Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2462. Sklep o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju oktober–december 2017, stran 6981.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami) in 28. člena Statuta Občine Kostanjevica na Krki (Uradni list RS, št. 49/14) je župan Občine Kostanjevica na Krki dne 21. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o začasnem financiranju Občine Kostanjevica na Krki v obdobju oktober–december 2017
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen 
(vsebina sklepa) 
S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Kostanjevica na Krki (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. oktobra do 31. decembra 2017 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).
2. člen 
(podlaga za začasno financiranje) 
Začasno financiranje temelji na realiziranem proračunu občine v obdobju oktober–december 2016. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, s spremembami; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o proračunu Občine Kostanjevica na Krki za leto 2015 (Uradni list RS, št. 28/15 in 80/15; v nadaljevanju: odlok o proračunu).
2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
3. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
V EUR
Skupina / Podskupina kontov
Proračun oktober– december 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+73+74)
772.420
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
674.971
70
DAVČNI PRIHODKI
458.722
700 Davki na dohodek in dobiček
398.962
703 Davki na premoženje
47.260
704 Domači davki na blago in storitve
11.500
706 Drugi davki
1.000
71
NEDAVČNI PRIHODKI
216.249
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
170.663
711 Takse in pristojbine
600
712 Globe in druge denarne kazni
800
714 Drugi nedavčni prihodki
44.186
74
TRANSFERNI PRIHODKI
97.449
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
97.449
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
891.003
40
TEKOČI ODHODKI
294.083
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
32.133
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
5.235
402 Izdatki za blago in storitve
250.255
403 Plačila domačih obresti
1.460
409 Rezerve
5.000
41
TEKOČI TRANSFERI
319.245
410 Subvencije
55.000
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
153.527
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
10.980
413 Drugi tekoči domači transferi
99.738
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
268.275
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
268.275
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
9.400
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
3.400
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
6.000
III.
PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.-II.)
–118.584
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
751 Prodaja kapitalskih deležev
752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
50
ZADOLŽEVANJE
0
500 Domače zadolževanje
0
VIII. 
ODPLAČILA DOLGA (550)
20.724
55
ODPLAČILA DOLGA
20.724
550 Odplačila domačega dolga
20.724
IX. 
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–139.308
X. 
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
–20.724
XI. 
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
118.584
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 
380.000
V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.
3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
4. člen 
(uporaba predpisov) 
V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o proračunu.
5. člen 
(prevzemanje in plačevanje obveznosti) 
V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.
Neposredni uporabniki ne smejo izvajati novih nalog in programov, ki jih niso izvajali že v preteklem letu, razen v primerih iz 41. člena (nove naloge po zakonu ali odloku), 43. člena (vplačilo namenskih prejemkov) in 44. člena (prenos neporabljenih namenskih sredstev iz preteklega leta) ZJF. Za te primere neposredni uporabnik lahko odpre nove proračunske postavke.
Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.
4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA 
6. člen 
(obseg zadolževanja občine) 
V obdobju začasnega financiranja se lahko občina zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5 % vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna.
5. KONČNA DOLOČBA 
7. člen 
(uveljavitev sklepa) 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. oktobra 2017 dalje.
Št. 410-6/2016-73
Kostanjevica na Krki, dne 21. septembra 2017
Župan 
Občine Kostanjevica na Krki 
Ladko Petretič l. r.