stroškovnem mestu ali po ustrezni računovodski kodi za vse transakcije v zvezi z operacijo in za vsako operacijo posebej, tako da je v vsakem trenutku zagotovljen pregled nad namensko porabo sredstev. Navedeno ne velja za poenostavljene oblike nepovratnih sredstev in vračljive podpore, za katere bo upravičenec dolžan voditi in spremljati prejeta sredstva za operacijo.
Vlagatelj/upravičenec bo moral omogočiti tehnični, administrativni in finančni nadzor nad izvajanjem operacije, katere sofinanciranje temelji ali se izvaja na podlagi predmetnega javnega razpisa. Nadzor se izvaja s strani ministrstva kot posredniškega organa, organa upravljanja, organa za potrjevanje, revizijskega organa ter drugih nacionalnih in evropskih nadzornih in revizijskih organov (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organi). Vlagatelj/upravičenec bo moral nadzornim organom predložiti vse dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost upravičenih stroškov sofinancirane operacije. V primeru preverjanja na kraju samem bo upravičenec omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z izvajanjem operacije ter rezultate operacije. Upravičenec bo o izvedbi preverjanja na kraju samem predhodno pisno obveščen, ministrstvo pa lahko opravi tudi nenajavljeno preverjanje na kraju samem. Upravičenec bo dolžan ukrepati skladno s priporočili iz končnih poročil nadzornih organov in redno obveščati ministrstvo o izvedenih ukrepih.
Vlagatelj/upravičenec bo moral dokumentirano spremljati in prikazovati prihodke operacij. Če se bodo pri izvajanju operacije ustvarili prihodki, bo treba za višino ustvarjenih prihodkov znižati upravičene stroške.
Vlagatelj/upravičenec zagotavlja, da operacija ne bo predmet nedovoljenih sprememb, in da izbrane operacije za podporo iz skladov ne vključujejo operacije, ki so bile ali bi morale biti v postopku izterjave v skladu po preselitvi proizvodne dejavnosti zunaj programskega območja v skladu z 71. členom EU Uredba o skupnih določbah. Spremembe operacije so dovoljene zgolj ob upoštevanju veljavne zakonodaje in Navodil organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020.
Vlagatelj/upravičenec soglaša s tem, da bo, v kolikor se ugotovi, da upravičenec ministrstva ni seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani oziroma, da je posredoval neresnične, nepopolne podatke oziroma dokumente ali prikril informacije, ki bi jih bil v skladu s tem javnim razpisom dolžan razkriti, ker bi lahko vplivali na odločitev ministrstva o dodelitvi sredstev, ali da je neupravičeno pridobil sredstva po tem javnem razpisu na nepošten način, na podlagi ponarejene listine ali kaznivega dejanja, dolžan vrniti neupravičeno prejeta sredstva skupaj z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila v proračun Republike Slovenije. Če je takšno ravnanje namerno, se bo obravnavalo kot goljufija.
Vlagatelj/upravičenec bo pri izvajanju operacije zagotovil skladnosti z načeli spodbujanja enakosti moških in žensk ter nediskriminacije in trajnostnega razvoja (7. in 8. člen EU Uredbe o skupnih določbah).
Vlagatelj/upravičenec bo za namen spremljanja in vrednotenja operacije skladno s 27., 54., 96. in 125. členom Uredbe 1303/2013/EU ter 6. členom ter Prilogo I Uredbe 1301/2013/EU dolžan spremljati in ministrstvu zagotavljati podatke o doseganju ciljev in kazalnikov operacije.
Vlagatelj/upravičenec zagotavlja, da pri operaciji ne prihaja, do dvojnega uveljavljanja stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira oziroma so bila odobrena, ni dovoljeno. V kolikor se ugotovi dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, bo zahtevano vračilo že izplačanega zneska sofinanciranja z zakonskimi obrestmi od dneva nakazila sredstev iz proračuna Republike Slovenije na transakcijski račun upravičenca do dneva vračila sredstev v proračun Republike Slovenije. Če je dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov namerno, se bo obravnavalo kot goljufija. V kolikor višina sofinanciranja operacije preseže maksimalno dovoljeno stopnjo, bo potrebno ustrezno znižanje stopnje, ministrstvo pa zahteva od upravičenca vrnitev neupravičeno prejetih sredstev v skladu s pogodbo o sofinanciranju.
Vlagatelj/upravičenec je seznanjen, da operacija ne sme predstavljati državne pomoči.
Sredstev na tem javnem razpisu ne more pridobiti prijavitelj, kateremu je zaradi kršitve pogodbe o sofinanciranju investicije oziroma projekta, prepovedano sodelovanje na razpisih sofinancerja.
Operacija ni sofinancirana iz drugih sredstev EU, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje dovoljene višine sofinanciranja v skladu s tem razpisom.
Evropski teden mobilnosti: v času Evropskega tedna mobilnosti, ki je vsako leto med 16. in 22. septembrom, mora občina na krajevno običajen način seznaniti občane z dejavnostjo občine v zvezi z izvajanjem aktivnosti tega javnega razpisa ter načrti občine na področju trajnostne mobilnosti na način, da bo prispevala k ozaveščenosti in pomenu trajnostne mobilnosti med občani. Vsebina bo prilagojena fazi izvedbe operacije, v kateri se bo nahajala občina v času Evropskega tedna mobilnosti.
Vsi izdelki morajo biti v slovenskem jeziku.
5 Način predložitve vlog
5.1 Razpisna dokumentacija/vprašanja in odgovori
Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vsi spodaj navedeni razpisni obrazci, vzorci in priloge.
– razpisni obrazec št. 1: oprema ovojnice,
– razpisni obrazec št. 2: osnovni podatki o vlagatelju,
– razpisni obrazec št. 3: opis operacije,
– razpisni obrazec št. 3a: opis ukrepa,
– razpisni obrazce št. 3b: podatki o ukrepu,
– razpisni obrazec št. 4: izjava vlagatelja,
– razpisni obrazec št. 5: vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– razpisni obrazec št. 6: kontrolnik za popolnost vloge,
– priloga št. 1: višina razpoložljivih zagotovljenih sredstev po občinah.
Razpisna dokumentacija v slovenskem jeziku je vsem prijaviteljem dostopna na: http://www.mzi.gov.si.
Odgovori na vprašanja, ki se bodo neposredno nanašala na ta javni razpis, bodo objavljena na spletni strani MZI.
Odgovorjena bodo le tista vprašanja, ki bodo poslana pisno na elektronski naslov mzi-mobilen.si@gov.si, z obvezno oznako, JR-TM_1/2017, najkasneje do 10 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog, do 12. ure. Zadnji odgovori na vprašanja bodo objavljeni 5 dni pred posameznim rokom za oddajo vlog do 15. ure.
Objavljena vprašanja in odgovori veljajo kot dopolnitev razpisne dokumentacije.
Kontaktna oseba za javni razpis je Gregor Steklačič.
5.2 Način prijave in razpisni roki
Javni razpis ima 3 roke za oddajo vlog.
Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je četrtek, 23. 11. 2017.
Drugi rok za oddajo vlog je torek, 6. 3. 2018.
Morebitni tretji rok za oddajo dodatnih vlog je torek, 5. 6. 2018.
Vloga z vso zahtevano dokumentacijo mora na naslov Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, dospeti oziroma biti oddana osebno na dan posameznega roka za oddajo vlog do 12. ure. Vloga se lahko pošlje priporočeno po pošti oziroma odda v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9. in 15.30 (v petek do 14.30).
Vloga, ki bo dospela po poteku posameznega roka, bo odprta na naslednjem odpiranju vlog. V kolikor naslednji rok za oddajo vlog ni predviden, se vloga s sklepom zavrže kot prepozna ter vrne vlagatelju.
Vloga na razpis mora biti oddana v skladu z navodilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis, in sicer v zaprti ovojnici z ustrezno navedbo na sprednji strani, dobesedno in brez okrajšav: »Ne odpiraj – Vloga za javni razpis UTM« in s polnim nazivom in naslovom prijavitelja.
Razpisni dokumentaciji je priložen obrazec pravilne opreme ovojnice za prijavo na javni razpis (Obrazec št. 1: Oprema ovojnice), ki ga lahko vlagatelj izpolnjenega v skladu z navodili nalepi na sprednjo stran ovojnice (glej oprema ovojnice). Vloge morajo biti napisane v slovenskem jeziku.
Vlagatelj odda vlogo v enem izvodu. Kopijo celotne vloge (obrazci z vsemi prilogami) mora hraniti v arhivu za potrebe kontrole izvajanja operacije. Prav tako mora hraniti v arhivu kopije vseh dokumentov, ki jih bo posredoval v morebitni dopolnitvi vloge in zahtevkov za izplačila s prilogami.
Neustrezno označene vloge bodo s sklepom zavržene.
5.3 Navodilo za pripravo vloge na javni razpis
Vlagatelj mora do predpisanega roka za oddajo vlog na javni razpis predložiti pravilno opremljeno zapečateno ovojnico in izpolnjene, med seboj vsebinsko in vrednostno usklajene, podpisane ter žigosane dokumente:
I. Oprema ovojnice (obrazec št. 1):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki o pošiljatelju,
– z x se označi tip vloge.
II. Osnovni podatki o vlagatelju (obrazec št. 2):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja/-ev,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja/-ev,
– obrazec št. 2 mora biti izpolnjen in priložen tudi v elektronski obliki (CD/DVD/USB medij). V datoteko z imenom »2_podatki o vlagatelju_naziv vlagatelja_naziv operacije« se vpišejo vsi potrebni podatki, datoteko se shrani v istoimenskem pdf formatu; podpis elektronske verzije obrazca ni potreben.
III. Opis operacije (obrazec št. 3):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki (izpolnjuje se le zelene celice),
– z X se označi strinjanje z navedbami,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja,
– v obrazcu morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah brez DDV (razen kadar v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ preračun stalnih v tekoče cene ni potreben),
– zneski iz tabele Finančna konstrukcija operacije za črpanje EU sredstev morajo biti skladni z zneski iz investicijske dokumentacije,
– v primeru, da operacija zajema več ukrepov, se vrstice lahko dodajo,
– obrazec št. 3 mora biti izpolnjen in priložen tudi v elektronski obliki (CD/DVD/USB medij). V datoteko z imenom »3_opis operacije_naziv operacije« se vpišejo vsi potrebni podatki, datoteko se shrani v izvirnem (Excel) zapisu; podpis elektronske verzije obrazca ni potreben,
– za obrazec se priloži naštete priloge.
IV. Opis ukrepa (obrazec št. 3a):
– za vsak ukrep se izpolni ločen obrazec,
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki,
– z X se označi strinjanje z navedbami,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja,
– obrazec št. 3a mora biti izpolnjen in priložen tudi v elektronski obliki (CD/DVD/USB medij). V datoteko z imenom »3a_naziv ukrepa_naziv operacije« se vpišejo vsi potrebni podatki, datoteko se shrani v istoimenskem pdf formatu; podpis elektronske verzije obrazca ni potreben.
V. Podatki o ukrepu (obrazec št. 3b):
– za vsak ukrep se izpolni ločen obrazec (izpolnjuje se le zelene celice),
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki,
– z X se označi potrjevanje izpolnjevanja specifičnih pogojev,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja,
– v obrazcu morajo biti vse vrednosti vpisane v zneskih po tekočih cenah brez DDV (razen kadar v skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ preračun stalnih v tekoče cene ni potreben),
– obrazec št. 3b mora biti izpolnjen in priložen tudi v elektronski obliki (CD/DVD/USB medij). V datoteko z imenom »3b_naziv ukrepa_naziv operacije« se vpišejo vsi potrebni podatki, datoteko se shrani v istoimenskem izvirnem (Excel) zapisu; podpis elektronske verzije obrazca ni potreben.
VI. Izjava vlagatelja (obrazec št. 4):
– z X se označi strinjanje z vsemi navedbami v izjavi,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
VII. Vzorec pogodbe o sofinanciranju (obrazec št. 5):
– obrazec na vsaki strani parafira odgovorna oseba vlagatelja.
VIII. Kontrolnik za popolnost vloge (obrazec št. 6):
– v obrazec se vpišejo zahtevani podatki,
– z X se označi strinjanje z navedbami v izjavi,
– obrazec se datira in žigosa z žigom vlagatelja,
– obrazec podpiše odgovorna oseba vlagatelja.
Priloge k vlogi morajo biti predložene na elektronskem mediju.
Projektna dokumentacija mora biti predložena v elektronski obliki v zapisu .pdf ter .dwg, .dxf ali podoben zapis. Popis del s projektantsko oceno se predloži tudi v zapisu .pdf in izvirnem zapisu.
Investicijska dokumentacija mora biti predložena v elektronski obliki v zapisu .pdf.
Stroški operacije in ostali finančni izračuni morajo biti v evrih (EUR), izračuni na dve decimalni mesti.
Kot popolna se šteje tudi tista vloga, ki je v roku ustrezno dopolnjena na podlagi poziva k dopolnitvi.
6 Postopek in način izbora
6.1 Postopek in način izbora
Postopek javnega razpisa za izbor operacij bo vodila strokovna komisija, ki jo je s sklepom imenoval predstojnik ministrstva.
6.2 Odpiranje vlog
Odpiranje vlog za prvi krog bo predvidoma 23. 11. 2017. Za drugi krog ob odpiranje predvidoma 6. 3. 2018 in morebitni tretji krog 5. 6. 2018.
Odpiranje vlog bo na sedežu Ministrstva za infrastrukturo v Ljubljani in ne bo javno. Vse pravočasno prispele in pravilno opremljene vloge bo strokovna komisija odprla in pregledala.
Odpirajo se samo v roku dostavljene, pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki vsebujejo vloge, in sicer po vrstnem redu prejema. Nepravilno izpolnjene in označene ovojnice se vrnejo pošiljatelju.
O odpiranju vlog bo komisija sproti vodila zapisnik, ki vsebuje:
– naslov, prostor in čas odpiranja dospelih vlog;
– predmet javnega razpisa;
– imena navzočih predstavnikov komisije;
– imena oziroma naziv vlagatelja (potencialnih prejemnikov sredstev) po vrstnem redu prejema vlog;
– ugotovitve o popolnosti vlog;
– imena tistih vlagateljev, ki niso dostavili popolne vloge.
6.3 Zaupna narava dokumentacije
Člani strokovne komisije bodo podatke varovali kot zaupne in jih uporabili izključno za namene ocenjevanja.
6.4 Dopolnitev vlog
Strokovna komisija bo v roku petnajstih delovnih dni od odpiranja vlog pisno pozvala tiste vlagatelje, katerih vloge ne bodo popolne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog bo določila komisija (največ 15 dni).
Prijavitelj v dopolnitvi ne sme spreminjati elementov, ki bi vplivali na vsebino ali vrednost operacije:
– višine zaprošenih sredstev,
– tistega dela vloge, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta vloge,
– tistih elementov vloge, ki so predmet ocenjevanja na podlagi meril razpisa in vplivajo oziroma bi lahko vplivali na razvrstitev vloge.
Na glede na prejšnjo točko sme izključno vlagatelj ob pisnem soglasju neposrednega uporabnika državnega proračuna popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju vlog. Pri tem se višina zaprošenih sredstev ne sme spreminjati.
Vloga, ki ne bo dopolnjena v skladu s pozivom za dopolnitev, bo zavržena.
Strokovna komisija lahko po dopolnitvi vloge, v kolikor bo to časovno še izvedljivo, pozove prijavitelja še k pojasnilu eventualnih nejasnosti v vlogi.
6.5 Zavrženje vlog
Vloga bo zavržena brez poziva za dopolnitev, če:
– je bila oddana prepozno,
– je nepravilno označena,
– ni oddana v skladu z navodilom prijaviteljem za izdelavo vloge na javni razpis,
– če na ovojnici pošiljatelj (prijavitelj) ne bo naveden.
Prav tako bodo zavržene vloge, ki na podlagi poziva k dopolnitvi:
– ne bodo dopolnjene,
– bodo dopolnjene prepozno ali
– ne bodo dopolnjene v skladu s pozivom na dopolnitev (neustrezno dopolnjene vloge).
6.6 Ocenjevanje vlog
Strokovna komisija bo po prejemu vlog preverila izpolnjevanje pogojev za operacijo in specifičnih pogojev za vsak posamezen ukrep.
V kolikor iz predložene dokumentacije ne bo razvidno izpolnjevanje pogojev ali specifičnih pogojev strokovna komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi oziroma pojasnilu, na katerega mora vlagatelj podati odgovor v največ 15 dneh. V primeru nepopolnosti dopolnitev oziroma pojasnil se vloga zavrže.
Popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje in specifične pogoje, ter bodo skladne s predmetom, namenom in cilji razpisa, bodo ocenjene s strani strokovne komisije na podlagi meril tega javnega razpisa.
Komisija bo o opravljanju strokovnega pregleda popolnih vlog in o njihovem ocenjevanju za vsak rok za oddajo vlog vodila zapisnik.
Na podlagi ocene vlog bo komisija pripravila predlog prejemnikov sredstev, ki bo predložen ministru za infrastrukturo.
6.7 Obveščanje o izboru
Vlagatelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni s sklepom v roku največ 60 delovnih dneh od datuma odpiranja vlog. O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za infrastrukturo.
Po prejemu sklepa o izboru bodo izbrani vlagatelji pozvani k podpisu pogodbe o sofinanciranju.
Rezultati razpisa so informacije javnega značaja in bodo objavljeni na spletnem naslovu ministrstva: http://www.mzi.gov.si.
6.8 Pogodba o sofinanciranju
Ministrstvo in izbrani vlagatelj bosta s pogodbo o sofinanciranju dogovorila obseg in dinamiko sofinanciranja operacije na osnovi načrtovanih dejavnosti, podanih v vlogi na javni razpis.
Pogodba o sofinanciranju, ki je priloga razpisne dokumentacije, je vzorčna. MZI si pridržuje pravico, da vzorec pogodbe pred podpisom spremeni. Prejemnik lahko podpis pogodbe zavrne. V tem primeru se šteje, da je odstopil od vloge na javni razpis. Enostransko spreminjanje v podpis predložene pogodbe s strani prejemnika ni dopustno. Nasprotno pomeni, da med strankama ni potrebnega soglasja in se šteje, da pogodba ni sklenjena.
Prejemniki sredstev bodo prejeli pisni poziv, da pristopijo k podpisu pogodbe z MZI. Če se v roku osmih dni ne bodo odzvali na poziv, se šteje, da so umaknili vlogo za pridobitev sredstev. S tem projektom vlagatelj ne more kandidirati v naslednjem roku za oddajo vlog.
V primeru, da prejemnik sredstev želi predhodno odstopiti od svoje vloge za pridobitev sredstev, mora pisno obvestiti MZI, Langusova 4, 1535 Ljubljana.
6.9 Pravno sredstvo
Zoper sklep Ministrstva za infrastrukturo pritožba ni dovoljena. Zoper sklep je možen upravni spor.
Ministrstvo za infrastrukturo