Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

Št. 671-67/2017-3-47/06 Ob-3090/17, Stran 2333
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št. 78/16), Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17) objavlja Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
javni razpis 
za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Kranj v letu 2018
1. Predmet razpisa je za sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa pri naslednjih vsebinah:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,
– kakovostni in vrhunski šport,
– športna rekreacija, šport starejših in šport invalidov,
– občinske panožne športne šole – delo športno izobraženega kadra,
– športne prireditve,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov in
– delovanje društev in zvez športnih društev v Mestni občini Kranj.
2. Višina razpisanih sredstev za leto 2018 predvidoma znaša 1.075.582 evrov, in sicer za:
– dotacije športnim klubom in društvom 524.000 evrov,
– uporaba in/ali najem javnih športnih objektov in površin 271.000 evrov,
– občinske panožne športne šole – delo športno izobraženega kadra 240.445 evrov,
– športne prireditve 37.000 evrov,
– usposabljanje strokovnih kadrov 3.137 evrov.
Mestna občina Kranj si pridružuje pravico znesek spremeniti skladno z uveljavljenim proračunom za leto 2018.
Predvidena vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih za predmet večletnega sofinanciranja občinskih panožnih športnih šol – delo športno izobraženega kadra v športnih društvih, je: 240.445 evrov na leto v letih 2018 do 2020.
3. Na razpis se lahko prijavijo društva, ki izvajajo programe v skladu z Letnim programom športa za leto 2018 in zadostijo pogojem 21. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Kranj.
4. Vloge vlagateljev bodo ocenjene na podlagi meril Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Kranj.
5. Programi, sofinancirani na podlagi tega razpisa, morajo biti izvedeni in finančno realizirani do 31. 12. 2018.
6. Vsebina vloge: predlogi za sofinanciranje posameznih vsebin morajo biti podani na ustreznem prijavnem obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki jo je mogoče dobiti na spletni strani Mestne občine Kranj http://www.kranj.si/. Vloga mora vsebovati vse podatke določene v razpisni dokumentaciji.
7. Razpisna dokumentacija: obsega besedilo javnega razpisa, Pravilnik o sofinanciranju programov športa v Mestni občini Kranj, razpisne obrazce MOK ter Letni program športa v MOK za leto 2018.
8. Rok in način prijave
Vlagatelji morajo izpis vloge oddati izključno po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer najkasneje do vključno 30. 10. 2017 (velja datum poštnega žiga). Vloga mora biti najprej v celoti izpolnjena in oddana v elektronski sistem (e- Razpis). Nato mora biti natisnjen izpis s podatki o vlogi (kontrolni obrazec vloge) in samo ta izpis, podpisan in žigosan, poslan po pošti skladno z besedilom te točke razpisa. Vsa dokazila in priloge (v kolikor so potrebna) morajo biti priložena v e- Razpis v skenirani obliki. Vloga, ki bo izpolnjena in oddana samo v elektronskem sistemu e-Razpis, izpis s podatki o vlogi pa ne bo poslan po pošti, ne bo upoštevana.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati naslednje pogoje, da se šteje kot formalno popolna:
– pravilno izpolnjen »Prijavni obrazec MOK« v e- Razpisu;
– pravilno izpolnjen »Obrazec vloga« v e- Razpisu;
– izjave oddane preko e- Razpisa;
– obvezna dokazila in druge priloge skenirane in oddane preko e- Razpisa;
– prijavne obrazce je treba izpolnjevati natančno po obrazcu in v slovenskem jeziku;
– vloga poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki besedila razpisa.
Natisnjeni izpisi vlog morajo biti poslani v zaprti ovojnici – velikosti A4, z obvezno uporabo »Obrazca ovojnica«.
9. Obravnava vlog: odpiranje vlog bo 6. 11. 2017 in ne bo javno. Vlagatelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 30 dneh po sprejeti končni odločitvi, vendar šele po uveljavitvi proračuna za leto 2018. Z izvajalci športnih programov bo Mestna občina Kranj sklenila pogodbo o sofinanciranju.
10. Dodatne informacije so možne v času od 29. 9. 2017 do 27. 10. 2017 do 11. ure ali na tel. 04/237-31-81 ali elektronski pošti: marko.trebec@kranj.si, ali po predhodni najavi na individualnih inštrukcijah na Uradu za družbene dejavnosti Mestne občine Kranj, soba 94, Slovenski trg 1, Kranj.
Mestna občina Kranj