Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

Ob-3135/17, Stran 2376
Na podlagi sklepa Sveta zavoda Osnovne šole Drska z dne 28. 9. 2017, Svet zavoda OŠ Drska razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ ravnateljice
Kandidat/-ka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12, 57/12 – ZPCP-2D,47/15 – ZOFVI-J, 46/16 – ZOFVI-L).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/-ka bo izbran/-a za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 1. 2018.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanje delovne izkušnje in kratek življenjepis) pošljite najpozneje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti na naslov Svet Osnovne šole Drska, Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto, z oznako »Prijava za razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Drska