Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

Ob-3129/17, Stran 2375
V skladu z določili 34. in 35. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 s spremembami), 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 s spremembami), 29., 30., 31. in 32. člena Statuta VDC Nova Gorica in sklepa 24. redne seje Sveta VDC Nova Gorica z dne 25. 9. 2017, Svet zavoda VDC Nova Gorica objavlja javni razpis za imenovanje
direktorja/direktorice
Varstveno delovnega centra Nova Gorica 
1. Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba (VII. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in pet let delovnih izkušenj;
– višja strokovna izobrazba (VI. stopnja) iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu in dvajset let delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih;
– strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva;
– opravljen program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje;
– za direktorja/direktorico je lahko imenovan/a tudi kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za vodenje iz prejšnje alinee, mora pa ga opraviti najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja, sicer mu/ji mandat na podlagi zakona preneha;
– predložiti mora svoj program razvoja zavoda za mandatno obdobje;
– predložiti mora potrdilo o nekaznovanosti in potrdilo sodišča, da kandidat/ka ni v kazenskem postopku.
2. Mandat direktorja/ice traja 5 let. Z imenovanim/o direktorjem/ico bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas trajanja mandata.
3. Pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev ter kratek življenjepis s podatki o strokovnih delovnih izkušnjah, morajo kandidati/ke poslati priporočeno po pošti na naslov VDC Nova Gorica (Svet zavoda), Liskur 23, 5000 Nova Gorica, ali oddati v tajništvu zavoda najkasneje v 15 dneh po objavi razpisa, in sicer v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Prijava na razpis«.
4. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v zakonitem roku.
Svet VDC Nova Gorica