Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2560. Odlok o Športnem pristanišču Portorož, stran 7197.

  
Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US) in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17)
R A Z G L A Š A M  O D L O K 
o Športnem pristanišču Portorož, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Piran na 23. redni seji dne 26. 9. 2017.
Št. 351-4/2012
Piran, dne 26. septembra 2017
Župan 
Občine Piran
Peter Bossman l.r.
Na podlagi 35. členaPomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo in 41/17) in 17. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno prečiščeno besedilo in 35/17) je Občinski svet Občine Piran na 23. redni seji dne 26. septembra 2017 sprejel
O D L O K 
o Športnem pristanišču Portorož 
I. UVODNE DOLOČBE 
1. člen 
Ta odlok ureja pravni režim Športnega pristanišča Portorož na Bernardinu, upravljanje, vodenje in razvoj pristaniške infrastrukture in obligacijska razmerja, ki se nanašajo na uporabnike pristanišča.
Športno pristanišče je pristanišče, namenjeno za športne dejavnosti.
2. člen 
Območje Športnega pristanišča Portorož je vodni in priobalni prostor, ki obsega grajene ali negrajene dele obale, valolome, naprave in objekte, ki so namenjeni za privezovanje in varstvo plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb:
KOPNI DEL:
– skalomet na zahodni strani novega pomola, novi pomol, plavajoči valobrani, manjša klančina za spust motornih čolnov in večja klančina za spust jadrnic ter obalni zid s funkcionalno obalo pred objektom Doma vodnih športov,
VODNI DEL:
– vodni prostor od novega pomola na zahodu do vzhodnega roba večje klančine za spust jadrnic.
Načrt območja Športnega pristanišča Portorož je grafično prikazan v prilogi, ki je sestavni del tega odloka.
3. člen 
Športno pristanišče Portorož je namenjeno vezanju, vplovitvi in pristajanju ter shranjevanju plovil, potrebnih za izvajanje športnih in šolskih dejavnosti:
– jadranja, veslanja in drugih vodnih športov,
– šolskih in tekmovalnih jadrnic in čolnov,
– trenerskih in spremljevalnih plovil,
– motornih plovil in jadrnic za potrebe izvedbe regat in drugih športnih tekmovanj.
4. člen 
Grajene obale, akvatorij, valolomi, pristopi na pomole, naprave za privezovanje, dovozne poti, vhodi, ograje, kanalizacijsko in vodovodno omrežje, elektroinstalacije, razsvetljava, drugi objekti, ki po namenu služijo varnosti plovbe in varnemu privezu ter nemotenemu izvajanju pristaniških dejavnosti in drugih aktivnosti, ter telekomunikacijske instalacije so skladno s Pomorskim zakonikom pristaniška infrastruktura.
Za pristaniško infrastrukturo na območju Športnega pristanišča Portorož se štejejo:
1. novi zahodni pomol s skalometom,
2. plavajoči valobrani,
3. manjša klančina za spust motornih čolnov,
4. večja klančina za spust jadrnic,
5. obalni zid ter obala od novega zahodnega pomola do vzhodnega roba večje klančine za spust jadrnic v širini do objekta Dom vodnih športov,
6. akvatorij znotraj pristanišča,
7. bitve in druga oprema za privezovanje na pomolih, plavajočih valobranih in obalnih zidovih,
8. plavajoča sidra,
9. prometna in komunalna infrastruktura v pristanišču,
10. drugi objekti in naprave za varnost plovbe in varno privezovanje, ki po namenu služijo varnosti plovbe in varnemu privezu ter nemotenemu izvajanju pristaniških dejavnosti in drugih aktivnosti v pristanišču.
II. IZVAJANJE IN FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE 
5. člen
Športno pristanišče Portorož s pripadajočo grajeno obalo, zemljišči, morjem, objekti in napravami bo po izgradnji prevzel v upravljanje Športni in mladinski center Piran.
Po izgradnji Športnega pristanišča Portorož bo Javno podjetje Okolje Piran zagotovilo izvajanje naslednjih gospodarskih javnih služb (GJS):
– redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture,
– redno vzdrževanje objektov za varnost plovbe in plovnih poti,
– redno zbiranje odpadkov s plovil in zagotovitev pogojev za odlaganje odpadkov s plovil ter odpadnih olj v pristaniščih, razen v primeru, ko to storitev izvaja z zakonom pooblaščeni izvajalec.
Izvajalec GJS mora redno vzdrževati pristaniško infrastrukturo v pristaniščih iz tega odloka in jo občasno obnavljati, vse s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Redno vzdrževanje pristaniške infrastrukture pomeni:
– ohranjanje pristaniške infrastrukture v stanju, ki je potrebno za nemoteno opravljanje pristaniških dejavnosti,
– obnavljanje pristaniške infrastrukture obsega zamenjavo dotrajanih delov in naprav ter infrastrukture ali izvedbo drugih potrebnih obnovitvenih del, kadar posamezni del pristaniške infrastrukture zaradi obrabe ali iz drugega razloga ne omogoča več normalne rabe brez obnovitvenih posegov.
Redno vzdrževanje akvatorija vključuje vzdrževanje obstoječih globin celotnega akvatorija pristanišča.
Način in obseg izvajanja vzdrževalnih del iz prejšnjega odstavka se opredeli z vsakokratnim letnim planom izvajanja gospodarske javne službe. Letni plan potrdi in sprejme župan.
GJS rednega zbiranja odpadkov s plovil obsega:
– redno prevzemanje odpadkov s plovil,
– nameščanje potrebnih pristaniških zmogljivosti za prevzem odpadkov s plovil v skladu s predpisom, ki ureja pristaniške zmogljivosti za prevzem odpadkov s plovil,
– ločeno zbiranje in skladiščenje prevzetih odpadkov s plovil z uporabo pristaniških zmogljivosti za prevzem odpadkov s plovil,
– oddaja zbranih odpadkov s plovil v obdelavo zaradi ponovne uporabe, recikliranja ali odstranjevanja ostankov predelave v skladu s predpisi na področju varstva okolja, ki urejajo ravnanje z odpadki,
– obveščanje javnosti in uporabnikov o načinu oddajanja odpadkov s plovil.
Razvoj pristanišča načrtuje upravljavec s programom razvoja in načrtom upravljanja.
6. člen 
Športni in mladinski center Piran je javni zavod v lasti Občine Piran, ki izvaja javne naloge na področju športa in bo financiranje upravljanja pristanišča izvajal zlasti iz naslednjih virov:
– tržne dejavnosti pri uporabi Doma vodnih športov skupaj z delom pristojbin za uporabo Športnega pristanišča Portorož,
– proračuna Občine Piran,
– zainteresiranih uporabnikov,
– drugih namenskih sredstev.
Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o., je izvajalec gospodarske javne službe na področju pomorske dejavnosti, ki se financira zlasti iz naslednjih virov:
– dela pristojbin za uporabo Športnega pristanišča Portorož,
– proračuna Občine Piran,
– zainteresiranih uporabnikov,
– drugih namenskih sredstev.
7. člen 
Pristojbino za uporabo športnega pristanišča plača plovilo, in sicer za privezovanje v pristanišču. Višina pristaniške pristojbine se določi naknadno s cenikom, ki ga potrdi župan.
Pristojbino za privez plačujejo plovila, ki začasno ali dnevno uporabljajo privez.
Letni privez se lahko dodeli le plovilom, ki so v 100 % lasti izvajalca javnega programa jadranja in služijo za izvajanje javnega programa. Za letni privez teh plovil se pristaniška pristojbina ne plačuje.
Za začasni privez se šteje tisti privez, ki ga začasno pridobi uporabnik in je zanj sklenjena pogodba o začasni uporabi priveza z upravljavcem pristanišča.
Za dnevni privez se šteje tisti privez, za katerega ni sklenjena pogodba z upravljavcem pristanišča za uporabo letnega oziroma začasnega priveza.
Pristaniških pristojbin ne plačajo:
– domača in tuja vojaška plovila in plovila, na katerih so vodje držav, ter ladje in čolni, ki se uporabljajo za upravne namene,
– plovila, ki pristanejo v pristanišču zaradi reševanja brodolomcev, smrti ali bolezni oseb na plovilu ter nudenja zdravniške pomoči osebam na plovilu, vendar le za čas, ki je nujen za izvršitev potrebnih dejanj,
– plovila, ki se umaknejo v pristanišče zaradi nevarnosti, ki jo je povzročila višja sila (neurje, megla, zaprta plovna pot in podobno), vendar le za čas trajanja nevarnosti.
Upravljavec bo z načrtom upravljanja natančno določil število posameznih priveznih mest, velikosti plovil (dolžina, globina), ki se lahko vežejo na posamezna privezna mesta, način vezanja in drugo.
8. člen 
Privezi v Športnem pristanišču Portorož so namenjeni predvsem za naslednje uporabnike:
1. izvajalce letnega programa športa jadranja in drugih vodnih športov v Občini Piran,
2. domača in tuja športna društva, ki izvajajo dejavnost jadranja ali drugih vodnih športov,
3. druge lastnike plovil skladno z načrtom upravljanja.
9. člen 
Prednosti pri uporabi Športnega pristanišča Portorož: 
Programi športa, ki se izvajajo v okviru obveznega ali razširjenega dela vzgojno-izobraževalnega programa na javnih športnih objektih in površinah za šport v naravi, imajo prednost pred izvajalci letnega programa športa in drugimi uporabniki.
Športna društva, ki izvajajo letni program športa v Občini Piran, imajo za izvajanje nacionalnega programa pod enakimi pogoji prednost pri uporabi javnih športnih objektov in površin za šport v naravi pred drugimi izvajalci in uporabniki.
10. člen 
Pravico do uporabe priveza v športnem pristanišču Portorož dodeljuje upravljavec skladno s Pravilnikom o pogojih za uporabo priveza.
11. člen 
Kriteriji za pridobitev pravice uporabe letnega in začasnega priveza so naslednji:
– izvajanje javnega programa jadranja ali drugih vodnih športov v Občini Piran,
– izvajanje programa jadranja ali drugih vodnih športov za šolske namene,
– drugi programi jadranja ali drugih vodnih športov,
– redno plačevanje pristojbine za uporabo priveza.
12. člen 
Vsak uporabnik letnih in začasnih privezov v Športnem pristanišču Portorož sklene z upravljavcem pristanišča pogodbo o pravici do uporabe priveza.
13. člen 
Lastnik oziroma uporabnik plovila mora na zahtevo upravljavca nemudoma odstraniti plovilo iz Športnega pristanišča Portorož v primeru:
1. da nima sklenjenega dogovora o pravici do uporabe priveza,
2. da je samovoljno privezal plovilo,
3. da je potekel dogovor o pravici do uporabe priveza,
4. izvajanja večje športne prireditve,
5. da ni poravnal pristaniške pristojbine.
III. PREHODNE DOLOČBE 
14. člen
Pogodbe o uporabi priveza se sklepa z lastniki plovila, ki uporabljajo privez.
Pravica do uporabe priveza je neprenosljiva. Pri menjavi plovila je potrebno ponovno zaprositi za pravico do uporabe privezov in skleniti novo pogodbo.
Upravljavec ima pravico spremeniti dodeljena privezna mesta ter o tem pisno obvestiti uporabnika. Če tega ne stori, lahko to opravi upravljavec na stroške uporabnika.
15. člen 
Uporabniki pristanišča so dolžni uporabljati prostor v pristanišču v skladu s Pomorskim zakonikom in predpisi o redu v pristanišču.
Nadzor nad izvajanjem reda v pristanišču se opravlja v skladu s Pomorskim zakonikom.
16. člen 
Uporabniki pristanišča so se dolžni ravnati v skladu s predpisi in tehničnimi pravili o varnosti plovbe, varstvu človekovega življenja in okolja.
17. člen 
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja občinsko redarstvo in občinska inšpekcija.
18. člen 
Z globo 200 EUR se kaznuje za prekršek posameznik, če na območju pristanišča, ki je predmet tega odloka:
– onesnažuje kopno ali vodno površino v pristanišču,
– poškoduje ali posega na pristaniško infrastrukturo, naprave, opremo ali objekte,
– brez dovoljenja upravljavca oziroma pristojnega organa občine uporablja kopni ali vodni prostor pristanišča v nasprotju z določenim pristaniškim redom,
– namešča obvestilna sredstva in oglaševanje brez dovoljenja upravljalca,
– ustavlja, parkira vozila in priklopna vozila, če uporabnik nima soglasja upravljalca,
– premešča, menja ali odstranjuje privezne vrvi, sidra ali navezne naprave drugega plovila, razen zaradi preprečitve neposredne škode,
– prenočuje na plovilih,
– ne vzdržuje v pristanišču privezanega ali zasidranega plovila in/ali priveznih vrvi tako, da je vedno sposobno za varno plovbo, ali da ne ogroža drugih plovil v pristanišču oziroma drugega premoženja oziroma oseb, ali tako, da ne kvari videza pristanišča.
Z globo 500 EUR se kaznuje za prekršek pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki ravna v nasprotju z določbo tega člena, njihova odgovorna oseba pa z globo 300 EUR.
Na območju Športnega pristanišča Portorož je strogo prepovedano kopanje in ribarjenje.
19. člen 
Za vozilo ali priklopno vozilo, ki je v pristanišču parkirano brez soglasja upravljavca, in za plovila, ki brez soglasja upravljavca uporablja Športno pristanišče Portorož, lahko na predlog upravljavca Občinska inšpekcija izda odredbo o takojšnji prisilni odstranitvi in hrambi na varnem kraju ob uporabi določb občinskih predpisov o ureditvi cestnega prometa in o prisilnem odvozu vozil.
20. člen 
Določbe tega odloka, ki se nanašajo na upravljanje pristanišča in izvajanje gospodarskih javnih služb se začnejo uporabljati z dnem dokončnosti obratovalnega dovoljenja Športnega pristanišča Portorož.
21. člen 
Ta odlok prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 351-4/2012
Piran, dne 26. septembra 2017
Župan 
Občine Piran 
Peter Bossman l.r.
Visto l’articolo 33 della Legge sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/07 – testo consolidato ufficiale, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO e 76/16 – sentenza della Corte Costituzionale) e visto l'articolo 31 dello Statuto del Comune di Pirano – (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – testo consolidato ufficiale e 35/17)
P R O M U L G O  I L  D E C R E T O 
sul »Porto sportivo Portorose« approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 23ª seduta ordinaria del 26 settembre 2017.
N. 351-4/2012
Pirano, 26 settembre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.
Visto l'articolo 35 del Codice marittimo (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 62/16 – testo consolidato ufficiale e 41/17) e l’articolo 17 dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 5/14 – testo consolidato ufficiale e 35/17) il Consiglio comunale del Comune di Pirano nella 23ª seduta ordinaria del 26 settembre 2017 approva il
D E C R E T O 
sul »Porto sportivo Portorose« 
I. DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 
Art. 1 
Il presente Decreto regola il regime giuridico del »Porto sportivo Portorose« situato presso Bernardino, la gestione, la conduzione e lo sviluppo dell’infrastruttura portuale e i rapporti obbligazionari che riguardano gli utenti del porto.
Il Porto sportivo è un porto destinato alle attività sportive ovvero alla navigazione da diporto.
Art. 2 
Il comprensorio del »Porto sportivo Portorose« è lo spazio acqueo e il lungomare che comprende le parti edificate oppure non edificate della riva, i frangiflutti, gli impianti e le strutture destinati all’ormeggio e alla sicurezza delle imbarcazioni, all’imbarco e sbarco delle persone:
PARTE TERRESTRE:
– la diga foranea nella parte occidentale del nuovo molo, il molo nuovo, i frangiflutti galleggianti, uno scivolo di varo minore per le barche a motore e uno scivolo di varo maggiore per le barche a vela nonché il muro della riva con l’area funzionale dinanzi al Centro per gli sport acquatici,
PARTE ACQUEA:
– lo spazio acqueo ad occidente del nuovo molo fino al bordo orientale dello scivolo di varo maggiore per le barche a vela.
Il progetto del comprensorio »Porto sportivo Portorose« è rappresentato graficamente nell’allegato quale parte integrante del presente Decreto.
Art. 3 
Il »Porto sportivo Portorose« è destinato all’ormeggio, all’approdo e allo sbarco nonché al deposito delle imbarcazioni necessarie per lo svolgimento di attività sportive e scolastiche:
– vela, canottaggio e altri sport acquatici,
– imbarcazioni e barche a vela scuola e da competizione,
– imbarcazioni per l’allenamento e di accompagnamento,
– imbarcazioni a motore e a vela per le esigenze di organizzazione delle regate e altre gare sportive.
Art. 4 
Per infrastruttura portuale in conformità al Codice marittimo, si considera il lungomare edificato, gli specchi acquei, i frangiflutti, gli accessi ai moli, i dispositivi per l’ormeggio, le vie di accesso, gli ingressi, le recinzioni, la rete fognaria e idrica, gli impianti elettrici, l’illuminazione, gli altri fabbricati, le cui finalità sono destinate alla sicurezza della navigazione e all’ormeggio sicuro nonché all’esecuzione indisturbata delle attività portuali e altre attività nonché gli impianti di telecomunicazione.
Nel comprensorio del »Porto sportivo Portorose« per infrastruttura portuale si considera:
1. il nuovo molo occidentale con la diga foranea,
2. i frangiflutti galleggianti,
3. lo scivolo di varo minore per le barche a motore,
4. lo scivolo di varo maggiore per le barche a vela,
5. il muro della riva nonché il lungomare dal nuovo molo occidentale fino alla parte orientale dello scivolo di varo maggiore per le barche a vela della larghezza fino al fabbricato del Centro per gli sport acquatici,
6. lo specchio d’acqua all’interno del porto,
7. le bitte e altra attrezzatura per l’ormeggio ai moli, ai frangiflutti galleggianti e ai muri della riva,
8. le ancore galleggianti,
9. l’infrastruttura del traffico e comunale nel porto,
10. altri fabbricati e apparecchiature per la sicurezza della navigazione e l’ormeggio protetto, le cui finalità sono destinate alla sicurezza della navigazione e all’ormeggio protetto nonché all’esecuzione indisturbata delle attività portuali e altre attività nel porto.
II. ESECUZIONE E FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO PUBBLICO 
Art. 5 
Il Centro sportivo e giovanile Pirano, assumerà la gestione del »Porto sportivo Portorose« con l’appartenente lungomare edificato, i terreni, il mare, i fabbricati e gli impianti, dopo la sua costruzione.
Dopo la costruzione del »Porto sportivo Portorose«, l’Azienda pubblica Okolje Pirano, garantirà l’esecuzione dei seguenti servizi pubblici economici (SPE):
– manutenzione ordinaria dell’infrastruttura portuale,
– manutenzione ordinaria dei fabbricati per la sicurezza della navigazione e delle vie di navigazione,
– raccolta dei rifiuti regolare dalle imbarcazioni e garantire le condizioni per il conferimento dei rifiuti dalle imbarcazioni nonché gli oli esausti nei porti, eccetto nel caso in cui tale servizio viene espletato da un operatore autorizzato dalla legge.
L’esecutore dei SPE deve provvedere alla manutenzione ordinaria dell’infrastruttura portuale nei porti del presente Decreto e rinnovarla periodicamente, con diligenza professionale.
Per manutenzione ordinaria dell’infrastruttura portuale si intende:
– mantenimento dell’infrastruttura portuale nelle condizioni necessarie per l’indisturbato esercizio delle attività portuali,
– rinnovo dell’infrastruttura portuale che include la sostituzione degli elementi e dell'attrezzatura logorata nonché dell'infrastruttura oppure l'esecuzione di altri lavori di rinnovamento necessari quando la singola parte di tale infrastruttura, a causa dell'usura o a causa di qualche altro motivo, non permette più un utilizzo normale senza gli interventi di rinnovamento.
La manutenzione ordinaria dello specchio acqueo include la manutenzione delle profondità esistenti dell’intero specchio acqueo del porto.
Le modalità e l’entità di esecuzione dei lavori di manutenzione dal comma precedente viene definita ogni volta dal piano annuale di esecuzione dei servizi pubblici economici. Il piano annuale è approvato e confermato dal Sindaco.
I SPE di raccolta dei rifiuti regolare dalle imbarcazioni include:
– il regolare ritiro dei rifiuti dalle imbarcazioni;
– la sistemazione delle capacità portuali necessarie per il prelievo dei rifiuti dalle imbarcazioni in conformità alla norma, che regola le capacità portuali di prelievo dei rifiuti dalle imbarcazioni;
– la raccolta differenziata e l’immagazzinamento dei rifiuti prelevati dalle imbarcazioni con l’utilizzo delle capacità portuali di prelievo dei rifiuti dalle imbarcazioni;
– la consegna dei rifiuti raccolti dalle imbarcazioni al trattamento per il riutilizzo, il riciclaggio o la rimozione dei residui della trasformazione in conformità alle norme nel settore della tutela dell’ambiente, che regolano il trattamento dei rifiuti;
– l'informazione del pubblico e degli utenti sulle modalità di consegna dei rifiuti dalle imbarcazioni.
Lo sviluppo del porto è pianificato dal gestore con il programma di sviluppo e il piano di gestione.
Art. 6 
Il Centro sportivo e giovanile di Pirano è un ente pubblico di proprietà del Comune di Pirano, che esegue compiti pubblici nel settore dello sport ed eseguirà il finanziamento della gestione del porto soprattutto dalle seguenti fonti:
– dalle attività commerciali legate all’utilizzo del Centro per gli sport acquatici assieme ad una parte delle tasse per l’utilizzo del »Porto sportivo Portorose«,
– dal bilancio del Comune di Pirano,
– dagli utenti interessati,
– da altri fondi finalizzati.
L’Azienda pubblica OKOLJE Pirano s.r.l., è l’esecutore del servizio pubblico economico nel settore delle attività marittime, che sono principalmente finanziate dalle seguenti fonti:
– da una parte delle tasse per l’utilizzo del »Porto sportivo Portorose«,
– dal bilancio del Comune di Pirano,
– dagli utenti interessati,
– da altri fondi finalizzati.
Art. 7 
Per l’utilizzo del porto sportivo e precisamente per l’ormeggio dell’imbarcazione nel porto si paga una tassa. L’ammontare della tassa portuale si determina in seguito con il tariffario, che è approvato dal Sindaco.
La tassa per l’ormeggio è pagata per le imbarcazioni che temporaneamente o giornalmente utilizzano l’ormeggio.
L’ormeggio annuale può essere assegnato soltanto alle imbarcazioni che sono di proprietà al 100 % dell’esecutore del programma pubblico di vela e servono per la realizzazione del programma pubblico. Per tali imbarcazioni la tassa annuale per l’ormeggio non si paga.
Per ormeggio temporaneo si considera l’ormeggio acquisito temporaneamente dall’utente e per lo stesso, è stato stipulato un contratto di utilizzo temporaneo dell’ormeggio con il gestore del porto.
Per ormeggio giornaliero si considera l’ormeggio per il quale non è stato stipulato un contratto con il gestore del porto per l’utilizzo dell’ormeggio annuale ovvero temporaneo.
Non pagano le tasse portuali:
– le imbarcazioni locali e straniere militari e le imbarcazioni con a bordo capi di Stato nonché navi e natanti utilizzati per finalità istituzionali,
– le imbarcazioni che attraccano nel porto per motivi di soccorso ai naufraghi, in caso di morte o malattia delle persone a bordo dell’imbarcazione e per prestare soccorso medico alle persone sull’imbarcazione, ma soltanto per il periodo necessario a eseguire le azioni urgenti,
– le imbarcazioni che si rifugiano nel porto in caso di pericolo, causato da forza maggiore (nubifragio, nebbia, chiusa la via di navigazione e simili), tuttavia soltanto per il periodo di durata del pericolo.
Il gestore definirà esattamente con il piano di gestione il numero dei singoli posti d’ormeggio, le dimensioni delle imbarcazioni (lunghezza, pescaggio) che si possono ormeggiare nei singoli posti, il modo di ormeggio e altro.
Art. 8 
Gli ormeggi del »Porto sportivo Portorose« sono destinati soprattutto ai seguenti utenti:
1. ai realizzatori del programma annuale sportivo di vela e altri sport acquatici nel Comune di Pirano,
2. alle associazioni sportive locali e straniere, che svolgono l’attività di vela o altri sport acquatici,
3. ad altri proprietari di imbarcazioni in conformità al piano di gestione.
Art. 9 
Vantaggi derivanti dall’utilizzo del »Porto sportivo Portorose«: 
I programmi sportivi, che si realizzano nell’ambito del lavoro obbligatorio o esteso del programma di educazione e di istruzione nelle strutture sportive pubbliche e sulle superfici per lo sport in natura, hanno la precedenza nei confronti dei realizzatori del programma annuale sportivo e degli altri utenti.
Le associazioni sportive che svolgono il programma annuale sportivo nel Comune di Pirano, hanno la precedenza sull’utilizzo delle strutture sportive pubbliche e delle superfici per lo sport in natura nei confronti degli altri realizzatori e utenti per la realizzazione del programma nazionale alle stesse condizioni.
Art. 10 
Il diritto all’utilizzo dell’ormeggio al »Porto sportivo Portorose«, viene assegnato dal gestore in conformità al Regolamento sulle condizioni per l’utilizzo dell’ormeggio.
Art. 11 
I criteri per l’acquisizione del diritto di utilizzo dell’ormeggio annuale e temporaneo sono i seguenti:
– realizzazione del programma pubblico di vela o altri sport acquatici nel Comune di Pirano,
– realizzazione del programma di vela o altri sport acquatici per finalità scolastiche,
– altri programmi di vela o altri sport acquatici,
– pagamento regolare della tassa per l’utilizzo dell’ormeggio.
Art. 12 
Ogni utente degli ormeggi annuali o temporanei al »Porto sportivo Portorose«, stipula un contratto con il gestore del porto sul diritto di utilizzo dell’ormeggio.
Art. 13 
Il proprietario ovvero l’utente dell’imbarcazione, su richiesta del gestore, deve rimuovere immediatamente l’imbarcazione dal »Porto sportivo Portorose« nei seguenti casi:
1. non ha stipulato un accordo sul diritto di utilizzo dell’ormeggio,
2. ha ormeggiato l’imbarcazione di propria iniziativa,
3. l’accordo sul diritto di utilizzo dell’ormeggio è scaduto,
4. realizzazione di una grande manifestazione sportiva,
5. non ha pagato la tassa portuale.
III. DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
Art. 14 
Il contratto sull’utilizzo dell’ormeggio si stipula con i proprietari dell’imbarcazione che utilizzano l’ormeggio.
Il diritto di utilizzo dell’ormeggio non è trasferibile. In caso di sostituzione dell’imbarcazione è necessario richiedere nuovamente il diritto all’utilizzo dell’ormeggio e stipulare un nuovo contratto.
Il gestore ha il diritto di cambiare i posti di ormeggio assegnati e avvisare di ciò l’utente per iscritto. Se questi non esegue quanto richiesto, lo può compiere il gestore a spese dell’utente.
Art. 15 
Gli utenti del porto hanno l’obbligo di utilizzare lo spazio nel porto in conformità al Codice marittimo e alle norme sull’ordine nel porto.
Il controllo sull’espletamento dell’ordine nel porto si compie in conformità al Codice marittimo.
Art. 16 
Gli utenti del porto hanno l’obbligo di agire in conformità alle norme e alle regole tecniche sulla sicurezza della navigazione, sulla tutela della vita umana e dell’ambiente.
Art. 17 
La Vigilanza comunale e l’Ispettorato comunale eseguono il controllo sull’attuazione del presente Decreto.
Art. 18 
Il singolo soggetto è sanzionato per infrazione con una multa di 200 euro, se nel comprensorio del porto in oggetto del presente Decreto:
– inquina lo spazio acqueo o di terraferma nel porto;
– danneggia o interviene sull’infrastruttura portuale, sugli impianti, sulle attrezzature o sui fabbricati;
– utilizza lo spazio acqueo o di terraferma contrariamente alle regole di ordine portuale stabilito, senza il permesso del gestore ovvero dell’organo competente del comune;
– posiziona mezzi di informazione e pubblicitari senza il permesso del gestore;
– sosta, parcheggia veicoli e rimorchi, per quanto l’utente non ha il consenso del gestore;
– sposta, cambia o rimuove le corde di ormeggio, di ancoraggio o gli ormeggi di un’altra imbarcazione, eccetto per impedire un danno immediato;
– pernotta nelle imbarcazioni;
– non mantiene l’imbarcazione ormeggiata o ancorata nel porto e/o le corde di ormeggio in modo tale che sia sempre in condizione di una navigazione sicura o che non insidia le altre imbarcazioni nel porto ossia altro patrimonio ossia persone o che non comprometta l’immagine del porto.
È sanzionata per l’infrazione con una multa di 500 euro la persona giuridica, l’imprenditore autonomo individuale o la persona che esercita un’attività autonoma, che agisce in contraddizione alla disposizione del presente articolo mentre con una multa di 300 euro la loro persona responsabile.
Nel comprensorio del »Porto sportivo Portorose« è severamente vietata la balneazione e la pesca.
Art. 19 
Al veicolo o al rimorchio parcheggiato nel porto senza il consenso del gestore e alle imbarcazioni che utilizzano il »Porto sportivo Portorose« senza il consenso del gestore, l’Ispettorato comunale può rilasciare l’ordinanza di rimozione forzata immediata e di deposito in luogo protetto con l’applicazione delle disposizioni previste dalle prescrizioni comunali sull’ordinamento del traffico stradale e sulla rimozione forzata dei veicoli.
Art. 20 
L’applicazione delle disposizioni del presente Decreto, riguardanti la gestione del porto e l’esecuzione dei servizi pubblici economici, inizia dal giorno della definitività del permesso di esercizio del »Porto sportivo Portorose«.
Art. 21 
Il presente Decreto entra in vigore l’ottavo giorno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
N. 351-4/2012
Pirano, 26 settembre 2017
Il Sindaco 
del Comune di Pirano 
Peter Bossman m.p.