Uradni list

Številka 55
Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017
Uradni list

Uradni list RS, št. 55/2017 z dne 6. 10. 2017

Kazalo

2542. Odlok o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2017, stran 7179.

  
Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB-4, 14/13 – popr, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) in 16. člena Statuta Občine Komen (Uradni list RS, št. 80/09, 39/14 in 39/16) je Občinski svet Občine Komen na 20. redni seji dne 27. 9. 2017 sprejel
O D L O K 
o rebalansu-1 proračuna Občine Komen za leto 2017 
1. člen 
V Odloku o proračunu Občine Komen za leto 2017 (Uradni list RS, št. 86/16) se spremeni 2. člen, tako da se glasi:
»2. člen 
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna) 
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:
A.
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v EUR
Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto
Rebalans-1 2017
I.
SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)
3.756.722
TEKOČI PRIHODKI (70+71)
3.401.301
70
DAVČNI PRIHODKI
2.559.631
700 Davki na dohodek in dobiček
2.255.181
703 Davki na premoženje
236.720
704 Domači davki na blago in storitve
67.730
706 Drugi davki
0
71
NEDAVČNI PRIHODKI
841.670
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja
694.935
711 Takse in pristojbine
6.300
712 Globe in druge denarne kazni
23.500
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
56.885
714 Drugi nedavčni prihodki
60.050
72
KAPITALSKI PRIHODKI
50.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev
0
721 Prihodki od prodaje zalog
0
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev
50.000
73
PREJETE DONACIJE
4.878
730 Prejete donacije iz domačih virov
1.878
731 Prejete donacija iz tujine
3.000
74
TRANSFERNI PRIHODKI
300.543
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij
293.662
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije
6.881
II.
SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)
4.276.194
40
TEKOČI ODHODKI
1.389.193
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
420.375
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
58.885
402 Izdatki za blago in storitve
867.433
403 Plačila domačih obresti
31.500
409 Rezerve
11.000
41
TEKOČI TRANSFERI
1.530.670
410 Subvencije
171.700
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
653.750
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
156.468
413 Drugi tekoči domači transferi
548.752
414 Tekoči transferi v tujino
0
42
INVESTICIJSKI ODHODKI
1.319.258
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev
1.319.258
43
INVESTICIJSKI TRANSFERI
37.074
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki
30.274
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom
6.800
III.
PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I-II) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)
–519.472
B.
RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV. 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)
0
75
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
0
750 Prejeta vračila danih posojil
0
751 Prodaja kapitalskih deležev
0
752 Kupnine iz naslova privatizacije
0
V. 
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
0
44
DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
0
440 Dana posojila
0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
0
443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti
0
VI. 
PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)
0
C.
RAČUN FINANCIRANJA
VII.
ZADOLŽEVANJE (500+501)
193.518
50
ZADOLŽEVANJE
193.518
500 Domače zadolževanje
193.518
VIII.
ODPLAČILO DOLGA (550+551)
130.000
55
ODPLAČILA DOLGA
130.000
550 Odplačilo domačega dolga
130.000
IX.
SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–455.954
X.
NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)
63.518
XI.
NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)
519.472
XII.
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA
497.704
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, predpisane s kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov za obdobje 2017–2020 sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Komen.«
2. člen 
(uveljavitev odloka) 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-05/2017-3
Komen, dne 27. septembra 2017
Župan 
Občine Komen 
Marko Bandelli l.r.

AAA Zlata odličnost