Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2470. Sklep o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 1 AC pentlja – del in 279 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del, stran 6987.

  
Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je župan Mestne občine Ljubljana sprejel
S K L E P 
o začetku postopka priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 1 AC pentlja – del in 279 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del
1. 
Predmet sklepa 
S tem sklepom se začne postopek priprave Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 1 AC pentlja – del in 279 Tržaška (Trg MDB – Dolgi most) – del (v nadaljnjem besedilu: OPPN).
2. 
Ocena stanja in razlogi za pripravo 
Območje OPPN leži v jugozahodnem delu Ljubljane na Viču ob Tržaški cesti, neposredno ob avtocestnem (AC) priključku Ljubljana zahod in obsega travnik zahodno od opuščenega obračališča linije 6 mestnega avtobusnega prometa in del Tržaške ceste na severni strani. Na južni strani območje meji na južno avtocesto.
Po določilih Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 78/10, 10/11 – DPN, 22/11 – popr., 43/11 – ZKZ-C, 53/12 – obvezna razlaga, 9/13, 23/13 – popr., 72/13 – DPN, 71/14 – popr., 92/14 – DPN, 17/15 – DPN, 50/15 – DPN, 88/15 – DPN, 95/15, 38/16 – avtentična razlaga, 63/16 in 12/17 – popr.) (v nadaljnjem besedilu: OPN MOL ID) obravnavano območje obsega del enote urejanja prostora VI-177 z namensko rabo CDd (območja centralnih dejavnosti brez stanovanj) in del enote urejanja prostora VI-377 z namensko rabo PC – površine cest, za katere je po določilih OPN MOL ID treba izdelati OPPN.
V območju OPPN je predvidena gradnja BMW prodajnega in sprejemnega salona s spremljevalnim programom (poslovni prostori, tehnika, mehanika, avtopralnica, lakirnica, pomožni deli, delavnice za pripravo vozil ...) ter parkirne in manipulativne površine. Za celotno območje OPPN 1 AC pentlja je prometna navezava na Tržaško cesto predvidena z novim priključkom na zahodnem delu območja. Čez območje poteka zbiralnik za odvod komunalne vode DN 1100 mm, ki ga bo za potrebe predvidene gradnje treba prestaviti ob Tržaško cesto.
S sprejetjem OPPN bo omogočena gradnja avtomobilskega salona s spremljajočimi dejavnostmi in pripadajočimi ureditvami prometnih in zunanjih površin ter komunalne infrastrukture.
3. 
Območje OPPN 
Območje OPPN se nahaja v Mestni občini Ljubljana, v Četrtni skupnosti Vič.
Območje OPPN obsega zemljišča s parcelnimi številkami: 1978, 1966/1 del, 1966/2 del, 1967/1 del, 1967/3, 1973/11 del, 1973/5 del, 1974/1, 1974/13 del, 1974/5 del, 1974/6 del, 1976/5, 1979/1, 1980/1, 1983/16, 1983/3 del, 2024/13 del, 2024/14, 2024/34 del, 2024/8 del vse v katastrski občini (1723) Vič.
Površina območja meri cca 1,35 ha.
Območje OPPN se v fazi priprave lahko tudi spremeni.
4. 
Nosilci urejanja prostora, ki podajajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi OPPN 
Nosilci urejanja prostora:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode;
2. Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo;
3. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje;
4. Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
5. Republika Slovenija, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino;
6. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
7. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet;
8. Javna razsvetljava d.d.;
9. Snaga Javno podjetje d.o.o.;
10. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje oskrbe z vodo;
11. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda;
12. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto;
13. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom;
14. Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo;
15. Plinovodi d.d.
Drugi udeleženci:
1. Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje;
2. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana;
3. Telemach d.o.o.;
4. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave dokumenta izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5. 
Način pridobitve strokovne rešitve 
Rešitev, ki bo podlaga za pripravo OPPN, je pridobljena s pripravo sintezne rešitve izdelanih variantnih rešitev, ki jo je izdelal Atelje Hočevar d.o.o.
6. 
Roki za pripravo OPPN 
Priprava dopolnjenega osnutka OPPN je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic nosilcev urejanja prostora. Sprejem predloga OPPN je predviden 12 mesecev po začetku priprave OPPN. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7. 
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN 
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8. 
Objava in uveljavitev 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana www.ljubljana.si.
Št. 3505-11/2016-31
Ljubljana, dne 6. septembra 2017
Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković l.r.