Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

Št. 478-8/2017/2 Ob-3136/17, Stran 2379
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje, v skladu z 48. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/16; uredba) objavlja
javno zbiranje ponudb 
I. Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje.
II. Vrsta pravnega posla
Oddaja nepremične v najem za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb.
Lastnik nepremičnine je Republika Slovenija, upravljalec pa Ministrstvo za pravosodje, Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij.
III. Predmet oddaje nepremičnine v najem: predmet najema je poslovni prostar za izvajanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje. Poslovni prostor v izmeri 9,3 m² se nahaja v delu stavbe št. 1340, na zemljišču par. št. 2064, k.o. Celje.
IV. Način, mesto in rok oddaje ponudbe
Ponudnik mora vložiti ponudbo za najem poslovnega prostora za opravljanje trgovinske dejavnosti za nakupe zaprtih oseb v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je vsem zainteresiranim ponudnikom dostopna na spletni strani MP: http://www.mp.gov.si/si/o_ministrstvu/ursiks_organ_v_sestavi/o_ursiks/obvestila_ursiks/
Ponudniki pošljejo ponudbo na naslov: Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje, Linhartova ulica 3, 3000 Celje. Ponudba mora prispeti na naslov naročnika najkasneje do 8. 11. 2017 do 10. ure. Ponudnik lahko pošlje ponudbo po pošti ali jo dostavi osebno naročniku. Ponudbe prejete po navedenem roku bodo izločene, o čemer bo ponudnik pisno obveščen.
Ponudnik mora ponudbo poslati v zapečateni kuverti in izpolnjeni na način: desno navedba naslova naročnika, levo zgoraj navedba polnega naslova ponudnika, levo spodaj z besedo: „Ne odpiraj – ponudba za najem nepremičnine”.
V. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika
Odpiranje ponudb bo javno dne 8. 11. 2017 ob 12. uri, v prostorih naročnika. Odpiranje ponudb bo izvedla pristojna komisija. V postopek izbire se bodo uvrstile ponudbe, ki bodo pravočasne in popolne. Pravočasna je ponudba, ki prispe na naslov naročnika na način in do roka, navedenega v točki IV. Popolna je ponudba, če vsebuje vse zahtevane podatke in priloge, opredeljene v razpisni dokumentaciji. O odpiranju ponudb bo komisija sestavila zapisnik.
Pristojna komisija bo izbrala najugodnejšega ponudnika na osnovi naslednjih kriterijev:
– skupna vrednost artiklov navedenih v ponudbenem predračunu,
– reference,
– število lastnih maloprodajnih trgovin.
V primeru več enakih najugodnejših ponudb bo naročnik pisno pozval najugodnejše ponudnike k oddaji nove ponudbe. Rok za oddajo nove ponudbe bo največ do 5 dni od prejema obvestila ponudnika za oddajo nove ponudbe. Če tudi v tem primeru naročnik ne bo mogel izbrati najugodnejšega ponudnika, bo z vsemi najugodnejšimi ponudniki izvedel dodatna pogajanja.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni najkasneje v 15 dneh od datuma odpiranja ponudb.
VI. Ogled nepremičnine in dodatne informacije
Ponudniki si lahko poslovni prostor, ki se oddaja v najem, ogledajo po predhodni najavi po tel. 03/426-67-72, kontaktna oseba Roman Kurnik.
Za podrobnejše informacije glede predmeta javnega zbiranja ponudb smo dostopni na tel. 03/426-67-70, kontaktna oseba Majda Kos, v času delavnika, med 8. in 14. uro.
VII. Najemnina in dolžnosti izbranega ponudnika pri izvajanju trgovinske dejavnosti
1. Najemnina
Naročnik bo neopremljen prostor oddal najugodnejšemu ponudniku s pogodbo. Višina mesečne najemnine je 30,00 € in vključuje obratovalne stroške (elektrika). Najemnino bo najemodajalec zaračunaval vsake tri mesece. Najemnik bo plačal najemnino na osnovi prejetega računa, katerega bo najemodajalec izstavil do petega v mesecu za preteklo obračunsko obdobje. Najemnik bo račun dolžan plačati v roku 15 dni od datuma izdaje računa.
2. Dolžnosti najemnika
Najemnik je dolžan:
– prostor sam opremiti na lastne stroške in z opremo, ki mu omogoča normalno oskrbovanje in delovanje trgovine (police, pulti, hladilnik, blagajna itd.),
– poskrbeti za vzdrževanje ustrezne higiene prostora in po zaključku vsakokratnega obratovalnega časa odnašati smeti, ki nastanejo pri opravljanju dejavnosti,
– odpravljati pomanjkljivosti, kot je menjava žarnice, higiensko beljenje, zamenjava stekel, če jih razbije sam ipd.,
– upoštevati obveznosti iz naslova sanitarno higienskih normativov in obveznosti iz naslova varstva pri delu ter poslovati v skladu z zakonskimi zahtevami s področja trgovinskega poslovanja in drugimi predpisi,
– spoštovati vse pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji, glede obratovalnega časa, dovoljenih in nedovoljenih prodajnih artiklov ter druge pogoje.
Najemnik je dolžan, za potrebe registracije podjetja na naslovu najemodajalca in na podlagi „Izjave lastnika objekta” (ki ga pridobi najemodajalec), na svoje stroške pridobiti notarsko potrdilo o „Overitvi podpisa zastopnika lastnika nepremičnine”, ki se oddaja v najem.
VIII. Sklenitev pogodbe
Za oddajo nepremičnine v najem se sklene z najugodnejšim ponudnikom najemna pogodba za obdobje enega leta z možnostjo predčasne odpovedi z odpovednim rokom treh mesecev. Najemodajalec lahko prekine pogodbo takoj, če bi najemnik kršil določbe, navedene v razpisni dokumentaciji.
Izbranemu ponudniku bo poslana v podpis najemna pogodba najkasneje 8 dni po izbiri.
Ponudnik mora v roku 5 dni od prejema pogodbe v podpis naročniku vrniti podpisano pogodbo. Če ponudnik v tem roku podpisane pogodbe ne vrne se šteje, da je odstopil od sklenitve pogodbe. V tem primeru lahko naročnik pošlje pogodbo v podpis drugemu ponudniku, ki se je pri ocenjevanju uvrstil na mesto kot drugi najugodnejši ponudnik.
IX. Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb
Ponudniki oddajo ponudbo na način, opredeljen v IV. točki.
Ponudniki svojo resnost za najem nepremičnine in opravljanje trgovinske dejavnosti izkažejo s ponudbo. Ponudniki so dolžni predložiti ponudbo v skladu s pogoji in navodili, opredeljenimi v razpisni dokumentaciji.
Ponudbo lahko predložijo s.p., fizične in pravne osebe.
Sestavni del ponudbe so dokazila, opredeljena v razpisni dokumentaciji, ki jih mora ponudnik priložiti k ponudbi:
– samostojni podjetniki: izpis podatkov iz Poslovnega registra, izpis iz obrtnega ali drugega registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki mora veljati za čas sklenitve pogodbe,
– gospodarske družbe: izpis podatkov iz sodnega registra oziroma odločba upravnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje trgovinske dejavnosti, ki mora veljati za čas sklenitve pogodbe,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih in dokazilo o zagotovljenih finančnih sredstvih: potrdilo o solventnosti pri banki, ki vodi TRR. Potrdila in dokazila pa ne smejo biti starejša od trideset dni pred dnevom, ko je ponudnik oddal ponudbo,
– izjavo, da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če je ponudnik pravna oseba) ni bil pravonomočno obsojen niti ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve za kazniva dejanja, ki so našteta v razpisni dokumentaciji,
– izjavo, da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek, katerega namen ali posledica je prenehanje poslovanja, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež,
– krovno izjavo, katere vzorec je v razpisni dokumentaciji,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih (tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke), ki ni starejše od 30 dni od dneva oddaje ponudbe,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih od dneva izdaje potrdila ni imel blokiranega nobenega od odprtih transakcijskih računov. Velja za pravne osebe in s.p.,
– tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, v kolikor takega potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR. Potrdilo, ki ga izda banka, ki vodi TRR ponudnika, ne sme biti starejše od 30 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudb. Ponudnik predloži potrdila za vse TRR,
– ostala dokazila, navedena v razpisni dokumentaciji.
X. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem predstojnika naročnika ustavi postopek javnega zbiranja ponudb vse do sklenitve pravnega posla. Naročnik ni zavezan za povračilo stroškov, ki bi jih imeli ponudniki s pripravo in oddajo ponudbe.
Ministrstvo za pravosodje Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij Zavod za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje