Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2495. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2017, stran 7028.

  
Na podlagi Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2017 (Uradni list RS, št. 87/16), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 19/13 in 74/15) je Občinski svet Občine Tržič na 25. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2017 
1. člen
(sredstva proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
Besedilo 2. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2017 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Proračun Občine Tržič za leto 2017 se določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
Rebalans 2017 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
11.209.210
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
10.608.682
70
 
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
8.883.810
700
 
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
7.455.097
703
 
DAVKI NA PREMOŽENJE
1.183.713
704
 
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
245.000
706
 
DRUGI DAVKI
0
71
 
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
1.724.872
710
 
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
1.426.316
711
 
TAKSE IN PRISTOJBINE
7.000
712
 
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
35.200
713
 
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
23.110
714
 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
233.246
72
 
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
203.579
720
 
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
45.829
721
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV
157.750
73
 
PREJETE DONACIJE (730+731)
13.250
730
 
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
13.250
731
 
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
 
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
383.699
740
 
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
383.089
741
 
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
610
78
 
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
 
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
 
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
14.035.142
40
 
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
4.243.926
400
 
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
878.846
401
 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
151.316
402
 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
3.007.063
403
 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
40.000
409
 
REZERVE
166.700
41
 
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
5.248.631
410
 
SUBVENCIJE
553.550
411
 
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
2.700.794
412
 
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
807.355
413
 
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
1.186.932
414
 
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
 
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
4.215.986
420
 
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
4.215.986
43
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
326.600
431
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
10.000
432
 
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
316.600
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
–2.825.932
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
750
 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0
751
 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
 
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0
440
 
DANA POSOJILA
0
441
 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)
0
C. RAČUN FINANCIRANJA
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
0
500
 
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
0
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
506.976
550
 
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
506.976
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)= (I.+IV.+VII.)–(II.+V.+VIII.)
–3.332.908
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–506.976
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
2.825.932
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Občine Tržič so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni deli odloka.«
2. člen 
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev posrednih uporabnikov občinskega proračuna katerih ustanoviteljica je občina in pravnih oseb, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje) 
Besedilo 11. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2017 se nadomesti z novim, ki se glasi:
»Pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se v letu 2017 lahko zadolžijo do višine 150.000,00 EUR na način in pod pogoji, ki jih določata Zakon o javnih financah in Zakon o financiranju občin.
Pogoj za zadolževanje in izdajanje poroštev pravnih oseb javnega sektorja je pisno soglasje župana Občine Tržič.«
3. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4100-0003/2016-401
Tržič, dne 21. septembra 2017
Župan 
Občine Tržič 
mag. Borut Sajovic l.r.