Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2540. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 7165.

  
Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 2/17 – uradno prečiščeno besedilo), je Občinski svet Občine Cerknica, v zadevi ukinitve statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena na 18. redni seji dne 21. 9. 2017 sprejel
S K L E P 
o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena 
I. 
Nepremičnini:
– s parc. št. 1304/119 k.o. 1681 – Bločice (ID 6147126), parc. št. 1304/120 k.o. 1681 – Bločice (ID 6722757), parc. št. 1304/121 k.o. 1681 – Bločice (ID 6722756) in parc. št. 1304/122 k.o. 1681 – Bločice (ID 6722755), kjer je v zemljiški knjigi vknjiženo grajeno javno dobro lokalnega pomena, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena,
ter
– s parc. št. 2590/97 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726833) in parc. št. 2590/98 k.o. 1676 Cerknica (ID 6726835), kjer je v zemljiški knjigi vknjiženo grajeno javno dobro lokalnega pomena, se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II. 
Navedene nepremičnine izgubijo status grajenega javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi sklepa občinskega sveta po uradni dolžnosti izda občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev.
III. 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 478-0044/2016
Cerknica, dne 21. septembra 2017
Župan 
Občine Cerknica 
Marko Rupar l.r.