Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

Ob-3086/17, Stran 2324
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo zastopa župan Boštjan Trilar, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov in projektov mladinske dejavnosti, s področja raziskovalne, izobraževalne in druge dejavnosti v Mestni občini Kranj v letu 2018
1. Naziv in sedež naročnika: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predpisi, na podlagi katerih se izvaja javni razpis: javni razpis za zbiranje vlog za sofinanciranje programov in projektov mladinske dejavnosti v Mestni občini Kranj se izvaja na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUJFO), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13), Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področju družbenih dejavnosti v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/13 – uradno prečiščeno besedilo 1, 46/15) in sklepa župana številka 600-93/2017-1-(47/16) z dne 25. 8. 2017 o začetku postopka oddaje javnega razpisa.
3. Izdelava vloge: prijavitelj mora izdelati vlogo v slovenskem jeziku, in sicer izključno v elektronski obliki in v skladu z določili iz razpisne dokumentacije.
4. Predmet javnega razpisa, razpisna področja in cilji razpisa
Namen javnega razpisa je izbira programov in projektov mladinske dejavnosti, s področja raziskovalne, izobraževalne in druge dejavnosti, ki bodo v letu 2018 sofinancirani iz sredstev proračuna Mestne občine Kranj.
Mestna občina Kranj bo iz sredstev proračuna za leto 2018 sofinancirala programe in projekte s področja mladinske dejavnosti, katerih vsebina bo predvsem:
– spodbujanje podjetništva in inovativnosti, ki posledično pripomorejo k večji zaposljivosti in zaposlenosti mladih;
– aktivno preživljanje prostega časa;
– spodbujanje, razvijanje raziskovalnega in ustvarjalnega dela;
– tehnično-tehnološko raziskovalna dejavnost;
– programi izobraževanja ter spodbujanje in razvijanje neformalnih oblik vzgoje, izobraževanja in usposabljanja;
– mobilnost, sodelovanje in aktivna participacija mladih v družbi;
– spodbujanje mednarodnega sodelovanja;
– dejavnosti med šolskimi počitnicami oziroma študijskimi počitnicami;
– aktivnosti z brezplačnim varstvom;
– vključevanje mladih z manj priložnostmi;
– zmanjševanje diskriminacije in socialne izključenosti mladih ter osveščanje in sprejemanje drugačnosti;
– spodbujanje delovnih navad, prostovoljstva in solidarnosti;
– projekti, ki obsegajo delovne akcije v splošno korist;
– spodbujanje zdravega in aktivnega načina življenja mladih.
5. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe in gospodarski subjekti, ki izvajajo dejavnost na področju mladih ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Mestni občini Kranj oziroma imajo v aktu o ustanovitvi (statut …) določeno (dislocirano, območno …) enoto na območju Mestne občine Kranj;
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev prijavljenega projekta;
– so v primeru, če so bile pogodbena stranka Mestne občine Kranj, izpolnjevale vse pogodbene obveznosti.
6. Zainteresirani prijavitelji lahko oddajo vlogo za izvedbo največ dveh programov ali projektov iz tega javnega razpisa. Če bo vlagatelj oddal večje število vlog, se bosta upoštevali prvi dve prispeli vlogi, ostale bodo zavržene s sklepom.
7. Objava razpisa: razpis se objavi na spletni strani Mestne občine Kranj, na naslovu www.kranj.si, dne 29. 9. 2017. Rok za vložitev vlog je 30. 10. 2017.
8. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo izvedla komisija, imenovana s sklepom župana Mestne občine Kranj. Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Razpisni kriteriji
Vloge prijaviteljev bodo ocenjene v skladu z naslednjimi merili:
– dostopnost projekta;
– vsebina projekta;
– izdelana organizacijska shema izvedbe projekta;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta;
– pravna oblika prijavitelja.
Programi in projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Mestna občina Kranj bo za sofinanciranje izbrala predlagane projekte na podlagi naslednjih meril:
Merilo
število točk
1.
Dostopnost projekta
do 20 točk
2.
Vsebina projekta
do 43 točk
3.
Izdelana kadrovska in organizacijska shema izvedbe projekta
do 14 točk
4.
Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta
do 17 točk
5.
Pravna oblika prijavitelja
do 6 točk
Najvišje število točk, ki jih lahko dobi posamezni prijavitelj, je 100.
1. Dostopnost projekta:
Najvišje možno število točk
1.1 za uporabnike brezplačno
– za uporabnike ni brezplačno
0
– za uporabnike je delno brezplačno
3–5 (odvisno od odstotka sofinanciranja s strani udeležencev)
– za uporabnike je brezplačno
10
1.2 število uporabnikov, ki jim je projekt namenjen
1–5
1.3 število sodelujočih pri projektu
1–5
Največje možno število točk po kriteriju
20
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 20.
2. Vsebina projekta bo ocenjena na naslednji način:
Najvišje možno število točk
2.1 kakovost predloženega projekta
– ni razvidna
0
– je slabo do pomanjkljivo razvidna
5–10
– je zadovoljivo do dobro razvidna
15–25
– je odlično razvidna
30–40
2.2 način izvedbe, metode projekta
– način izvedbe projekta ni opredeljen
0
– način izvedbe projekta je slabo opredeljen
1
– način izvedbe projekta je dobro opredeljen
2
– način izvedbe projekta je kakovostno in odlično opredeljen
3
Največje možno število točk po kriteriju
43
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 43.
3. Izdelana kadrovska in organizacijska shema izvedbe projekta bo
ocenjena na naslednji način:
Najvišje možno število točk
3.1 projekt ima natančno določene cilje
– cilji predloga projekta niso opredeljeni oziroma so nedosegljivi
0
– cilji predloga projekta so slabo opredeljeni
1
– cilji predloga projekta so delno opredeljeni in dosegljivi
2
– cilji predloga projekta so jasno opredeljeni in dosegljivi
3
3.2 za izvedbo projekta je izdelan časovni načrt – realizacija v letu 2018
– časovnega načrta predloga ni oziroma je pomanjkljiv in nerazumljiv
0
– slabo opredeljen oziroma pomanjkljiv oziroma slabo razumljiv
1
– časovni načrt predloga projekta je pomanjkljivo opredeljen, a razumljiv
2
– časovni načrt predloga projekta je jasno opredeljen in razumljiv
3
3.3 projekt bodo izvajali strokovno usposobljeni izvajalci/posamezniki (navedba stroke)
– ni strokovno usposobljenih
0
– najmanj en (1) strokovno usposobljen
1
– najmanj trije (3) strokovno usposobljeni
3
– štirje (4) ali več strokovno usposobljenih
5
3.4 prijavitelj ima izdelane in merljive kriterije, po katerih bo po končani izvedbi projekta ocenil njegovo uspešnost
– ni kriterijev
0
– od enega (1) do tri (3) kriterije
1
– več kot trije (3)
3
Največje možno število točk po kriteriju
14
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 14.
4. Izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta bo ocenjena na naslednji način:
Najvišje možno število točk
4.1 projekt bo financiran iz več kot dveh virov (mišljena so sredstva pridobljena na podlagi predmetnega razpisa in sredstva pridobljena
iz ostalih virov)
– projekt bo financiran samo iz razpisa
0
– projekt bo financiran iz razpisa plus en vir
1
– projekt bo financiran iz razpisa plus dva vira
3
– projekt bo financiran iz razpisa plus več kot dva vira
5
4.2 projekt ima jasno opredeljene stroške in njihovo namembnost
– stroški in njihova namembnost predloga projekta niso predstavljeni oziroma so nepravilni
0
– stroški in njihova namembnost predloga projekta so delno predstavljeni oziroma pomanjkljivi
1
– stroški in njihova namembnost predloga projekta so jasno predstavljeni
2
4.3 pričakovana višina sofinanciranja projekta s strani Mestne občine Kranj; delež pričakovanega sofinanciranja, v odstotkih
– od 15 odstotkov do 25 odstotkov
10
– od 26 odstotkov do 50 odstotkov
4
– od 51 odstotkov do 100 odstotkov
2
Največje možno število točk po kriteriju
17
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 17.
5. Pravna oblika prijavitelja:
Najvišje možno število točk
5.1 pravna oblika
– neprofitna organizacija
6
– profitna organizacija
1
Največje možno število točk po kriteriju
6
Maksimalno število točk, ki jih lahko doseže posamezen prijavitelj po tem kriteriju, je 6.
V primeru, da je merilo ovrednoteno s točkami v določenem razponu, bo Komisija, imenovana za vodenje postopka s strani župana, s sklepom določila podrobnejša objektivna merila za vrednotenje kriterija.
Predmet sofinanciranja ne bodo vloge, ki ne bodo ovrednotene z vsaj 55 točkami. Takšna vloga bo zavrnjena.
Zavrnjene bodo tudi vloge prijaviteljev za programe in projekte, ki so predmet sofinanciranja na podlagi drugih javnih razpisov, ki jih objavlja Mestna občina Kranj.
Mestna občina Kranj bo posamezne programe oziroma projekte sofinancirala do višine razpoložljivih sredstev. Višina sredstev, ki jih bo prejel posamezni projekt, bo izračunana na podlagi točk, ki jih bo v postopku ocenjevanja in na podlagi zgoraj navedenih meril dobila posamezna vloga. Pričakovana višina sofinanciranja projekta je s strani Mestne občine Kranj omejena z 10 % vrednosti razpisanih sredstev.
V kolikor prijavitelj obrazcev ne bo izpolnil v delih, ki so pomembni pri ocenjevanju in komisija zgoraj navedenih kriterijev ne bo mogla uporabiti (določenega podatka ali navedbe ne bo), bo po odgovarjajočemu kriteriju prijavitelj dobil 0 točk.
10. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi, ki bodo v postopku izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni z zadostnim številom točk.
Povzetek načina ocenjevanja:
Razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami. Višina odobrenih sredstev za program je odvisna od skupne višine prejetih točk ter višine sredstev, ki so namenjena sofinanciranju projektov v skladu z javnim razpisom.
Vloge bodo ocenjene v skladu z merili in na način, ki je natančno opredeljen.
11. Predvidena vrednost: okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov s področja mladih, znaša 57.000,00 EUR. Mestna občina Kranj si pridružuje pravico znesek spremeniti skladno s sprejetim proračunom za leto 2018.
12. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2018 oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal Zakon o izvrševanju proračuna RS.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani Mestne občine Kranj www.kranj.si in obsega:
– prijavni obrazec MOK;
– izjave o dokazilih o usposobljenosti prijavitelja;
– obrazec – vloga za sofinanciranje projekta;
– merila.
14. Oddaja vlog
Vloga mora biti v celoti oddana v elektronski obliki na: www.kranj.si. in izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) poslan v tiskani obliki, po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, ali osebno oddana v Sprejemno pisarno Mestne občine Kranj, in sicer najkasneje do vključno 30. 10. 2017 (velja datum poštnega žiga).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (www.kranj.si, e- Razpis), nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e- Razpis v skenirani obliki.
V kolikor posamezen prijavitelj oddaja vlogo za dva projekta, se v spletni prijavi odda samo ena vloga (en prijavni obrazec, enkrat izjave); v okviru te vloge pa se izpolni dva obrazca – vloga za sofinanciranje projekta, za vsak projekt posebej. Izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge), ki ga pošljete priporočeno po pošti, avtomatsko navede eno vlogo z dvema različnima obrazcema oziroma dvema različnima programoma oziroma projektoma.
Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e- Razpis, izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in ne bo poslan po pošti, ne bo upoštevana.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– izpolnjen »Prijavni obrazec MOK« v e- Razpisu;
– izpolnjen »Obrazec vloga« v e- Razpisu;
– izjave oddane preko e- Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in oddane preko e- Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«, ki se ga natisne v aplikaciji.
Prijavitelj mora svojo vlogo izdelati in oddati skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije, da se bo njihova vloga štela za popolno.
V kolikor bo v postopku pregleda in ocenjevana vlog ugotovljeno, da je prijavitelj navedel netočne podatke, bo vloga s sklepom zavržena.
Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
15. Prepozne, nepopolne vloge, neupravičene osebe
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 30. 10. 2017 oziroma do tega dne ni bila predložena na vložišču MOK.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije.
Za neupravičeno osebo se šteje tista oseba, katere vloga ne izpolnjuje pogojev določenih v besedilu razpisa. Izpolnjevanje pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih dokazil in vloge predlagatelja.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno ali bodo vložene s strani neupravičenih oseb, bodo s sklepom zavržene. Upravičeni prijavitelji, katerih pravočasne vloge bodo nepopolne, bodo s sklepom pozvani na dopolnitev v roku 5 dni od prejema poziva.
Komisija bo s sklepom zavrgla tudi vloge, pri katerih se bo v postopku pregleda in ocenjevanja ugotovilo, da je prijavitelj navajal netočne podatke. Vloga bo zavržena takoj, ko bo to ugotovljeno.
16. Zahteve, ki jih mora prijavitelj upoštevati pri pripravi vloge: prijavitelj mora pri pripravi vloge upoštevati zahteve iz te razpisne dokumentacije.
17. Predviden rok za odločitev o izboru vlog projektov, ki bodo sofinancirani: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni z odločbo najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi, vendar šele po sprejemu proračuna za leto 2018.
18. Navedba in opis postopkov po izboru vlog projektov
Po izboru vlog programov oziroma projektov, ki bodo sofinancirani, bo Mestna občina Kranj obvestila prijavitelje o uspešnosti njihove vloge in o višini sredstev sofinanciranja, v kolikor bo vloga uspešna. S prijavitelji, katerim bo sofinancirala predlagani program oziroma projekt, bo Mestna občina Kranj sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2018.
Mestna občina Kranj v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa oziroma projekta s prijaviteljem programa oziroma projekta ne sklene pogodbe o sofinanciranju. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2018 ali v preteklih letih (nerealizacija programa oziroma projekta, dela programa oziroma projekta, prijavitelj ni oddal končnega poročila ali ni izpolnjeval drugih obveznosti do Mestne občine Kranj) odstopi od že sklenjene pogodbe, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
19. Pravica do vložitve pritožbe: zoper odločbo, ki jo bo prejel, se prijavitelj lahko pritoži na župana Mestne občine Kranj v roku 15 dni od dneva prejema sklepa. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
20. Razpisna dokumentacija in informacije: informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani prijavitelji dobijo na Mestni občini Kranj, Uradu za družbene dejavnosti, od 29. 9. 2017 do 30. 10. 2017, in sicer po tel. 04/23-73-371 ali elektronski pošti barbara.govekar@kranj.si.
Mestna občina Kranj