Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

Ob-3089/17, Stran 2329
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, ki jo zastopa župan Boštjan Trilar, objavlja
javni razpis 
za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v letu 2018
1. Naročnik: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
2. Predpisi, na podlagi katerih se izvaja javni razpis: javni razpis za sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva za leto 2018 se izvaja na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo 2, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 ZUJFO in 76/16 – odl. US), Pravilnika o postopku izvedbe javnih razpisov na področjih družbenih zadev v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 80/13 – uradno prečiščeno besedilo 1, 46/15) in sklepa župana številka 122-98/2017-4-(47/04), z dne 15. 9. 2017 o začetku postopka oddaje javnega razpisa.
3. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje programov nevladnih organizacij na področju socialnega varstva v Mestni občini Kranj (v nadaljevanju MOK) za leto 2018:
– program A: sofinanciranje programov do 1.000,00 €,
– program B: sofinanciranje programov nad 1.000,00 €,
– program Č: individualno družabništvo.
4. Višina razpoložljivih sredstev in način sofinanciranja programov: okvirna višina razpisanih sredstev, namenjenih za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva za leto 2018, znaša 68.150,00 €. MOK si pridržuje pravico znesek spremeniti skladno s sprejetim proračunom za leto 2018. Strokovna komisija bo določila vrednost točke in skupni obseg sredstev za program A, skupni obseg sredstev za program B in skupni obseg sredstev za program Č po uveljavitvi proračuna za leto 2018.
Za sofinanciranje programov socialnega varstva za program C, to je triletni program od leta 2016 d leta 2018, bo MOK izbranim izvajalcem posredovala poziv za predložitev predloga programa za leto 2018. Okvirna višina sredstev za triletni program C znaša 41.850,00 €. V primeru, da bodo na programu C določena sredstva ostala neizkoriščena (npr. izvajalec odstopi od sofinanciranja ali ne izpolnjuje več pogojev …) se za navedena sredstva poveča masa sredstev namenjenih za javni razpis za sofinanciranje nevladnih organizacij na področju socialnega varstva za leto 2018.
4.1. Izbranim vlagateljem bodo odobrena sredstva nakazana sledeče:
– prvi del sredstev v višini 70 % bo izbranemu vlagatelju nakazanih 30. dan po veljavnosti te pogodbe,
– preostali del sredstev bo izbranemu vlagatelju nakazanih na podlagi zahtevka. Izvajalec lahko posreduje izključno en zahtevek. Ob predložitvi zahtevka mora izvajalec z dokazili izkazati namenskost porabe sredstev. Pri tem je zahtevek lahko največ v višini preostalih 30 % sredstev. Zahtevek mora MOK prejeti najkasneje do 29. 11. 2018, v nasprotnem primeru izvajalcu sredstva ne bodo nakazana in do njih izvajalec ne bo več upravičen.
V primeru spremembe višine sredstev v veljavnem proračunu bosta pogodbeni stranki glede na spremenjene zneske sklenili dodatek k tej pogodbi.
5. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
5.1. Na javni razpis se lahko prijavijo:
– invalidske in humanitarne organizacije kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih reševali socialne in zdravstvene probleme svojih članov,
– dobrodelne organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, z namenom, da bi reševale socialne in zdravstvene stiske in težave občanov Mestne občine Kranj,
– druga društva in neprofitni, nevladni zavodi s podeljeno koncesijo, ki izvajajo programe na področju sociale za uporabnike z območja Mestne občine Kranj.
Dokazilo: e-obrazec: dokazilo o usposobljenosti (obvezni obrazec za vse programe: A, B, Č)
5.2. Vlagatelji morajo izvajati enega izmed naslednjih programov:
a) programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in drugi programi s področja varovanja duševnega zdravja;
b) programi, ki omogočajo neodvisno življenje invalidov in drugi programi pomoči invalidom;
c) programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in za njihove svojce;
d) programi za delo z zasvojenimi;
e) programi medgeneracijskih in drugih skupin za samopomoč ter drugi programi, ki v bivalnem okolju skrbijo za zmanjšanje socialne izključenosti starostnikov;
f) programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev;
g) preventivni programi za ogrožene skupine otrok in mladostnikov ter programi pomoči žrtvam nasilja;
h) programi pomoči različnim starostnim skupinam in posameznikom kot osebam s posebnimi potrebami, namenjeni odpravljanju socialnih stisk, ki niso del drugih razpisnih programov;
i) individualno družabništvo;
j) programi pro bono za pomoč posameznikom namenjenimi odpravljanju socialnih in zdravstvenih stisk.
Dokazilo: e-obrazec: obrazec prijave (obvezni obrazec za vse programe: A, B, Č)
5.3. Izvajanje programov se mora nanašati na območje MOK in njene občane.
5.4. Program mora imeti zagotovljene prostorske in organizacijske pogoje za uresničitev programa.
5.5. Program mora imeti postavljene jasne cilje, ki so v skladu s predmetom javnega razpisa in izhajajo iz potreb uporabnikov ali članstva in se mora izvajati že na dan objave javnega razpisa.
5.6. Program mora delovati najmanj šest mesecev, pri tem mora biti iz odločbe o ustanovitvi organizacije razvidno, da je bila ustanovljena najmanj šest mesecev pred podano prijavo na ta razpis.
5.7. Program mora imeti predvideno kadrovsko zasedbo, ki je potrebna za izvedbo programa.
5.8. Predlagan program mora biti izdelan v skladu s kodeksom etičnih načel v socialnem varstvu.
5.9. Pri vlagateljih, ki so bili s strani MOK sofinancirani v letu 2017, mora predlagani program obsegati finančno poročilo za prvih šest mesecev leta 2017. Pri vlagateljih za program Č mora predlagan program obsegati finančno poročilo o opravljenem delu za prvih devet mesecev leta 2017. Pri vlagateljih, ki s strani MOK niso bili sofinancirani v letu 2017, mora predlagan program obsegati finančno poročilo in vsebinsko poročilo o opravljenem delu zadnjih šest mesecev do prijave na ta razpis za leto 2017.
Dokazila za pogoje pod točkami: 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. in 5.9. so e-obrazci:
– finančna in vsebinska obrazložitev (obvezni obrazec za vse programe: A, B, Č)
– članstvo (obvezni obrazec za programa: A, B)
5.10. V celoti morajo biti izpolnjeni vsi obvezni e-obrazci ter e-obrazec izjave, kar pomeni, da z njimi soglašajo in so podatki, ki so v njih vsebovani, resnični.
Dokazila:
– e-obvezni obrazci
– e-obrazec izjave (obvezni obrazec za vse programe: A, B, Č)
5.11. Vsi izvajalci programov v katere so vključene mladoletne osebe (to so: vsi zaposleni in prostovoljci, ki neposredno delajo tudi z mladoletnimi osebami), morajo prijavi predložiti potrdilo o nekaznovanosti zoper spolno nedotakljivost. Dokazila ne smejo biti starejša od enega leta.
V kolikor se ugotovi, da vlagatelj ni predložil potrebnih dokazil, program pa se izvaja tudi za mladoletne osebe, se vloga po tej točki zavrže.
Dokazilo: e-obrazec: dokazilo o usposobljenosti (obvezni obrazec za vse programe: A, B, Č)
5.12. MOK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa spremeni odločitev in z izbranim vlagateljem programa ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2017 ali preteklih letih (ne-realizacija programa, dela programa, vlagatelj ni oddal končnega poročila ali ni izpolnjeval drugih obveznosti do MOK) razveže že sklenjeno pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
5.12. Posebni pogoji:
a) za program A:
– Vlagatelj mora imeti sedež ali enoto v MOK;
– Vlagatelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije, finančna konstrukcija mora biti natančno izpolnjena. V primeru, da ima vlagatelj v MOK enoto, se finančna konstrukcija nanaša izključno na enoto;
– Vrednost celotnega programa, ki ga vlagatelj izvaja v letu 2018, je do 20.000,00 €, na sedežu, če je ta v Kranju; če vlagatelj nima sedeža v Kranju, mora biti vrednost programa, ki se izvaja v enoti Kranj, ki je v Kranju do 20.000,00 €;
– Dodeljena sredstva iz javnega razpisa morajo biti porabljena v letu 2018.
Dokazilo sta obvezna e-obrazca:
– finančna in vsebinska obrazložitev,
– prijava.
b) za program B:
– Vlagatelj mora imeti sedež ali enoto v MOK;
– Vlagatelj mora za izvajanje programa zagotoviti najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov, kar mora biti razvidno iz finančne konstrukcije, finančna konstrukcija mora biti natančno izpolnjena. V primeru, da ima vlagatelj v MOK enoto, se finančna konstrukcija nanaša izključno na enoto;
– Vrednost celotnega programa, ki ga vlagatelj izvaja v letu 2018, mora biti nad 20.000,00 € na sedežu, če je ta v Kranju; če vlagatelj nima sedeža v Kranju, mora biti vrednost programa, ki se izvaja v enoti Kranj, ki je v Kranju nad 20.000,00 €;
– Dodeljena sredstva iz javnega razpisa morajo biti porabljena v letu 2018.
Dokazilo sta obvezna e-obrazca:
– finančna in vsebinska obrazložitev,
– prijava.
c) za program Č:
– Princip individualnega družabništva za starejše mora temeljiti na prostovoljcih.
– Dodeljena sredstva iz javnega razpisa morajo biti porabljena v letu 2018.
– Najmanj 50 % vseh ur mora biti opravljenih pri uporabnikih izven domov upokojencev (o tem mora izvajalec voditi lastno evidenco iz katere bo razviden datum in podpis uporabnika).
– Vlagatelj mora predložiti najmanj 1 priporočilo zunanje organizacije in 3 priporočila uporabnikov.
Dokazilo so obvezni e-obrazci:
– finančna in vsebinska obrazložitev,
– prijava,
– priporočila,
– prostori in prostovoljci,
– dokazila o usposobljenosti.
5.13. V kolikor ima vlagatelj v MOK enoto, ki ni uradno registrirana, mora priložiti dogovor med lastnikom nepremičnine in organizacijo, iz katerega mora izhajati, da organizacija lahko deluje v njihovih prostorih; pri tem mora iz dogovora izhajati tudi v katerem časovnem obdobju organizacija deluje v teh prostorih, in sicer leto, mesece, dneve (v kolikor iz dogovora ni razvidno katere mesece in dneve bo organizacija v letu 2018 uporabljala te prostore, mora lastnik nepremičnine podati posebno izjavo, iz katere bo razvidno, da dovoljuje, da bo organizacija imela na razpolago prostore od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018, in sicer vse mesece, od tega npr. v ponedeljkih od 10. do 12. ure itd.).
5.14. V primeru, da vlagatelj predloži nepopolno izpolnjeno vlogo, to je neizpolnjene obvezne obrazce, bo s strani MOK pozvan, da v petih dneh dopolni vlogo. V primeru, da vloge v roku ne bo dopolnil, bo vloga zavržena. Vlagatelja pa se pri tem ne poziva na dopolnitev dokumentacije, ki se nanaša na kriterije, po katerih se bo posamezni program točkoval (to je neobveznih obrazcev).
5.15. V primeru, da vlagatelj vloži vlogo za napačen program, si komisija pridržuje pravico, da ga uvrsti v primeren program za sofinanciranje, vendar le v naslednjem primeru: iz programa B v program A. Pri tem ga v e aplikaciji zavrne in pozove na dopolnitev dokumentacije v pravilnem programu. Komisija pa vlagatelja pri tem ne pozove na dopolnitev dokumentacije, ki se nanaša na kriterije, po katerih se bo posamezni program točkoval (to je neobveznih obrazcev).
5.16. Obvezni in neobvezni obrazci
Program A
– obvezni obrazci: izjave, prijave, dokazila o usposobljenosti, finančna in vsebinska obrazložitev, članstvo
– neobvezni obrazci: priporočila, prostori, prostovoljci, status, število pomoči
Program B
– obvezni obrazci: izjave, prijave, dokazila o usposobljenosti, finančna in vsebinska obrazložitev, članstvo
– neobvezni obrazci: priporočila, prostori, prostovoljci, status, število pomoči, zaposleni
Program Č
– obvezni obrazci: izjave, prijave, dokazila o usposobljenosti, finančna in vsebinska obrazložitev, priporočila, prostori, prostovoljci
5.17. Vlagatelj lahko na javni razpis prijavi največ po eno vlogo za program A ali program B skupaj ter največ eno vlogo za program Č. V primeru, da predlagatelj prijavi več vlog za isti program, si komisija pridržuje pravico, da obravnava vlogo, ki je prispela prva na ta javni razpis, ostale vloge vlagatelja pa po tej točki zavrže. V primeru, da vlagatelj prijavi na javni razpis eno vlogo za enega izmed programov A ali B in eno vlogo za program Č, ju mora oddati vsako posebej.
5.18. Na ta razpis vlagatelji ne morejo prijaviti programov, za katere MOK namenja sredstva v okviru drugih proračunskih postavk (npr. izvajanje šole za starše, izvajanje preventivnih programov po šolah in vrtcih, stanovanjske skupine, triletni program C), ter ostalih, ki so financirani direktno iz proračuna MOK.
5.19. Sofinancirajo se organizacije, ki bodo program izvajale preko celega leta, in sicer minimalno deset mesecev v letu. Pri tem se ne sofinancira enega ali več enkratnih projektov, kot je npr. organizacija in izvedba dobrodelne prireditve.
5.20. V kolikor vlagatelj, ki je z MOK sklenil pogodbo za sofinanciranje programa v letu 2017, ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, komisija njegovo vlogo po tej točki zavrže.
5.21. Izbranim vlagateljem bo v podpis predložena pogodba, ki jo morajo vrniti v roku 15 dni. V kolikor podpisane pogodbe v navedenem roku vlagatelji ne vrnejo oziroma pisno ne sporočijo objektivnih razlogov za podaljšanje roka, se šteje, da so odstopili od vloge za sofinanciranje. V primeru, da se izbranemu vlagatelju med letom 2018 spremenijo razmere, ki odstopajo od prijave na javnem razpisu, mora o tem nemudoma pisno obvestiti MOK in na zahtevo Komisije dostaviti vso potrebno dokumentacijo. Vlogo obravnava Komisija, ki predlog posreduje v odločitev županu MOK.
5.22. V kolikor ima vlagatelj v MOK enoto in ne sedeža, se morajo vsi obrazci izpolnjevati izključno za enoto. V kolikor MOK pri nadzoru ugotovi, da vlagatelj ni podal podatkov za enoto, pa bi jih moral, mora vlagatelj vsa sredstva MOK vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev dalje.
5.23. Vlagatelj mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do MOK.
5.24. V primeru, da bo vlagatelj za izvedbo programa sofinanciran s strani MOK, bo račune oziroma zahtevke moral poslati na MOK v elektronski obliki (E-račun) skladno s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/10, 111/12).
5.25. Izvajalec, pri katerem je bil opravljen nadzor izvajanja programa in porabe namenskih sredstev in so bile ugotovljene pomanjkljivosti na katere je bil izvajalec opozorjen, jih mora odpraviti v tekočem razpisu. V primeru, da se ob naslednjem nazoru izvajanja programa in namenskih sredstev izkaže, da napake izvajalca niso bile odpravljene, se lahko izvajalcu naloži vrniti prejeta sredstva.
6. Kriteriji, po katerih se bo posamezni prijavljeni program točkoval
6.1. Kriteriji po katerih se točkujeta programa A, možnih največ 140 točk
1. število prostovoljcev
možnih največ 30 točk
2. članstvo iz MOK
možnih največ 20 točk
3. priporočilo
možnih največ 20 točk
4. odprti prostori
možnih največ 20 točk
5. število pomoči
možnih največ 20 točk
6. vrednost programa
možnih največ 20 točk
7. status
možnih največ 10 točk
6.2. Kriteriji po katerih se točkuje program B, možnih največ 200 točk
Vrednost posameznih kategorij:
1. vrednost programa
možnih največ 40 točk
2. odprti prostori
možnih največ 40 točk
3. število prostovoljcev
možnih največ 30 točk
4. zaposleni
možnih največ 20 točk
5. članstvo iz MOK
možnih največ 20 točk
6. priporočilo
možnih največ 20 točk
7. število pomoči
možnih največ 20 točk
8. status
možnih največ 10 točk
6.4. Vloge, ki bodo izpolnjevale pogoje iz točke 5 tega razpisa za program A in B, bodo ovrednotene na podlagi kriterijev, po katerih se točkuje posamezni program. Seštevek točk bo upoštevan pri razdeljevanju proračunskih sredstev. Vrednost točke se izračuna tako, da se razpoložljivi znesek letnih proračunskih sredstev za ta namen deli z vsoto doseženih točk vseh obravnavanih vlog. Z vrednostjo točke se pomnoži število doseženih točk pri posamezni vlogi in izračuna višina dodeljenih sredstev.
Komisija lahko, glede na razpoložljiva proračunska sredstva, vrednost točke tudi zniža.
Podrobne kriterije, po katerih se bo posamezni prijavljeni program točkoval, vlagatelji najdete v prilogi tega javnega razpisa.
Vrednost točke se bo oblikovala posebej za program A in posebej za program B.
6.5. Kriteriji, po katerih se točkuje program Č
Komisija bo izbrala izmed vseh vlog le enega cenovno najugodnejšega vlagatelja glede na število predvidenih prostovoljcev in število opravljenih ur pri uporabnikih. Komisija bo obravnavala le vloge, ki bodo izpolnjevale vse razpisne pogoje iz 5. točke tega razpisa.
Komisija si pri programu individualnega družabništva pridružuje pravico, da izmed poslanih vlog ne izbere nobene, v kolikor oceni, da le-te niso primerne ali ne bi bile uspešne ali zahtevajo preveč sredstev.
6.6. V primeru, da vlagatelj ne bo priložil obrazcev z dokazili, ki se nanašajo na Kriterije, po katerih se bo posamezni program točkoval, to je neobveznih obrazcev, se šteje, da vlagatelj takega dokazila nima. Vlagatelja se za dokazila, ki se nanašajo na Kriterije, po katerih se bo posamezni program točkoval (to so neobvezni obrazci), ne bo pozivalo na dopolnitev in bo v tem delu prejel 0 točk.
6.7. Podrobnejši kriteriji so navedeni v posebnem poglavju: Kriteriji, po katerih se bo posamezni prijavljeni program točkoval.
6.8. V kolikor vlagatelj uveljavlja najemnino za prostore in se ugotovi, da ima s strani MOK brezplačne prostore, se vloga v celoti zavrže. V kolikor vlagatelj uveljavlja najemnino za prostore in po podpisu pogodbe, med potekom izvajanja programa ugotovi, da ima s strani MOK brezplačne prostore, pogodba preneha veljati, že dodeljena sredstva pa mora vlagatelj vrniti MOK skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev dalje. V kolikor MOK pri nadzoru ugotovi, da je vlagatelj uveljavljal najemnino, pa je imel s strani MOK v uporabo dodeljene brezplačne prostore, mora vlagatelj vsa sredstva MOK vrniti skupaj z zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev dalje.
6.9. V kolikor bo vlagatelj s točkami upravičen do več sredstev, kot jih je predlagal v vlogi za sofinanciranje s strani MOK, se vlagatelju odobrijo predlagana sredstva iz vloge.
6.10. Vlagatelji, ki so sofinancirani za program A in v letu 2018 ne zagotovijo najmanj 50 % delež sofinanciranja iz drugih virov, mora vsa sredstva pridobljena na tem razpisu, vrniti MOK.
Vlagatelj, ki je sofinanciran za program B in v letu 2018 doseže manjšo realizacijo od 20.000,00 €, mora vsa sredstva, pridobljena na tem razpisu, vrniti MOK.
6.11. V kolikor izvajalec (vlagatelj, ki je bil izbran za sofinanciranje), MOK najkasneje do 31. 8. tekočega leta, ne posreduje delnega poročila na predpisanem obrazcu oziroma delnega poročila na poziv MOK ne dopolni, MOK odstopi od pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan MOK povrniti vsa sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila sredstev do dneva vračila.
V kolikor izvajalec (vlagatelj, ki je bil izbran za sofinanciranje), MOK najkasneje do 31. 1. naslednjega leta ne posreduje končnega poročila na predpisanem obrazcu oziroma končnega poročila na poziv MOK ne dopolni, mora MOK povrniti vsa sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, od dneva nakazila sredstev do dneva vračila.
6.12. V kolikor se tekom izvajanja programa ali po zaključku izvedbe programa ugotovi, da je vlagatelj program izvajal za mladoletne uporabnike, v prijavi na javni razpisu pa ni priložil zahtevanih dokazil, mora vsa sredstva na tem razpisu vrniti MOK.
7. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena sredstva: za programe A, B in Č, ki se izvajajo v letu 2018, morajo biti sredstva porabljena v letu 2018.
8. Izdelava vloge: vlagatelj mora vlogo izdelati v slovenskem jeziku, in sicer izključno v elektronski obliki in v skladu z določili iz razpisne dokumentacije.
9. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Razpis se prične 29. 9. 2017 in zaključi 30. 10. 2017.
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje do vključno 30. 10. 2017 (velja datum poštnega žiga) ali oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Kranj, in sicer najkasneje do vključno 30. 10. 2017 (velja datum sprejemne pisarne).
Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e- Razpis). Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, mora biti poslan po pošti ali biti oddan v sprejemni pisarni MOK skladno z besedilom te točke razpisa. Natisnjen izpis vloge mora biti poslan v zaprti ovojnici – z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«. Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e- razpis v skenirani obliki.
Vloge, ki bodo zavržene:
– vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e- Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti s priporočeno pošiljko,
– prepozno prispele vloge,
– vloga, ki bo tiskana poslana po pošti in ne bo oddana v elektronskem sistemu e- Razpis.
Pri izpolnjevanju morajo biti vlagatelji natančni in kolikor mogoče jasni.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– izjave oddane preko e- Razpisa;
– pravilno izpolnjeni obrazci v e- Razpisu;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in oddane preko e- Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
Vlagatelj mora svojo vlogo izdelati in oddati skladno s pogoji iz razpisne dokumentacije, da se bo njihova vloga štela za popolno.
V kolikor bo v postopku pregleda in ocenjevanja vlog ugotovljeno, da je vlagatelj navedel netočne podatke, bo vloga zavržena iz nadaljnje obravnave.
Oddaja vloge pomeni, da se vlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
10. Obravnava vlog
Odpiranje vlog ne bo javno.
Vloge, prispele na javni razpis, odpre komisija za odpiranje vlog in o tem sestavi zapisnik. Na podlagi ugotovitev zapisnika izda direktor občinske uprave sklep o zavrženju vlog, ki niso v skladu s tem javnim razpisom. Pristojni javni uslužbenec vlagatelje, katerih vloge so nepopolne, pozove k dopolnitvi vlog. Rok za dopolnitev vlog je 5 dni od prejema poziva. Če vlagatelj vloge v roku ne dopolni, se njegova vloga zavrže. Zoper sklep o zavrženju vloge lahko vlagatelj v roku 15 dni po prejemu sklepa vloži pritožbo, o kateri odloča župan MOK. Za pritožbo se plača upravna taksa v skladu s taksno tarifo Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16). Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.
Ocenjevanje vseh pravočasnih in popolnih vlog izvede strokovna komisija, ki jo je imenoval župan MOK. Strokovna komisija ovrednoti programe na podlagi kriterijev iz tega javnega razpisa. V primeru, da vlagatelj ne priloži dokazil, ki se nanašajo na Kriterije, po katerih se bo posamezni program točkoval, se šteje, da vlagatelj takega dokazila nima in bo vloga v tem delu prejela 0 točk. MOK najkasneje v dveh mesecih od zaključka odpiranja vlog, prispelih na razpis, pisno obvesti stranke o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe ter predlogu komisije prve stopnje, obvestilo pa lahko vsebuje tudi mnenje strokovne službe. V obvestilu se določi rok, do katerega ima stranka možnost, da se izjavi o navedbah v obvestilu. Obvestilo se sporoči v elektronski obliki na elektronski naslov, ki je naveden v vlogi. Strokovna komisija po izvedenem ocenjevanju vlog pripravi poročilo in predlog sofinanciranja, vendar šele po uveljavitvi proračuna za leto 2018. Občinska uprava izda odločbo o sofinanciranju programov. Zoper odločbo lahko vlagatelj v roku 15 dni vloži pritožbo, o kateri odloča župan MOK. Za pritožbo se plača upravna taksa v skladu s taksno tarifo Zakona o upravnih taksah. Zoper županovo odločbo ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor pred pristojnim sodiščem.
MOK pošlje izbranemu vlagatelju pogodbo in ga pozove k podpisu, vendar šele po uveljavitvi proračuna za leto 2018. Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v petnajstih dneh po prejemu, sicer se šteje, da je odstopil od vloge za sofinanciranje.
MOK lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že izdani dokončni odločbi o izboru programa spremeni odločitev in z vlagateljem ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v letu 2017 ali preteklih letih (nerealizacija programa, dela programa, vlagatelj ni oddal končnega poročila ali ni izpolnjeval drugih obveznosti do MOK) odstopi od že sklenjene pogodbe, v primeru že izplačanih sredstev pa zahteva povračilo sredstev.
Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa predvidoma obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi oziroma v 30 dneh po uveljavitvi proračuna za leto 2018.
V besedilu javnega razpisa in besedilu kriterijev, po katerih se bo posamezni program točkoval, so uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
11. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani MOK www.kranj.si.
Informacije v zvezi z javnim razpisom zainteresirani vlagatelji dobijo na MOK, Uradu za družbene dejavnosti, od 29. 9. 2017 do 27. 10. 2017, in sicer po tel. 04/23-73-164 ali elektronski pošti tina.bermez@kranj.si ali po predhodni najavi na individualnih inštrukcijah v sobi 90 upravne stavbe MOK.
Mestna občina Kranj