Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2557. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017 (rebalans št. 1), stran 7191.

  
Na podlagi 11. in 13. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU-1G, 50/14, 90/14 – ZDU-1l, 14/15 – ZUUJFO, 76/15) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 30. redni seji dne 20. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017 (rebalans št. 1) 
1. člen
S tem odlokom se dopolnjuje načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017 ter sprejme načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017.
2. člen 
2. člen Odloka o načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017 se dopolni tako, da se glasi:
»Sestavna dela načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017 sta:
I. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017, ki vsebuje:
– načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2017 (obrazec št. 1),
– načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017, ki ga sestavljata:
 načrt razpolaganja z zemljišči (obrazec št. 2) in
 načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo (obrazec št. 2b)
II. Načrt ravnanja s premičnim premoženjem Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017, ki vsebuje:
 načrt pridobivanja premičnega premoženja za leto 2017 (obrazec št. 3).«
3. člen 
Ta odlok začne veljati z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Miren - Kostanjevica za leto 2017 (rebalans št. 1).
Št. 007-0017/2017-2
Miren, dne 20. septembra 2017
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA ZA LETO 2017
V Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja se dodata naslednji nepremičnini:
ZAPOREDNA 
ŠTEVILKA
VRSTA NEPREMIČNINE
SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST
OKVIRNA 
VELIKOST
PREDVIDENA 
SREDSTVA (V EUR)
KOSTANJEVICA NA KRASU
1.
zemljišče 
parc. št. *370 
k.o. Kostanjevica na Krasu
Občina Miren - Kostanjevica
826 m2
18.726,00
SELA NA KRASU
2.
zemljišče in spomenik NOB 
parc. št. 1133/4
k.o. Sela na Krasu
Občina Miren - Kostanjevica
59 m2
100,00 
(doplačilo, menjalna pogodba, občinska parcela št. 1687/628 k. o. Sela na Krasu – kmetijsko zemljišče v izmeri 2.968 m2 se zamenja za parc. št. 1133/4 k.o. Sela na Krasu – stavbno zemljišče v izmeri 59 m2, na katerem se nahaja spomenik NOB)
V Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2017 se doda naslednja nepremičnina:
Načrt razpolaganja z zemljišči (obrazec št. 2)
Upravljavec: Krajevna skupnost Bilje
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST
KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE
PARCELNA ŠTEVILKA
KVADRATURA
POSPLOŠENA TRŽNA OZIROMA ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE
1.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2318-BILJE
del parc. št. 144/1
cca 200 m2
2.000,00
NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MIREN – KOSTANJEVICA za leto 2017 se torej dopolni tako, da se glasi:
1. NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA za leto 2017 (obrazec št. 1)
Upravljavec: Občina Miren - Kostanjevica
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
VRSTA NEPREMIČNINE
SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST
OKVIRNA VELIKOST
PREDVIDENA SREDSTVA (V EUR)
BILJE
1.
zemljišče 
parc. št. 662/2 k.o. Bilje
Občina Miren - Kostanjevica
62 m2
1.240,00
2.
zemljišče 
parc. št. 399/25 k.o. Bilje
Občina Miren - Kostanjevica
30 m2
450,00
KOSTANJEVICA NA KRASU
3.
zemljišče 
parc. št. 1282/2 k.o. Kostanjevica na Krasu
Občina Miren - Kostanjevica
70 m2
840,00
4.
zemljišče 
parc. št. *370 k.o. Kostanjevica na Krasu
Občina Miren - Kostanjevica
826 m2
18.726,00
MIREN
5.
zemljišče 
parc. št. 848, 850, 851, 909 vse k.o. Miren
Občina Miren - Kostanjevica
272 m2
7.340,00
6.
zemljišče 
parc. št. 959/2 k.o. Miren
Občina Miren - Kostanjevica
15 m2
750,00
7.
zemljišče 
parc. št. 313 k.o. Miren
Občina Miren - Kostanjevica
165 m2
4.200,00
OPATJE SELO
8.
zemljišče 
parc. št. 1/385 k.o. Opatje selo
Občina Miren - Kostanjevica
550 m2
3.060,00
9.
zemljišče 
parc. št. 2278/4 k.o. Opatje selo.
Občina Miren - Kostanjevica
164 m2
1.020,00 
(doplačilo, menjalna pogodba, parcele št. 1950/1- stavbno zemljišče, 11 m2, 1/184 in 2572/0 – kmetijski zemljišči, 4.668 m2 vse k.o. Opatje selo se zamenjajo za parc. št. 2278/4 k.o. Opatje selo)
10.
zemljišče 
parc. št. 1876/1, 821/4, 823/1, 823/2, 824/4 in del 818/1 k.o. Opatje selo
Občina Miren - Kostanjevica
1.916 m2
brezplačno
OREHOVLJE
11. 
zemljišče 
parc. št. 471 k.o. Orehovlje
Občina Miren - Kostanjevica
44 m2
800,00
SELA NA KRASU
12.
zemljišče in spomenik NOB 
parc. št. 1133/4
k.o. Sela na Krasu
Občina Miren - Kostanjevica
59 m2
100,00 
(doplačilo, menjalna pogodba, občinska parcela št. 1687/628 k.o. Sela na Krasu – kmetijsko zemljišče v izmeri 2.968 m2 se zamenja za parc. št. 1133/4 k. o. Sela na Krasu – stavbno zemljišče v izmeri 59 m2, na katerem se nahaja spomenik NOB)
VOJŠČICA
13.
zemljišče 
parc. št. 1128, 1130, 1131 
vse k.o. Vojščica 
Občina Miren - Kostanjevica
1.119 m2
9.500,00
Skupaj: 48.026,00 EUR
2. NAČRT RAZPOLAGANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM za leto 2017
Načrt razpolaganja z zemljišči (obrazec št. 2)
Upravljavec: Občina Miren - Kostanjevica
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST
KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE
PARCELNA ŠTEVILKA
KVADRATURA
POSPLOŠENA TRŽNA OZIROMA ORIENTACIJ-SKA VREDNOST NEPREMIČNINE
1.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2318-BILJE
284/2
232 m2
6.000,00
2.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2318-BILJE
370/23
19 m2
1.000,00
3.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2318-BILJE
450
1.086 m2
27.150,00
4.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2318-BILJE
472/1
473/1
475/1
3.724 m2
78.200,00
5.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2318-BILJE
461/1
462/1
463/1
464/1
467/1
468/4
6.752 m2
141.800,00
6.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2318-BILJE
delež ½ 
na *65/3
8 m2
65,50
7.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2318-BILJE
del 71/7
cca 85 m2
1.700,00
8.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2334-LIPA
del 1042/1
380 m2
menjalna pogodba – v zameno za parc. št. 1042/2 – spomenik 115 m2
9.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2325-MIREN
delež 
64/84 na 857/2
73 m2
1.500,00
10.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2325-MIREN
del 15/18
cca 300 m2
4.350,00
11.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2325-MIREN
del 1155
cca 58 m2
1.740,00
12.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2325-MIREN
idealni delež 112/187 na 623/9
257 m2
menjalna pogodba
13.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2325-MIREN
del 623/1
1.000 m2
menjalna pogodba
14.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2325-MIREN
660/8 del 626/3
196 m2
90 m2
11.000,00
15.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2328-OPATJE SELO
1/222
4.045 m2
70.000,00
16.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2328-OPATJE SELO
1942/1
1/383
2.956 m2
2.551 m2
delilna pogodba
17.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2328-OPATJE SELO
2038/1
2039 
2040/1
4.190 m2
12.570,00
18.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2328-OPATJE SELO 
2035/1
9.963 m2
12.500,00
19. 
Občina 
Miren - Kostanjevica
2328-OPATJE SELO
del 1/44
del 1/23
22.780 m2
1.890 m2
12.000,00
20.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2324-OREHOVLJE
26/11
72 m2
1.550,00
21.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2330-SELA NA KRASU
1687/212
1687/628
1687/508
1687/509
34.915 m2
14.000,00
22.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2330- SELA NA KRASU
183
47 m2
50,00
23.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2330-SELA NA KRASU
del 1687/280, 1687/407, 1687/408, 1687/409,
del 1687/410, del 1687/411
cca 7.037 m2
8.500,00
24.
Občina Miren - Kostanjevica
2330-SELA NA KRASU
1601
500 m2
1.000,00
25.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2331-VOJŠČICA
parc. št. 1856/4 in 1576
933 m2
19.000,00
Skupaj stavbna zemljišča: 365.055,50 EUR
Skupaj kmetijska zemljišča: 60.620,00 EUR
Upravljavec: Krajevna skupnost Bilje
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST
KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE
PARCELNA ŠTEVILKA
KVADRATURA
POSPLOŠENA TRŽNA OZIROMA ORIENTACIJ-SKA VREDNOST NEPREMIČNINE
1.
Občina 
Miren - Kostanjevica
2318-BILJE
del parc. št. 144/1
cca 200 m2
2.000,00
Skupaj stavbna zemljišča: 2.000,00 EUR
Načrt razpolaganja z zemljišči s stavbo (obrazec št. 2b)
Upravljavec: Občina Miren - Kostanjevica
ZAP. ŠT.
SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST
KATASTRSKA OBČINA IN ŠIFRA KATASTRSKE OBČINE
PARCELNA ŠTEVILKA
VELIKOST PARCELE
NASLOV
ID OZNAKA DELA STAVBE
VELIKOST DELA STAVBE
POSPLOŠENA TRŽNA OZIROMA ORIENTACIJSKA VREDNOST NEPREMIČNINE
1.
Občina Miren - Kostanjevica
2333 – TEMNICA
1898
150 m2
Temnica 12, 5296 Kostanjevica na Krasu
2333-146-2, 2333-146-3
57,60 m2 27,80 m2
29.000,00
2.
Občina Miren - Kostanjevica
2331-VOJŠČICA
1856/3
318 m2
Vojščica 44 5296 Kostanjevica na Krasu
stavba št. 47
544,20 m2
134.300,00
Poslovni prostori: 163.300,00 EUR
NAČRT RAVNANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE MIREN - KOSTANJEVICA za leto 2017
Upravljavec: Občina Miren-Kostanjevica
1. NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA za leto 2017 (obrazec št. 3)
ZAPOREDNA ŠTEVILKA
VRSTA PREMIČNEGA PREMOŽENJA
KOLIČINA
PREDVIDENA SREDSTVA (V EUR)
1.
DOSTAVNO VOZILO
1
25.000,00