Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2522. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A), stran 7076.

  
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z 
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A) 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 26. septembra 2017.
Št. 003-02-8/2017-20
Ljubljana, dne 4. oktobra 2017
Borut Pahor l.r.
Predsednik 
Republike Slovenije 
Z A K O N 
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INŠPEKCIJI DELA (ZID-1A) 
1. člen
V Zakonu o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 19/14) se v 18. členu na koncu 4. točke pika nadomesti s podpičjem in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. da je bil pri zavezancu v obdobju preteklih 12 mesecev dvakrat ali večkrat pravnomočno ugotovljen prekršek, da ni izplačal plače v skladu z določbami o plačilnem dnevu, kot to določa zakon, ki ureja delovna razmerja.«.
2. člen 
V 19. členu se dodajo novi drugi, tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(2) V primeru iz 6. točke prejšnjega odstavka inšpektor v odločbi hkrati odredi, da mora zavezanec osebi, na katero se prepoved nanaša, izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi v roku treh delovnih dni po tem, ko inšpektor vroči odločbo, v kateri ugotovi opravljanje dela na podlagi pogodb civilnega prava v nasprotju z zakonom, ki ureja delovna razmerja. Oseba, na katero se nanaša prepoved, sklene pogodbo o zaposlitvi najkasneje tri delovne dni po prejemu pisne pogodbe o zaposlitvi.
(3) Pisna pogodba o zaposlitvi iz prejšnjega odstavka mora biti ustrezna ugotovljenemu dejanskemu stanju kot izhaja iz odločbe, upoštevaje plačilo za delo vsaj v višini, kot je primerljivo za vrsto, obseg in kakovost dela, upoštevaje kolektivno pogodbo in splošne akte, ki zavezujejo zavezanca ter obveznosti plačila davkov in prispevkov.
(4) Oseba, ki ji ni bila vročena pogodba o zaposlitvi v roku iz drugega odstavka tega člena, lahko v roku 30 dni od poteka roka oziroma od dneva, ko je izvedela za kršitev te pravice, zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.
(5) Oseba, ki ji je bila vročena pogodba o zaposlitvi v nasprotju s tretjim odstavkom tega člena, lahko v roku 30 dni od vročitve zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.«.
3. člen 
V prvem odstavku 24. člena se v 2. točki besedilo »19. člen« nadomesti z besedilom »prvi odstavek 19. člena«.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. ne ravna v skladu z odredbo iz odločbe, izdane na podlagi drugega odstavka 19. člena tega zakona,«.
Dosedanji 3. in 4. točka postaneta 4. in 5. točka.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 
4. člen 
(dokončanje začetih postopkov) 
Inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po dosedanjih predpisih.
5. člen 
(uveljavitev zakona) 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 103-01/17-5/16
Ljubljana, dne 26. septembra 2017
EPA 2040-VII
Državni zbor 
Republike Slovenije 
dr. Milan Brglez l.r.
Predsednik 

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti