Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2591. Odlok o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017, stran 7264.

  
Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K 
o finančni pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017 
1. člen 
(vsebina in namen) 
(1) Ta odlok določa ukrep, vlagatelje, upravičence, pogoje in postopek dodelitve finančne pomoči za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017, ki je posledica slabih vremenskih razmer, zaradi česar se je zmanjšalo medenje medovitih rastlin ali ga sploh ni bilo.
(2) Sredstva se dodelijo po pravilih o dodeljevanju pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/2013/EU).
2. člen 
(pomen izrazov) 
Izraza, uporabljena v tem odloku, pomenita naslednje:
– kmetijska dejavnost je primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov, ki so navedeni v prilogi I Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL C št. 202 z dne 7. 6. 2016, str. 47), razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva iz Uredbe (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/812 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o spremembi uredb Sveta (ES) št. 850/98, (ES) št. 2187/2005, (ES) št. 1967/2006, (ES) št. 1098/2007, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 2347/2002 in (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) št. 1379/2013 in (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede obveznosti iztovarjanja ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1434/98 (UL L št. 133 z dne 29. 5. 2015, str. 1);
– enotno podjetje je podjetje v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.
3. člen 
(vlagatelj in upravičenec) 
(1) Vlagatelj je fizična ali pravna oseba, ki opravlja čebelarsko dejavnost na ozemlju Republike Slovenije in je vpisana v Centralni register čebelnjakov (v nadaljnjem besedilu: Register čebelnjakov) ter vlogo vloži v skladu s tem odlokom.
(2) Upravičenec je kmetijsko gospodarstvo oziroma enotno podjetje, ki izpolnjuje pogoje za pridobitev pomoči po tem odloku.
4. člen 
(pogoji za pridobitev sredstev) 
(1) Za pridobitev sredstev po tem odloku mora imeti vlagatelj na dan 30. junija 2017 prijavljenih najmanj 20 čebeljih družin, kar je razvidno iz Registra čebelnjakov, pri čemer se upošteva zadnje sporočeno število čebeljih družin v čebelnjakih, ki se nanaša na stanje od vključno 31. oktobra 2016 dalje in so ga vlagatelji sporočili do vključno 30. junija 2017. Podatke za odločanje o pomoči pridobi Agencija Republike Slovenija za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija) pred pričetkom roka za oddajo vloge od Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Sektorja za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme (SIRIS).
(2) Ob oddaji vloge mora biti upravičenec vpisan v Register kmetijskih gospodarstev, in sicer v skladu s 141. členom Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15 in 27/17).
5. člen 
(finančne določbe) 
(1) Za pomoč iz tega odloka se zagotovijo sredstva do 665.000 eurov.
(2) Finančna pomoč znaša največ 6,00 eura na čebeljo družino.
(3) V primeru, da izračunana skupna višina pomoči vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega člena, preseže razpoložljiva sredstva iz prvega odstavka tega člena, se višina pomoči posameznemu vlagatelju sorazmerno zniža tako, da se izračunana skupna višina pomoči množi s korekcijskim faktorjem, ki se izračuna kot količnik razpoložljivih sredstev za odpravo posledic škode in izračunane skupne višine pomoči.
(4) Poleg pomoči po tem odloku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu upravičencu ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi se zaradi seštevanja teh pomoči presegla intenzivnost pomoči, določena za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Unije.
(5) Skupni znesek vseh pomoči de minimis v kmetijstvu, ki se odobri in izplača upravičencu, ne sme presegati 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Ne glede na drugi odstavek tega člena se pomoč ustrezno zniža, če bi bila z odobreno finančno pomočjo upravičencu po tem odloku presežena omejitev iz tega odstavka.
(6) Kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen kmetijskim gospodarstvom, v katerem koli obdobju treh proračunskih let ne sme presegati omejitve za Slovenijo iz priloge Uredbe 1408/2013/EU.
(7) Če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1407/2013/EU), se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s tem odlokom lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi 1407/2013/EU, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 1407/2013/EU.
(8) Če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s tem odlokom lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. junija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.
6. člen 
(postopek za pridobitev sredstev) 
(1) Agencija vlagateljem, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 4. člena tega odloka, najpozneje do 10. oktobra 2017 pošlje predtiskan obrazec »Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017« (v nadaljnjem besedilu: predtiskan obrazec), ki ga vlagatelj podpiše in vloži v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko vlagatelj vloži obrazec »Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017«, ki je kot priloga 1 sestavni del tega odloka in je objavljen na spletni strani agencije, v skladu s tretjim odstavkom tega člena.
(3) Vlagatelj mora do 18. oktobra 2017 poslati obrazec »Vloga za finančno pomoč za nadomestilo škode v čebelarstvu v letu 2017« na naslov agencije, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, ali ga do 18. oktobra 2017 oddati osebno v sprejemni pisarni agencije v času uradnih ur.
(4) Na obrazcu iz prejšnjega odstavka vlagatelj in nosilec kmetijskega gospodarstva s podpisom izjavljata, da potrjujeta točnost podatkov in navedb glede enotnega podjetja in kumulacij pomoči de minimis v skladu z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 1408/2013/EU.
7. člen 
(odločbe o pravici do sredstev) 
O izpolnjevanju pogojev odloči agencija z odločbo o pravici do sredstev do 15. decembra 2017. V odločbi o pravici do sredstev se navede, da gre za pomoč de minimis v kmetijskem sektorju po Uredbi 1408/2013/EU.
8. člen 
(preverba pred odobritvijo pomoči in poročanje) 
(1) Agencija pred odobritvijo pomoči preveri višino že dodeljene pomoči de minimis za posameznega upravičenca v centralni evidenci pomoči de minimis za kmetijstvo in ribištvo, ki jo vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), za pomoč de minimis v gospodarskem sektorju pa v evidenci državnih pomoči, ki jo vodi Sektor za spremljanje državnih pomoči, ki deluje v sklopu Ministrstva za finance.
(2) Za upravičence, ki so enotno podjetje, agencija predhodno preveri, ali že dodeljena pomoč de minimis za vsa podjetja v okviru enotnega podjetja ne presega 15.000 eurov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.
(3) Agencija v 15 dneh po izplačilu pomoči de minimis posameznemu upravičencu poroča ministrstvu o dodeljenih pomočeh na način, ki ga ministrstvo objavi na svojih spletnih straneh.
9. člen 
(hramba dokumentacije) 
Agencija hrani evidence o individualni pomoči de minimis deset let od datuma dodelitve pomoči.
KONČNA DOLOČBA 
10. člen 
(začetek veljavnosti) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00715-29/2017
Ljubljana, dne 5. oktobra 2017
EVA 2017-2330-0080
Vlada Republike Slovenije 
dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik