Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2568. Odlok o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2017, stran 7233.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 Odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB4, 14/13 – popr., 110/11 – ZDIU12, 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 80/16 – ZIPRS1718 in 33/17 – ZIPRS1718-A) in 17. člena Statuta Občine Rogašovci (Uradni list RS, št. 66/99, 76/02, 29/03, 88/05, 79/06 in 69/10) je Občinski svet Občine Rogašovci na 17. seji dne 28. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu proračuna Občine Rogašovci za leto 2017 
1. člen 
Spremeni in dopolni se 2. člen Odloka o proračunu Občine Rogašovci za leto 2017 (Uradni list RS, št. 6/17) tako, da se glasi:
»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
 v eurih
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/podskupina kontov
Proračun leta 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
10.826.678,01
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
2.484.104,45
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
2.076.163,00
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
1.987.798,00
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
20.165,00
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
68.200,00
706
DRUGI DAVKI
0,00
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
407.941,45
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
162.955,00
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.100,00
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
2.810,00
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
8.982,45
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
231.094,00
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
33.406,00
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
15.848,00
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0,00
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
17.558,00
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
8.681,00
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
8.681,00
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0,00
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
8.300.486,56
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
1.051.871,56
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
7.248.615,00
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0,00
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0,00
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0,00
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
11.518.034,00
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.253.653,52
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
284.733,00
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
44.679,43
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
875.369,09
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
400,00
409
REZERVE
48.472,00
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
1.174.264,40
410
SUBVENCIJE
40.000,00
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
759.000,00
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
112.394,00
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
262.870,40
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0,00
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
8.947.349,58
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
8.947.349,58
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
142.766,50
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM
129.599,80
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
13.166,70
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)
–691.355,99
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0,00
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
0,00
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0,00
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0,00
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
0,00
440
DANA POSOJILA
0,00
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0,00
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0,00
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
135.342,00
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
135.342,00
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
0,00
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
0,00
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)
–556.013,99
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII. - VIII.)
135.342,00
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
691.355,99
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. 2016 
(9009 Splošni sklad za drugo)
556.013,99
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Rogašovci.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
Spremeni se 11. člen, tako da se glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, se občina lahko za proračun leta 2017, na podlagi 56. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (ZIPRS1718), zadolži do višine 135.342,00 evrov.
Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, javnih agencij ter javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je, v letu 2017 ne bo izdajala poroštev.«
3. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-12/2017-4
Rogašovci, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Rogašovci 
Edvard Mihalič l.r.