Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2471. Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta, stran 6988.

  
Na podlagi 14. in 15. člena Zakona o državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 – ZDSve-UPB1 in 95/11 – odločba US) je Občinski svet Občine Loški Potok na 15. redni seji, ki je bila dne 21. 9. 2017, sprejel
P R A V I L A 
za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana državnega sveta ter za določitev kandidata za člana državnega sveta 
1. člen
S temi pravili se ureja postopek izvolitve predstavnikov Občine Loški Potok v volilno telo 22. volilne enote za izvolitev člana državnega sveta ter postopek določitve kandidata za člana državnega sveta.
2. člen 
Glede na določbe 40. in 41. člena Zakona o državnem svetu izvoli občinski svet v volilno telo za volitve člana državnega sveta 1 (enega) predstavnika (v nadaljevanju elektorja) ter lahko določi 1 (enega) kandidata za člana državnega sveta.
3. člen 
Postopek obsega predlaganje kandidatov za elektorje ter izvolitev oziroma predlaganje kandidatov za člana državnega sveta in določitev kandidata.
4. člen 
Kandidate za elektorje lahko predlaga
– vsak član sveta
– svetniška skupina.
Vsak predlagatelj lahko predlaga največ toliko kandidatov, kolikor se jih voli.
5. člen 
Predlagatelji iz prejšnjega člena lahko predlagajo enega kandidata za člana državnega sveta.
Predlogu morajo predložiti tudi soglasje kandidata.
6. člen 
Predloge z osebnimi podatki kandidatov za elektorje oziroma za člane državnega sveta posredujejo predlagatelji županu najpozneje v 15 dneh od dneva, določenega za izvedbo volilnih opravil v razpisu volitev.
Župan sestavi seznam predlaganih kandidatov:
– po abecednem vrstnem redu.
7. člen 
Elektorje se voli na seji občinskega sveta, s tajnim glasovanjem.
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu.
8. člen 
Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem.
Glasuje se z glasovnicami.
Na glasovnici so kandidati napisani po abecednem vrstnem redu.
9. člen 
V primeru, da sta dva ali več kandidatov za elektorje oziroma za člane državnega sveta pri glasovanju prejela enako najvišje oziroma enako najnižje za izvolitev potrebno število glasov, odloči o izvolitvi oziroma o določitvi žreb, ki se takoj opravi na seji občinskega sveta.
10. člen 
V kolikor je za člana državnega sveta predlagan župan, se za predstavnika kandidature določi podžupan.
11. člen 
Tajnik občinskega sveta mora najpozneje 30. dan pred dnem glasovanja predložiti pristojni volilni komisiji seznam izvoljenih elektorjev ter kandidaturo za člana državnega sveta, skupaj s potrebnimi prilogami.
12. člen 
Ker ta pravila vsebujejo določbe poslovniške narave, jih sprejema občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov občinskega sveta.
13. člen 
Z dnem sprejema teh pravil prenehajo veljati Pravila za izvolitev predstavnikov v volilno telo za volitve člana Državnega sveta ter za določitev kandidata za člana Državnega sveta, ki jih je sprejel Občinski svet Občine Loški Potok na seji dne 27. 9. 2012.
14. člen 
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 041-0002/2017
Loški Potok, dne 21. septembra 2017
Župan 
Občine Loški Potok 
Ivan Benčina l.r.