Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2478. Pravilnik o uporabi Telovadnice na naslovu Trg 8, stran 7016.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10) in 16. člena Statuta Občine Mirna Peč (Uradni list RS, št. 59/07, 14/08 in 40/10) ter skladno z Zakonom o športu (Uradni list RS, št. 29/17) je Občinski svet Občine Mirna Peč na 18. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
P R A V I L N I K 
o uporabi Telovadnice na naslovu Trg 8 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
Pravilnik določa namen uporabe, upravičence do uporabe in njihove obveznosti, ter način in pogoje za izbor uporabnikov Telovadnice na naslovu Trg 8 (v nadaljevanju: telovadnice).
2. člen 
Uporaba telovadnice je namenjena naslednjim dejavnostim:
– izvajanje športnih programov in prireditev,
– izvajanje drugih prireditev in programov, tako za nekomercialni kot komercialni namen.
Telovadnica se lahko uporablja tudi za prireditve občine in druge prireditve ter shode, kot so koncerti, zabavno-glasbene prireditve in druge podobne komercialne prireditve, če za to organizator pridobi dovoljenje občine ter z njo sklene pogodbo o najemu.
V primeru najema iz prejšnje alineje mora organizator za takšno prireditev pridobiti tudi dovoljenje pristojnega organa oziroma jo priglasi pri pristojnem organu v skladu z zakonom.
Občina Mirna Peč je upravljavec dvorane (v nadaljevanju: upravljavec).
3. člen 
Uporabniki odgovarjajo za spoštovanje hišnega reda ter pravilno uporabo telovadnice v času njihove uporabe, na javnih prireditvah pa mora organizator športne oziroma druge prireditve poskrbeti zlasti za varnost vseh udeležencev in gledalcev, zagotoviti nujno medicinsko pomoč ter poskrbeti za vse druge ukrepe, ki jih določajo veljavni predpisi in hišni red.
Uporabniki telovadnice morajo v času uporabe le-te v športne namene uporabljati športno opremo v skladu s sprejetimi predpisi. Za stanje opreme in naprav v času uporabe športnih objektov, odgovarjajo uporabniki prostorov materialno, povzročeno škodo pa so dolžni povrniti ali odpraviti.
4. člen 
Uporabnik je odgovoren za celotno vsebino programa, ki se odvija v telovadnici. Pri tem mora zagotoviti spoštovanje predpisov in hišnega reda.
Upravljavec si pridružuje pravico, da telovadnice ne odda v uporabo, kolikor je iz vsebine programa, ki jo namerava uporabnik izvesti v telovadnici, razvidno, da ni skladna z namenom, za katerega se telovadnica uporablja (prevelike obremenitve telovadnice, moralno in etično sporna vsebina ipd.).
II. POGOJI IN NAČIN ODDAJE TELOVADNICE V UPORABO 
5. člen 
Pri oddaji telovadnice v uporabo imajo uporabniki prednostno pravico po naslednjem vrstnem redu:
1. Osnovna šola Toneta Pavčka za izvajanje obveznega ali razširjenega dela vzgojno izobraževalnega programa šoloobveznih in predšolskih otrok (vrtca),
2. izvajalci Letnega programa športa, ki za izvajanje nacionalnega programa športa potrebujejo telovadnico;
3. športna društva, ki ne izvajajo letnega programa športa, imajo pa status društva v javnem interesu na področju športa;
4. druga športna društva, klubi in rekreativne skupine, ki v program, za katerega se telovadnica uporablja, vključujejo najmanj 50 % posameznikov s stalnim prebivališčem v Občini Mirna Peč,
5. drugi uporabniki.
Znotraj posameznih sklopov uporabnikov, se dodeljuje pravico uporabe glede na vrstni red prispelih vlog.
Ne glede na določila prejšnjega odstavka lahko upravljavec kateremukoli uporabniku, razen uporabniku iz 1. točke prvega odstavka tega člena, odpove posamezne termine uporabe telovadnice ali prestavi termine na druge proste termine, če so takšni termini na razpolago, zaradi izvedbe prireditev občinskega pomena ali izjemoma tudi zaradi oddaje v komercialne namene.
Rok za odpoved termina je praviloma en teden.
6. člen 
Upravljavec telovadnice objavi enkrat letno javni poziv za koriščenje telovadnice, in sicer praviloma najkasneje do konca meseca junija tekočega leta, za obdobje od 1. 9. tekočega leta do 30. 6. prihodnjega leta. Komisija, ki jo imenuje župan, na podlagi prijav in skladno s tem pravilnikom izda razpored uporabe telovadnice.
Proste termine, ki niso bili zasedeni na podlagi javnega poziva, odda upravljavec telovadnice zainteresiranim uporabnikom.
7. člen 
Prijava Osnovne šole Toneta Pavčka na javni poziv ni potrebna. Termin uporabe in ostale obveznosti Osnovne šole Toneta Pavčka in upravljavca za izvedbo programa iz 1. točke 4. člena tega pravilnika se dogovorijo z neposredno pogodbo.
8. člen 
Uporabniki morajo pred pričetkom uporabe z upravljavcem podpisati pogodbo.
Pogodba se praviloma sklepa za obdobje šolskega leta. V pogodbi se natančno določi čas uporabe telovadnice, cena in odgovornost uporabnikov.
Sestavni del pogodbe je hišni red telovadnice.
Če pogodbe ne podpišejo v roku 8 dni po prejemu le-te, se šteje, da so odstopili od pogodbe.
9. člen 
Podpisana pogodba je osnova za izstavitev računa za plačilo uporabe kot je navedeno v 2. členu pravilnika. Sestavni del pogodbe je navedba uporabnika telovadnice oziroma vadbene enote, število ur uporabe in veljavna cena ure uporabe.
10. člen 
Pogodba z uporabnikom telovadnice se lahko pred njenim iztekom prekine sporazumno, če se tako dogovorita lastnik in uporabnik.
Pogodbo o uporabi lahko lastnik prekine enostransko v naslednjih primerih:
– če uporabniki ne uporabljajo telovadnice v terminih, za katere so sklenili pogodbo;
– če kršijo določila hišnega reda telovadnice, pogodbe o uporabi in drugih predpisov glede uporabe;
– če ne poravnajo računov za uporabo telovadnice.
Uporabnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi z enomesečnim odpovednim rokom.
III. CENA ZA UPORABO TELOVADNICE 
11. člen 
Cenik za uporabo telovadnice je sestavni del tega pravilnika in ga za naslednje šolsko leto na predlog župana Občine Mirna Peč do konca meseca julija tekočega leta potrdi občinski svet.
Osnova za določitev cene je ekonomska cena uporabe. Ekonomska cena uporabe je sestavljena iz materialnih stroškov, stroškov upravljanja in sredstev za investicijsko vzdrževanje.
1. Višina letnih materialnih stroškov zajema:
– stroške ogrevanja in prezračevanja
– stroške električne energije
– stroške komunalnih storitev
– stroške potrošnega materiala (sanitarni material, čistila, žarnice, sanitetni material ...)
– stroške zavarovanja
– druge materialne stroške;
2. Stroški upravljanja zajemajo
– stroške plač in drugih osebnih prejemkov tehničnega osebja in čistilk;
3. Sredstva za investicijsko vzdrževanje.
Uporabniki telovadnice za namene iz druge in tretje alineje 2. člena pravilnika morajo ceno uporabe poravnati pred izvedbo prireditve.
12. člen 
Sredstva, pridobljena z oddajanjem telovadnice v uporabo, se porabijo za pokrivanje stroškov obratovanja in vzdrževanja telovadnice.
IV. DRUGA DOLOČILA IN NADZOR NAD UPORABO 
13. člen 
Župan najkasneje v roku 15 dni po prejemu tega pravilnika izda hišni red telovadnice. Hišni red mora biti izobešen v prostorih telovadnice. V hišnem redu se podrobneje določijo pravila ravnanja uporabnikov telovadnice ter pooblastila odgovornih delavcev, ki skrbijo za upravljanje telovadnice.
14. člen 
Nadzor nad uporabo telovadnice zagotavlja pristojna strokovna služba upravljavca.
Nadzor se opravlja s posebno evidenco uporabe telovadnice, iz katere morajo biti razvidni zlasti naslednji podatki:
– naziv uporabnika,
– odgovorna oseba uporabnika oziroma vodja (trener),
– čas uporabe,
– število udeležencev,
– ugotovitve o morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi po zaključku uporabe.
15. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-14/2017-1
Mirna Peč, dne 21. septembra 2017
Župan 
Občine Mirna Peč 
Andrej Kastelic l.r.