Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

Št. 303-55/2017 Ob-3161/17, Stran 2380
Povabilo 
k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.4 »Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi«
1. Splošne informacije
Posredniški organ (PO) za izvedbo 1. faze izbora operacij za sofinanciranje v okviru izvajanja prednostne naložbe (PN) 4.4 mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) je:
Naziv: Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS)
Naslov: Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Strokovna služba ZMOS
Zastopnik: Matej Arčon, predsednik
Spletna stran: www.zmos.si
Spletna stran CTN: www.zmos.si/index.php/ctn
E-mail: zmos@koper.si
Telefon: 05/66-46-231
Dokumentacija povabila ter druge informacije v zvezi z izvajanjem mehanizma CTN v okviru prednostne naložbe PN 4.4 so dostopni na spletni strani ZMOS (www.zmos.si/index.php/ctn). Dokumentacijo povabila sestavljajo:
– Povabilo;
– Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu in operaciji;
– Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev;
– Obrazec 3: Usklajenost operacije s TUS, IN TUS in CPS;
– Obrazec 4: Obrazec za operacijo, ki obsega en projekt;
– Obrazec 5a: Krovni obrazec za operacijo, ki obsega skupino projektov;
– Obrazec 5b: Obrazec za projekt znotraj operacije;
– Obrazec 6: Izjava o točnosti podatkov v vlogi;
– Obrazec 7: Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi – kontrolnik;
– Obrazec 8: Oprema ovojnice za vlogo;
– Priloga A: »Metodologija za izračun indikativne alokacije sredstev za uporabo mehanizma CTN«;
– Priloga B: »Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih«;
– Priloga C: »Kolesarjem prijazna infrastruktura – Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih«;
– Priloga D: »Infrastruktura za pešce – splošne usmeritve«.
ZMOS v vlogi PO (PO ZMOS) za izbor operacij v okviru izvedbe 1. faze postopka neposredne potrditve operacij z mehanizmom CTN, skladno z 10.a členom »Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta« in »Navodili organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020«, objavlja povabilo k oddaji vlog. V okviru pregleda PO ZMOS razvrsti vloge za operacije na podlagi meril za izbor operacij glede na prispevek posamezne vloge za operacijo k ciljem iz posamezne trajnostne urbane strategije ter k ciljem in kazalnikom iz operativnega programa in pripravi seznam izbranih operacij. O tem obvesti mestne občine in posredniški organ, pristojen za izvajanje celostnih teritorialnih naložb za PN 4.4.
S tem se zaključi 1. faza neposredne potrditve operacij PN 4.4 z mehanizmom CTN. V 2. fazi PO Ministrstvo za infrastrukturo1 (PO MZI) preverja postopke izbora operacij in ustreznost vlog ter predloži vlogo za odločitev o podpori, ki jo potrdi OU, kot je opredeljeno v Navodilih organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020.
1 Več informacij o 1. in 2. fazi postopka neposredne potrditve operacij z mehanizmom CTN bo objavljenih na spletni strani ZMOS (www.zmos.si/index.php/ctn).
2. Pravne podlage
Pravne podlage tega povabila so:
– Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006;
– Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o posebnih določbah glede cilja “naložbe za rast in delovna mesta” ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006;
– Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014–2020, št. CCI 2014SI16M8PA001-1.3, z dne 30. oktober 2014;
– Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, št. CCI 2014SI16MAOP001, z dne 11. december 2014;
– Smernice za države članice o celostnem trajnostnem urbanem razvoju (7. člen Uredbe o ESRR), EGESIF_15-0010-01, z dne 18. maja 2015 in EGESIF_15-0010-02, z dne 20. aprila 2016;
– Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617);
– Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17);
– Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15);
– Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3);
– Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020, verzija 2.0, oktober 2016;
– Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr. in 15/17);
– Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16);
– Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17);
– Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje, poročanje in vrednotenje izvajanja evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.06, junij 2017;
– Navodila organa upravljanja o izpolnjevanju pogojev za opravljanje nalog posredniškega organa v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.0, julij 2015;
– Navodilo organa upravljanja za finančno upravljanje evropske kohezijske politike cilja Naložbe za rast in delovna mesta v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.0, julij 2015;
– Navodilo organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, verzija 1.02, april 2016;
– Navodilo organa upravljanja za izvajanje upravljalnih preverjanj po 125. členu Uredbe (EU) št. 1303/2013, verzija 2.0, julij 2016;
– Navodilo organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin na področju evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, verzija 1.0, julij 2015;
– Navodila organa upravljanja za izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb v programskem obdobju 2014–2020, verzija 1.1, oktober 2016;
– Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij trajnostne mobilnosti (PN 4.4), verzija 1.01, september 2017 (v nadaljevanju: Vsebinska izhodišča)
ter ostali veljavni predpisi in navodila organa upravljanja v Republiki Sloveniji, objavljeni na spletnem naslovu www.eu-skladi.si ter posredniškega organa Ministrstvo za infrastrukturo, objavljeni na spletnem naslovu www.mzi.gov.si, kakor tudi druga veljavna zakonodaja in izvedbene uredbe EU na področju predmeta tega povabila. Navedene pravne podlage z vsemi poznejšimi spremembami morajo vlagatelji upoštevati pri pripravi vloge in kasnejšem izvajanju operacije.
3. Predmet in namen povabila
Predmet sofinanciranja so operacije, ki bodo prispevale k realizaciji ukrepov za spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi (PN 4.4) in realizacij ukrepov, določenih v celostnih prometnih strategijah (CPS) mestnih občin.
Operacija je lahko posamezen projekt ali skupina projektov, ki prispevajo k ciljem prednostne naložbe. Za pripravo investicijske dokumentacije projektov se uporablja Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16).
Operacije morajo prispevati k realizaciji spodbujanja nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi (PN 4.4), in sicer morajo prispevati k doseganju kazalnika učinka in kazalnikov rezultatov v tej prednostni naložbi ter k okviru uspešnosti te prednostne osi (glej poglavje 9).
4. Upravičenci: upravičenci do nepovratnih sredstev po tem javnem povabilu so mestne občine, ki imajo na občinskem oziroma mestnem svetu sprejeto (1) trajnostno urbano strategijo (TUS) in (2) sprejet izvedbeni načrt TUS (IN TUS) ter na občinskem oziroma mestnem svetu sprejeto (3) celostno prometno strategijo, pripravljeno v skladu z metodologijo, predpisano v smernicah za pripravo celostnih prometnih strategij 'Trajnostna mobilnost za uspešno prihodnost' (CPS).
5. Upravičeni nameni in ukrepi
Upravičeni ukrepi za doseganje namena operacij v okviru PN 4.4 po tem povabilu so (1) projekti vozlišč parkiraj in presedi (P+R) in (2) projekti za razvoj kolesarske infrastrukture.
5.1. Projekti vozlišč parkiraj in presedi (P+R)
Predmet sofinanciranja so naložbe v izgradnjo in vzpostavitev sistemov P+R (parkiraj in presedi), ki so del razvoja javnega potniškega prometa (JPP) in drugih organiziranih oblik trajnostne mobilnosti (npr. javni sistem izposoje koles) v mestnih občinah in so smiselno uvrščeni v prostor z vidika potreb po prevozu potnikov, tako da omogočajo prestopanje z osebnega avtomobila na bolj trajnostna prometna sredstva.
Sofinancirane bodo dejavnosti, ki prispevajo k učinkovitejšemu javnemu potniškemu prometu in k ostalim oblikam trajnostne mobilnosti. Izvedbena dela v okviru projektov P+R se bodo izvajala s ciljem izboljšanja javnega potniškega prometa in drugih trajnostnih oblik mobilnosti ter spodbujanja njegove uporabe. Sistem P+R mora biti urejen na način, da parkirišče zagotavlja navezavo na uporabo javnega potniškega prometa ali javnega sistema za izposojo koles. Prestopanje mora biti vezano na postajo JPP, ali na postajo javnega sistema izposoje koles. Prestopanje brez postaje, npr. iz avtomobila na lastno kolo ali sopotništvo (carpooling) ali parkirišče, brez prestopne točke JPP ali javnega sistema izposoje koles, ni predmet sofinanciranja.
Projekti P+R morajo vključevati izračun konkurenčnosti izvedbe vozlišča P+R, ki mora biti pripravljen v skladu z metodologijo iz Prilog B tega Povabila in Priloge A Vsebinskih izhodišč. Projekt mora z izračunom dokazati zmanjšanje uporabe osebnih motornih vozil v mestu, skladno z vsebino Priloge B. Prav tako mora metodologiji iz Priloge B slediti opremljanje P+R.
Poleg samega zagotavljanja parkirnih mest je upravičen namen tudi prometna in urbana oprema vozlišča P+R, ozelenitev in druge ureditve za udobje potnikov, v skladu s smernicami (Priloga B). Upravičen namen v sklopu sistema P+R je lahko tudi investicija v mobilnostni center v funkciji nadzorno-promocijskega centra sistema P+R.
Pri projektih P+R veljajo omejitve najvišje višine upravičenih stroškov skladno s Prilogo B tega Povabila in Prilogo B Vsebinskih izhodišč.
5.2. Projekti za razvoj kolesarske infrastrukture
Namen kolesarske povezave je omogočanje dnevne mobilnosti s kolesom. Povezave morajo zato biti zaključene (neprekinjene), neposredne, varne, udobne (po potrebi z dodatno infrastrukturo za premagovanje višin) in privlačne, v skladu s smernicami za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih, tj. Priloge C tega Povabila.
Predmet sofinanciranja so postavitve stojal in nadstrešnic za parkiranje koles, varnih kolesarnic ter ureditev kolesarskih povezav z morebitnimi premostitvenimi objekti in s potrebno opremo, kot so talna in vertikalna signalizacija, kolesarski števci, postaje za popravila koles, pripadajoča urbana oprema in podobno. Kolesarska infrastruktura je podrobneje opredeljena v Prilogi C.
Sofinancirana bo tudi postavitev postaj javnega sistema izposoje koles, z ustreznim številom koles ali električnih koles (priloge Vsebinskih izhodišč), ob pogoju, da bo na novo postavljen terminal umeščen ob že obstoječi kakovostni kolesarski povezavi ali povezavi, načrtovani v sklopu operacije.
Kjer je kolesarska infrastruktura povezana z infrastrukturo za pešce (npr. vzporedna kolesarska steza in pločnik, preureditev križišč in prehodov, krajši odseki kot skupni prometni prostor oziroma območje umirjenega prometa), bo predmet sofinanciranja tudi slednja, vključno z napravami in ukrepi za umirjanje prometa, ki zagotavljajo varnejši in udobnejši promet pešcev preko križišč ter gradnja ali rekonstrukcija prehodov za pešce in kolesarje, saj gre za neločljivo povezano celoto (Priloga C in D).
V sklopu urejanja kolesarske infrastrukture je lahko upravičen strošek tudi gradnja komunalne infrastrukture (javna razsvetljava, odvodnjavanje ipd.), v kolikor je njena izgradnja oziroma prenova nujna ali če je namenjena kolesarjem in pešcem, vendar sofinanciranje komunalne infrastrukture ne sme presegati 50 % investicije v kolesarsko infrastrukturo.
Upravičen namen je tudi izvedba ukrepov za udobnost in privlačnost kolesarske infrastrukture, kot je ozelenitev, vključno z zasaditvijo dreves in pripadajoča urbana oprema. Predmet sofinanciranja so lahko tudi naprave in ukrepi za umirjanje prometa, ki zagotavljajo varnejši in prijetnejši promet kolesarjev in pešcev, ter mobilnostni center ob kolesarski povezavi, namenjen promociji trajnostne mobilnosti.
V sklopu urejanja kolesarske povezave oziroma kolesarske in peš povezave ob mestni cesti je, kjer je to relevantno zaradi poteka kolesarske steze ali pasu ali zaradi zagotavljanja varnosti pešcev in kolesarjev, do sofinanciranja upravičena tudi izvedba vozišča avtobusnega postajališča in čakališče, vključno s temelji in priključki, potrebnimi za postavitev nadstrešnice, ne pa tudi nadstrešnica čakališča.
Pri projektih kolesarske infrastrukture in z njo povezane infrastrukture za pešce veljajo omejitve najvišje višine upravičenih stroškov skladno s Prilogo C in D tega Povabila ter Prilogo B Vsebinskih izhodišč.
6. Razpoložljiva sredstva, višina sofinanciranja in obdobje za porabo sredstev
6.1. Razpoložljiva sredstva
Sofinanciranje ukrepov, ki bodo podprti z mehanizmom CTN, delno sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija (RS).
Okvirna višina razpoložljivega prispevka na programskem območju kohezijska regija Vzhodna Slovenija (KR VS) za sofinanciranje operacij po tem povabilu znaša 12.517.690,00 EUR, in sicer:
– prispevek Evropske unije 10.014.152,00 EUR iz ESRR (80 %) in
– pripadajoča udeležba Republike Slovenije 2.503.538,00 EUR (20 %).
Okvirna višina razpoložljivega prispevka na programskem območju kohezijska regija Zahodna Slovenija (KR ZS) za sofinanciranje operacij po tem povabilu znaša 13.762.566,00 EUR, in sicer:
– prispevek Evropske unije 11.010.053,00 EUR iz ESRR (80 %) in
– pripadajoča udeležba Republike Slovenije 2.752.513,00 EUR (20 %).
Pri vseh operacijah morajo biti sredstva za plačilo neupravičenih stroškov, morebitnih stroškov primanjkljaja (neto prihodkov) in morebitnih ostalih stroškov, ki ne bodo financirani s strani sredstev kohezijske politike, zagotovljena iz lastnih in/ali drugih virov.
6.2. Višina sofinanciranja
Višina sofinanciranja iz sredstev evropske kohezijske politike znaša do 80 % upravičenih stroškov. Upravičeni stroški so omejeni z najvišjo določeno ceno na enoto, kot izhaja iz Priloge B Vsebinskih izhodišč.
Preostale upravičene stroške v višini najmanj 20 % upravičenih stroškov in neupravičene stroške zagotavlja upravičenec z lastnimi in/ali drugimi sredstvi.
6.3. Obdobje za porabo sredstev
Stroški upravičenca so upravičeni, če so nastali in so plačani v obdobju od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2023 in znotraj obdobja upravičenosti, določenega s Pogodbo o sofinanciranju. Stroški ne morejo biti upravičeni, če so nastali pred 1. 1. 2014.
Operacije se lahko začnejo pred predložitvijo vloge na to povabilo. Operacije, ki so že zaključene pred predložitvijo vloge na to povabilo, niso upravičene do sofinanciranja. Operacija je zaključena, ko je fizično zaključena ali popolnoma izvedena in je upravičenec izvršil vsa izplačila.
7. Obdobje upravičenosti in upravičeni stroški
Obdobje upravičenosti operacije je:
– znotraj obdobja za porabo sredstev,
– po datumu sklepa o potrditvi DIIP,
– v skladu s terminskim načrtom v investicijski dokumentaciji in posledično v Pogodbi o sofinanciranju.
Stroški in izdatki so upravičeni, če:
– so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s cilji operacije;
– so dejansko nastali za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno; oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
– so nastali v skladu z načelom skrbnosti dobrega gospodarja;
– temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah;
– so v skladu z veljavnimi pravili Unije in nacionalnimi predpisi;
– nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti.
Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so že bili povrnjeni iz katerega koli drugega vira, ni dovoljeno.
V okviru upravičenih ukrepov so upravičeni stroški:
– gradnja nepremičnin;
– nakup nepremičnin;
– nakup opreme;
– stroški informiranja in komuniciranja;
– stroški storitev zunanjih izvajalcev;
– stroški vodenja in administracije operacije, do največ 3 % upravičenih stroškov.
Po tem povabilu so neupravičeni stroški:
– davek na dodano vrednost (DDV);
– davek na promet z nepremičninami;
– stroški financiranja;
– nakup rabljene opreme;
– notarski in odvetniški stroški;
– vsi ostali stroški, ki niso opredeljeni kot upravičeni.
8. Pogoji za izbiro operacij
8.1. Splošni pogoji in zahteve
Splošni pogoji za ugotavljanje upravičenosti operacij so naslednji:
– usklajenost operacije s cilji OP,
– prispevek operacije k doseganju kazalnika učinka in kazalnikov rezultata v okviru PN 4.4 ter k okviru uspešnosti prednostne osi 4,
– opredeljenost operacije v okviru obdobja upravičenosti.
Predmet operacije mora biti skladen s predmetom tega povabila. Vloga za dodelitev nepovratnih sredstev mora biti predložena v skladu z zahtevami javnega povabila. V primeru, da le del operacije ni skladen s predmetom tega povabila, morajo biti stroški neskladnega dela operacije opredeljeni kot neupravičeni.
Po prejemu sklepa o sofinanciranju operacije mora upravičenec upoštevati »Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014–2020«.
8.2. Posebni pogoji za operacije
Pogoji za operacije, ki se sofinancirajo v okviru PN 4.4, so:
1. operacije so zastavljene skladno s cilji opredeljenimi v TUS in skladno z IN TUS (četudi uvrstitev operacije, ki je predmet vloge, na seznam projektov v IN TUS ni pogoj za njeno sofinanciranje s sredstvi CTN), kakor tudi cilji te prednostne naložbe;
2. operacije se izvajajo na območjih CTN (mestna naselja in naselja mestnih območij – SURS, 2013) v 11 mestnih občinah;
3. operacije so zastavljene skladno s cilji opredeljenimi v CPS;
4. operacije upoštevajo strokovne zahteve, podane v Prilogah B, C in D tega povabila;
5. pripravljenost projekta – projekt mora biti izvedljiv v obdobju trajanja finančne perspektive 2014–2020, za kar prijavitelj predloži najmanj Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), izdelanega v skladu z določbami UEM in, če je potrebno, novelacijo investicijskega dokumenta (lahko pa dodatno tudi predinvesticijsko zasnovo ali investicijski program, če sta že izdelana oziroma novelacijo teh dokumentov);
6. operacije morajo imeti ustrezno načrtovana sredstva v občinskem NRP.
8.3. Posebni pogoji glede na upravičen ukrep
Glede na predviden upravičen ukrep operacije se upoštevajo Priloge B, C in D tega povabila znotraj veljavne zakonodaje.
9. Kazalnik učinka v PN 4.4
Operacije morajo prispevati k doseganju kazalnika učinka v PN 4.4 (glej poglavje 8.1) in k okviru uspešnosti prednostne osi 4.
ID
Kazalnik učinka
Merska enota
Ciljna vrednost 
KR VS
Ciljna vrednost 
KR ZS
4.17
Število ukrepov trajnostne mobilnosti v okviru trajnostnih urbanih strategij
število
7
4
ID
Okvir uspešnosti v prednostni osi 4
Merska enota
Mejnik za 2018
KR VS
Mejnik za 2018
KR ZS
F1
Finančni kazalnik
Vložena sredstva/ izdatki v EUR
4.000.000
5.000.000
Končni cilj 
KR VS
Končni cilj 
KR ZS
12.517.690
13.789.567
Operacije morajo prispevati tudi h kazalnikom rezultata v PN 4.4, ki se dosegajo na nivoju celotne države. Prispevek h kazalnikom rezultata mora biti opisno utemeljen.
ID
Kazalnik rezultata
Merska enota
Ciljna vrednost – celotna Slovenija
4.12
Delež potniških kilometrov v železniškem prevozu
od kopenskega prevoza
delež
3,6
4.13
Delež potniških kilometrov v avtobusnem prevozu
od kopenskega prevoza
delež
16
4.20
Emisije CO2 iz osebnega avtomobilskega prometa
t CO2 ekv
0,00
10. Metodologija in merila za razvrščanje vlog
Predlagane operacije, ki bodo izpolnjevale pogoje za upravičenost do sofinanciranja, se bodo nadalje presojale na podlagi meril za ocenjevanje. Merila za izbor operacij temeljijo na naslednjih dokumentih:
– »Merila za izbor operacij v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020«;
– »Vsebinska izhodišča za upravičence mehanizma CTN za pripravo operacij trajnostne mobilnosti (PN 4.4)«, verzija 1.01, september 2017.
Vse pravočasne in formalno popolne vloge v skladu z javnim povabilom bo razvrstila Strokovna komisija ZMOS za izvedbo CTN.
Operacije se razvrsti glede na prispevek posamezne operacije k merilu. Operacija lahko prispeva k enemu ali več merilom. Seštevek točk za operacijo je podlaga za ugotavljanje doseženega spodnjega praga potrebnih točk ter podlaga za razvrstitev operacije na seznam izbranih operacij za sofinanciranje. Razvrstitev operacij posamezne mestne občine se upošteva znotraj indikativne alokacije sredstev po mestnih občinah.
Merila za prispevek operacije k spodbujanju nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi ukrepi (PN 4.4)
M1: Prispevek k spodbujanju ustvarjanja trajnostnega prometnega sistema s prispevkom k doseganju strateških ciljev CPS:
– operacija prispeva k 3 ali več strateškim ciljem CPS
5 točk;
– operacija prispeva k 2 strateškima ciljema CPS
3 točke;
– operacija prispeva k 1 strateškemu cilju CPS
0 točk.
M2.1: Prispevek k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju kakovosti zraka v mestih – parkirna mesta P+R:
– operacija ob predpostavki 85 % zasedenosti vozlišča in 1,5 osebe/avtomobil, glede na razdaljo do ukinjenih parkirnih mest in njihovo število, zagotavlja na delovni dan zmanjšanje opravljenih potniških kilometrov za 500 km ali več
7 točk;
– operacija ob predpostavki 85 % zasedenosti vozlišča in 1,5 osebe/avtomobil, glede na razdaljo do ukinjenih parkirnih mest in njihovo število, zagotavlja na delovni dan zmanjšanje opravljenih potniških kilometrov za 300 km ali več
5 točk;
– operacija ob predpostavki 85 % zasedenosti vozlišča in 1,5 osebe/avtomobil, glede na razdaljo do ukinjenih parkirnih mest in njihovo število, zagotavlja na delovni dan zmanjšanje opravljenih potniških kilometrov za vsaj 100 km
3 točke.
M2.2: Prispevek k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju kakovosti zraka v mestih – razvoj JPP:
– povezava z JPP proti središču mesta vsaj na vsakih 15 minut (Ljubljana) ali 20 minut (Maribor) oziroma 30 minut (manjša mesta) med 6. in 18. uro, na delovni dan med šolskim letom
2 točki;
– povezava z JPP proti središču mesta vsaj na vsakih 15 minut (Ljubljana) ali 20 minut (Maribor) oziroma 30 minut (manjša mesta) v času jutranje prometne konice, na delovni dan med šolskim letom
1 točka;
– povezava z JPP z vsaj 12 odhodi v vsako smer med 6. in 18. uro, na delovni dan med šolskim letom
0 točk.
M3.1: Prispevek k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju kakovosti zraka v mestih – ureditev kolesarske infrastrukture:
– operacija zagotavlja zvezno kolesarsko povezavo dolžine 1,5 km ali več v vsako smer, ki povezuje po funkciji različne točke mesta
5 točk;
– operacija zagotavlja zvezno kolesarsko povezavo dolžine od 0,5 do 1,5 km v vsako smer, ki povezuje po funkciji različne točke mesta
3 točke;
– operacija zagotavlja zvezno kolesarsko povezavo dolžine od 0 do 0,5 km v vsako smer, ki povezuje po funkciji različne točke mesta
1 točka.
M3.2: Prispevek k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju kakovosti zraka v mestih – ukrepi za udobnost in privlačnost kolesarske infrastrukture:
– operacija vključuje tudi ukrepe za udobnost in privlačnost kolesarske infrastrukture (primerni nakloni, neposredno vodenje, ozelenitev, urbana oprema ipd.) ali naprave in ukrepe za umiranje prometa
2 točki;
– operacija ne vključuje tudi ukrepov za udobnost in privlačnost kolesarske infrastrukture (primerni nakloni, neposredno vodenje, ozelenitev, urbana oprema ipd.) ali naprav in ukrepov za umiranje prometa
0 točk.
M3.3: Prispevek k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju kakovosti zraka v mestih – ukrepi za izboljšanje kolesarske infrastrukture:
– operacija vključuje tudi ukrepe za izboljšanje kolesarske infrastrukture z namestitvijo opreme, kot so števci prometa, stojala za kolesa, nadstrešnice za parkiranje koles in druge podobne opreme skladno s smernicami
2 točki;
– operacija ne vključuje tudi ukrepov za izboljšanje kolesarske infrastrukture z namestitvijo opreme, kot so števci prometa, stojala za kolesa, nadstrešnice za parkiranje koles in druge podobne opreme skladno s smernicami
0 točk.
M3.4: Prispevek k zmanjšanju opravljenih potniških kilometrov z osebnimi motornimi vozili in izboljšanju kakovosti zraka v mestih – neposrednost kolesarske povezave:
– operacija predstavlja najbolj neposredno povezavo med izhodiščem in ciljem (razdalja)
2 točki;
– operacija predstavlja povezavo med izhodiščem in ciljem, ki je od najbolj neposredne daljša za manj kot 10 %
1 točka;
– operacija predstavlja povezavo med izhodiščem in ciljem, ki je od najbolj neposredne daljša za več kot 10 % do 20 %
0 točk.
M4: Prispevek k družbeni spremembi ter k dvigu družbene ozaveščenosti:
– operacija vključuje ukrepe za dvig družbene ozaveščenosti glede ciljev, skladnih s trajnostno mobilnostjo
2 točki;
– operacija ne vključuje ukrepov za dvig družbene ozaveščenosti glede ciljev, skladnih s trajnostno mobilnostjo
0 točk.
Spodnja meja točk, ki jih mora posamezna operacija doseči glede na predpisana merila, je 6 točk.
Doseganje meril oziroma njihovo preseganje pomeni višjo uvrstitev operacije na seznamu izbranih operacij. V primeru doseganja istega števila točk predlaganih operacij, bodo višje razvrščene tiste operacije, ki bodo točke zbrale v večjem številu meril oziroma, če je tudi število meril enako, tiste operacije, ki bodo vključevale ureditev več parkirnih mest ali več km urejene kolesarske infrastrukture.
Sredstva se dodeljujejo operacijam glede na uvrstitev na seznamu izbranih operacij znotraj indikativne alokacije sredstev po mestnih občinah, viru sofinanciranja in prednostnih naložbah. Posameznemu upravičencu se dodelijo sredstva v skladu z indikativno alokacijo sredstev (Priloga A), ki ne more biti presežena.
11. Rok za oddajo in navodila za predložitev vloge
Rok za oddajo vlog za izbor operacij po tem povabilu je 6. 11. 2017. Prepozno prispele vloge bodo zavržene. V primeru nepopolnih vlog bodo vlagatelji pozvani k dopolnitvi vloge v roku 5 delovnih dni. V kolikor vlagatelj ne predloži zahtevanih dopolnitev v tem roku, se vloga zavrže.
Vloga za operacijo se izpolni smiselno z vpisom zahtevanih podatkov, pri čemer se vnašajo podatki iz najvišjega investicijskega dokumenta. Usklajenost občinskega NRP z investicijsko dokumentacijo do oddaje vloge na to povabilo ni zahtevana. V obrazcih 4 in 5 se podatki vpisujejo samo v polja, označena z rumeno barvo. Vloga mora biti žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika vlagatelja ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis vloge.
Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi so:
1. Izpolnjen Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu in operaciji;
2. Izpolnjen Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev;
3. Izpolnjen Obrazec 3: Usklajenost operacije s TUS, IN TUS in CPS;
4. Izpolnjen Obrazec 4: Obrazec za operacijo, ki obsega en projekt ali
Izpolnjen Obrazec 5a: Krovni obrazec za operacijo, ki obsega skupino projektov in
Izpolnjen Obrazec 5b: Obrazec za projekt znotraj operacije
5. Izpolnjen Obrazec 6: Izjava o točnosti podatkov v vlogi;
6. Celostna prometna strategija mestne občine;
7. Dokazilo o sprejetju CPS;
8. Dokazilo, da se operacija izvaja na območju CTN (grafični prikaz – območje CTN z jasno označenim območjem izvajanja operacije znotraj le-tega);
9. Izdelan Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) v skladu z določbami UEM in, če je potrebno, novelacijo investicijskega dokumenta (lahko pa dodatno tudi predinvesticijsko zasnovo ali investicijski program, če sta že izdelana oziroma novelacijo teh dokumentov), iz katerega je razvidna izvedljivost operacije v obdobju trajanja finančne perspektive 2014–2020 in prispevek k doseganju kazalnikov iz poglavja 9 tega povabila;
10. Dokument o zagotovljenih sredstvih za izvedbo operacije – podpisan NRP, v katerega je uvrščen projekt, ki je predmet vloge za načrtovano obdobje izvajanja operacije;
11. Izpolnjen Obrazec 7: Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi – kontrolnik.
Vloga naj bo sestavljena iz enega natisnjenega originala in ene kopije celotne vloge s prilogami v elektronski obliki (na USB ključku). Vlogo se predloži v zaprti in zapečateni ovojnici z uporabo predloge na Obrazcu 8, tj. s pripisom »Ne odpiraj – vloga PN 4.4, 303-55/2017«. Vlogo se pošlje na Strokovno službo ZMOS, na naslov Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.
Dokumentacijo povabila lahko upravičenci pridobijo na spletni strani ZMOS na naslovu www.zmos.si/index.php/ctn. Vprašanja glede prijave na javno povabilo lahko upravičenci pošljejo na elektronski naslov zmos@koper.si do 20. 10. 2017. Odgovori bodo objavljeni na spletni strani ZMOS predvidoma do 23. 10. 2017.
Vlagatelji bodo o končnem izboru operacij po potrditvi seznama izbranih operacij na Skupščini ZMOS obveščeni pisno in preko elektronske pošte ter z objavo izbranih operacij na spletni strani ZMOS.
12. Priloge k povabilu
Obrazec 1: Osnovni podatki o upravičencu in operaciji;
Obrazec 2: Izpolnjevanje osnovnih pogojev in meril;
Obrazec 3: Usklajenost operacije s TUS, IN TUS in CPS;
Obrazec 4: Obrazec za operacijo, ki obsega en projekt;
Obrazec 5a: Krovni obrazec za operacijo, ki obsega skupino projektov;
Obrazec 5b: Obrazec za projekt znotraj operacije;
Obrazec 6: Izjava o točnosti podatkov v vlogi;
Obrazec 7: Obvezne priloge k vlogi v 1. fazi – kontrolnik;
Obrazec 8: Oprema ovojnice za vlogo;
Priloga A: »Metodologija za izračun indikativne alokacije sredstev za uporabo mehanizma CTN«;
Priloga B: »Smernice za vzpostavitev sistema P+R (parkiraj in presedi) in umeščanje vozlišč P+R v urbanih naseljih«;
Priloga C: »Kolesarjem prijazna infrastruktura – Smernice za umeščanje kolesarske infrastrukture v urbanih območjih«;
Priloga D: »Infrastruktura za pešce – splošne usmeritve«.
Združenje mestnih občin Slovenije