Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2555. Odlok o izdajanju občinskega glasila Občine Miren - Kostanjevica, stran 7188.

  
Na podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB, 69/06 – ZOIPub, 36/08 – ZPOmK-1, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 77/10 – ZSFCJA, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16) in v skladu s 17. členom Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 – UPB, 62/16) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 30. redni seji dne 20. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o izdajanju občinskega glasila Občine Miren - Kostanjevica 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 
S tem odlokom se ureja izdajanje javnega glasila Občine Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: glasilo).
2. člen 
(1) Izdajatelj glasila je Občina Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: občina). Odgovorna oseba izdajatelja je župan.
(2) Sedež izdajatelja glasila je na naslovu: Miren 137, 5291 Miren.
3. člen 
(1) Ime glasila se izbere z javnim natečajem ali na drug primeren način.
(2) Do izbora oziroma spremembe imena se glasilo imenuje Pomladni/poletni/jesenski/zimski glasovi glasilo Občine Miren - Kostanjevica.
4. člen 
(1) Glasilo izhaja v slovenskem jeziku in se uvršča v informativni periodični tisk.
(2) Glasilo praviloma izide štirikrat letno.
(3) Glasilo je brezplačno in ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini. Po izidu v tiskani obliki se glasilo objavi tudi v elektronski obliki na spletni strani občine.
II. NAMEN IN VSEBINA GLASILA 
5. člen 
(1) Namen izdajanja glasila je obveščanje občank in občanov o delu občinskega sveta, župana, občinske uprave in drugih organov občine, o delu krajevnih skupnosti in drugih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica oziroma soustanoviteljica je občina, o delu društev in drugih organizacij, ki opravljajo naloge v javnem interesu, ter o drugih zadevah lokalnega pomena.
(2) Programska zasnova glasila temelji na nepolitičnih vsebinah, ki spoštujejo svobodo izražanja, nedotakljivost človekove osebnosti in dostojanstva, svoboden pretok informacij, odprtost za različna mnenja, prepričanja in raznolike vsebine, avtonomnost odgovornega urednika, uredniškega odbora in avtorjev besedil.
6. člen 
Na vsakem izvodu glasila morajo biti poleg imena glasila navedeni še naslednji podatki:
– ime in sedež izdajatelja glasila,
– kraj in datum izdaje ter številka glasila,
– ime in sedež tiskarne ter naklada,
– ime in priimek odgovornega urednika ter članov uredniškega odbora,
– podatki o vpisu v razvid medijev.
III. UREDNIŠTVO 
7. člen 
(1) Glasilo ureja uredništvo, ki ga sestavljajo odgovorni urednik in uredniški odbor.
(2) Uredništvo in avtorji prispevkov so v okviru programske zasnove pri svojem delu neodvisni in samostojni.
8. člen 
(1) Uredniški odbor praviloma šteje pet članov. Pri sestavi uredniškega odbora je potrebno zagotoviti ustrezno geografsko pokritost vseh predelov občine.
(2) Člane uredniškega odbora imenuje in razrešuje občinski svet.
(3) Odgovorni urednik lahko predlaga razrešitev posameznega člana uredniškega odbora, če s svojim delom ne deluje v skladu s programsko zasnovo in uredniško politiko glasila.
9. člen 
Uredniški odbor oblikuje programsko zasnovo glasila, ki jo potrdi občinski svet.
10. člen 
(1) Uredniški odbor se sestaja na sejah, ki jih po potrebi sklicuje in vodi odgovorni urednik.
(2) Člani uredniškega odbora prejmejo za vsako udeležbo na seji uredniškega odbora sejnino, v skladu s Pravilnikom o plačah, sejninah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti ter članov drugih organov Občine Miren - Kostanjevica.
11. člen 
Naloge uredniškega odbora so naslednje:
– oblikovanje programske zasnove glasila in predlaganje v potrditev občinskemu svetu,
– obravnava pobud, mnenj in predlogov, ki se nanašajo na urejanje in izdajanje glasila,
– obravnava finančnih in drugih vprašanj v zvezi z glasilom,
– obravnava sprememb v zvezi s periodiko izdajanja in razširjanja glasila,
– druge naloge po navodilu odgovornega urednika.
12. člen 
(1) Odgovorni urednik je lahko oseba, ki izpolnjuje zakonsko določene pogoje. Odgovorni urednik ne more biti funkcionar nobene politične stranke.
(2) Odgovorni urednik opravlja svoje delo nepoklicno. Imenuje in razrešuje ga občinski svet, ki mora pred tem pridobiti mnenje uredniškega odbora.
(3) Odgovornega urednika se lahko razreši, če pri svojem delu ne deluje v skladu s programsko zasnovo ali uredniško politiko glasila.
13. člen 
(1) Odgovorni urednik opravlja naslednje naloge:
– vodi uredniški odbor,
– zagotavlja redno izhajanje glasila,
– je odgovoren za uresničevanje programske zasnove in uredniške politike glasila,
– je odgovoren za vse objavljene informacije v glasilu, če zakon ne določa drugače,
– naroča, pripravlja in ureja besedila ter sodeluje v vseh fazah nastajanja glasila,
– skrbi za izvajanje kodeksa novinarske poklicne etike,
– pripravi letni finančni načrt za izdajanje glasila,
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
(2) Odgovorni urednik sme zavrniti objavo posameznega prispevka, če ta ni v skladu s programsko zasnovo glasila. O razlogih za zavrnitev mora pisno obvestiti avtorja prispevka in člane uredniškega odbora pred izidom številke glasila, za katero je bil prispevek pripravljen.
14. člen 
Avtorji prispevkov odgovarjajo za verodostojnost njihove vsebine. Prispevki morajo biti pred objavo avtorizirani.
15. člen 
Uredništvo mora o svojem delu enkrat letno pisno poročati občinskemu svetu.
IV. VIRI IN NAČIN FINANCIRANJA 
16. člen 
Glasilo se financira pretežno iz sredstev občinskega proračuna na podlagi letnega finančnega načrta, ki ga pripravi odgovorni urednik.
17. člen 
(1) Sredstva za izdajanje glasila se lahko zagotavljajo tudi s prihodki od oglasnih in drugih sporočil, ki se jih lahko trži, vendar največ 20 % obsega glasila.
(2) Oglaševati je možno samo na straneh in na način, kot ga določi odgovorni urednik, vendar ne na naslovni strani glasila.
(3) Oglaševalske vsebine se morajo jasno prepoznati in posebej ločiti od drugih programskih vsebin glasila. Morebitni brezplačni oglasi morajo biti posebej označeni kot taki.
(4) Cene oglaševanja se določijo s cenikom, ki ga sprejme župan na predlog uredniškega odbora.
18. člen 
Posamezna tehnična, strokovna ali organizacijska opravila, povezana z izdajanjem glasila, lahko opravljajo zunanji izvajalci.
19. člen 
Odredbodajalec finančnega poslovanja glasila v okviru proračunskih sredstev je župan.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
20. člen 
Izdajatelj glasila je dolžan glasilo prijaviti pristojnemu organu zaradi vpisa v razvid medijev.
21. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-0015/2017-10
Miren, dne 20. septembra 2017
Župan 
Občine Miren - Kostanjevica 
Mauricij Humar l.r.

AAA Zlata odličnost