Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2481. Cenik potrjenih cen storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota, stran 7019.

  
Na podlagi petega odstavka 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in Sklepa o sprejemu Elaborata o oblikovanju cene storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota, št. 354-0090/2017-3 z dne 12. september 2017 javno podjetje Komunala d.o.o. objavlja
C E N I K 
potrjenih cen storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota 
1. člen
Na območju Mestne občine Murska Sobota se v okviru izvajanja gospodarske javne službe oblikujejo cene storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, ki jih zaračunava javno podjetje Komunala, javno podjetje d.o.o.
2. člen 
Cene storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode so:
1. Odvajanje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode z javnih površin
1.1 Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode:
Obračunska postavka – 
premer vodomera v mm
Faktor 
omrežnine
Enota mere
Cena v EUR 
brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
mesec
1,3579
1,4869
20 < DN < 40
3
mesec
4,0737
4,4607
40 ≤ DN < 50
10
mesec
13,5789
14,8689
50 ≤ DN < 65
15
mesec
20,3684
22,3034
65 ≤ DN < 80
30
mesec
40,7368
44,6068
80 ≤ DN < 100
50
mesec
67,8947
74,3447
100 ≤ DN < 150
100
mesec
135,7893
148,6893
150 ≤ DN
200
mesec
271,5786
297,3786
1.2 Storitev odvajanja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode z javnih površin:
Obračunska postavka
Enota
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Odvajanje komunalne odpadne in padavinske odpadne vode z javnih površin
m3
0,1747
0,1913
2. Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
2.1 Omrežnina za odvajanje padavinske odpadne vode s streh:
Obračunska postavka – 
premer vodomera v mm
Faktor 
omrežnine
Enota mere
Cena v EUR 
brez DDV
Cena v EUR 
z 9,5 % DDV
DN ≤ 20
1
mesec
0,9748
1,0674
20 < DN < 40
3
mesec
2,9243
3,2021
40 ≤ DN < 50
10
mesec
9,7478
10,6738
50 ≤ DN < 65
15
mesec
14,6217
16,0108
65 ≤ DN < 80
30
mesec
29,2434
32,0215
80 ≤ DN < 100
50
mesec
48,7391
53,3693
100 ≤ DN < 150
100
mesec
97,4782
106,7386
150 ≤ DN
200
mesec
194,9563
213,4771
2.2 Storitev odvajanja padavinske odpadne vode s streh:
Obračunska postavka
Enota
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh
m3
0,1747
0,1913
3. Storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami
3.1 Storitve greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN):
Obračunska postavka
Enota
Cena v EUR brez DDV
Cena v EUR z 9,5 % DDV
Prevzem vsebin iz greznic
m3
0,6650
0,7282
Prevzem in ravnanje z blatom iz MKČN
m3
0,6650
0,7282
3. člen 
Z dnem uveljavitve tega cenika preneha veljati Cenik potrjenih cen storitev odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 63/16).
4. člen 
Ta cenik začne veljati z dnem sprejetja, objavi se na spletnih straneh družbe in v Uradnem listu Republike Slovenije, cene storitev se uporabljajo od 1. oktobra 2017 dalje.
Št. C0-009/2017-AP
Murska Sobota, dne 21. septembra 2017
Direktor 
Štefan Cigan l.r.