Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2454. Odlok o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2017, stran 6975.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP, 14/07 – ZSPDPO, 109/08 in 49/09) in Statuta Občine Bovec (Uradni list RS, št. 72/06, 89/10) je Občinski svet Občine Bovec na 21. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Bovec za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Bovec za leto 2017 (Uradni list RS, št. 11/17 dne 3. 3. 2017; Uradni list RS, št. 18/17, dne 14. 4. 2017; Uradni list RS, št. 27/17, dne 2. 6. 2017 in Uradni list RS, št. 41/17, dne 28. 7. 2017) se spremeni 2. člen in se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov. Določa se v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV
v EUR
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
5.912.549,94
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
4.423.366,94
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)
3.433.274,18
700 DAVKI NA DOHODEK 
IN DOBIČEK
2.745.101,00
703 DAVKI NA PREMOŽENJE
303.150,00
704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO 
IN STORITVE
379.350,00
706 DRUGI DAVKI
5.673,18
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
990.092,76
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU 
IN DOHODKI OD PREMOŽENJA
654.390,00
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
5.380,00
712 DENARNE KAZNI
7.270,00
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA 
IN STORITEV
215.252,76
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
107.800,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
460.813,74
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
356.673,94
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPR. DOLG. SREDSTEV
104.139,80
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
3.400,00
730 PREJETE DONACIJE 
IZ DOMAČIH VIROV
3.400,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI
648.349,03
740 TRANSFERNI PRIHODKI 
IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
621.548,00
741 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽ. PRORAČ. IZ SRED. PRORAČ. EU
26.801,03
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE
376.620,23
782 PREJETA SRED. IZ PROR. 
EU – ZA STRUKTURNO POLITIKO
787 PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
376.620,23
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.213.562,32
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
2.013.591,20
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
533.110,90
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV 
ZA SOCIALNO VARNOST
84.346,00
402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE
1.369.205,30
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
24.529,00
409 SREDSTVA, IZLOČENA 
V REZERVE
2.400,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.932.488,61
410 SUBVENCIJE
41.500,00
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM 
IN GOSPODINJSTVOM
598.244,00
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM
154.240,00
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
1.138.504,61
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
3.112.930,51
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
3.112.930,51
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
154.552,00
431 INVES. TRANSF. PRAV. 
IN FIZ. OSEBAM, KI NISO PR. POR.
95.800,00
432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
58.752,00
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.–II.)
(prih.–odhod.)
–1.301.012,38
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
36.640,00
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
36.640,00
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
7.500,00
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
7.500,00
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN 
IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREM. KAPITAL. DELEŽEV 
(IV.–V.)
29.140,00
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500) 
0,00
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
480.693,26
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA
480.693,26
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH)
–1.752.565,64
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)
–480.693,26
XI.
NETO FINANCIRANJE
–1.301.012,38
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČ. 
OB KONCU PRET. LETA
1.760.414,36
« 
2. člen 
Spremeni se drugi odstavek 12. člena in se glasi:
»Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je Občina Bovec, se smejo zadolževati le s soglasjem Občinskega sveta Občine Bovec, in sicer: javni zavodi največ do višine 100.000,00 EUR, javna podjetja pa največ do višine 600.000,00 EUR.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-01/2016-9
Bovec, dne 21. septembra 2017
Župan 
Občine Bovec 
Valter Mlekuž l.r.