Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

Št. 0142-0001/2017 Ob-3134/17, Stran 2368
Na podlagi prvega odstavka 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej, Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 – ZdZPZD), 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) ter 6., 8. in 9. člena Odloka določitvi javne zdravstvene mreže na primarni ravni v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 24/15) Občina Žiri objavlja
javni razpis 
za podelitev koncesije na področju osnovne zdravstvene dejavnosti za izvajanje dejavnosti mladinskega zobozdravstva v Občini Žiri
1. Naročnik–koncedent: naročnik javnega razpisa je Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je podelitev polne koncesije za izvajanje dejavnosti mladinskega zobozdravstva v Občini Žiri.
3. Lokacija izvajanja dejavnosti: polna koncesija za izvajanje dejavnosti mladinskega zobozdravstva bo imela sedež ambulante v Občini Žiri na naslovu Jobstova cesta 22, 4226 Žiri, kjer se že izvaja mladinska zobozdravstvena dejavnost.
4. Začetek in čas trajanja koncesije: koncesija za izvajanje dejavnosti mladinskega zobozdravstva se izvaja od 1. 1. 2018 dalje. Koncesijsko razmerje se sklene za določen čas 10 let.
5. Osebe, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis se lahko prijavijo osebe, opredeljene v 41. členu ZZDej.
6. Izpolnjevanje splošnih pogojev
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa, morajo kandidati izpolnjevati pogoje, ki jih določa 35. člen ZZDej in pogoje, ki so določeni v razpisni dokumentaciji.
Kandidati morajo ob prijavi na razpis priložiti ustrezna dokazila, kot je razvidno iz točke 4. Pogoji, ki jih mora koncesionar izpolnjevati in dokazila, ki jih je potrebno priložiti, poglavja B) Navodila za izdelavo prijav razpisne dokumentacije. Dokazila morajo biti predložena v originalu ali overjeni fotokopiji.
7. Kriteriji in merila
Prijave kandidatov bodo ocenjene v skladu z naslednjimi kriteriji in merili:
strokovne izkušnje
maksimalno 
število točk: 10
delo z otroki in mladino
maksimalno 
število točk: 5
dodatna izobraževanja, tečaji, seminarji
maksimalno 
število točk: 5
8. Žreb: če dosežeta dva ali več najbolje ocenjenih kandidatov na podlagi postavljenih meril enako število točk, se izvede žreb, s katerim se določi kandidata, kateremu se podeli koncesija.
9. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega razpisa, v tajništvu Občinske uprave Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri ali na spletni strani www.ziri.si.
Dodatna pojasnila lahko kandidati zahtevajo do največ tri dni pred potekom roka za oddajo kandidature. Kandidati lahko dobijo dodatne informacije pri Matiji Podobniku po elektronski pošti: matija.podobnik@ziri.si.
10. Prijava na javni razpis: kandidati lahko prijavo na javni razpis oddajo samo na originalni razpisni dokumentaciji, na kateri je lahko samo ena kandidatura. Razpisno dokumentacijo je potrebno dosledno izpolniti in priložiti vse zahtevane priloge. Prijavo morajo kandidati oddati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti vidna označba »Ne odpiraj – koncesija za mladinsko zobozdravstvo«, naslov naročnika in na hrbtni strani naslov kandidata.
11. Rok za prijavo na javni razpis oziroma oddajo prijav: prijave je potrebno dostaviti na naslov Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, najkasneje do dne 6. 11. 2017 do 8.30. Pravočasna je tista prijava, ki je bila oddana do izteka roka s priporočeno pošiljko v zaprti ovojnici na naslov Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri, oziroma je bila do izteka roka neposredno oddana v tajništvo Občinske uprave Občine Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
12. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo javno. Odpiranje prijav bo dne 6. 11. 2017 ob 9. uri, na naslovu Občina Žiri, Loška cesta 1, 4226 Žiri.
13. Obravnava prijav
Razpisna komisija, ki jo imenuje župan Občine Žiri, bo ocenjevala le pravočasne, pravilne in popolne prijave. Razpisna komisija bo posredovala predlog o izbiri pristojnemu upravnemu organu. Po pridobitvi ustreznih mnenj in soglasij, ki jih določa ZZDej, bo koncesija podeljena z upravno odločbo.
Prepozne, nepravilne in nepopolne prijave ter tudi prijave kandidatov, ki ne bodo izbrani, bo pristojni organ zavrnil z upravno odločbo, ki jo bo posredoval vsem kandidatom.
V primeru, da razpisna komisija oceni, da nihče od kandidatov ni primeren za podelitev koncesije, se koncesija ne podeli.
14. Izid javnega razpisa
O izidu javnega razpisa za podelitev koncesije bo odločeno z upravno odločbo, in sicer v skladu z ZZDej oziroma po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, pristojne zbornice in soglasju h koncesiji Ministrstva za zdravje.
Koncedent bo po pravnomočnosti upravne odločbe s koncesionarjem sklenil pogodbo o koncesiji. Če kandidat ne bo podpisal koncesijske pogodbe, bo pomenilo, da odstopa od kandidature.
Občina Žiri