Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2581. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2017, stran 7246.

  
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 106. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na 20. redni seji dne 28. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o spremembah Odloka o proračunu Občine Železniki za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Železniki za leto 2017 (Uradni list RS, št. 85/16 in 22/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
KONTO
OPIS
DRUGI REBALANS 2017 v EUR
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
6.277.812
 
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
5.505.178
70
DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 
4.888.478
700
DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
4.404.378
7000
Dohodnina
4.404.378
703
DAVKI NA PREMOŽENJE
398.100
7030
Davki na nepremičnine
362.000
7031
Davki na premičnine
100
7032
Davki na dediščine in darila
20.000
7033
Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje
16.000
704
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
86.000
7044
Davki na posebne storitve
1.000
7047
Drugi davki na uporabo blaga in storitev
85.000
706
DRUGI DAVKI
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)
616.700
710
UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 
162.490
7102
Prihodki od obresti
105
7103
Prihodki od premoženja
162.385
711
TAKSE IN PRISTOJBINE
2.800
7111
Upravne takse in pristojbine
2.800
712
GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI 
23.560
7120
Globe in druge denarne kazni
23.560
713
PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
20.647
7130
Prihodki od prodaje blaga in storitev
20.647
714
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
407.203
7141
Drugi nedavčni prihodki
407.203
72
KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)
144.185
720
PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
112.213
7200
Prihodki od prodaje zgradb in prostorov
112.213
721
PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
0
722
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV
31.972
7221
Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč
31.972
73
PREJETE DONACIJE (730+731)
350
730
PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 
350
7300
Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb
350
731
PREJETE DONACIJE IZ TUJINE
0
74
TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 
628.099
740
TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ
596.635
7400
Prejeta sredstva iz državnega proračuna
596.635
741
PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
31.464
7413
Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 
iz kohezijskega sklada
7.464
7416
Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
24.000
78
PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (786+787)
0
786
OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE
0
787
PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ
0
 
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)
7.220.014
40
TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)
1.835.173
400
PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM
371.792
4000
Plače in dodatki
330.767
4001
Regres za letni dopust
13.443
4002
Povračila in nadomestila
22.198
4004
Sredstva za nadurno delo
5.384
401
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST
60.125
4010
Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
31.349
4011
Prispevek za zdravstveno zavarovanje
26.019
4012
Prispevek za zaposlovanje
207
4013
Prispevek za starševsko varstvo
344
4015
Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU
2.206
402
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
1.286.536
4020
Pisarniški in splošni material in storitve
125.096
4021
Posebni material in storitve
140.368
4022
Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije
210.297
4023
Prevozni stroški in storitve
6.835
4024
Izdatki za službena potovanja
2.200
4025
Tekoče vzdrževanje
426.413
4026
Poslovne najemnine in zakupnine
6.713
4029
Drugi operativni odhodki
368.614
403
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
21.240
4031
Plačila obresti od kreditov – poslovnim bankam
21.240
409
REZERVE
95.480
4090
Splošna proračunska rezervacija
7.709
4091
Proračunska rezerva
82.000
4093
Sredstva za posebne namene
5.771
41
TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)
2.419.585
410
SUBVENCIJE
102.263
4102
Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom
102.263
411
TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM
1.546.858
4111
Družinski prejemki in starševska nadomestila
16.000
4112
Transferi za zagotavljanje socialne varnosti
10.000
4119
Drugi transferi posameznikom
1.520.858
412
TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM
211.441
4120
Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
211.441
413
DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 
559.023
4130
Tekoči transferi občinam
35.528
4131
Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja
24.000
4133
Tekoči transferi v javne zavode
495.995
4135
Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki
3.500
414
TEKOČI TRANSFERI V TUJINO
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI (420)
2.829.770
420
NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV
2.829.770
4200
Nakup zgradb in prostorov
28.125
4202
Nakup opreme
76.506
4203
Nakup drugih osnovnih sredstev
21.035
4204
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije
1.472.508
4205
Investicijsko vzdrževanje in obnove
931.045
4206
Nakup zemljišč in naravnih bogastev
70.000
4207
Nakup nematerialnega premoženja
3.500
4208
Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring
227.052
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)
135.486
431
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM
105.000
4310
Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam
105.000
432
INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM
30.486
4323
Investicijski transferi javnim zavodom
30.486
 
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)
–942.202
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
75
IV.
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
3.932
750
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 
3.932
7504
Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij
3.932
751
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
0
752
KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE
0
44
V.
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
5.000
440
DANA POSOJILA
5.000
4404
Dana posojila privatnim podjetjem
5.000
441
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB 
0
 
VI.
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
–1.068
C. RAČUN FINANCIRANJA
 
50
VII.
ZADOLŽEVANJE (500)
679.677
500
DOMAČE ZADOLŽEVANJE
679.677
5001
Najeti krediti pri poslovnih bankah
500.000
5003
Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih
179.677
55
VIII.
ODPLAČILA DOLGA (550)
300.005
550
ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 
300.005
5501
Odplačila kreditov poslovnim bankam
300.005
 
IX.
POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 
(III.+VI.+X.)=(I.+IV.+VII.)-(II.+V.+VIII.)
–563.598
 
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
379.672
 
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)
942.202
 
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA
563.598
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Železniki. Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«
2. člen 
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»14. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine) 
Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2017 lahko zadolži do višine 500.00 evrov pri banki ali hranilnici, ki ima dovoljenje banke Slovenije ter dodatno v višini 179.677 evrov pri Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, vse za investicije Občine Železniki vsebovane v proračunu 2017.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Železniki, v letu 2017 ne sme preseči skupne višine glavnic 0 evrov.«
3. člen 
Za 14. členom se doda nov 14.a člen, ki se glasi:
»14.a člen 
(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna) 
Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2017 zadolži največ do višine 1.150.000 evrov.«
4. člen 
Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017.
Št. 015-5/2017-009
Železniki, dne 28. septembra 2017
Župan 
Občine Železniki 
mag. Anton Luznar l.r.