Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2492. Odlok o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2017-II, stran 7026.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 15. in 97. člena Statuta Občine Straža (Uradni list RS, št. 7/07, 27/08 in 38/13) je Občinski svet Občine Straža na 17. seji dne 26. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Straža za leto 2017-II
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
1. člen 
(vsebina odloka) 
V Odloku o proračunu Občine Straža za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16) se v celoti spremeni 2. člen, kakor sledi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV 
IN ODHODKOV 
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans 
proračuna 
za leto 2017-II
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)
4.924.609
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.976.029
70
DAVČNI PRIHODKI
2.409.810
700 Davki na dohodek in dobiček
2.029.995
703 Davki na premoženje
339.208
704 Domači davki na blago in storitve
40.607
71
NEDAVČNI PRIHODKI
566.218
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
356.059
711 Takse in pristojbine
5.831
712 Globe in druge denarne kazni
15.819
713 Prihodki od prodaje blaga 
in storitev
36.250
714 Drugi nedavčni prihodki
152.259
72
KAPITALSKI PRIHODKI
261.805
722 Prihodki od prodaje zemljišč 
in neopredm. dolgor. sredstev
261.805
73
PREJETE DONACIJE
550
730 Prejete donacije iz domačih virov
550
74
TRANSFERNI PRIHODKI
1.686.225
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
390.643
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
1.295.583
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
5.737.791
40
TEKOČI ODHODKI
1.190.476
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
329.890
401 Prispevki delodajalcev 
za socialno varnost
52.260
402 Izdatki za blago in storitve
744.469
403 Plačila domačih obresti
6.331
409 Rezerve
57.527
41
TEKOČI TRANSFERI
1.100.829
410 Subvencije
84.305
411 Transferi posameznikom 
in gospodinjstvom
590.397
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
144.039
413 Drugi tekoči domači transferi
282.088
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
3.389.536
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
3.389.536
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
56.950
431 Investicijski transferi pravnim 
in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
51.800
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
5.150
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–813.182
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV 
IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
279.866
50
ZADOLŽEVANJE
279.866
500 Domače zadolževanje
279.866
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
40.000
55
ODPLAČILA DOLGA
40.000
550 Odplačila domačega dolga
40.000
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–573.316
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
239.866
XI.
NETO FINANCIRANJE 
(VI.+VII.-VIII.-IX.)
813.182
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA
573.316
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Straža.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
Št. 41000-5/2017-2
Straža, dne 15. septembra 2017
Župan 
Občine Straža 
Dušan Krštinc l.r.