Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2516. Pravilnik o višini sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije, stran 7056.

  
Na podlagi četrtega odstavka 26. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 40/17) izdaja ministrica za zdravje s soglasjem Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
P R A V I L N I K 
o višini sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije 
1. člen 
Ta pravilnik določa višino sredstev za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe in podrobnejši opis pravic, ki se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe.
2. člen 
Iz proračuna Republike Slovenije se za specializacije za potrebe mreže javne zdravstvene službe zagotavljajo:
– plačilo sredstev za plače in nadomestila plač ter druge obveznosti do specializanta iz naslova delovnega razmerja,
– plačilo stroškov mentorstva in koordiniranja specializacij,
– plačilo obveznih izobraževanj glede na program specializacije,
– plačilo prvega opravljanja specialističnega izpita.
3. člen 
(1) Iz proračuna Republike Slovenije se na podlagi prve alineje prejšnjega člena zagotavljajo:
– bruto bruto plača specializanta na podlagi dejanske plače specializanta v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in kolektivnimi pogodbami,
– povračilo za stroške regresa, prehrane in prevoza na in iz dela v skladu s predpisi in kolektivnimi pogodbami, ki urejajo povračilo stroškov v dejavnosti zdravstva,
– plačilo premije za dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje v višini razreda po predpisani lestvici v skladu z zakonom, ki ureja kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence in kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji in
– nadomestilo za ločeno življenje.
(2) Specializantu družinske medicine, ki ima na podlagi licence za delo na področju splošne medicine opredeljene paciente, pripada povračilo iz prejšnjega odstavka za pet delovnih dni v mesecu.
4. člen 
(1) V plačilo stroškov mentorstva iz druge alineje 2. člena tega pravilnika spada plačilo dodatka za mentorstvo v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in kolektivnimi pogodbami.
(2) Zdravniku koncesionarju oziroma zdravniku, ki je zaposlen pri koncesionarju, pripada dodatek za mentorstvo v odstotku, določenem v skladu z zakonom, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi in kolektivnimi pogodbami. Osnova za izplačilo dodatka za mentorstvo je izplačana osnovna plača oziroma osnova za plačilo prispevkov, ki pa ne sme presegati višine maksimalnega plačnega razreda, ki ga določajo zakon, ki ureja sistem plač v javnem sektorju, na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi in kolektivne pogodbe.
(3) V plačilo stroškov koordiniranja specializacij iz druge alineje 2. člena tega pravilnika spada nagrada koordinatorjem specializacij in nadzornikom kakovosti, ki jih v skladu s pravilnikom, ki določa vrste, vsebino in potek specializacij zdravnikov, imenuje Zdravniška zbornica Slovenije.
(4) Zdravnik specialist, ki je imenovan za koordinatorja specializacije, za svojo funkcijo prejme nagrado v višini:
– za specialnosti 1 do vključno 9 specializantov: 66,71 eurov na mesec,
– za specialnosti 10 do vključno 29 specializantov: 133,41 eurov na mesec,
– za specialnosti 30 do vključno 49 specializantov: 200,11 eurov na mesec,
– za specialnosti 50 do vključno 79 specializantov: 266,82 eurov na mesec,
– za specialnosti nad 79 specializantov: 333,53 eurov na mesec.
(5) Zdravnik specialist, ki je imenovan za nadzornika kakovosti, za svojo funkcijo prejme nagrado v višini 166,76 eurov na mesec.
(6) Višina nagrade iz tega člena je navedena v bruto bruto zneskih.
5. člen 
(1) Za plačilo tečajev in seminarjev v Sloveniji ali tujini, za stroške prevoza in bivanja v zvezi z udeležbami na tečajih in seminarjih ter za nakup strokovne literature se nameni 449,09 eurov na specializanta letno, za specializanta družinske medicine, ki ima na podlagi licence za delo na področju splošne medicine opredeljene paciente, pa 112,27 eurov letno.
(2) Iz sredstev iz prejšnjega odstavka se najprej financirajo obvezna izobraževanja glede na program specializacije. Seznam obveznih izobraževanj za posamezne specializacije s ceno posameznega izobraževanja se objavi na spletni strani ministrstva, pristojnega za zdravje, in spletni strani Zdravniške zbornice Slovenije.
(3) Dodatna sredstva se namenijo za:
1. tečaj iz transfuzijske medicine v višini 438,99 eurov na specializanta,
2. podiplomski tečaj za specializante pediatrije v višini 702,39 eurov na specializanta,
3. plačilo modula specializantov družinske medicine in anesteziologije, reanimatologije in perioperativne intenzivne medicine v višini 195,00 eurov na en modul,
4. tečaje specializantov urgentne medicine:
– tečaji nadaljevalni postopki oživljanja odrasli za specializante urgentne medicine v višini 1.420,00 eurov na specializanta,
– tečaj nadaljevalni postopki oživljanja pri otrocih za specializante urgentne medicine v višini 300,00 eurov na specializanta.
6. člen 
Za plačilo specialističnega izpita iz četrte alineje 2. člena tega pravilnika se nameni 1.612,80 eurov na specializanta.
7. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se do 31. decembra 2019.
Št. 0070-83/2017
Ljubljana, dne 26. septembra 2017
EVA 2017-2711-0057
Milojka Kolar Celarc l.r.
Ministrica 
za zdravje