Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2487. Sklep o subvencioniranju fiksnega dela cene storitve izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe za proizvodnjo in dobavo toplotne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) v Občini Semič, stran 7024.

  
Na podlagi 29. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 21. in 22. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Semič (Uradni list RS, št. 59/08), 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10 in 27/16) je Občinski svet Občine Semič na 21. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o subvencioniranju fiksnega dela cene storitve izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe za proizvodnjo in dobavo toplotne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) v Občini Semič 
1. Občina Semič bo storitve izbirne lokalne gospodarske javne službe oskrbe za proizvodnjo in dobavo toplotne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) v Občini Semič, ki se nanaša na ceno obračunske moči – fiksni del, subvencionirala v višini 50 %.
2. Cena se subvencionira gospodinjstvom in izvajalcem nepridobitnih dejavnosti. Sredstva subvencije bo občina pokrila iz sredstev občinskega proračuna.
3. Sredstva subvencije bo Občina Semič nakazovala na transakcijski račun družbe Zarja Ekoenergija, proizvodnja in dobava toplotne energije iz obnovljivih virov energije, d.o.o., Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, kot izvajalcu javne službe dejavnosti distribucije toplote, kar pomeni tako izvajalca dejavnosti dobave toplote kot tudi izvajalca dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja. Občina Semič bo sredstva nakazovala na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
4. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uporablja se od 1. 10. 2017 do preklica.
Št. 360-04/2009-88
Semič, dne 21. septembra 2017
Županja 
Občine Semič 
Polona Kambič l.r.