Uradni list

Številka 54
Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 54/2017 z dne 29. 9. 2017

Kazalo

2452. Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji Študentske organizacije Slovenije, stran 6971.

  
Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, Šmartinska cesta 152, Ljubljana, ki ga zastopa direktor Viljem Marjan Hribar (v nadaljevanju: IPF)
in
Študentska organizacija Slovenije, Dunajska cesta 51, Ljubljana, ki jo zastopa v.d. generalnega sekretarja Aleš Meglič (v nadaljevanju: ŠOS)
dogovorita in skleneta
S K U P N I   S P O R A Z U M 
za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji Študentske organizacije Slovenije 
UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Podpisnika uvodoma kot nesporno ugotavljata:
1) da je IPF kolektivna organizacija, ki na podlagi dovoljenja Urada RS za intelektualno lastnino št. 800-9/96 z dne 7. 11. 2000 kolektivno uveljavlja sorodne glasbene pravice v primerih javne priobčitve komercialnih fonogramov;
2) da si ŠOS kot krovna študentska organizacija prizadeva vplivati zlasti na izboljšanje študijskih razmer in možnosti za študij, socialnega položaja študentov ter razvoj obštudijskih in interesnih dejavnosti, te cilje uresničuje predvsem z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju nacionalne politike in programov na področju visokošolskega izobraževanja, štipendiranja, študentskega bivanja in študentskega dela, veliko pozornosti posveča tudi problematiki zdravstvenega varstva študentov in zaposlovanju mladih diplomantov in je zato na področju teh dejavnosti reprezentativno združenje v smislu 44. člena Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravicah (v nadaljevanju: ZKUASP);
3) da stranke tega sporazuma urejajo določitev višine nadomestila za javno priobčitev fonogramov na študentskih prireditvah, ki so organizirane s strani študentskih organizacij univerz, samostojnih visokošolskih zavodov in višjih strokovnih šol, študentskih organizacij lokalnih skupnosti ter interesnih oblik povezovanja študentov, ki so združene v Študentsko organizacijo Slovenije (v nadaljevanju: ŠOS);
4) da ŠOS vključuje naslednje študentske organizacije univerz: Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, Študentsko organizacijo Univerze v Mariboru, Svet študentskih organizacij lokalnih skupnosti in Študentsko organizacijo Univerze na Primorskem;
5) da ŠOS v skladu s svojim notranjim aktom vodi register članstva ŠOS;
6) da v dejavnosti ŠOS spada tudi sklepanje skupnih sporazumov o uporabi komercialnih fonogramov, kot je predmetni sporazum;
7) da se za vse ostale oblike uporabe komercialnih fonogramov in za uporabnike, ki ne izpolnjujejo pogojev določenih s tem sporazumom uporabljajo določila Tarife Zavoda IPF za javno priobčitev fonogramov (Uradni list RS, 68-3016/2005, v nadaljevanju: Tarifa 2005) oziroma veljavnih skupnih sporazumov.
2. člen 
Ta sporazum se nanaša izključno za primer javne priobčitve komercialnih fonogramov v okviru študentskih prireditev, ki jih organizirajo organizacije in druge interesne oblike povezovanja študentov združene v ŠOS.
3. člen 
(1) Prireditve, kjer je uporaba fonogramov ključnega pomena po tem sporazumu so:
– koncerti in prireditve, ki so organizirane izključno ali prvenstveno zaradi javnega priobčevanja fonogramov (npr. koncerti z uporabo posnete glasbe oziroma nastopi, kjer izvajalci nastopajo na posneto glasbo (playback), ipd.)
– prireditve, pri katerih gre za kombinacijo različnih umetniških zvrsti in pri katerih se fonogrami ne uporabljajo le za zvočno ozadje ampak kot del prireditve (npr. različni plesni nastopi, revije, gledališki nastopi in predstave ter druge podobne prireditve, na katerih je uporaba fonogramov ključnega pomena za njihovo izvedbo).
(2) Prireditve, kjer uporaba fonogramov ni ključnega pomena po tem sporazumu so:
– prireditve pri katerih javna priobčitev fonogramov poteka le za zvočno ozadje ali kot mašilo pred, med oziroma po nastopih, ki potekajo v živo.
(3) Določbe tega sporazuma se ne nanašajo na prireditve, katerih primarni namen je športno udejstvovanje.
SPLOŠNA TARIFA 
4. člen 
(1) Osnova za določitev nadomestila po predmetnem sporazumu je v primerih prireditev iz prvega odstavka 3. člena tega sporazuma Tarifa 2005.
(2) Osnova za določitev nadomestila po predmetnem sporazumu je v primeru prireditev iz drugega odstavka 3. člena tega sporazuma Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah razvedrilne narave, na katerih javna priobčitev fonogramov ni ključnega pomena (Skupni sporazum 2012).
(3) Tarifa 2005 in Skupni sporazum 2012 sta Priloga 1 in Priloga 2 k temu Skupnemu sporazumu.
DISKONTIRANA TARIFA 
5. člen 
(1) Nadomestilo se izračuna na način in v višini, kot je to določeno v Tarifi 2005 oziroma v Skupnem sporazumu 2012, v kolikor ta sporazum ne določa drugače.
(2) Kadar posamezni uporabnik organizira prireditev, na kateri se javno priobčujejo komercialni fonogrami in izpolnjuje pogoje, ki so opredeljeni v tem sporazumu, se višina nadomestila za posamezno prireditev določi in obračuna kot sledi:
1. Višina nadomestila se določi glede na vrsto prireditve, skladno s 4. členom tega sporazuma (v nadaljevanju: Osnova).
2. Osnova se v primeru pravočasne, pravilne in popolne dostavitve vseh potrebnih oziroma obveznih podatkov zniža v skladu z določili Tarife 2005 oziroma v skladu z določili Skupnega sporazuma 2012.
3. Organizatorjem prireditev, ki so opredeljeni v 2. členu tega sporazuma se v primeru, da gre za prireditev iz 1. odstavka 3. člena z vstopnino, Osnova zniža za 5 %.
4. Organizatorjem prireditev, ki so opredeljeni v 2. členu tega sporazuma se v primeru, da gre za prireditev iz 1. odstavka 3. člena brez vstopnine, Osnova zniža za 10 %.
5. V kolikor organizator organizira prireditev, kjer uporaba fonogramov ni ključnega pomena (prireditve iz drugega odstavka 3. člena), se nadomestilo odmeri v skladu s Skupnim sporazumom 2012 in se zgoraj navedeni popusti glede na vstopnino ne upoštevajo.
6. V kolikor bo organizator prireditev, ki je opredeljen v 2. členu tega sporazuma vse obveznosti iz 2. točke tega člena izpolnil prek elektronskega portala, ki je del uradne spletne strani IPF, se mu Osnova zniža za 2 %. Pogoj za znižanje po tej točki je, da so vsi podatki, tako prijava prireditve kot spored in osnova, v portalu izpolnjeni v celoti.
7. Znižanja se ne seštevajo kumulativno, temveč se rezultat vsakega znižanja vzame kot osnova za naslednje znižanje.
8. Znižanja se med seboj, razen med 3. in 4. točko, ne izključujejo.
9. Do znižanja Osnove v skladu s tem členom ni upravičen organizator prireditve, ki se šteje za kršitelja po 17. členu tega sporazuma.
OKOLIŠČINE, ZARADI KATERIH SE PLAČILO AVTORSKEGA HONORARJA ZNIŽA 
6. člen 
(1) Znižanje iz 2. točke 5. člena tega sporazuma se priznava uporabnikom iz razloga racionalizacije poslovanja, saj se IPF s pravočasno in popolno dostavitvijo podatkov v predpisani obliki znižajo administrativni stroški poslovanja in stroški obdelave podatkov.
(2) Znižanje iz 3. oziroma 4. točke 5. člena tega sporazuma se priznava, ker imajo organizacije ŠOS zaradi svojega statusa in neprofitne dejavnosti, v družbi poseben pomen. Spodbujanje mlade, nastajajoče alternativne in urbane glasbene kulture, organizacija nastopov mladih alternativnih in urbanih avtorskih skupin in vsesplošna promocija glasbene ustvarjalnosti mladih, so razlogi, ki dajejo organizacijam ŠOS poseben kulturni pomen in status v družbi.
DAVEK NA DODANO VREDNOST IN REVALORIZACIJA 
7. člen 
Vsa nadomestila, določena po tem sporazumu, so opredeljena v neto vrednostih, zaradi česar je potrebno nanje prišteti še znesek davka na dodano vrednost, denarne vrednosti iz tega sporazuma pa se letno usklajujejo s harmoniziranim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin, pri čemer se IPF zaveže tako valorizirane vrednosti po vsakokratni revalorizaciji objaviti v Uradnem listu RS in začno nove vrednosti veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu RS.
SPLOŠNI POGOJI 
8. člen 
(1) Ne glede na način tarifiranja in višino nadomestila, se nadomestilo odmerja za vsak posamezen vsebinski sklop prireditve in vsak prireditveni prostor, če ni s tem sporazumom določeno drugače.
(2) Če je bila prireditev ali njen posamezni sklop izveden znotraj druge prireditve, za katero se sicer uporablja tarifa, ki ni določena s tem sporazumom, ali se zanjo generalno po tem sporazumu uporablja druga tarifa (v nadaljevanju: krovna prireditev), se za prireditev ali njen posamezen sklop, izveden znotraj krovne prireditve, dodatno odmeri še nadomestilo po ustrezni tarifi.
9. člen 
(1) Za organizatorja prireditve po tem sporazumu velja oseba ali subjekt, ki je prireditev prijavil pristojnim organom.
(2) V kolikor prireditev ni prijavljena, za organizatorja velja krovni nosilec aktivnosti, ki so povezane z oglaševanjem prireditve, v kolikor iz samih oglasov ne izhaja, kdo prireditev organizira.
(3) Presumpcija organizatorja prireditve v skladu z določili tega člena velja vse dotlej, dokler obveznosti, povezanih z javno priobčitvijo fonogramov na prireditvi ali njenem sklopu, na podlagi predloženih dokazil, ki izkazujejo ustrezno soudeležbo pri organizaciji prireditve, ne prevzame tretja oseba ali subjekt.
(4) Kriterij ustreznosti soudeležbe iz prejšnjega odstavka za vsak primer posebej individualno presoja IPF, morebitna tretja oseba ali subjekt pa pridobi status organizatorja po določilih tega sporazuma od trenutka, ko mu IPF prizna tak status, pri čemer novi zavezanec vstopi v pravni položaj osebe ali subjekta, ki sicer velja za zavezanca po presumpciji, določeni s tem členom.
10. člen 
(1) V kolikor organizator prireditve ni predhodno prijavil IPF v skladu z določbami tega sporazuma, mora poleg nadomestila za uporabo plačati tudi stroške terenskega preverjanja in obdelave podatkov (zlasti kilometrino terenskega zastopnika, kupnino za vstopnico in stroške terenskega ogleda, stroške obdelave (iskanje podatkov o prireditvi, identifikacija, pošiljanje poziva za predložitev podatkov in sporeda uporabljenih fonogramov …) ter administrativne in poštne stroške).
(2) Organizator prireditve, ki je posredoval neresnične podatke bodisi za odmero nadomestila bodisi glede uporabljenih fonogramov, je poleg nadomestila dolžan plačati tudi stroške iz prejšnjega odstavka.
11. člen 
(1) Stranke tega sporazuma so soglasne, da kadar je več kršilcev določb ZASP in/ali ZKUASP in/ali določb sporazuma in/ali določb Tarife 2005, je vsak izmed njih zavezan za celotno kršitev.
(2) V primeru, da uporabnik po tem skupnem sporazumu ni organizator določene prireditve, ki pa je bila izvedena v uporabnikovem prostoru, je uporabnik po tem sporazumu dolžan IPF sporočiti, kdo je resnični organizator določene prireditve.
(3) Uporabnik po tem sporazumu se zavezuje, da bo v primeru oddaje svojega prostora za organizacijo določene prireditve drugemu organizatorju, pogodbeno zavezal najemnika (drugega organizatorja) tega prostora, da si pridobi vsa potrebna dovoljenja od IPF.
REKLAMACIJA OBRAČUNA NADOMESTILA 
12. člen 
(1) Organizator, ki je v skladu z določbami tega sporazuma prireditev prijavil in je izpolnil vse svoje obveznosti po poročanju, ki je potrebno za pravilno odmero nadomestila za vsako posamezno prireditev ali njen sklop ter za razdelitev zbranega nadomestila upravičenim imetnikom sorodnih pravic, ima pravico do pisne reklamacije obračuna nadomestila v roku 15 dni po prejemu računa IPF. Reklamaciji morajo biti priložena vsa dokazila, ki utemeljujejo reklamacijske navedbe, morebitnih pozneje predloženih dokazil pa IPF ni dolžan upoštevati.
(2) IPF se obveže, da bo z organizatorjem iz prejšnjega odstavka pred morebitnim nadaljevanjem postopka za izterjavo obračunanega nadomestila skušal uskladiti odmero glede na reklamacijske navedbe in dokazila, pri čemer si morata tako organizator kot IPF prizadevati za čim hitrejšo rešitev zadeve. Če se organizator in IPF ne moreta dogovoriti, v vsakem primeru pa najpozneje v 45 dneh po datumu izdaje računa, lahko IPF nadaljuje s postopkom za izterjavo.
(3) Po preteku roka iz prvega odstavka tega člena IPF morebitnih ugovorov in dokazil, s katerimi bi organizator dokazoval nepravilnost odmerjenega nadomestila, ni več dolžan upoštevati.
13. člen 
(1) Če organizator ne predloži vseh potrebnih podatkov za obračun nadomestila ali če IPF smatra, da so podatki neresnični, se za odmero nadomestil uporabijo podatki, ki jih zbere ali pridobi IPF.
(2) Odmerjeno nadomestilo ne izključuje možnosti za vtoževanje obveznosti po predložitvi sporeda uporabljenih fonogramov in civilne kazni za vsako od kršitev obveznosti organizatorja po določilih ZASP oziroma ZKUASP.
OBSEG SORODNIH PRAVIC, ZAJETIH S TEM SPORAZUMOM 
14. člen 
Podpisnika sta sporazumna, da se s tem sporazumom ureja le odmera in plačilo nadomestil za javno priobčitev fonogramov na prireditvah, zajetih s tem sporazumom, ki se v skladu z veljavno zakonodajo uveljavlja kolektivno, ne pa tudi morebitne druge pravice, ki zahtevajo izrecno dovoljenje imetnikov izvornih pravic oziroma se ne uveljavljajo kolektivno.
POROČANJE O UPORABLJENIH FONOGRAMIH 
15. člen 
(1) Organizatorji so dolžni IPF sporede uporabljenih fonogramov posredovati pisno v ustreznem, s strani zavoda pripravljenem obrazcu ali v elektronski obliki, in sicer v enem od naslednjih formatov: *.doc, *.txt, *.xls oziroma morajo biti posamezni posnetki vpisani v enotni obliki in ločeni z vejicami ali tabulatorji, pri čemer morajo poročila vsebovati najmanj naslednje podatke, potrebne za identifikacijo javno priobčenih fonogramov:
1. naslov glasbenega posnetka,
2. ime izvajalca posnetka na fonogramu,
3. ime proizvajalca fonograma,
4. dolžina posnetka,
5. podatek o številu predvajanj,
če za posamezen primer uporabe IPF ne odobri primernejšega načina.
(2) Organizatorji so dolžni IPF prijaviti prireditev vsaj 3 delovne dni pred prireditvijo.
(3) Organizatorji so dolžni IPF sporede uporabljenih fonogramov posredovati najkasneje v 15 dneh po prireditvi.
16. člen 
(1) Stranki tega sporazuma sta soglasni, da lahko IPF v primeru, da organizator ne izpolni svojih obveznosti po določilih ZKUASP in tega sporazuma, sam pridobi podatke, povezane s posamezno prireditvijo, ki bi se izkazali za potrebne za določanje višine ali obračun nadomestil ali za pravilno delitev zbranih nadomestil imetnikom pravic, tudi od vseh oseb ali institucij, ki posedujejo, obdelujejo ali imajo možnost priti do takih podatkov, pri čemer je taka oseba ali institucija potrebne podatke dolžna posredovati in se ne sme sklicevati na morebitno zavezanost k poslovni skrivnosti in se to določilo za organizatorje prireditev, za katere se sklepa ta sporazum, smiselno uporablja kot pravilo stroke.
(2) Upravičenje iz tega člena lahko IPF uveljavlja tudi za potrebe preverjanja sporočenih ali ugotovljenih podatkov, potrebnih za odmero nadomestila oziroma delitev zbranih nadomestil upravičenim imetnikom pravic.
IZGUBA PRAVICE DO POSEBNIH POGOJEV IZ TEGA SPORAZUMA 
17. člen 
(1) Za kršitelja po tem sporazumu se šteje:
– organizator, ki krši ali določbe ZASP, ZKUASP in/ali določbe Tarife 2005 in/ali določbe drugega veljavnega skupnega sporazuma in/ ali določbe tega sporazuma in/ali določbe individualne pogodbe,
– organizator, ki ima pred veljavnostjo tega sporazuma neporavnane zapadle obveznosti do IPF,
– organizator, ki ima neporavnane zapadle obveznosti do IPF iz tega sporazuma.
(2) Kršitelj po tem členu nima pravice pridobiti ugodnosti iz tega sporazuma, dokler ne izpolni potrebnih pogojev po ZASP, ZKUASP in/ali Tarifi 2005 in/ ali Skupnem sporazumu 2012 in/ali tem sporazumu in/ali individualni pogodbi in ne poplača vseh neporavnanih zapadlih obveznosti do IPF.
OBVEZNOSTI PODPISNIKOV 
18. člen 
(1) ŠOS zagotovi seznam študentskih klubov in ostalih organizacij ŠOS, s kontaktnimi podatki posameznega študentskega kluba oziroma posamezne organizacije. Seznam študentskih klubov je Priloga 3 in sestavni del tega sporazuma.
(2) ŠOS se zavezuje, da bo IPF v začetku vsakega novega koledarskega leta ob morebitni spremembi v prejšnjem členu dogovorjenih podatkov, IPF obvestil do konca meseca februarja.
19. člen 
(1) ŠOS bo seznanil svoje člane z vsebino tega sporazuma.
(2) ŠOS bo po svojih najboljših močeh pripomogel k temu, da bodo člani podpisnikov spoštovali določbe v času trajanja tega sporazuma.
(3) ŠOS bo v primerih nespoštovanja določb tega sporazuma posredoval pri svojih članih – kršiteljih avtorskih pravic.
(4) ŠOS bo svoje člane pozval k plačilu neporavnanih zapadlih obveznosti do IPF, ki jih imajo člani v času podpisa tega sporazuma.
(5) ŠOS je dolžan imeti na svoji uradni spletni strani objavljen logotip IPF, v času trajanja skupnega sporazuma.
(6) ŠOS je dolžan po podpisu tega skupnega sporazuma javnosti sporočiti, da ima z IPF urejene medsebojne obveznosti.
TRAJANJE SPORAZUMA 
20. člen 
(1) Stranki tega sporazuma sta sporazumni, da se ta sporazum sklepa za čas do 31. 12. 2018.
(2) Sporazum se avtomatično podaljša še za 1 leto, v kolikor ga nobena od pogodbenih strank pisno ne odpove vsaj 30 dni pred iztekom veljavnosti iz prejšnjega odstavka.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
21. člen 
(1) Ta sporazum se v skladu z dogovorom med podpisnikoma uporablja za prireditve, ki so organizirane od vključno 1. 10. 2017 dalje.
(2) Stranke te pogodbe bodo morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe urejale pisno s sklenitvijo aneksov k tej pogodbi.
(3) Za predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma se določita Ajda Kožar kot predstavnik IPF in Aleksander Spremo kot predstavnik ŠOS. Stranke sporazuma se zavežeta o spremembi predstavnika spremljanja izvajanja tega sporazuma drugo stranko obvestiti najkasneje v roku 15 dni od nastanka spremembe.
(4) Stranki sporazuma sta soglasni, da se v primeru prenehanja predmetnega sporazuma, od prenehanja tega sporazuma dalje uporablja Tarifa 2005 oziroma glede na vrsto uporabe fonogramov ustrezen drug veljavni skupni sporazum.
(5) Za objavo v Uradnem listu RS in obveščanje Urada RS za intelektualno lastnino poskrbi IPF.
(6) Stranke te pogodbe bodo morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe urejale pisno s sklenitvijo aneksov k tej pogodbi.
(7) Ta sporazum je podpisan v 3 enakih izvodih, od katerih prejme vsak od podpisnikov po en izvod, en izvod pa je namenjen za potrebe obveščanja Urada RS za intelektualno lastnino.
Ljubljana, dne 25. septembra 2017
IPF 
Viljem Marjan Hribar l.r.
 
Študentska organizacija Slovenije 
Aleš Meglič l.r.