Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

Št. 9000-3/2017-3 Ob-3133/17, Stran 2375
V skladu z določili 32., 33., 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92 s spremembami) in 30. člena Statuta VDC Ajdovščina - Vipava, je Svet VDC Ajdovščina - Vipava (v nadaljevanju: Svet VDC) dne 25. 5. 2017 sprejel sklep o razpisu prostega delovnega mesta
direktorja/direktorice
Varstveno delovnega centra Ajdovščina - Vipava 
1. Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj;
– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje;
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alinee, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora svoj program razvoja VDC-ja za mandatno obdobje.
2. Z imenovanim direktorjem/direktorico bo sklenjeno delovno razmerje za čas trajanja mandata. Mandat traja 5 let.
3. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah, morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov Svet VDC Ajdovščina - Vipava, Gradiška cesta 7, 5271 Vipava, najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis«.
4. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet VDC Ajdovščina - Vipava