Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

Št. 1223-3/2017-6 Ob-3141/17, Stran 2370
Na podlagi 219. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
javni razpis 
za sofinanciranje programov in/ali projektov v MOL za leto 2018 in/ali za leta od 2018 do 2020: Socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto
I. Namen in cilj razpisa: namen tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov in/ali programov (v nadaljevanju: programov) nevladnih organizacij in javnih zavodov, namenjenih ranljivim skupinam občank in občanov Mestne občine Ljubljana (MOL) ter vseh tistih, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL, in sicer s ciljem, da se na razpisanih področjih zagotovi kvalitetne programe z jasno razvidnimi elementi podpore pri reševanju stisk in težav oziroma tvegane življenjske situacije potencialnih uporabnic in uporabnikov ter splošno preventivne programe varovanja zdravja, z vsebinami, ki ne spadajo v mrežo javne službe.
II. Predmet razpisa
Predmet javnega razpisa so programi socialnega varstva s področij od točke A.1. do točke A.13. in programi varovanja zdravja s področij od točke B.1. do točke B.5., ki so v skladu z namenom in ciljem javnega razpisa.
A. Programi socialnega varstva z naslednjih razpisnih področij:
A.1. Socialnovarstveni programi za ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami ter programi za osebe v stanovanjski stiski oziroma za brezdomne:
A.1.1. Socialnovarstveni programi z možnostjo namestitve za matere z otroki v stanovanjski stiski in za brezdomne (materinski dom)
A.1.2. Drugi socialnovarstveni programi za ljudi, ki se srečujejo s tveganji za nastanek revščine in njenimi posledicami ter za brezdomne
A.2. Socialnovarstveni programi za starejše:
A.2.1. Socialnovarstveni programi, ki starejšim nudijo oporo za samostojnejše in kvalitetnejše življenje v domačem bivalnem okolju
A.2.2. Programi za izobraževanje in informiranje ter za samopomoč svojcev dementnih
A.2.3. Dnevni centri za starejše
A.3. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi motenj hranjenja
A.4. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi uporabe in/ali z zasvojenostjo z nedovoljenimi drogami (od tega največ 3 dnevni centri)
A.5. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi uživanja in/ali zaradi zasvojenosti z alkoholom
A.6. Socialnovarstveni programi za ljudi s težavami zaradi prekomerne rabe in/ali z zasvojenostjo s sodobnimi elektronskimi tehnologijami in spletom
A.7. Socialnovarstveni programi, ki ljudem z različnimi oblikami oviranosti nudijo podporo za samostojnejše življenje in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost
A.8. Socialnovarstveni programi za ženske in otroke, ki so žrtve nasilja:
A.8.1. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo možnost varne namestitve
A.8.2. Socialnovarstveni programi, ki ženskam in otrokom, žrtvam nasilja, nudijo podporo, svetovanje, opolnomočenje in zagovorništvo
A.9. Socialnovarstveni programi, ki ljudem s težavami v duševnem zdravju nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost
A.10. Socialnovarstveni programi, ki otrokom, mladostnicam in mladostnikom nudijo podporo pri reševanju različnih stisk in težav ter krepijo njihovo socialno vključenost
A.11. Socialnovarstveni programi, ki Romom in Rominjam nudijo podporo in omogočajo njihovo aktivno vključevanje v skupnost
A.12. Socialnovarstveni programi za podporo in spremljanje umirajočih in njihovih bližnjih
A.13. Socialnovarstveni programi namenjeni podpori in opolnomočenju LGBT+ oseb
B. Programi varovanja zdravja z naslednjih razpisnih področij:
B.1. Programi, namenjeni ohranjanju in promociji zdravja otrok, mladostnic in mladostnikov
B.2. Programi, namenjeni osveščanju o odgovornem spolnem vedenju in o spolno prenosnih okužbah
B.3. Programi, namenjeni promociji zdravega načina življenja na področju reproduktivnega zdravja (nosečnost, priprave na porod, obporodno obdobje, dojenje)
B.4. Programi, namenjeni osveščanju in spodbujanju zdravega odnosa do tobaka, alkohola ali zdravil oziroma preprečevanju njihove škodljive uporabe
B.5. Programi, namenjeni preprečevanju in zmanjševanju poškodb v prometu
Posamezni program je mogoče prijaviti le na enega od razpisanih področij (npr. B.2.) oziroma pod-področij (npr. A.2.1.), kadar je področje razčlenjeno.
C. S sredstvi tega javnega razpisa ne bodo nujno sofinancirani vsi programi, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje ter dosegli zadostno število točk pri vsebinskih in finančnih merilih za izbor programov.
Ob primerjavi vlog, prejetih na posamezno razpisno področje iz II. točke tega javnega razpisa, si MOL pridržuje pravico, da zavrne programe, ki sicer izpolnjujejo vse razpisne pogoje pod III. točko tega javnega razpisa ter dosegajo zadostno število točk pri vsebinskih in finančnih merilih za izbor programov pod IV. točko tega javnega razpisa, v kolikor povečanje razpoložljivosti primerljivih/podobnih vsebin oziroma programov s sredstvi MOL ni smotrno ali upravičeno ter je hkrati primerljiv/podoben program drugega vlagatelja, obravnavan na istem razpisnem področju tega javnega razpisa, pri vsebinskih in finančnih merilih za izbor programov prejel višje število točk.
III. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
1. Osnovni pogoji
1.1. Vlagatelj je pravna oseba s statusom društva, ustanove ali zavoda in je po Uredbi o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) registrirana za opravljanje dejavnosti socialno varstvo z nastanitvijo (SKD 87), socialno varstvo brez nastanitve (SKD 88), dejavnost invalidskih organizacij (SKD 94.991) in/ali zdravstvo (SKD 86) oziroma ima v svojem statutu/temeljnem aktu jasno opredeljeno delovanje na razpisnem področju, na katerega se prijavlja. Vlagatelju, s katerim je imel MOL v preteklih treh letih že sklenjeno pogodbeno razmerje za sofinanciranje programa/-ov s področja socialno varstvo in/ali varovanje zdravja, izpolnjevanje tega pogoja ni potrebno dokazovati.
1.2. Vlagatelj s statusom javnega zavoda lahko s posameznim programom kandidira na naslednja razpisna področja: A.2.3., B.1. do B.5.
1.3. Vlagatelj izvaja prijavljeni program na območju MOL.
1.4. Vlagatelj izvaja prijavljeni program prvenstveno za občanke in občane MOL oziroma za osebe, ki bivajo ali se zadržujejo na območju MOL.
1.5. Vsebina programa, s katerim vlagatelj kandidira na javni razpis, je v skladu z namenom in ciljem ter predmetom razpisa.
1.6. Vlagatelj, ki je v preteklih letih že bil pogodbena stranka MOL, ima ob prijavi na javni razpis izpolnjene vse pogodbene obveznosti do MOL.
1.7. Program vlagatelja ni program:
1.7.1. ki je v pretežni meri namenjen družboslovnemu raziskovanju in/ali ugotavljanju oziroma analizi potreb potencialnih uporabnikov,
1.7.2. katerega osrednji namen je izvedba taborov in/ali letovanj,
1.7.3. ki vključuje socialnovarstvene storitve (deloma ali v celoti) po veljavni zakonodaji s področja socialnega varstva,
1.7.4. ki v pretežni meri vključuje izvajanje specializirane družinske in/ali drugih oblik psihoterapije,
1.7.5. ki se izvaja kot mladinski center/dnevni center za mlade oziroma v njegovem okviru,
1.7.6. ki se izvaja kot varna soba za injiciranje nedovoljenih drog oziroma program, ki je z varno sobo za injiciranje nedovoljenih drog neposredno vsebinsko in prostorsko povezan,
1.7.7. z aktivnostmi in storitvami, ki jih vlagatelj trži,
1.7.8. s katerim vlagatelj hkrati kandidira tudi na drugem razpisnem področju MOL za leto 2018 in/ali za leta od 2018 do 2020,
1.7.9. za katerega ima vlagatelj sofinanciranje iz sredstev proračuna MOL za leto 2018 že zagotovljeno (vlagatelj je lahko za isti program v enakem časovnem obdobju sofinanciran iz sredstev MOL le na podlagi enega javnega razpisa za sofinanciranje).
2. Posebni pogoji
Posebni pogoj za kandidiranje na razpisni področji z oznakama A.1.1. in A.8.1.:
– program omogoča namestitev in je uporabnicam/-kom na voljo vse dni v tednu.
Posebni pogoj za kandidiranje na razpisno področje z oznako B.1.:
– v program bo vključenih vsaj 100 otrok/mladostnic/-kov in se bo izvajal vsaj v treh različnih vrtcih/šolah, kar vlagatelj dokazuje s prilogo (pisno soglasje odgovorne osebe »druge institucije oziroma organizacije« iz VIII. točke prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa).
IV. Vsebinska in finančna merila za izbor programov in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja: vsebinska in finančna merila za oceno ustreznosti vsebine prijavljenih programov in merila za odmero višine sredstev sofinanciranja, na osnovi katerih strokovna komisija (v nadaljevanju: komisija) izmed programov, ki izpolnjujejo vse razpisne pogoje, predlaga programe za dodelitev sredstev in višino sofinanciranja, so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji tega javnega razpisa.
V. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, namenjena realizaciji programov s področja »socialno varstvo in varovanje zdravja – Ljubljana – zdravo mesto« za leto 2018 znaša 1.439.000 EUR, in sicer:
A. Programi socialnega varstva: 1.280.000 EUR,
B. Programi varovanja zdravja: 159.000 EUR.
MOL si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja spremembe proračuna ali rebalansa proračuna MOL za leto 2018.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2018 morajo biti porabljena v letu 2018. To velja tudi v primeru, ko bo MOL z izbranim vlagateljem sklenil večletno pogodbo za leta od 2018 do 2020. Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo MOL po letu 2018 za vsako nadaljnje leto sklenil aneks k pogodbi.
Z vlagatelji, prijavljenimi na področje A.7. iz točke II. tega javnega razpisa, ki bodo izbrani za izvajanje programov osebne asistence za osebe z oviranostmi, bo MOL sklenil pogodbo o sofinanciranju največ za obdobje 1 leta, to je za leto 2018.
VII. Rok za predložitev in način predložitve vlog
Za kandidiranje na tem javnem razpisu mora vlagatelj posamično vlogo (za vsak program posebej, če jih prijavlja več) pripraviti v spletni aplikaciji, dostopni na naslovu http://erazpisisubvencije.Ljubljana.si in preko spletne strani MOL, www.Ljubljana.si.
Po oddani oziroma zaključeni elektronski vlogi za prijavo posamičnega programa na ta javni razpis, mora vlagatelj iz spletne aplikacije natisniti izpolnjen prijavni obrazec, ga lastnoročno podpisati, žigosati ter priložiti vse zahtevane priloge. Iz spletne aplikacije lahko vlagatelj natisne tudi oznake za prvo stran ovojnice.
Tako pripravljeno vlogo mora vlagatelj poslati po pošti, kot priporočeno pošiljko, na naslov: Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 27. 10. 2017. Za pravočasne bodo štele vloge, ki bodo do vključno tega dne, do 24:00 ure, oddane s priporočeno pošto (datum poštnega žiga velja kot datum oddaje vloge).
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici ter na prvi strani obvezno opremljena z naslovom za pošiljanje in z oznako:
– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Ljubljana – zdravo mesto 2018: socialno varstvo« (velja za programe, prijavljene na razpisna področja iz točke II.A. tega javnega razpisa) oziroma
– »Ne odpiraj – vloga na javni razpis Ljubljana – zdravo mesto 2018: varovanje zdravja« (velja za programe, prijavljene na razpisna področja iz točke II.B. tega javnega razpisa).
V primeru, da vlagatelj kandidira z več programi, mora biti vsaka vloga v posebni ovojnici, poslana na naslov, v roku in z ustreznimi oznakami na ovojnici, skladno z določili iz te točke javnega razpisa.
Podrobnejša navodila za uporabo spletne aplikacije in izpolnjevanje vlog se nahajajo na spletnem naslovu http://erazpisisubvencije.Ljubljana.si/si/pomoc/.
Samo v primeru, ko zaradi tehničnih težav na strani MOL, ki bi pomenile daljše nedelovanje spletne aplikacije, prijave na ta javni razpis ni mogoče oddati elektronsko, lahko vlagatelj svojo vlogo v celoti izpolni v dokumentu, ki bo v tem primeru objavljen na spletni strani MOL ter jo MOL pošlje skladno z navodili iz te točke javnega razpisa. O morebitnih tehničnih težavah bodo prijavitelji obveščeni na spletni strani MOL.
VIII. Formalno popolne vloge
V postopek presoje o izpolnjevanju razpisnih pogojev pod III. točko tega javnega razpisa ter v ocenjevanje doseganja vsebinskih in finančnih merilih za izbor programov pod IV. točko tega javnega razpisa bodo izbrane formalno popolne vloge.
Vloga šteje kot formalno popolna, če izpolnjuje naslednje pogoje:
– je oddana na izpolnjenem, podpisanem in žigosanem prijavnem obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa. V primeru, da vlagatelj žiga ne uporablja in to ustrezno označi v prijavnem obrazcu, na mestih, kjer sta predvidena žig in podpis odgovorne osebe vlagatelja, zadošča podpis odgovorne osebe vlagatelja;
– ima priložene vse priloge v skladu z VIII. točko prijavnega obrazca, ki je sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa.
IX. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ga vodi komisija in ne bo javno, se bo začelo 2. 11. 2017. V kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Komisija bo najkasneje v roku osmih dni od zaključka odpiranja vlog vlagatelje pozvala, da vloge, ki po VIII. točki besedila tega javnega razpisa niso formalno popolne, v roku treh dni dopolnijo.
X. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije bo o izbranih in zavrnjenih programih ter zavrženih vlogah na prvi stopnji s sklepi odločila mestna uprava, o pritožbah zoper te sklepe pa župan MOL.
Zavržene bodo:
– vloge, ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki besedila tega javnega razpisa,
– nepopolne vloge, katerih vlagatelji bodo pozvani k dopolnitvi in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev ter na način, določen v pozivu za dopolnitev vloge.
Zavrnjene bodo:
– vloge oziroma programi tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih pogojev, določenih v III. točki besedila tega javnega razpisa,
– vloge oziroma programi, ki pri ocenjevanju doseganja skupnih vsebinskih in finančnih meril, ki so sestavni del razpisne dokumentacije tega javnega razpisa, ne bodo prejeli zadostnega števila točk ali bodo pri katerem od skupnih vsebinskih in finančnih meril od točke IV.1.1. do točke IV.1.8. prejeli 0 točk,
– vloge oziroma programi, ki sicer izpolnjujejo vse razpisne pogoje pod III. točko tega javnega razpisa ter dosegajo zadostno število točk pri vsebinskih in finančnih merilih za izbor programov pod IV. točko tega javnega razpisa, v kolikor povečanje razpoložljivosti primerljivih/podobnih vsebin oziroma programov s sredstvi MOL ni smotrno ali upravičeno ter je hkrati primerljiv/podoben program drugega vlagatelja, obravnavan na istem razpisnem področju tega javnega razpisa, pri vsebinskih in finančnih merilih za izbor programov prejel višje število točk.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 90 dni od zaključka odpiranja vlog.
XI. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija tega javnega razpisa vključno s povezavo do spletne aplikacije je od dneva objave dosegljiva na spletni strani MOL: http://www.Ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/.
Do izteka prijavnega roka jo lahko zainteresirani vlagatelji tudi osebno prevzamejo, in sicer vsak delovni dan, od ponedeljka do četrtka od 8. do 17. in v petek od 8. do 13. ure, na naslovu: Mestna občina Ljubljana, glavna pisarna, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana.
XII. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi s tem javnim razpisom dobijo zainteresirani:
– preko e-pošte z naslovom ozsv@Ljubljana.si,
– po tel. 01/306-41-00 – izključno v času uradnih ur, in sicer:
– ponedeljek od 8. do 12. ure,
– sreda od 8. do 12. ure in od 13. do 16. ure in
– petek od 8. do 12. ure.
Informativno srečanje z vsemi zainteresiranimi za prijavo na ta javni razpis bo v ponedeljek, 16. 10. 2017, ob 10. uri, v Veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Prosimo, da svojo udeležbo predhodno potrdite na zgornji elektronski naslov.
Mestna občina Ljubljana